Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ

Αρχική

/

Ο Δήμος

/

Ο Δήμος μας

Γραφικό για υπηρεσίες

Σας καλωσορίζουμε στον ψηφιακό μας Δήμο, όπου φροντίσαμε να συγκεντρώσουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τους δημότες και τους επισκέπτες της περιοχής μας. Στο νέο μας ψηφιακό «σπίτι» μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις δράσεις και τα νέα του Δήμου, τις δομές και τις υπηρεσίες, τους ανθρώπους που τον υπηρετούν με σεβασμό στις ανάγκες των πολιτών και του τόπου που τον φιλοξενεί.


Προχωράμε πάντα μαζί, στις «κανονικές» αλλά και τις ψηφιακές γειτονιές του Δήμου που αγαπάμε.
Ο Δήμος μας


Ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών βρίσκεται στη βόρεια Ελλάδα και αποτελεί τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Μαζί με άλλους έξι Δήμους αποτελεί το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης και εκτείνεται στο βορειοανατολικό άκρο του. Έχει ως έδρα τις Συκιές.


Ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών προέκυψε το 2011, από τη συνένωση τεσσάρων Δήμων του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, των πρώην Δήμων Αγίου Παύλου, Νεάπολης, Πεύκων και Συκεών, οι οποίοι σήμερα αποτελούν τις τέσσερις Δημοτικές Ενότητες που τον συνθέτουν. Κοινό στοιχείο είναι η δημιουργία των κοινοτήτων από προσφυγικούς πληθυσμούς, που έφτασαν στην περιοχή της Θεσσαλονίκης μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή.


Η έκταση του Δήμου είναι 12.900 στρέμματα. Η περιοχή ξεχωρίζει για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, που καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τη μορφολογία του εδάφους και τις έντονες υψομετρικές διαφορές. Γειτνιάζει με το υπέροχο δάσος του Σέιχ-Σου, ενώ περιλαμβάνει το άλσος της Δενδροφυτείας, πνεύμονες πρασίνου που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής στον αστικό ιστό, όπως και τα δεκάδες αστικά πάρκα που λειτουργούν ως νησίδες χαλάρωσης και αναψυχής.


Σύμφωνα με την απογραφή του 2021, ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών αριθμεί 80.851 κατοίκους, ενώ το 2011 είχαν απογραφεί 84.741.


Η Δημοτική Ενότητα Αγίου Παύλου περιλαμβάνει τις συνοικίες Άγιος Παύλος, Ευαγγελίστρια και Χίλια Δένδρα. Ως Κοινότητα Αγίου Παύλου, στην απογραφή του 1971 είχε 5.012 κατοίκους και σε αυτήν του 1981 είχε 4.576. Ως Δήμος Αγίου Παύλου, είχε 7.221 κατοίκους το 1991 και 7.998 το 2001. Στην τελευταία απογραφή ως ανεξάρτητος Δήμος, το 2011, αριθμούσε 6.852 κατοίκους.


Η Νεάπολη ήταν ανεξάρτητος Δήμος από το 1946. Θεωρείται ως μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της Ευρώπης. Από 18.680 κατοίκους το 1971, έφτασε στις επόμενες απογραφές τους 20.770 (1981) και τους 30.568 (1991), ενώ το 2001 είχε 30.279 κατοίκους. Με την ένταξή της στον ενιαίο Δήμο, το 2011, είχε πληθυσμό 27.084 ανθρώπους.


Τα Πεύκα («Ρετζίκι») αποτελούσαν τμήμα του Δήμου Συκεών έως το 1992 που αποσπάστηκαν και έγιναν ξεχωριστή Κοινότητα. Το 1991 είχαν 2.288 κατοίκους, ενώ ως Κοινότητα Πεύκων το 2001 απέγραψαν 6.434 κατοίκους. Ο πληθυσμός τους το 2011 έφτασε τους 13.052 ανθρώπους.


Οι Συκιές αποσπάστηκαν από τον τότε Δήμο Θεσσαλονίκης το 1934 και από το 1954 έγιναν ανεξάρτητος Δήμος, ο οποίος περιλάμβανε και το Ρετζίκι έως το 1992. Το 1971 είχαν 18.195 κατοίκους, το 1981 είχαν 22.070, ενώ το 1991 απέγραψαν 34.059 (36.347 μαζί με το Ρετζίκι). Ως Δήμος Συκεών χωρίς τα Πεύκα, είχαν 41.726 κατοίκους το 2001 και 37.753 το 2011.

We welcome you to our digital Municipality, where we gathered all the necessary information for citizens and visitors of our area. In our new digital "home" you can discover all about the actions and news of the Municipality, the structures and services, about the people who are involved, with respect to the needs of the citizens and to the land that the Municipality is located. 

 

Together, we move forward, in the “normal” as well as the digital neighborhoods of the Municipality that we love. 

 The Municipality


The Municipality of Neapoli-Sykies is in northern Greece and it is part of the Thessaloniki Regional Unit of the Central Macedonia Region. Together with six other municipalities, it forms the Thessaloniki Metropolitan Area and extends to its northeastern end. It is based in Sykies. 


The Municipality of Neapoli-Sykies was created in 2011, from the union of four Municipalities of the Thessaloniki Metropolitan Area, the former Municipalities of Agios Pavlos, Neapoli, Pefka and Sykies, which today constitute the four Municipal Units that compose it. A common element is the creation of the communities by refugee populations, who arrived in ​​Thessaloniki after the Asia Minor Catastrophe.


The Municipality’s range is 12,900 acres. The area stands out for its special characteristics, which are determined to a large extent by the morphology of the soil and the strong altitude differences. It is adjacent to the magnificent forest of Seih Sou, while it includes the Dendrofitia grove, green lungs that improve the quality of life in the urban fabric, as well as dozens of urban parks that act as islets of relaxation and recreation. 


According to the 2021 census, the Municipality of Neapoli-Sykies has 80,851 inhabitants, while in 2011 there were 84,741.


The Municipal Unit of Agios Pavlos includes the districts of Agios Pavlos, Evangelistria and Chilia Dendra. As the Community of Agios Pavlos, in the 1971 census it had 5,012 inhabitants and in that of 1981 it had 4,576. As the Municipality of Agios Pavlos, it had 7,221 inhabitants in 1991 and 7,998 in 2001. In the last census as an independent Municipality, in 2011, it had 6,852 inhabitants. 


Neapoli has been an independent Municipality since 1946. It is considered one of the most densely populated areas in Europe. From 18,680 inhabitants in 1971, it reached 20,770 (1981) and 30,568 (1991) in the following censuses, while in 2001 it had 30,279 inhabitants. With its inclusion in the single Municipality, in 2011, it had a population of 27,084 people. 


Pefka ("Retziki") was part of the Municipality of Sykies until 1992 when it was separated and became a separate Community. In 1991 they had 2,288 inhabitants, while in 2001 they registered 6,434 inhabitants as the Community of Pefka. Their population in 2011 reached 13,052 people. 


Sykies was separated from the then Municipality of Thessaloniki in 1934 and from 1954 became an independent Municipality, which also included Retziki until 1992. In 1971 they had 18,195 inhabitants, in 1981 they had 22,070, while in 1991 they registered 34,059 (36,347 with Retziki). As the Municipality of Sykies without Pefka (Retziki), they had 41,726 inhabitants in 2001 and 37,753 in 2011.