Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

19 Απριλίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση της ΟΜΑΔΑ Α2«Μίσθωση ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΕΛΑΣΧΤΙΧΟΦΟΡΟΥ, ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ, με τον χειριστή για το έτος 2024»

Μίσθωση μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

για την απευθείας ανάθεση της ΟΜΑΔΑ Α2«Μίσθωση ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΕΛΑΣΧΤΙΧΟΦΟΡΟΥ, ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ, με τον χειριστή για το έτος 2024»

CPV: 60182000-7 “Ενοικίαση οχημάτων επαγγελματικής χρήσης με οδηγό”      

Συνολικού Ποσού: 7.936,00


Ο Δήμος Νεάπολης–Συκεών ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΟΜΑΔΑ Α2 «Μίσθωση ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΕΛΑΣΧΤΙΧΟΦΟΡΟΥ, ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ, με τον χειριστή για το έτος 2024» (των συνολικών μισθώσεων με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων») προϋπολογιζόμενης δαπάνης 7.936,00€ (6.400,00€ καθαρή αξία + 1.536,00€ ΦΠΑ), για χρονικό διάστημα από την ανάρτηση της σχετικής σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ έως 31/12/2024 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παρ. 10 του Ν.4412/2016 (Παρέκκλιση).

Η σχετική διαδικασία έχει εγκριθεί με την αριθ. 123/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου (ΑΔΑ: ΨΧ2ΚΩΚΙ-Κ7Β)

Γιατην κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 394/19837/20-03-2024 Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑΜ : 24REQ014444582 2024-03-20 και ΑΔΑ: ΨΛΣΗΩΚΙ-ΜΕ9 για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, και β) η αριθ. 401/2024 βεβαίωση της αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.

Στο παραπάνω πλαίσιο σας καλεί να καταθέσετε, ιδιοχείρως είτε με συστημένη επιστολή ή με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier),φάκελο προσφοράς στο πρωτόκολλο του Δημοτικού Καταστήματος, στη διεύθυνση: Στρατηγού Στεφάνου Σαράφη 1 & Ιωάννου Μιχαήλ Τ.Κ.56625 Συκιές Θεσσαλονίκης, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου: dimos.neapolis-sykeon@n3.syzefxis.gov.gr, έως και την Δευτέρα 29 Απριλίου 13:00 (λήξη επίδοσης προσφορών).

Η προσφορά θα περιέχει:

1.Οικονομική προσφορά.

  1. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016) (υπάρχει υπόδειγμα).
  2. Φορολογική ενημερότητα.
  3. α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνετε όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), στους οποίους οφείλετε να καταβάλετε εισφορές

β) Πιστοποιητικά όλων των παραπάνω οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες), τόσο για την κύρια όσο και για την επικουρική ασφάλιση, από τα οποία να προκύπτουν ότι είστε ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις σας που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (3 και 4β) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019.

γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

δ) Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021).

  1. δήλωση ότι: α) έχετε λάβει γνώση όλων των συνθηκών και των όρων της με αριθ. μελέτης 27/2023 που συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου β) τους αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα γ) η τιμή προσφοράς σας δεν έχει καμία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές δ) η τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνει το σύνολο της μίσθωσης που αναλύονται στη μελέτη.
  2. οικείου Επιμελητηρίου (που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν από την υποβολή της προσφοράς), από την οποία φαίνεται η επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι συναφής με το αντικείμενο των υπηρεσιών ή βεβαίωση έναρξης και πιθανών μεταβολών της οικείας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας
  3. τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως αυτά ζητούνται με την αριθ. 27/2023 μελέτη που αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας πρόσκλησης.

8.      Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας της ανάθεσης (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. Τα σχετικά πιστοποιητικά για την απόδειξη της ισχύουσας εκπροσώπησης νομικών προσώπων γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως 30 εργάσιμες μέρες πριν από την ημέρα υποβολής τους.

Διευκρινίζεται ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019). Μπορεί να κατατεθεί και μία υπεύθυνη δήλωση αρκεί να περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες δηλώσεις. Επιπλέον, οι σχετικές Υ.Δ. μπορούν να εκδίδονται ηλεκτρονικά από τη διαδικτυακή πύλη gov.gr

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της προμήθειας αναλύονται στη με αριθ. μελέτης 27/2023 που συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών, εφόσον πληρούνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναλύονται στη με αριθ. μελέτης 27/2023. 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ, έως 31-12-2024.

Η παραλαβή των εργασιών της μίσθωσης θα πραγματοποιείται από τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 του Ν. 4872/2021.

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά με τον πιο κάτω τρόπο : Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών, όπως αυτές θα πραγματοποιούνται τμηματικά. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).


Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών Υλικών Εξοπλισμού, Υπηρεσιών & Μελετών του Δήμου. Αρμόδιος: κ. Τασιάκος Ιωάννης, τηλ. 2313 313145 και από τον συντάκτη της μελέτης κα Ρίζου Βικτωρία 2313 313437


Μ.Ε.Δ

Ο ΑντιδήμαρχοςΛάζαρος Ωραιόπουλος

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Ι Μελέτη 27/2023 Δ/σνης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΙΙ Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης