Συμβουλευτική Επιχειρήσεων

Αρχική

/

Κοινωνική Πολιτική

/

Συμβουλευτική Επιχειρήσεων

img_heroImage1_alt

Στο πλευρό των επαγγελματιών και των νέων επιχειρήσεων

  • Συμβουλευτική για τη δημιουργία νέας επιχείρησης και την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου


Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι του Συμβουλευτικού Σταθμού Νεάπολης προσφέρουν υπηρεσίες coaching σε ανέργους που θέλουν να ενταχθούν σε προγράμματα επιδότησης για τη δημιουργία νέας επιχείρησης της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) καθώς και άλλων πηγών χρηματοδότησης. Αντλώντας πληροφορίες από φορείς καταγραφής των αναγκών στην αγορά εργασίας και στοιχείων σχετικά με τους τομείς δραστηριότητας που κατά περίοδο φαίνεται να έχουν ζήτηση στην περιοχή ενδιαφέροντος του/της υποψηφίου/υποψήφιας, οι σύμβουλοι προσφέρουν πληροφορίες που βοηθούν τον/την υποψήφιο/α να επιλέξει τον τομέα στον οποίο θα δραστηριοποιηθεί, την περιοχή όπου θα λειτουργεί η επιχείρηση αλλά και τη διαδικασία που απαιτείται ώστε να τύχει κρατικής ή άλλης επιδότησης. Ιδιαίτερη στήριξη παρέχεται σε ευπαθείς ομάδες όπως μονογονείς ή θύματα έμφυλης βίας, καθώς αυτές πλέον μοριοδοτούνται επιπλέον από τα τρέχοντα προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης και επιχειρηματικότητας της ΔΥΠΑ σε εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές οδηγίες.


  • Coaching για την δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου


Όσοι/όσες συμπολίτες μας έχουν καταλήξει ότι ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες, μπορούν να συνεργαστούν με Coach στον Συμβουλευτικό Σταθμό Νεάπολης ώστε να καταρτιστεί ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο, κατάλληλο για να εξασφαλίσει επιδότηση από προγράμματα της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ). Στο πλαίσιο του coaching δίνεται καθοδήγηση για τις παραμέτρους βιωσιμότητας μιας επιχείρησης (σαφής περιγραφή του φυσικού αντικειμένου του σχεδίου, οικονομοτεχνική επάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου, ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης, δηλαδή παραγωγικές και άλλες διασυνδέσεις με υφιστάμενες επιχειρήσεις, συνάφεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας με τομείς οι οποίοι προσδιορίζονται από τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης (RIS) του ΕΣΠΑ 2014-2020) όπως περιγράφονται στα σχετικά ΦΕΚ προκήρυξης προγραμμάτων επιδοτούμενης επιχειρηματικότητας.


  • Κάλυψη κενών θέσεων εργασίας στην επιχείρηση μέσω προγραμμάτων επιδοτούμενης απασχόλησης


Ο καίριος ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στο σύγχρονο περιβάλλον της αυξανόμενης ανεργίας δομείται στη λογική της εξωστρέφειας και στη βάση της ανάπτυξης επιτυχημένων συνεργασιών με τις επιχειρήσεις. Τηρούμε μητρώο 400 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με τις οποίες επικοινωνούν τακτικά οι σύμβουλοι εργοδοτών και προσφέρουν τις παρακάτω υπηρεσίες: Ενημέρωση των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σχετικά με προκηρυσσόμενα προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης ή αγοράς εξοπλισμού και παροχή υπηρεσιών coaching ώστε να υποβληθεί η σχετική αίτηση προς τους φορείς που προσφέρουν χρηματοδότηση.

cinema icon