Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

10 Ιουνίου 2024

Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου, κατεψυγμένων ψαριών, γαλακτοκομικών, οπωρολαχανικών, ειδών παντοπωλείου, άρτου και έτοιμου φαγητού

Ο Δήμος Νεάπολης - Συκεών προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου, κατεψυγμένων ψαριών, γαλακτοκομικών, οπωρολαχανικών, ειδών παντοπωλείου, άρτου και έτοιμου φαγητού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών, του Κοινωνικού Παντοπωλείου καθώς και του εποπτευόμενου από το Δήμο Νεάπολης-Συκεών Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης Συκεών για δύο (2) έτη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.944.928,55 € με ΦΠΑ, με τους παρακάτω όρους:

1.Αναθέτουσα Αρχή –Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Νεάπολης – Συκεών, Οδός : Στρατηγού Στεφάνου Σαράφη και Ιωάννου Μιχαήλ 1, Ταχ. Κωδ.: 56625, Τηλέφωνο: 2313 313 141, 175, 172, Στοιχεία επικοινωνίας μελετητή: Τασιάκος Ιωάννης 2313313.145, Ε-mail: tasiakos.ioannis@n3.syzefxis.gov.gr, Κωδικός ΝUTS: EL522, Ιστοσελίδα: www.dimosneapolis-sykeon.gr

2.Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ειδών κρεοπωλείου, κατεψυγμένων ψαριών, γαλακτοκομικών, οπωρολαχανικών, ειδών παντοπωλείου, άρτου και έτοιμου φαγητού για τις ανάγκες του Δήμου και της Κ.Ε.Υ.Ν.Σ.

3. Κωδικοί CPV: 15000000-8 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα, 15511100-4 Παστεριωμένο γάλα

4. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Τα προς προμήθεια είδη χωρίζονται ανά φορέα υλοποίησης σε έντεκα (11) Ομάδες, οι οποίες υποδιαιρούνται σε εικοσιοκτώ (28) υπό ομάδες. Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες υπό ομάδες ειδών, χωρίς περιορισμό των υπό ομάδων που μπορεί να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά θα περιλαμβάνει το σύνολο των αναφερομένων ειδών ανά υπό ομάδα.

5. Διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ανάλογα με την υποομάδα από (22) έως (24) μήνες για την παράδοση των ειδών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης 50% του αρχικού συμβατικού χρόνου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και το Τ.Τ.Π.

 6. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μεμονωμένα ή μέλη ενώσεων, τα οποία καλύπτουν τις προϋποθέσεις του αρ. 25 του Ν.4412/16, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.1 της αναλυτικής διακήρυξης.

7. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή και υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης, ανάλογα με την υποομάδα)

8. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα διακοσίων δέκα (210) ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών(παράγραφος 2.4.5 της αναλυτικής διακήρυξης).

9.Εγγυήσεις: Απαιτούμενες Εγγυήσεις: (αναλυτικά οι όροι στην παράγραφο 2.1.5. της διακήρυξης). Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού ύψους 2% επί της αξίας του συνόλου των τμημάτων για τα οποία υποβάλλεται προσφορά χωρίς Φ.Π.Α. ευρώ. Αναλυτικά οι όροι για την εγγύηση συμμετοχής στην παράγραφο 2.2.2.1. της αναλυτικής διακήρυξης. Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, της ομάδας ή των ομάδων που κατακυρώθηκαν και κατατίθεται πριν την υπογραφή της σύμβασης. Αναλυτικά στην παράγραφο 4.1.1 της διακήρυξης

10. Διαδικασία: Μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 350457

11. Υποβολή προσφορών: Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η Δευτέρα 15-07-2024 και η ώρα λήξης 15:00 Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται στις 18-07-2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

12. Δημοσιεύσεις: Προκήρυξη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 07-06-2024.

Η προκήρυξη και η αναλυτική διακήρυξη θα καταχωριστεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), ενώ η παρούσα περίληψή της θα αναρτηθεί στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), στο ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα του Δήμου.