ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Αρχική

/

Ο Δήμος

/

Διοίκηση

Γραφικό για δημαρχείο

Η διοίκηση του Δήμου

Όργανα διοίκησης του Δήμου είναι ο Δήμαρχος, οι ορισθέντες Αντιδήμαρχοι, το Δημοτικό Συμβούλιο, η Δημοτική Επιτροπή, καθώς και τα Συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων.