ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αρχική

/

Ποιότητα Ζωής

/

Περιβάλλον

Γραφικό για Περιβάλλον

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Το Τμήμα Καθαριότητας περιλαμβάνει το Γραφείο Προϊσταμένου Τμήματος, Κίνησης Οχημάτων, το Γραφείο Ηλεκτρολογικού, Επισκευής και Συντήρησης και το Γραφείο Αποθήκης και Διαχείρισης του εν γένει υλικού του Δήμου.

 • Οργανώνει το πρόγραμμα καθαριότητας οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων. 
 • Συντάσσει τις ημερολογιακές καταστάσεις προσωπικού. 
 • Μεριμνά για τον εφοδιασμό του προσωπικού με τα απαραίτητα εργαλεία. 
 • Ειδικότερα το γραφείο αυτό φροντίζει για τη συλλογή, αποκομιδή και απόρριψη των απορριμμάτων των σπιτιών και των κοινόχρηστων χώρων, στον ειδικό χώρο. 
 • Ενεργοποιεί το προσωπικό για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών (πλημμύρες, πυρκαγιές κλπ.). 
 • Λαμβάνει κάθε μέτρο για τον ευπρεπισμό της πόλης. 
 • Έχει την επιμέλεια του ειδικού ευπρεπισμού της πόλης κατά τις εορταστικές εκδηλώσεις. 
 • Φροντίζει για την άρτια αισθητική εμφάνιση όλων των παραμέτρων που σχετίζονται με το γραφείο αυτό και βρίσκονται σε άμεση επαφή με το πολεοδομημένο περιβάλλον. 
 • Λαμβάνει όλα τα μέτρα για την αντιμετώπιση περιβαλλοντολογικών προβλημάτων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών.
 • Ελέγχει κάθε υπηρεσία που ανάγεται στην κίνηση των αυτοκινήτων και μηχανημάτων του Δήμου. 
 • Φροντίζει, μαζί με το λοιπό εργατικό δυναμικό της καθαριότητας, την αποκομιδή και μεταφορά των απορριμμάτων. 
 • Ελέγχει και παρακολουθεί την κίνηση των αυτοκινήτων και λοιπών μηχανημάτων και την κατανάλωση καυσίμων που κάνουν. 
 • Εισηγείται τη λήψη μέτρων για την ομαλή λειτουργία των αυτοκινήτων.
 • Εισηγείται κάθε θέμα που έχει σχέση με την οργάνωση και λειτουργία μηχανουργείου. 
 • Φροντίζει για την καλή λειτουργία, επισκευή και συντήρηση των αυτοκινήτων και μηχανημάτων του Δήμου. 
 • Τηρεί στατιστικά στοιχεία της κίνησης και λειτουργίας των αυτοκινήτων και αναφέρει κάθε ζημιά που θα διαπιστωθεί ότι έγινε από υπαιτιότητα των οδηγών τους. 
 • Εισηγείται την ανάγκη προμήθειας ή αντικατάστασης μηχανημάτων και μηχανολογικού υλικού. 
 • Φροντίζει για τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και σηματοδοτών, την αντικατάσταση λαμπτήρων και για την εκτέλεση έργων επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού απευθείας από τον Δήμο. 
 • Φροντίζει για το πρόγραμμα ωρών φωτισμού των οδών και πλατειών, δημοτικών χώρων κλπ, καθημερινά και τις γιορτές. 
 • Φροντίζει για τις ηλεκτρολογικές εργασίες των αυτοκινήτων και μηχανημάτων. 
 • Φροντίζει για τον εξοπλισμό του μηχανουργείου με τα απαραίτητα εργαλεία και μηχανήματα.
 • Φροντίζει για τη διαχείριση κάθε προμήθειας επίπλων και σκευών καθώς και υλικών προοριζόμενων για την εκτέλεση έργων του Δήμου. 
 • Τηρεί τα προβλεπόμενα από τον νόμο βιβλία παραλαβής και παράδοσης επίπλων και σκευών καθώς και υλικών στους υπεύθυνους κάθε έργου. 
 • Φροντίζει για τη φύλαξη και την καλή συντήρηση των υλικών και μηχανημάτων του Δήμου. 
 • Διενεργεί ελέγχους και εισηγείται τη σύνταξη πρωτοκόλλων καταστροφής αχρήστου υλικού. 
 • Διενεργεί ετήσια απογραφή υλικού και τηρεί βιβλίο απογραφών. 
 • Υποβάλλει στο τέλος κάθε έτους ετήσια κατάσταση προμηθευθέντων, απολεσθέντων και καταστραφέντων επίπλων, σκευών, μηχανημάτων, εργαλείων, υλικών έργων κλπ. προς τη Δημοτική Αρχή. 
 • Εισηγείται κάθε θέμα της αρμοδιότητας του γραφείου.

