Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

18 Ιουνίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση της υπο ομάδας 1.Α.4. Προμήθεια Τροφίμων Παντοπωλείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ


Ταχ. Διεύθυνση: Ι. Μιχαήλ - Στρ. Στεφ. Σαράφη 

ΤΚ: 566 25 Συκιές Θεσσαλονίκη


Πληροφορίες:

Τασιάκος Ιωάννης, Τηλ. 2313 313 145

Κόττα Χριστίνα,Τηλ.2313 313 174

email: tasiakos.ioannis@n3.syzefxis.gov.gr


                         

 

 

Προς κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

για την απευθείας ανάθεση της υπό ομάδας 1.Α.4. Προμήθεια Τροφίμων Παντοπωλείου.

CPV :15000000-8,«Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα»

Συνολικού Ποσού : 26.914,40€


Ο Δήμος Νεάπολης–Συκεών ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπό ομάδα 1.Α.4. : «Προμήθεια τροφίμων παντοπωλείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών και του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για δύο (2) μήνες» για το έτος 2024, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 26.914,40€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), που αποτελεί τμήμα της συνολικής προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου, κατεψυγμένων ψαριών, γαλακτοκομικών, οπωρολαχανικών, ειδών παντοπωλείου, άρτου και έτοιμου φαγητού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών, του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του εποπτευόμενου από το Δήμο Νεάπολης-Συκεών Ν.Π.Ι.Δ. (Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης Συκεών) για δύο (2) έτη» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παρ. 10 του Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Η σχετική διαδικασία έχει εγκριθεί με την αριθ. 124/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου (ΑΔΑ: 6ΕΞ1ΩΚΙ-Υ68)

Γιατην κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 415/23951/01-04-2024 Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑΜ: 24REQ014506828 2024-04-01 και ΑΔΑ: 9Α8ΦΩΚΙ-ΕΜΘ για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, και β) η αριθ. 422/01-04-2024 βεβαίωση της αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.

Στο παραπάνω πλαίσιο σας καλεί να καταθέσετε προσφορά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου: dimos.neapolis-sykeon@n3.syzefxis.gov.gr έως και την Τρίτη 25 Ιουνίου και ώρα 13:00 (λήξη επίδοσης προσφορών).

Η προσφορά θα περιέχει:

1.Οικονομική προσφορά (επισυνάπτεται υπόδειγμα).

  1. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016) (υπάρχει υπόδειγμα).
  2. Φορολογική ενημερότητα.
  3. α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνετε όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), στους οποίους οφείλετε να καταβάλετε εισφορές

β) Πιστοποιητικά όλων των παραπάνω οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες), τόσο για την κύρια όσο και για την επικουρική ασφάλιση, από τα οποία να προκύπτουν ότι είστε ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις σας που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (3 και 4β) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019.

γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

δ) Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021).

  1. δήλωση ότι: α) έχετε λάβει γνώση όλων των συνθηκών και των όρων του με αριθ.πρωτ. 15258/05-03-2024 Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών (Τ.Τ.Π) που συντάχθηκε από το Γραφείο Προμηθειών Υλικών, Εξοπλισμού, Υπηρεσιών και Μελετών του Δήμου β) τους αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα γ) η τιμή προσφοράς σας δεν έχει καμία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές δ) η τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνει το σύνολο της προμήθειας που αναλύεται στο τεύχος.
  2. οικείου Επιμελητηρίου (που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν από την υποβολήτης προσφοράς), από την οποία φαίνεται η επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι συναφής με το αντικείμενο των υπηρεσιών ή βεβαίωση έναρξης και πιθανών μεταβολών της οικείας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας

7.      Όλα τα δικαιολογητικά όπως αυτά ζητούνται με το αριθ.πρωτ.15258/05-03-2024 Τ.Τ.Π που αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας πρόσκλησης.

8.      Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας της ανάθεσης (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. Τα σχετικά πιστοποιητικά για την απόδειξη της ισχύουσας εκπροσώπησης νομικών προσώπων γίνονται αποδεκτάεφόσον έχουν εκδοθείέως 30 εργάσιμες μέρες πριν από την ημέρα υποβολήςτους.

Διευκρινίζεται ότι οι υπεύθυνεςδηλώσεις γίνονται αποδεκτέςεφόσον έχουν συνταχθείμετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019). Μπορεί να κατατεθεί και μία υπεύθυνηδήλωση αρκεί να περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες δηλώσεις. Επιπλέον, οι σχετικές Υ.Δ. μπορούν να εκδίδονται ηλεκτρονικά από τη διαδικτυακή πύλη gov.gr

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της προμήθειας αναλύονται στο με αριθ. πρωτ.15258/05-03-2024 Τ.Τ.Π, που συντάχθηκε από το Γραφείο Προμηθειών Υλικών, Εξοπλισμού, Υπηρεσιών και Μελετών του Δήμου.

Κριτήριο κατακύρωσης (ανάθεσης της σύμβασης) ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ειδών της υπό ομάδας, εφόσον πληρούνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναλύονται στο με αριθ. πρωτ. 15258/05-03-2024, Τ.Τ.Π.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ, και για δύο (2) μήνες.

Η παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιείται από την Αν. Προϊσταμένη της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου ήτοι του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας & Ισότητας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 10 του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 105 του Ν. 4872/2021.

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά από την αναθέτουσα αρχή, στο 100% της συμβατικής αξίας που θα προκύπτει βάσει των τιμολογηθεισών ποσοτήτων, μετά την εκάστοτε τμηματική οριστική παραλαβή των αγαθών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο με αριθ. πρωτ. 15258/05-03-2024 Τ.Τ.Π του Γραφείου Προμηθειών Υλικών, Εξοπλισμού, Υπηρεσιών και Μελετών του Δήμου.

Για την πληρωμή του συμβατικού τιμήματος απαιτείται έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου σύμφωνα με το Ν. 4601/20219 «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις», την ΚΥΑ 52445ΕΞ2023 (ΦΕΚ.Β.2385/12-04-2023) ‘’ Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς’’, (Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής Ηλεκτρονικού Τιμολογίου: 1007.Ε80710.0001), και την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασηςανάθεσης (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).

Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών Υλικών, Εξοπλισμού, Υπηρεσιών & Μελετών του Δήμου. Αρμόδιος: κ. Τασιάκος Ιωάννης, τηλ. 2313 313145.


Μ.Ε.Δ

Ο ΑντιδήμαρχοςΛάζαρος Ωραιόπουλος

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Ι Τ.Τ.Π 15258/05-03-2024 του Γραφείου Προμηθειών Υλικών, Εξοπλισμού, Υπηρεσιών και Μελετών.

ΙΙ Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

ΙΙΙ Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης