Εξυπηρέτηση μέσω my-kep-live

Αρχική

/

Ψηφιακές Υπηρεσίες

/

Εξυπηρέτηση μέσω myKEPlive

Γραφικό για την εξυπηρέτηση του πολίτη

Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)Κλείστε ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθείτε από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης για διεκπεραίωση της υπόθεσής σας ή απλή διοικητική πληροφόρηση.


Παρέχονται:


 • υπηρεσίες για πολίτες
 • υπηρεσίες για επιχειρήσεις


Για να κλείσετε το ψηφιακό σας ραντεβού, θα χρειαστεί να καταχωρίσετε:


 • το ονοματεπώνυμό σας
 • την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail)
 • τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου
 • τη διεύθυνσή σας


Σημειώστε πως το ραντεβού μπορεί να το κλείσει και κάποιος άλλος για εσάς. Στην τηλεδιάσκεψη όμως, θα πρέπει να είστε εσείς.

Μετά την τηλεδιάσκεψη, θα ολοκληρωθεί σε 2ο χρόνο η διαδικασία.


Παρέχεται ειδική εξυπηρέτηση με διερμηνέα για άτομα με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ


Αναλυτικά οι υποθέσεις οι οποίες μπορούν να εξυπηρετηθούν με τηλεδιάσκεψη/ βιντεοκλήση (κατά τα οριζόμενα του αρ. 31 ν. 3013/2002)είναι οι εξής: 


Δικαιοσύνη

 

 • Ποινικό μητρώο

1. Έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου .

 • Δικαστήρια

2. Χορήγηση πιστοποιητικού περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης

3. Χορήγηση πιστοποιητικού περί αποποίησης ή μη κληρονομιάς

4. Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη αμφισβήτησης ή προσβολής κληρονομικού δικαιώματος

5. Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση (πρώην δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη)

6. Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη διώξεως ως φυγόποινου

7. Χορήγηση ενιαίου πιστοποιητικού δικαστικής φερεγγυότητας

8. Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη τροποποίησης καταστατικού συνεταιρισμού

9. Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη προσβολής του κύρους αρχαιρεσιών σωματείων ή συλλόγων

 

Εκπαίδευση

 

 • Πανεπιστήμια και φοίτηση

10. Χορήγηση αντιγράφου πτυχίου πανεπιστημίου για τη στρατολογία ή για άλλη χρήση

11. Χορήγηση πιστοποιητικού σπουδών πανεπιστημίου

12. Χορήγηση πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας πανεπιστημίου

13. Χορήγηση αντιγράφου πτυχίου από ΑΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ για τη στρατολογία ή για άλλη χρήση

14. Χορήγηση πιστοποιητικού σπουδών (σπουδαστικής κατάστασης) από ΑΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ

15. Χορήγηση πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας από ΑΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ

16. Χορήγηση πιστοποιητικού φοίτησης σε Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) με ή χωρίς αναλυτική βαθμολογία

17. Χορήγηση πιστοποιητικού αποφοίτησης από Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) με ή χωρίς αναλυτική βαθμολογία

 • Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση του ΟΑΕΔ 

18. Αντίγραφο πιστοποιητικού σπουδών (ΙΕΚ, ΚΕΚ, Μαθητείας, ΤΕΕ Α' Κύκλου, ΤΕΕ Β' Κύκλου)

 

Επιχειρηματική δραστηριότητα

 

 • Απασχόληση προσωπικού

19. Αίτηση για αμφισβήτηση οφειλής (eEΦΚΑ)

20. Ασφαλιστική ενημερότητα (eEΦΚΑ)

21. Βεβαίωση απογραφής (eEΦΚΑ)

 

Εργασία και ασφάλιση

 

 • Ανεργία

22. Ανανέωση δελτίου ανεργίας

23. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ

24. Βεβαίωση για το χρόνο επιδότησης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ

25. Βεβαίωση του ποσού της επιδοτούμενης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ 

26. Βεβαίωση χρόνου μη επιδοτούμενης ανεργίας ΟΑΕΔ

 • Αποζημιώσεις και παροχές

27. Επίδομα ασθένειας (eEΦΚΑ)

 • Ασφάλιση

28. Ατομικός λογαριασμός ασφάλισης μισθωτών (eEΦΚΑ)

29. Βεβαίωση προϋπηρεσίας για μισθωτούς ιδιωτικού τομέα τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (eEΦΚΑ)

30. Ασφαλιστική ικανότητα (eEΦΚΑ)

31. Χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας Εμμέσων Μελών (e-EΦΚΑ)

32. Βεβαιώσεις εισφορών (eEΦΚΑ)

33. Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας και επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών από 1/1/2021 (eEΦΚΑ)

34. Ενημέρωση Ασφαλισμένων για Συμβάσεις Παρ. 9, Άρθρ.39 Ν.4387/2016 (Δ.Π.Υ) (eΕΦΚΑ)

35. Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (eEΦΚΑ)

 • Συνταξιοδότηση

36. Ετήσιο ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων (eEΦΚΑ)

37. Μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης (eEΦΚΑ)

38. Αίτηση - δήλωση συνταξιούχου για αλλαγή διεύθυνσης (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους/Συντάξεις Δημοσίου)

 • Απασχόληση στο Δημόσιο Τομέα

39. Χορήγηση βεβαίωσης τόκων δανείου για φορολογική χρήση (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων)

 

Οικογένεια

 

 • Γέννηση

40. Χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού γέννησης

41. Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης

 • Οικογενειακή κατάσταση

42. Χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης

43. Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γάμου

44. Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης Συμφώνου Συμβίωσης

45. Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας λόγω γάμου

46. Μεταδημότευση συζύγων όταν ο ένας είναι ήδη δημότης

47. Μεταδημότευση ενηλίκου για την ανάκτηση της αρχικής δημοτικότητας που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του.

48. Χορήγηση πιστοποιητικού εντοπιότητας.

 • Απώλεια

49. Χορήγηση πιστοποιητικού εγγύτερων συγγενών

50. Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης θανάτου

51. Πληρωμή εξόδων κηδείας(eEΦΚΑ)

 

Πολίτης και καθημερινότητα

 

 • Πληρωμές και παράβολα

52. Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο )

53. Χορήγηση πιστοποιητικού εντοπιότητας

 • Στοιχεία πολίτη και ταυτοποιητικά έγγραφα

54. Μεταβολή στοιχειών ΑΜΚΑ

 • Μόνιμη κατοικία

55. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας


Στράτευση

 

 • Αναβολή  / διακοπή στράτευσης

56. Διακοπή αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών (για κύριες ή μεταπτυχιακές σπουδές, ιατρική ειδικότητα-διδακτορικό)

57. Αναβολή κατάταξης πολιτογραφηθέντων

 • Μητρώα αρρένων

58. Χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής στα μητρώα αρρένων

 • Στρατολογική κατάσταση

59. Έκδοση πιστοποιητικού στρατολογική κατάσταση τύπου Α (πλήρες) - τύπου Α - τύπου Β

 • Κατάταξη

60. Κατάταξη προτάκτου στις ένοπλες δυνάμεις 

 • Πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση

61. Άρση πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης

62. Εξαγορά πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης


Υγεία και πρόνοια

 

 • ΑμεΑ

63  Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα με βαριά αναπηρία

64. Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης κωφών και βαρήκοων ατόμων

 • Επίσκεψη και νοσηλεία σε νοσοκομείο

65. Χορήγηση πιστοποιητικού νοσηλείας ή εξέτασης σε εξωτερικά ιατρεία ενηλίκων

66. Χορήγηση πιστοποιητικού νοσηλείας ανηλίκων

 • Επαγγελματίες υγείας

67. Χορήγηση βεβαίωσης εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ιατρού

 • Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

68. Βεβαίωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19

69. Καταχώριση 1ης δόσης εμβολιασμού εκτός Ελλάδας 

70. Έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού (εμβολιασμού) COVID-19

71. Έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού (νόσησης) COVID-19

72. Έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού (διαγνωστικού ελέγχου) COVID-19

73. Καταχώριση στα Μητρώα Εμβολιασμένων Εξωτερικού από τα  φυσικά πρόσωπα άνω των εξήντα (60) ετών

74. Καταχώριση στα Μητρώα Νοσησάντων Εξωτερικού από τα φυσικά πρόσωπα άνω των εξήντα (60) ετών
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ


Οι υπηρεσίες για τις οποίες μπορείτε να εξυπηρετηθείτε εξ αποστάσεως με τηλεδιάσκεψη/ βιντεοκλήση (κατά τα οριζόμενα του αρ. 31 ν. 3013/2002) είναι οι εξής: 


Δικαιοσύνη 

 

 • Ποινικό μητρώο 

1. Έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου 

 • Δικαστήρια

2. Χορήγηση ενιαίου πιστοποιητικού δικαστικής φερεγγυότητας


Επιχειρηματική δραστηριότητα

 

 • Απασχόληση προσωπικού

3. Ασφαλιστική Ενημερότητα (e-ΕΦΚΑ)


Πολίτης και καθημερινότητα

 

 • Πληρωμές και παράβολα

4. Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο )


Αναλυτικά οι υπηρεσίες για τις οποίες μπορείτε να ενημερωθείτε εξ αποστάσεως με τηλεδιάσκεψη/ βιντεοκλήση είναι οι εξής:


 • Υπουργείο Τουρισμού


1.1 Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε επιχειρήσεις χιονοδρομικών κέντρων (φυσικό/ νομικό πρόσωπο)

1.2 Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ψυχαγωγικά Θεματικά Πάρκα (φυσικό/ νομικό πρόσωπο)

1.3 Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κέντρα Προπονητικού και Αθλητικού Τουρισμού (ΚΕ.Π.Α.Τ.) (φυσικό/ νομικό πρόσωπο)

1.4 Γνωστοποίηση Λειτουργίας σε Κύρια τουριστικά καταλύματα

1.5 Γνωστοποίηση Λειτουργίας σε Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες, σε Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα, σε Τουριστική Επιπλωμένη Έπαυλη

1.6 Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε επιχειρήσεις γηπέδων γκολφ (φυσικό/ νομικό πρόσωπο)

1.7 Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε αυτοκινητοδρόμια (φυσικό/ νομικό πρόσωπο)

1.8 Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε επιχειρήσεις συνεδριακών κέντρων (φυσικό / νομικό πρόσωπο)

1.9 Αναγγελία άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού

1.10 Αναγγελία λειτουργίας επιχείρησης εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.) (φυσικό/ νομικό πρόσωπο)

1.11 Αναγγελία λειτουργίας επιχείρησης εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων άνω των 50 κ.εκ. χωρίς οδηγό (φυσικό/ νομικό πρόσωπο)

1.12 Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Τουριστικά Γραφεία (φυσικό/ νομικό πρόσωπο)

1.13 Χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας σε τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ) (φυσικό/ νομικό πρόσωπο)

1.14α Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας, Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού (φυσικό/ νομικό πρόσωπο)

1.14β Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κέντρα Θαλασσοθεραπείας (φυσικό/ νομικό πρόσωπο)

1.15 Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ναυλομεσιτικά Γραφεία (φυσικό/ νομικό πρόσωπο)

1.16 Αναγγελία άσκησης δραστηριότητας εκμίσθωσης ΕΙΧ αυτοκινήτων με οδηγό

1.17 Χορήγηση έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία τουριστικού τραίνου σε ειδική διαδρομή (φυσικό/ νομικό πρόσωπο)

1.18 Αναγγελία θέσης σε κυκλοφορία ειδικού τουριστικού λεωφορείου δημόσιας χρήσης (φυσικό/ νομικό πρόσωπο)


 • Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - Τομέας Πολιτισμού


2.3 Άδεια για τη μελέτη, ανάληψη, επίβλεψη έργου συντήρησης και λειτουργία εργαστηρίων για τη συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης κινητών και ακινήτων

2.4 Άδεια εμπόρου νεωτέρων κινητών μνημείων και καταστημάτων εμπορίας νεότερων κινητών μνημείων

2.5 Άδεια διεξαγωγής δημοπρασιών νεότερων κινητών μνημείων

2.6 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσικών σχολών ή Παραρτημάτων αυτών)

2.7 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσικών σχολών ή Παραρτημάτων αυτών) (για νομικά πρόσωπα)

2.8 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσικών σχολών ή Παραρτημάτων αυτών) (για Δήμους)

2.9 Άδεια λειτουργίας αρχαιοπωλείων

2.10α Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Δραματικής Τέχνης ή Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Χορού ή μεταβίβασης αδείας ή μετεγκατάστασης Σχολής (φυσικό πρόσωπο)

2.10β Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Δραματικής Τέχνης ή Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Χορού ή μεταβίβασης αδείας ή μετεγκατάστασης Σχολής (νομικό πρόσωπο ΙΔ)

2.10γ Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Δραματικής Τέχνης ή Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Χορού ή μεταβίβασης αδείας ή μετεγκατάστασης Σχολής (ΝΠΔΔ)

2.11α Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού ή μεταβίβασης άδειας ή μετεγκατάστασης Σχολής (φυσικό πρόσωπο)

2.11β Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού ή μεταβίβασης άδειας ή μετεγκατάστασης Σχολής (ΝΠΙΔ)

2.11γ Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού ή μεταβίβασης άδειας ή μετεγκατάστασης Σχολής (ΝΠΔΔ)

2.12 Παροχή άδειας δημοπρασίας αρχαίων κινητών μνημείων


 • Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - Τομέας Αθλητισμού


3.1 Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος Προπονητή Αθλητών για αποφοίτους ΤΕΦΑΑ και Σχολών Προπονητών ΓΓΑ

3.2 Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Προπονητή Αθλητών για αποφοίτους Πανεπιστημίων Εξωτερικού

3.3 Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Προπονητή Αθλητών για αποφοίτους Σχολών Προπονητών Εξωτερικού ή άλλων αναγνωρισμένων σχολών της ημεδαπής

3.4 Γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικού Γυμναστηρίου ή Ιδιωτικής Σχολής Εκμάθησης αθλημάτων (φυσικό / νομικό πρόσωπο)

3.5 Γνωστοποίηση Επέκτασης ή Μεταφοράς Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής σε νέο κτίριο

3.6 Γνωστοποίηση Μεταβίβασης λειτουργίας Ιδιωτικού Γυμναστηρίου ή Ιδιωτικής Σχολής Εκμάθησης Αθλημάτων σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο

3.7 Γνωστοποίηση ανανέωσης ή επέκτασης λειτουργίας Γυμναστηρίου ή Αθλητικής Σχολής

 

 • Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων


4.1 Χορήγηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φυσικό πρόσωπο ή σε φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε ενώσεις προσώπων

4.2 Χορήγηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε νομικό πρόσωπο ή σε νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε ενώσεις προσώπων

4.3 Χορήγηση άδειας φροντιστηρίου/Κέντρου Ξένων Γλωσσών σε φυσικό πρόσωπο ή σε φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε ενώσεις προσώπων

4.4 Χορήγηση άδειας φροντιστηρίου/Κέντρου Ξένων Γλωσσών σε νομικό πρόσωπο ή σε νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε ενώσεις προσώπων

