Σημείο αναφοράς για ΑΜΕΑ

img_heroImage1_alt

Το Τοπικό Σημείο Αναφοράς για την παρακολούθηση εφαρμογής της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.

Σύμφωνα με τον νόμο 4488/2017 (άρθρο 71) ορίζεται σε εθνικό επίπεδο ένα γενικό πλαίσιο ρυθμίσεων, το οποίο αποσκοπεί στην άρση των εμποδίων που δυσχεραίνουν την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), κατά εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, που κυρώθηκαν με το άρθρο πρώτο του ν. 4074/2012 (ΦΕΚ, Α΄ 88).


Σε τοπικό επίπεδο, σε κάθε δήμο ορίζονται Τοπικά Σημεία Αναφοράς (www.amea.gov.gr/coordination/municipalities) με στόχο την παρακολούθηση εφαρμογής της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες σε τοπικό επίπεδο.


Με την 542/2020 Απόφαση Δημάρχου ορίστηκε ως Επιμέρους Σημείο Αναφοράς για την επιμέρους σημείου αναφοράς για την παρακολούθηση της εφαρμογής της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, όπως περιγράφονται στον νόμο 4488/2017 (άρθρο 71), το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του δήμου Νεάπολης-Συκεών και συγκεκριμένα η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος, Μάρω Βασσάρα, ψυχολόγος, με στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ. 2313313160 και e-mail: vassara.maro@n3.syzefxis.gov.gr.

cinema icon