Κάθε απορριμματοφόρο ακολουθεί συγκεκριμένο πρόγραμμα κίνησης για την αποκομιδή των απορριμμάτων και με τη συμπλήρωση του φορτίου κατευθύνεται προς τον ΧΥΤΑ. Με δεδομένη τη σταθερή πλέον συμπεριφορά του πολίτη στον τρόπο παραγωγής και απόθεσης των οικιακών του απορριμμάτων στους κάδους, η καθημερινή αποκομιδή τους απαιτεί την κίνηση προς τον ΧΥΤΑ Μαυροράχης 6 συνολικά απορριμματοφόρων ανά ημέρα, με εξαίρεση τη Δευτέρα όπου απαιτούνται συνολικά 12, την Τετάρτη 7 και το Σάββατο 3 δρομολόγια, ενώ καθημερινά πραγματοποιείται νυχτερινή αποκομιδή σε δρόμους όπου κινούνται λεωφορεία. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των απαιτούμενων δρομολογίων ανά εβδομάδα είναι 39 δρομολόγια σε μόνιμη βάση.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Το Τμήμα Πρασίνου περιλαμβάνει το Γραφείο Προϊσταμένου Τμήματος, το Γραφείο Κήπων και Δενδροστοιχιών και το Γραφείο Μελετών Κοινοχρήστων Χώρων-Προστασίας Περιβάλλοντος και Αλσών.

 • Εκτελεί κάθε εργασία που έχει σχέση με το πράσινο γενικά. 
 • Επιστατεί και επιβλέπει όλα τα νέα έργα πρασίνου και διεκπεραιώνει όλες τις σχετικές διαδικασίες όπως φαίνονται στις αρμοδιότητες του γραφείου εκτέλεσης έργων. 
 • Φροντίζει για την καθαριότητα, συντήρηση, ανανέωση πρασίνου κοινόχρηστων χώρων και αποκαθιστά τις φθορές στο πράσινο του Δήμου. 
 • Μελετά και εφαρμόζει προγράμματα επίκαιρης φύτευσης δένδρων, σποράς γκαζόν και φυτών, ψεκασμών, καταπολέμησης ασθενειών, σκαλισμάτων, κλαδεμάτων, ποτισμάτων κλπ. 
 • Καθιερώνει στενές σχέσεις του Δήμου με τους δημότες σε ότι αφορά τη συνεργασία τους για ανάπτυξη του πρασίνου στη περιοχή και φροντίζει για την ενημέρωση της αναγκαιότητας για πράσινο. 
 • Φροντίζει για την οργάνωση φυτώριου που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του Δήμου σε φυτικό υλικό. 
 • Φροντίζει για την προστασία του περιβάλλοντος από υγιεινή και αισθητική άποψη με τη συλλογή στοιχείων και τον έλεγχο, την πληροφόρηση, την ενεργοποίηση και την πρόληψη.
 • Εκπονεί τις μελέτες των κοινοχρήστων χώρων που πρόκειται να αξιοποιηθούν (πλατείες, άλση, πάρκα, υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ.). 
 • Μεριμνά για τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης όσων έργων θα εκτελεσθούν με εργολαβίες, τη θεώρησή τους από τις αρμόδιες Διευθύνσεις και την εν συνεχεία δημοπράτηση των έργων ενώπιον της Δημαρχιακής Επιτροπής. 
 • Μεριμνά για την παράδοση των ολοκληρωμένων μελετών στα αρμόδια τμήματα κατασκευών. 
 • Είναι αρμόδιο για θέματα που σχετίζονται με αγάλματα, σιντριβάνια, στέγαστρα, κινητά προστεγάσματα, περίπτερα κλπ. Τηρεί το σχετικό αρχείο. 
 • Ασχολείται και ελέγχει τη σωστή λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης της πόλης με σκοπό την αποφυγή της ρύπανσης. Ελέγχει κάθε ρυπογόνο εστία και ενημερώνει τους δημότες για τα μέτρα που πρέπει να πάρουν για την καταστολή των αιτιών που προκαλούν τη ρύπανση. 
 • Συνεργάζεται με τους αρμόδιους Κρατικούς Φορείς (ΠΕΡΠΑ κλπ.) και προτείνει τη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος. 
 • Μεριμνά για την ασφάλεια και προτείνει κάθε μέτρο για την προφύλαξη των αλσών της πόλης ώστε να συντελούν πάντοτε στη θεμελίωση της προστασίας του περιβάλλοντος.