4.5 & 4.6 Αναγγελία έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος σε φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών και κατ' οίκον διδασκαλίας 

4.7 ρήγηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, σε φυσικό πρόσωπο ή σε φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε ενώσεις προσώπων

4.8 Χορήγηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, σε νομικό πρόσωπο ή σε νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε ενώσεις προσώπων

4.9 Χορήγηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, σε φυσικό πρόσωπο ή σε φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε ενώσεις προσώπων

4.10 Χορήγηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, σε νομικό πρόσωπο ή σε νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε ενώσεις προσώπων

4.11 Χορήγηση άδειας Κολλεγίου σε φυσικό πρόσωπο ή σε φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε ενώσεις προσώπων

4.12 Χορήγηση άδειας Κολλεγίου σε νομικό πρόσωπο ή σε νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε ενώσεις προσώπων

4.13 Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΙΕΚ) σε φυσικό πρόσωπο ή σε φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε ενώσεις προσώπων

4.14 Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΙΕΚ) σε νομικό πρόσωπο ή σε νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε ενώσεις προσώπων


 • Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων


5.1 Αναγγελία έναρξης άσκησης εμπορίας γεωργικών προϊόντων

5.2 Χορήγηση άδειας λιανικής ή /χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων

5.3 Αναγγελία έναρξης λειτουργίας φυτωριακών επιχειρήσεων μητρικών φυτειών αμπέλου και επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών

5.4 Χορήγηση άδειας εμπορίας λιπασμάτων τύπου Α ή Β (φυσικό/ νομικό πρόσωπο)

5.5 Άδεια λειτουργίας καταστήματος πώλησης σκύλων και γατών

5.6α Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών κλινικών 

5.6β Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ενδιαιτημάτων ζώων

5.7 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εγκατάστασης εκτροφής και αναπαραγωγής σκύλων

5.8 Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων για την Ίδρυση και Λειτουργία κτηνιατρείων μικρών ή μεγάλων ζώων

5.9 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς

5.10 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κτηνιατρικού γραφείου για τα παραγωγικά ζώα

5.11 Άδεια εκτέλεσης προγράμματος τεχνητής σπερματέγχυσης (Τ.Σ.) και συγχρονισμού οίστρου στα ζώα αναπαραγωγής

5.12 Έγκριση Κέντρων Αποθήκευσης Σπέρματος

5.13 Άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας ψυκτικών αποθηκών

5.14 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων τεμαχισμού και τυποποίησης κρέατος καθώς και παρασκευασμάτων κρέατος οπληφόρων ζώων και πουλερικών

5.15 Γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους

5.16 Αίτηση εγγραφής και χορήγησης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού και Δελτίου Ταυτότητας Γεωτεχνικού ειδικότητας α) Γεωπόνου, β) Δασολόγου, γ) Κτηνιάτρου, δ) Γεωλόγου και ε) Ιχθυολόγου

5.17 Δήλωση Συνέχισης Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος Ειδικότητας Γεωπόνου, Δασολόγου, Κτηνιάτρου, Γεωλόγου, Ιχθυολόγου

5.18 Έγκριση Μονάδας Εκτροφής Ωοτόκων ορνίθων

5.19 Πιστοποίηση Γεωργικών Συμβούλων

5.20 Έγκριση δραστηριότητας οργανισμού ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας

5.21 Αναγνώριση ιδιωτικών φορέων πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων ή συστημάτων

5.22 Χορήγηση έγκρισης μέσων σήμανσης στο πλαίσιο του εθνικού συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής βοοειδών-αιγοπροβάτων και χοίρων

5.23 Άδεια σκοπιμότητας ίδρυσης και λειτουργίας σφαγείων οπληφόρων ζώων και Πτηνοσφαγείων


 • Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας


6.1α Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος κλειθροποιών (φυσικό πρόσωπο)

6.1β Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος κλειθροποιών (νομικό πρόσωπο)

6.2α Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος αργυραμοιβών, παλαιοπωλών, ενεχυροδανειστών και ασχολούμενων με την αγοραπωλησία η τήξη μεταχειρισμένων κοσμημάτων και κομψοτεχνημάτων από χρυσό και λοιπών τιμαλφών (φυσικό πρόσωπο)

6.2β Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος αργυραμοιβών, παλαιοπωλών, ενεχυροδανειστών και ασχολούμενων με την αγοραπωλησία η τήξη μεταχειρισμένων κοσμημάτων και κομψοτεχνημάτων από χρυσό και λοιπών τιμαλφών (νομικό πρόσωπο)

6.3α Άδεια εμπορίας όπλων και λοιπών αντικειμένων του Ν. 2168/1993 που χαρακτηρίζονται ως συλλεκτικά, ιστορικά και οικογενειακά κειμήλια (φυσικό πρόσωπο)

6.3β Άδεια εμπορίας όπλων και λοιπών αντικειμένων του Ν. 2168/1993 που χαρακτηρίζονται ως συλλεκτικά, ιστορικά και οικογενειακά κειμήλια ( νομικό πρόσωπο)

