Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

29 Μαΐου 2024

Μίσθωση κινηματογραφικών ταινιών καθώς και υπηρεσίες προβολής τους στα θερινά Σινέ Άλσος & Σινέ Παράδεισος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης - Συκεών

Η Κοινωφελής Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για την ανάθεση των υπηρεσιών μίσθωσης και προβολής κινηματογραφικών ταινιών στους δύο (2) θερινούς κινηματογράφους Σινέ Άλσος (Συκιές) & Σινέ Παράδεισος (Νεάπολη) προϋπολογισθείσας αξίας 73.700,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Δημοσιεύσεις: Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), ενώ η παρούσα περίληψη θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα δημοσιευθεί στον ελληνικό τύπο. Όλα τα έγγραφα θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του Δήμου.