Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

15 Μαρτίου 2022

Επείγουσα προμήθεια υγειονομικού υλικού και μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων για την αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού (COVID-19)

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 20.801,50€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ


Συκιές, 14/03/2022


Προς: κάθε ενδιαφερόμενο


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

για την απευθείας ανάθεση προμήθειας


Ο Δήμος Νεάπολης – Συκεών θα προβεί σε επείγουσα προμήθεια υγειονομικού υλικού και μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων για την αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού (COVID-19) προϋπολογιζόμενης δαπάνης 20.801,50€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016.


Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 314/18568/01.03.2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης


Στο παραπάνω πλαίσιο καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσετε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη επιστολή ή με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier), φάκελο προσφοράς στο πρωτόκολλο του Δημοτικού Καταστήματος, στη διεύθυνση, Στρατηγού Στεφάνου Σαράφη & Ιωάννου Μιχαήλ 1- Τ.Κ. 56625 Συκιές Θεσσαλονίκης, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022 και ώρα 13:00 (λήξη επίδοσης προσφορών).


Η προσφορά θα περιέχει:


Οικονομική προσφορά.(υπάρχει υπόδειγμα)


Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, ως αποδεικτικό για την καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συναφούς με το αντικείμενο της σύμβασης. Το σχετικό αποδεικτικό γένεται δεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός εάν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτού, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.


Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμού εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016.Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016) (υπάρχει υπόδειγμα)


Φορολογική ενημερότητα.


α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνετε όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), στους οποίους οφείλετε να καταβάλετε εισφορές.

β) Πιστοποιητικά όλων των παραπάνω οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες), τόσο για την κύρια όσο και για την επικουρική ασφάλιση, από τα οποία να προκύπτουν ότι είστε ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις σας που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (3 και 4β) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019

γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

δ) Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021)


6. Υπεύθυνη δήλωση ότι:


α) έχετε λάβει γνώση όλων των συνθηκών και των όρων του με αριθμό πρωτ. 7/2022 τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, που συντάχθηκε από το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, β) τους αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα , γ) η τιμή προσφοράς δεν έχει καμία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές δ) η τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνει το σύνολο των εργασιών που αναλύονται στη μελέτη


7. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. Τα σχετικά πιστοποιητικά για την απόδειξη της ισχύουσας εκπροσώπησης νομικών προσώπων γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως 30 εργάσιμες μέρες πριν από την ημέρα υποβολής τους.


Διευκρινίζεται ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) . Μπορεί να κατατεθεί και μία υπεύθυνη δήλωση αρκεί να περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες δηλώσεις.


Οι τεχνικές προδιαγραφές των προμηθειών αναλύονται στο με αρ. μελέτης 7/2022 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα ολοκληρωθεί σε 45 ημέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης. Η συμβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί, στον προμηθευτή συνολικά ή τμηματικά μετά την παραλαβή της προμήθειας και της έκδοσης του τιμολογίου, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.


Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφοράς θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: www.dimosneapolissykeon.gr, όπου θα είναι διαθέσιμο το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών.


Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών Υλικών Εξοπλισμού & Υπηρεσιών του Δήμου. Αρμόδιοι: κα Γεωργίου Χρυσοβαλάντω και ΩραιοποΑύλου Βασιλική τηλ. 2313 313141, 175 καθώς και από τη μελετήτρια κα Αρβανιτίδου Αντωνία, τηλ.2313313436.


Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ


1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ)

2. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

3. ΕΝΤΥΠΟ ΥΔ