6.4α Άδεια εμπορίας περιστρόφων-πιστολίων, όπλων σκοποβολής, σκοπευτικών διοπτρών, μερών, ανταλλακτικών, φυσιγγίων, καλύκων και καψυλλίων αυτών (φυσικό πρόσωπο)

6.4β Άδεια εμπορίας περιστρόφων-πιστολίων, όπλων σκοποβολής, σκοπευτικών διοπτρών, μερών, ανταλλακτικών, φυσιγγίων, καλύκων και καψυλλίων αυτών (νομικό πρόσωπο)

6.5α Άδεια εμπορίας εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών (φυσικό πρόσωπο)

6.5β Άδεια εμπορίας εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών (νομικό πρόσωπο)

6.6α Άδεια εμπορίας ειδών πυροτεχνίας (φωτοβολίδων, βεγγαλικών και παιδικών πυροτεχνικών αθυρμάτων) (φυσικό πρόσωπο)

6.6β Άδεια εμπορίας ειδών πυροτεχνίας (φωτοβολίδων, βεγγαλικών και παιδικών πυροτεχνικών αθυρμάτων) (νομικό πρόσωπο)

6.7α Άδεια γόμωσης κυνηγετικών φυσιγγίων, για εμπορία (φυσικό πρόσωπο)

6.7β Άδεια γόμωσης κυνηγετικών φυσιγγίων, για εμπορία (νομικό πρόσωπο)

6.8α Άδεια εμπορίας κυνηγετικών όπλων, μερών, ανταλλακτικών και φυσιγγίων αυτών, πυρίτιδας, καλύκων, καψυλίων και αεροβόλων όπλων, όπλων για την καταστροφή συγκολουμένου υλικού και φυσιγγίων αυτών και λοιπών αντικειμένων προβλεπόμενων από το άρθρο 6 παρ. 3 του Ν.2168/93, πλην εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών (άρθρο 6 παρ. 3 εδαφ. γ,δ,στ,η,θ και ια) (φυσικό πρόσωπο)

6.8.β Άδεια εμπορίας κυνηγετικών όπλων, μερών, ανταλλακτικών και φυσιγγίων αυτών, πυρίτιδας, καλύκων, καψυλίων και αεροβόλων όπλων, όπλων για την καταστροφή συγκολουμένου υλικού και φυσιγγίων αυτών και λοιπών αντικειμένων προβλεπόμενων από το άρθρο 6 παρ. 3 του Ν.2168/93, πλην εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών (άρθρο 6 παρ. 3 εδαφ. γ,δ,στ,η,θ και ια) (νομικό πρόσωπο)

6.9.α Άδεια κατασκευής, μετασκευής, συναρμολόγησης, επεξεργασίας ή επισκευής πυροβόλων όπλων κλπ ως και γόμωσης ή αναγόμωσης φυσιγγίων πυροβόλων όπλων, πλην κυνηγετικών (φυσικό πρόσωπο)

6.9β Άδεια κατασκευής, μετασκευής, συναρμολόγησης, επεξεργασίας ή επισκευής πυροβόλων όπλων κλπ ως και γόμωσης ή αναγόμωσης φυσιγγίων πυροβόλων όπλων, πλην κυνηγετικών ( νομικό πρόσωπο)

6.10α Χορήγηση άδειας κατασκευής βεγγαλικών κλπ (αρθ. 3 του Ν. 456/76) (φυσικό πρόσωπο)

6.10β Χορήγηση άδειας κατασκευής βεγγαλικών κλπ (αρθ. 3 του Ν. 456/76) (νομικό πρόσωπο)

6.11α Άδεια κατασκευής συσκευών εκτόξευσης φωτοβολίδων (αρθ. 5α παρ. 2 του Ν.456/76) (φυσικό πρόσωπο)

6.11β Άδεια κατασκευής συσκευών εκτόξευσης φωτοβολίδων (αρθ. 5α παρ. 2 του Ν.456/76) (νομικό πρόσωπο)


 • Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής / Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής


7.1 Αναγγελία έναρξης λειτουργίας λουτρικής εγκατάστασης (φυσικό/νομικό πρόσωπο)

7.2 Αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης (φυσικό/ νομικό πρόσωπο)

7.3 Αναγγελία εγκατάστασης πλωτών ναυπηγημάτων ή μόνιμης αγκυροβολίας πλοίων και ίδρυση επ' αυτών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (φυσικό /νομικό πρόσωπο)

7.4 Αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας καταδυτικού συνεργείου (φυσικό/ νομικό πρόσωπο)

7.5 Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος ναυτικού πράκτορα (φυσικό/ νομικό πρόσωπο)

7.6 Αναγγελία έναρξης λειτουργίας πλωτής ευκολίας υποδοχής πετρελαιοειδών καταλοίπων (φυσικό /νομικό πρόσωπο)

7.7 Αναγγελία ίδρυσης σχολής εκπαίδευσης χειριστών ταχυπλόων σκαφών ή θαλάσσιων μοτοποδηλάτων (φυσικό/ νομικό πρόσωπο)

7.8 Αναγγελία έναρξης κυκλοφορίας απορριμματοφόρου πλοίου (φυσικό/ νομικό πρόσωπο)

7.9 Αναγγελία λειτουργίας παραλαβής πετρελαιοειδών καταλοίπων από βυτιοφόρο όχημα (φυσικό/ νομικό πρόσωπο)

7.10 Αναγγελία λειτουργίας παραλαβής πετρελαιοειδών καταλοίπων από δεξαμενόπλοια και πλωτά ναυπηγήματα (φυσικό/ νομικό πρόσωπο)

7.11 Αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντων πλοίων (φυσικό/ νομικό πρόσωπο)

7.12 Αναγγελία παροχής καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής (φυσικό/νομικό πρόσωπο)

7.13 Αναγγελία αναγνώρισης Οργανισμού Πιστοποίησης Αυτοδυτών (φυσικό/ νομικό πρόσωπο)

7.14 Αναγγελία άσκησης υπαίθριου (στάσιμου ή πλανόδιου) εμπορίου επί πλοίων (φυσικό/ νομικό πρόσωπο)

7.15 Αναγγελία εκμίσθωσης μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοων μικρών σκαφών (φυσικό/ νομικό πρόσωπο)

7.16 Άδεια εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής (φυσικό/ νομικό πρόσωπο)


 • Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών


8.1β Αναγγελία έναρξης άσκησης της δραστηριότητας του Ιδιωτικού Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας-Κύρια Εγκατάσταση (κεντρική δομή)

8.1γ Αναγγελία έναρξης άσκησης της δραστηριότητας του Ιδιωτικού Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας-Υποκατάστημα

8.4 Χορήγηση άδειας ίδρυσης μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων (φυσικό/ νομικό πρόσωπο)

8.5 Χορήγηση άδειας λειτουργίας μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων

8.6 Αναθεώρηση άδειας λειτουργίας μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων

8.7α Έκδοση άδειας ίδρυσης Κέντρου Αποθεραπείας-Αποκατάστασης

8.7β Έκδοση άδειας λειτουργίας Κέντρου Αποθεραπείας-Αποκατάστασης

8.8 Έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία που χαρακτηρίζονται από νοητική υστέρηση

8.9 Έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών-Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Φύλαξης Βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα.

8.10 Έκδοση άδειας ίδρυσης παιδικής εξοχής-κατασκήνωσης (φυσικό/ νομικό πρόσωπο).

8.11 Έκδοση άδειας λειτουργίας παιδικής εξοχής - κατασκήνωσης.

8.12 Έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμάτων παιδικής πρόνοιας (φυσικό/ νομικό πρόσωπο).

8.13 Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος κοινωνικού λειτουργού

8.14 Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδικών (ΚΔΑΠ)

8.15 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)


 • Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών / Τεχνικό και Επαγγελματικό Επιμελητήριο


9.1α Χορήγηση άδειας εξάσκησης επαγγέλματος Διπλωματούχου Μηχανικού (συγκεκριμένης ειδικότητας)

9.1β Χορήγηση άδειας εξάσκησης επαγγέλματος βάσει της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ

10.1 Αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) (φυσικό/ νομικό πρόσωπο)

10.2 Αναγγελία λειτουργίας Συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων

10.3 Αναγγελία ίδρυσης/λειτουργίας Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικινδύνων εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ)

10.4 Αναγγελία λειτουργίας επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων

10.5 Έγκριση Φορέα Ελέγχου οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων σύμφωνα με τη συμφωνία AOR

10.6 Αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας σχολής (και Υποκαταστήματος Σχολής) υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών

10.7 Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος Εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών/Ανανέωση δικαιώματος άσκησης επαγγέλματος Εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών

10.8 Αναγγελία Εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών προερχόμενου από κράτος μέλος της ΕΕ περί έναρξης της ίδιας δραστηριότητας στην Ελλάδα

10.9 Αναγγελία λειτουργίας Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ)

10.11α Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων

10.11γ Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG)

10.18 Εξουσιοδότηση Φορέα Ελέγχου ΑΤΡ (Σταθμοί Ελέγχου ATP. Εμπειρογνώμονες ΑΤΡ)

10.19 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων και αμιγώς υγραερίου

10.20 Αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (Σ.Ε.ΚΑ.Μ.)

10.22 Αναγγελία λειτουργίας Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ) κατόπιν μεταβολής των στοιχείων εγκατάστασης

10.24 Αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής/Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) σε οδηγούς οχημάτων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων

10.25 Αναγγελία έναρξης λειτουργίας συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων

10.26 Αναγγελία έναρξης λειτουργίας στεγασμένων σταθμών επιβατικών αυτοκινήτων άνευ εγκαταστάσεων αντλιών καυσίμων

10.27 Αναγγελία έναρξης λειτουργίας υπαίθριων σταθμών επιβατικών αυτοκινήτων

10.28 Αναγγελία έναρξης λειτουργίας σταθμών Υπεραστικών Λεωφορείων χωρίς εγκατάσταση αντλιών καυσίμων

10.29 Αναγγελία έναρξης λειτουργίας σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων (εμπορευματικοί σταθμοί αυτοκινήτων) χωρίς εγκατάσταση αντλιών καυσίμων

10.30 Αναγγελία έναρξης λειτουργίας στεγασμένων πλυντηρίων και λιπαντηρίων επιβατικών αυτοκινήτων


 • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης / Γ.Γ. Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων


10.10 Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος βοηθού ραδιοτεχνίτη

10.12 Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Β'

10.13 Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Α'

10.14 Αναγγελία έναρξης λειτουργίας ραδιοηλεκτρικού εργαστηρίου Α-Β-Γ' κατηγορίας

10.15 Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ραδιοτεχνίτη


 • Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Τομέας Εμπορίου


11.1 Άδεια παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου

11.2 Τοποθέτηση παραγωγού πωλητή σε λαϊκή αγορά 

11.3 Τοποθέτηση παραγωγού πωλητή σε θέση στάσιμου εμπορίου 

11.4 Άδεια πλανόδιου εμπορίου για παραγωγούς πωλητές

11.5 Άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών

11.6 Άδεια επαγγελματία πωλητή πλανόδιου εμπορίου

11.7 Άδεια επαγγελματία πωλητή στάσιμου εμπορίου

11.8 Ίδρυση καταστήματος λιανικού εμπορίου

11.9 Ανακοίνωση Λειτουργίας Έκθεσης-διοργανωτής μόνιμα εγκατεστημένος στην Ελλάδα ή Διασυνοριακός διοργανωτής

11.10 Άδεια καταλληλότητας εκθεσιακού χώρου

11.11 Έγκριση της άσκησης του επαγγέλματος του μεσίτη ακινήτων και εγγραφής στο μητρώο του Επιμελητηρίου και το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) (φυσικό - νομικό πρόσωπο)


 • Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Τομέας Βιομηχανίας


12.1 Αναγγελία έναρξης άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του Τεχνίτη του Ν. 3982/2011 (143 Α') Έξι (6) Ειδικότητες: Τεχνίτη Υδραυλικού, Τεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης, Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων, Τεχνίτη Οξυγονοκολλητή, Τεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή, Τεχνίτη Ψυκτικού (φυσικό πρόσωπο)

12.2 Αναγγελία Έναρξης άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 (143 Α') από διπλωματούχους ή πτυχιούχους του πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα ή της σχολής Μηχανικών της ΑΕΝ και από υπηκόους ΕΕ με αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα. Είκοσι τέσσερις (24) ειδικότητες: Τεχνίτη Υδραυλικού, Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού, Εργοδηγού Υδραυλικού, Τεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης, Αρχιτεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης, Εγκαταστάτη Εγκαταστάσεων Καύσης, Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων, Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων 1ης Ειδικότητας, Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων 2ης Ειδικότητας, Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων 3ης Ειδικότητας, Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων 4ης Ειδικότητας, Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστάσεων 1ης Ειδικότητας, Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστάσεων 2ης Ειδικότητας, Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστάσεων 3ης Ειδικότητας, Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστάσεων 4ης Ειδικότητας, Τεχνίτη Οξυγονοκολλητή, Τεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή, Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Β' τάξης, Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Β' τάξης, Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Α' τάξης, Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Α' τάξης, Τεχνίτη Ψυκτικού, Αρχιτεχνίτη Ψυκτικού, Εργοδηγού Ψυκτικού (φυσικό πρόσωπο)

12.3 Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού (φυσικό πρόσωπο)

12.4 Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις, με σκοπό την απόκτηση άδειας Εργοδηγού Υδραυλικού (φυσικό πρόσωπο)

12.5 Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης (φυσικό πρόσωπο)

12.6 Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Εγκαταστάτη Εγκαταστάσεων Καύσης (φυσικό πρόσωπο)

12.7 Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων 1ης Ειδικότητας (φυσικό πρόσωπο)

12.8 Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων 2ης Ειδικότητας (φυσικό πρόσωπο)

12.9 Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων 3ης Ειδικότητος (φυσικό πρόσωπο)

12.10 Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων 4ης Ειδικότητας (φυσικό πρόσωπο)

12.11 Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστάσεων 1ης Ειδικότητας (φυσικό πρόσωπο)

12.12 Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστάσεων 2ης Ειδικότητας (φυσικό πρόσωπο)

12.13 Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστάσεων 3ης Ειδικότητας (φυσικό πρόσωπο)

12.14 Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστάσεων 4ης Ειδικότητας (φυσικό πρόσωπο)

12.15 Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστάσεων για αποφοίτους της Σχολής Μηχανικών της ΑΕΝ του Ν.2638/1998 (φυσικό πρόσωπο)

12.16 Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Β' τάξης (φυσικό πρόσωπο)

12.17 Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Β' τάξης (φυσικό πρόσωπο)

12.18 Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Α' τάξης (φυσικό πρόσωπο)

12.19 Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Α' τάξη (φυσικό πρόσωπο)


 • Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Οικονομικό Επιμελητήριο


13.1 Αναγγελία έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος του οικονομολογικού επαγγέλματος-Εγγραφής μέλους στο μητρώο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

13.2α Εγγραφή μέλους στο Μητρώο Λογιστών του Ο.Ε.Ε. - Αναγγελία έναρξης άσκησης του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού Β’ Τάξης 

13.2β Αναγγελία για την αναβάθμιση σε λογιστή φοροτεχνικού Α’ Τάξης


 • Υπουργείο Οικονομικών


14.1 Άδεια εμφιάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης (καθαρό οινόπνευμα προς εμφιάλωση) (πλέον αρμοδιότητα ΑΑΔΕ)

14.2 Άδεια εμφιάλωσης της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης (φωτιστικό οινόπνευμα) (πλέον αρμοδιότητα ΑΑΔΕ)

14.3 Γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας για την παρασκευή φυσικού ή τε-χνητού (αεριούχου) αφρώδους οίνου (πλέον αρμοδιότητα ΓΓΒ)

14.4 Γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας εργοστασίου ή οινοποιείου για την Παρασκευή συμπυκνωμένου γλεύκους (πλέον αρμοδιότητα ΓΓΒ)

14.5 Έκδοση άδειας λειτουργίας για την Παρασκευή σταφιδίνης (πλέον αρμοδιότητα ΑΑΔΕ)

14.6 Γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας εργαστηρίου εμφιάλωσης οίνων και αρωματισμένων οίνων (πλέον αρμοδιότητα ΓΓΒ)

14.7 Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος χημικού ναυτιλίας (πλέον αρμοδιότητα ΑΑΔΕ)


 • Υπουργείο Εσωτερικών


15.1 Βεβαίωση παρ.2, αρ.28 Ν.4442/2016 (ότι η δραστηριότητα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη θέση) (πλέον αρμοδιότητα ΓΓΒ)

15.2 Γνωστοποίηση Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (πλέον αρμοδιότητα ΓΓΒ)

15.3 Μεταβολή γνωστοποίησης Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (πλέον αρμοδιότητα ΓΓΒ)

15.4 Μεταβολή γνωστοποίησης Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος με προσθήκη δραστηριότητας (πλέον αρμοδιότητα ΓΓΒ)

15.5 Γνωστοποίηση Ίδρυσης και Λειτουργίας Θεάτρων και Κινηματογράφων (πλέον αρμοδιότητα ΓΓΒ)

15.6 Μεταβολή γνωστοποίησης Ίδρυσης και Λειτουργίας Θεάτρων και Κινηματογράφων (πλέον αρμοδιότητα ΓΓΒ)

15.8 Γνωστοποίηση Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Κατηγορία ΙΙΙ της Υγειονομικής διάταξης) (πλέον αρμοδιότητα ΓΓΒ)

15.9 Μεταβολή γνωστοποίησης Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Κατηγορία ΙΙΙ της Υγειονομικής διάταξης) (πλέον αρμοδιότητα ΓΓΒ)

15.10 Μεταβολή γνωστοποίησης Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Κατηγορία ΙΙΙ της Υγειονομικής διάταξης)με προσθήκη δραστηριότητας (πλέον αρμοδιότητα ΓΓΒ)

15.11 Γνωστοποίηση Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (πλέον αρμοδιότητα ΓΓΒ)

15.12 Μεταβολή γνωστοποίησης Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (πλέον αρμοδιότητα ΓΓΒ)

15.13 Μεταβολή γνωστοποίησης Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος με προσθήκη δραστηριότητας (πλέον αρμοδιότητα ΓΓΒ)

15.14 Απλουστευμένη διαδικασία για μηχανήματα πώλησης, παρασκευής – πώλησης τροφίμων και ποτών (πλέον αρμοδιότητα ΓΓΒ)


 • Υπουργείο Υγείας


16.1 Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος κομμωτή-κουρέα

16.2 Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη περιποίησης χεριών-ποδιών (Manicure-Pedicure)

16.3 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής (φυσικό/ νομικό πρόσωπο) 

16.4 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων αδυνατίσματος - διαιτολογικών μονάδων (φυσικό/ νομικό πρόσωπο) 

16.5 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας οδοντοτεχνικών εργαστηρίων (φυσικό/ νομικό πρόσωπο) 

16.6 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων οπτικών ειδών και τμήματος φακών επαφής (φυσικό/ νομικό πρόσωπο)

16.7 Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων φυσικοθεραπείας

16.8 Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος οπτικού

16.9 Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη

16.10 Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου

16.11 Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος φυσικοθεραπευτή 

16.12 Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος εργοθεραπευτή 

16.13 Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος αισθητικού

16.14 Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος Οπτικού - Οπτομέτρη 

16.15 Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος Διαιτολόγου - Διατροφολόγου

16.16 Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος Βοηθού Οδοντοτεχνίτη

16.17 Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτή 

16.18 Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος Δημόσιας Υγιεινής

16.19 Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων

16.20 Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας

16.21 Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος Βοηθού Οδοντιατρείου

 

 • Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας


17.1 Απόκτηση της ιδιότητας του ενεργειακού επιθεωρητή Α’, Β’ και Γ’ Τάξης (φυσικών προσώπων): α) κτιρίων, β) συστημάτων θέρμανσης και γ) συστημάτων κλιματισμού

17.2 Εγγραφή στο Μητρώο Νομικών Προσώπων που έχουν ως μέλος, εταίρο ή υπάλληλό τους Ενεργειακό Επιθεωρητή