Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

14 Φεβρουαρίου 2022

Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών για την : «Συντήρηση διαμορφωμένων χώρων πρασίνου του Δήμου Νεάπολης–Συκεών»

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.105.624,27€

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την : «Συντήρηση διαμορφωμένων χώρων πρασίνου του Δήμου Νεάπολης–Συκεών», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.105.624,27€.


Ο Δήμος Νεάπολης - Συκεών προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών για την: «Συντήρηση διαμορφωμένων χώρων πρασίνου του Δήμου Νεάπολης–Συκεών», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.105.624,27€.


1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:


Επωνυμία

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΑΡΑΦΗ & ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 1

Πόλη

ΣΥΚΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ταχυδρομικός Κωδικός

56625

Χώρα

ΕΛΛΑΣ

Κωδικός ΝUTS

GR122

Τηλέφωνο

2313 313141, 175, 172

Φαξ

2313 313152

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

georgiou.xrysovalanto@n3. syzefxis.gov.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

κα ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ & κα ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Αρμόδιος Μελετητής

Καλάκου Ειρήνη (τηλ. 2313502221)

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

http://www.dimosneapolis-sykeon.gr


2.Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση εργασίας συντήρησης σε 57 (πενήντα επτά) ενότητες χώρων πρασίνου στη ΔΕ Πεύκων, 135 (εκατόν τριάντα-πέντε) ενότητες χώρων πρασίνου στη ΔΕ Συκεών και στη ΔΕ Αγ. Παύλου και 42 (σαράντα-δύο) ενότητες χώρων πρασίνου στη ΔΕ Νεάπολης όπως αναλυτικά περιγράφονται στο με αρ.πρωτ. 25513/27-07-2021 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών.


3.Κωδικοί CPV: Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 77313000-7: “Υπηρεσίες συντήρησης πάρκων”.


Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.698.084,09€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24,00% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 2.105.624,27€).


Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.


4.Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η σύμβαση είναι ενιαία και δεν υποδιαιρείται σε τμήματα .Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ iv της παρούσας διακήρυξης αναφέρονται αναλυτικά οι βασικοί λόγοι για την απόφαση αυτή.


Δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.


5. Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και σε τρία (3) έτη


6.Δικαίωμα συμμετοχής : Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών. (παρ. 2.2.1. της διακήρυξης) . Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους λόγους που αναλύονται στην παράγραφο 2.2.3 ή δεν καλύπτει τα κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της διακήρυξης.


7.Κριτήριο: Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.


8. Χρόνος ισχύος προσφορών Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. (παράγραφος 2.4.5 της διακήρυξης).


9. Απαιτούμενες Εγγυήσεις: Οι εγγυήσεις εκδίδονται από εκδίδονται από πιστωτικά «ή χρηματοδοτικά ιδρύματα κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α'13)» (τροποποίηση άρθρου 72 του Ν.4412/2016 με την παρ. 1 του άρθρου 120 του Ν. 4512/18 και την παρ.1 του άρθρου 15 του Ν.4541/2018) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. (αναλυτικά οι όροι στην παράγραφο 2.1.5. της διακήρυξης)


Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2%, ποσού ευρώ: 33.961,68. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 13 μήνες, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.


Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, και κατατίθεται πριν την υπογραφή της σύμβασης. Αναλυτικά οι όροι για την εγγύηση καλής εκτέλεσης στην παράγραφο 4.1 της αναλυτικής διακήρυξης.


10. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών. Η δαπάνη θα βαρύνει τους κωδικούς εξόδων του τακτικού προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2022, 2023 και 2024 όπως αναλυτικά περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα . Σχετική η υπ’ αριθ. 107/7184/25-01-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.


Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.

2022

2023

2024

ΣΥΝΟΛΟ

35.7332.06

Συντήρηση χώρων πρασίνου

700.000,00

700.000,00

705.624,27

2.105.624,27


11. Προδικαστικές προσφυγές: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Αναλυτικά στην παράγραφο 3.4 της διακήρυξης


12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική


13. Διαδικασία: Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» άνω των ορίων με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος και έχει λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος τον αριθµό 154678. Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.


14.Διάθεση εγγράφων-στοιχείων του διαγωνισμού: Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www. dimosneapolis-sykeon.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση.


15.Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων: Υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους, μέχρι δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.


16. Υποβολή προσφορών: Η ημέρα έναρξης υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 07 Μαρτίου 2022 και η ώρα έναρξης η 08:00π.μ. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η Τρίτη 22 Μαρτίου 2022 και η ώρα λήξης 14:30 μ.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 24 Μαρτίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.


17. Δημοσιεύσεις: Προκήρυξη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 08-02-2022. Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στην ιστοσελίδα του Δήμου.


Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ.ΚΗΜΔΗΣ 22PROC010044718/ 11-02-22)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