Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑΜΕΑ

Αρχική

/

Κοινωνική Πολιτική

/

Δομές για άτομα με αναπηρία

/

Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑΜΕΑ

img_heroImage1_alt

Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για άτομα με νοητική αναπηρία (Π.Ν.Ο.Υ.)

Στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης γίνονται δεκτά άτομα με αναπηρία (νοητική υστέρηση), εκ γενετής ή επίκτητη, από ηλικία 18 ετών και άνω, τα οποία δεν μπορούν να διαβιώσουν αυτόνομα, χωρίς κατάλληλη υποστήριξη και πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης-Συκεών, όπως αυτές προσδιορίζονται από την υπ’ αριθμ. Δ12/ΓΠοικ.13107/283 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1160/τ.β΄/08-04-2019), στοχεύουν και συντελούν αποφασιστικά στην αποϊδρυματοποίηση των ατόμων με αναπηρία που φιλοξενούνται σε μονάδες κλειστής φροντίδας στην περίπτωση που το οικογενειακό τους περιβάλλον αδυνατεί για οποιοδήποτε λόγο να υποστηρίξει τη διαβίωσή τους, καθώς και στην απόκτηση καλύτερης ποιότητας ζωής με περισσότερες ευκαιρίες και μεγαλύτερο έλεγχο των επιλογών τους από τα ίδια τα άτομα. Η διαβίωση των ενοίκων στις Σ.Υ.Δ. δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί «κλειστή περίθαλψη» ή «νοσηλεία».  

 

Οι Σ.Υ.Δ. παρέχουν όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες υποστήριξης προς τους ενοίκους, με στόχο την ασφαλή και ανεξάρτητη διαβίωση και με σεβασμό στα δικαιώματά τους, που σκοπό έχει την κοινωνική ένταξη, τη βελτίωση της υγείας, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους. Οι χώροι διατίθενται για τη μόνιμη διαβίωση - κατοικία των ατόμων με αναπηρία (νοητική υστέρηση), με οργανωμένη υποστήριξη από τον Φορέα, έτσι ώστε να διασφαλίζονται συνθήκες κατάλληλες για ύπνο, σωματική υγιεινή, καθαριότητα και αξιοπρεπή καθημερινή διαβίωση. 

 

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στους/στις ωφελούμενους-ωφελούμενες/ενοίκους είναι:


  • Υπηρεσίες διαβίωσης και φροντίδας (διαμονή, διατροφή, μέριμνα για πρόσβαση σε ιατρική και νοσοκομειακή φροντίδα, όποτε απαιτείται, μετακίνηση, κλπ)  
  • Υπηρεσίες που εστιάζονται σε δραστηριότητες ψυχαγωγίας, κοινωνικοποίησης και σύνδεσης με την κοινότητα, κατάρτισης και αξιοποίησης δυνατοτήτων προς επίτευξη της κοινωνικής ενσωμάτωσης, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των δυνατοτήτων πρόσβασης στην εργασία 


Οι Σ.Υ.Δ. λειτουργούν με ευθύνη της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης Συκεών, ως δικαιούχος της Πράξης «Επιχορήγηση του ΝΠ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ για τη λειτουργία ΣΥΔ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5053974, η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία», ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας-ΕΚΤ», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)


Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 21/04/2022 και

ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/12/2023.


Συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη πράξης: 234.780,00

ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ

  • Κεσσάνης 58, 56728, Νεάπολη

  • 2310625362 (5ος όροφος), 2310626983 (4ος όροφος) & 231062100 (3ος όροφος)

cinema icon