Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

30 Απριλίου 2024

Μίσθωση μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 891.800,96€

Ο Δήμος Νεάπολης - Συκεών προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της μίσθωσης μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του, προϋπολογιζόμενης δαπάνης891.800,96€ με τους παρακάτω όρους:

1.Αναθέτουσα Αρχή –Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Νεάπολης – Συκεών, Οδός : Στρατηγού Στεφάνου Σαράφη και Ιωάννου Μιχαήλ 1, Ταχ. Κωδ.: 56625, Τηλέφωνο: 2313 313 141, 175, 172, Στοιχεία επικοινωνίας μελετητή: 2313313 437, Ε-mail: paradeisopoulou.anastasia@n3.syzefxis.gov.gr, Κωδικός ΝUTS: EL522, Ιστοσελίδα: www.dimosneapolis-sykeon.gr

2. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μίσθωση μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών

3. Κωδικοί CPV: 60181000-0 “Ενοικίαση φορτηγών αυτοκινήτων με οδηγό”, 60182000-7 “Ενοικίαση οχημάτων επαγγελματικής χρήσης με οδηγό”, 60172000-4 “Ενοικίαση λεωφορείων και πούλμαν με οδηγό” 90620000-9 “Υπηρεσίες εκχιονισμού”

4. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η σύμβαση υποδιαιρείται σε εννέα (9) ομάδες. Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες για το σύνολο των περιγραφόμενων ειδών της κάθε ομάδας. Δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.

5. Διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται για δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον έξι (6) μήνες για την ομάδα Β.3 και ένα (1) έτος για τις υπόλοιπες, χωρίς αύξηση των ποσοτήτων ή της συμβατικής αξίας.

6. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μεμονωμένα ή μέλη ενώσεων, τα οποία καλύπτουν τις προϋποθέσεις του αρ. 25 του Ν.4412/16, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.1 της αναλυτικής διακήρυξης.

7. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής

8. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για έξι (6) μήνες, προσμετρούμενοι από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού (παράγραφο 2.4.5 της αναλυτικής διακήρυξης).

9.Εγγυήσεις (αναλυτικά οι όροι στην παράγραφο 2.1.5. της διακήρυξης):. Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους 2% επί της αξίας του συνόλου της σύμβασης ανά ομάδα χωρίς Φ.Π.Α. Αναλυτικά οι όροι για την εγγύηση συμμετοχής στην παράγραφο 2.2.2.1. της αναλυτικής διακήρυξης. Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν την υπογραφή της σύμβασης. Αναλυτικά στην παράγραφο 3.4 της διακήρυξης

10. Διαδικασία: Μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 349438.

11 Υποβολή προσφορών: Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 04.06.2024 και η ώρα λήξης 15:00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 06.06.2024 και ώρα 10:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατάτα λοιπά τωνκείμενων διατάξεων γιατην ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

12. Δημοσιεύσεις: Προκήρυξηπου περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 26.04.2024. Προκήρυξη και Διακήρυξη αναρτήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), η παρούσα περίληψη θα αναρτηθεί στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και θα δημοσιευθεί στον ελληνικό τύπο. Όλα τα έγγραφα θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του Δήμου.