Συμβούλια Κοινοτήτων

Αρχική

/

Ο Δήμος

/

Διοίκηση

/

Συμβούλια Κοινοτήτων

Γραφικό για Συμβούλια Κοινοτήτων

Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας εκφράζει γνώμες και διατυπώνει προτάσεις είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής, από τα αρμόδια όργανα του δήμου.

Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας πραγματεύεται τα ακόλουθα θέματα: 

 

 • α) τις υπηρεσιακές μονάδες του δήμου για τις οποίες συντρέχουν δυνατότητες λειτουργίας τους στη δημοτική κοινότητα με κριτήριο ότι θα συμβάλλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και στην ανάπτυξη της περιοχής, 
 • β) την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου που βρίσκονται στην περιοχή της δημοτικής κοινότητας, 
 • γ) την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής, 
 • δ) τη συντήρηση των δημοτικών οδών, τη συντήρηση, καθαριότητα και λειτουργία των πλατειών, δημοτικών αλσών, κήπων, υπαίθριων χώρων αναψυχής και γενικά όλων των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων της περιοχής της δημοτικής κοινότητας, 
 • ε) την κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής της δημοτικής κοινότητας, 
 • στ) την εκτέλεση νέων έργων, τη συντήρηση και λειτουργία των έργων που έχουν εκτελεστεί, 
 • ζ) την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την αναβάθμιση της αισθητικής περιοχών, καθώς και για την καθαριότητα αυτών, 
 • η) την προστασία της δημόσιας υγείας και την προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση, 
 • θ) την περισυλλογή και εν γένει τη μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα, 
 • ι) τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικότερα την ανάπτυξη της περιοχής της δημοτικής κοινότητας σε πολιτιστικά, πνευματικά, κοινωνικά θέματα, 
 • ια) τη μέριμνα για την υγεία, την πρόνοια και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και γενικά τη φροντίδα ώστε η λειτουργία και ανάπτυξη της περιοχής της δημοτικής κοινότητας να αποβλέπει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της, 
 • ιβ) την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών ιδρυμάτων, δημοτικών νομικών προσώπων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δημοτικών επιχειρήσεων και γενικότερα των παρεχόμενων υπηρεσιών στην περιφέρεια της δημοτικής κοινότητας, 
 • ιγ) την τροποποίηση των ορίων της δημοτικής κοινότητας, 
 • ιδ) την εξέταση γενικών ή ειδικών προβλημάτων που αφορούν τους κατοίκους και την περιφέρεια της δημοτικής κοινότητας ιδίως αστέγων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού της περιοχής της, 
 • ιε) την αξιοποίηση των τοπικών πόρων της περιοχής της δημοτικής κοινότητας.


Στον Δήμο Νεάπολης-Συκεών λειτουργούν τέσσερα συμβούλια δημοτικών κοινοτήτων, όσες και οι Δημοτικές Ενότητες του Δήμου: