Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

8 Φεβρουαρίου 2024

Προμήθεια τόνερ για τους εκτυπωτές – πολυμηχανήματα και σφραγίδων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


για την απευθείας ανάθεση

της ΟΜΑΔΑΣ Γ’ : ΤΟΝΕΡ με CPV: 30125110-, συνολικού ποσού 2.259,99 € με τον ΦΠΑ και της ΟΜΑΔΑΣ Δ΄: ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ με CPV: 30192153-8, συνολικού Ποσού 2.669,91 € με τον ΦΠΑ της "Προμήθειας γραφικής ύλης, ειδών γραφείου και διαφόρων τύπων χαρτιού, χαρτιού εκτύπωσης, φωτοαντιγραφικού υλικού, αναλωσίμων υλικών (μελανιών, toner και drum για τους εκτυπωτές – πολυμηχανήματα) και σφραγίδων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών"


Ο Δήμος Νεάπολης – Συκεών ενδιαφέρεται να αναθέσει την ΟΜΑΔΑ Γ’ : ΤΟΝΕΡ συνολικού ποσού 2.259,99 € με τον ΦΠΑ και την ΟΜΑΔΑ Δ΄: ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ συνολικού ποσού 2.669,91 € με τον ΦΠΑ, της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια γραφικής ύλης, ειδών γραφείου και διαφόρων τύπων χαρτιού, χαρτιού εκτύπωσης, φωτοαντιγραφικού υλικού, αναλωσίμων υλικών (μελανιών, toner και drum για τους εκτυπωτές – πολυμηχανήματα) και σφραγίδων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παρ. 10 του Ν.4412/2016.

Η σχετική διαδικασία έχει εγκριθεί με την αρ. 300/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου (ΑΔΑ: 9ΓΙΜΩΚΙ-ΓΑΓ). Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 30/3824/22-01-2024 (ΑΔΑΜ:23REQ014155450, ΑΔΑ:ΨΧΖ1ΩΚΙ-ΗΔ7) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης β) η αριθμ.30/2024 βεβαίωση της αναπλ. Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.


Στο παραπάνω πλαίσιο καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει, ιδιοχείρως είτε με συστημένη επιστολή ή με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier), φάκελο προσφοράς στο πρωτόκολλο του Δημοτικού Καταστήματος, στη διεύθυνση Στρατηγού Στεφάνου Σαράφη & Ιωάννου Μιχαήλ 1- Τ.Κ.56625 Συκιές, Θεσσαλονίκης, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου: dimos.neapolis-sykeon@n3.syzefxis.gov.gr έως και την Παρασκευή 16/02/2024 και ώρα 13:00 (λήξη επίδοσης προσφορών).

 

Η προσφορά θα περιέχει:

1.      Οικονομική προσφορά (ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ).

2.      Φύλλο συμμόρφωσης συμπληρωμένο (ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ).

3.      Τις πιστοποιήσεις που απαιτούνται κατά περίπτωση από το με αρ.πρωτ.101550/05-12-2023 Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών

4.      Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016) (ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ).

5.Φορολογική ενημερότητα.

6.      α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνετε όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), στους οποίους οφείλετε να καταβάλετε εισφορές.

β) Πιστοποιητικά όλων των παραπάνω οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες), τόσο για την κύρια όσο και για την επικουρική ασφάλιση, από τα οποία να προκύπτουν ότι είστε ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις σας που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (3 και 4β) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

δ) Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021).

7.Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι: α) πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής του στην διαδικασία της ανάθεσης, β) έλαβε πλήρη γνώση των όρων του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα γ) η προσφορά δεν έχει καμία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές, δ) έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και ότι αναλαμβάνει να παραδώσει όλα τα υπό προμήθεια είδη σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, ε) η προσφορά του θα ισχύει για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επομένη της κατάθεσης των δικαιολογητικών συμμετοχής στ) θα αναλάβει ο διαγωνιζόμενος την διεκπεραίωση κάθε εργασίας απαιτούμενης για την παράδοση των υλικών στην αποθήκη του Δήμου ελεύθερων από κάθε επιβάρυνση ή διαδικασία, ζ) εγγυάται ότι θα αντικαταστήσει όση ποσότητα του προϊόντος κριθεί ως ακατάλληλη με δικό του προσωπικό, μέσα και δαπάνες, η) ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, για την οποιαδήποτε απόφαση του Δήμου, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης της διαδικασίας, ή της υπαναχώρησης αυτών, θ) ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς και ότι δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, ι) ότι η παράδοση των ειδών θα γίνει τμηματικά. Η παράδοση των ειδών στην Αποθήκη του Δήμου Νεάπολης-Συκεών θα πραγματοποιείται εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από τη σχετική ειδοποίηση του αρμόδιου υπαλλήλου, ια) ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή ο εισαγωγέας ή ο διανομέας που θέτουν σε κυκλοφορία τα υπό προμήθεια είδη διαθέτουν για καθένα από αυτά, τα πιστοποιητικά ή τις σημάνσεις ή τα πρότυπα που περιγράφονται στο σχετικό τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, ιβ) ότι τα προσφερόμενα είδη πληρούν όλους τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την Ελληνική νομοθεσία, τις σχετικές διατάξεις και το παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών καθώς και ότι προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια και επιχειρήσεις, ιγ) ότι τα προσφερόμενα είδη είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται.

8.Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας της ανάθεσης (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Τα σχετικά πιστοποιητικά για την απόδειξη της ισχύουσας εκπροσώπησης νομικών προσώπων γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως 30 εργάσιμες μέρες πριν από την ημέρα υποβολής τους. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου το γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ είναι αποδεκτό, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

9.Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

· Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.

· Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Διευκρινίζεται ότι οι υπεύθυνεςδηλώσεις γίνονται αποδεκτέςεφόσον έχουν συνταχθείμετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την  παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019). Μπορεί να κατατεθεί και μία υπεύθυνηδήλωση αρκεί να  περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες δηλώσεις. Επιπλέον, οι σχετικές Υ.Δ. μπορούν να εκδίδονται ηλεκτρονικά από τη διαδικτυακή πύλη gov.gr

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (τιμή μονάδας).

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει προσφορά για μία ή και τις δύο ομάδες.

Δεν απαιτείται εγγυητική συμμετοχής.

Η ανάθεση θα γίνει, εφόσον πληρούνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών που περιγράφονται στο με αριθμ. Πρωτ. 101550/05-12-2023 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών του Γραφείου Προμηθειών υλικών εξοπλισμού υπηρεσιών και Μελετών

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη από την υπογραφή της.

Η παρακολούθηση εκτέλεσης της σύμβασης θα γίνεται από την καθ΄ ύλη αρμόδια υπηρεσία, ήτοι το τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου. Η παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιείται από τον Αναπλ. Προϊστάμενο της επιβλέπουσας Υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 208 παρ.10 του Ν.4412/2016 και όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 105 του Ν.4872/2021.

Τα είδη θα παραδίδονται στο χώρο που θα υποδεικνύει η υπηρεσία (πχ. Αποθήκη του Δήμου) εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήψης της παραγγελίας. Η πληρωμή θα γίνεται μετά την οριστική παραλαβή των ειδών, όπως αυτά θα παραδίδονται τμηματικά.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021).

Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών Υλικών Εξοπλισμού, Υπηρεσιών & Μελετών του Δήμου. Αρμόδιοι: κ.κ. Αναστασία-Ζωή Παραδεισοπούλου, Αλεξάνδρα Μοναστηρίδου και Βασιλική Ωραιοπούλου τηλ. 2313 313141, 172, 175, καθώς και από τον μελετητή  κ Ιωάννη Τασιάκο τηλ. 2313 313145.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣΣΥΜΕΩΝ Θ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Ι   Αρ. πρωτ. 101550/05-12-2023 Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών

ΙΙ  Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης

ΙΙΙ Έντυπο Οικονομικής προσφοράς