Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

11 Ιουνίου 2024

Εργασίες επισκευής, συντήρησης, αναβάθμισης των εγκαταστάσεων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης των δομών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης-Συκεών

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, για την ανάθεση εργασιών/υπηρεσιών επισκευή, συντήρησης & αναβάθμισης των εγκαταστάσεων Πυρανίχνευσης & Πυρόσβεσης των δομών της, προϋπολογισμού 278.542,96 € πλέον Φ.Π.Α. 24% .

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών : 16/07/2024 15:00:00 (UTC+3)

Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ : 353413