Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

6 Νοεμβρίου 2023

«Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Νεάπολης Συκεών» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 284.183,20€ με το Φ.Π.Α.

Ο Δήμος Νεάπολης - Συκεών προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό άνω των ορίων διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των υπηρεσιών με τίτλο «Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Νεάπολης Συκεών», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 284.183,20€ με το Φ.Π.Α.

1.Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: Δήμος Νεάπολης-Συκεών, δ/νση Στρατηγού Στεφάνου Σαράφη & Ιωάννου Μιχαήλ 1 , ΤΚ 56625 Συκιές Θεσσαλονίκης, Τηλ. 2310 313141,175.(αναλυτικά στην παρ. 1.1. της διακήρυξης), e-mail: oraiopoulou.vivi@n3.syzefxis.gov.gr

2.Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η συντήρηση και επισκευή εξήντα τριών (63) παιδικών χαρών σε κοινόχρηστους χώρους και σχολεία του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, μετά των υλικών που απαιτούνται, για την λειτουργική αποκατάσταση τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ΦΕΚ Β2029/25-07-2014, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης.

3.Κωδικοί CPV: Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 50870000-4 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού παιδικής χαράς» και 37535200-9 «Εξοπλισμός παιδικής χαράς».

4.Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις και είναι ενιαία. Δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.

5. Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δύο έτη από την ημερομηνία υπογραφή της. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

6.Δικαίωμα συμμετοχής : Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών. (παρ. 2.2.1. της διακήρυξης). Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους λόγους που αναλύονται στην παράγραφο 2.2.3 ή δεν καλύπτει τα κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της διακήρυξης.


7.Κριτήριο: Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των περιγραφόμενων υπηρεσιών.

8. Χρόνος ισχύος προσφορώνΟι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται (παράγραφος 2.4.5 της διακήρυξης).

9. Απαιτούμενες Εγγυήσεις: Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού (αναλυτικά οι όροι στην παράγραφο 2.1.5. της διακήρυξης)

Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής , ποσού 4.583,60 ευρώ (τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα τρία ευρώ και εξήντα λεπτά).  Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, δηλαδή μέχρι δεκατρείς (13) μήνες, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Αναλυτικά οι όροι για την εγγύηση συμμετοχής στην παράγραφο 2.2.2.1. της αναλυτικής διακήρυξης.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Αναλυτικά οι όροι για την εγγύηση καλής εκτέλεσης στην παράγραφο 4.1 της αναλυτικής διακήρυξης.

10. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών. Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό εξόδων Κ.Α. 30.6262.08 «Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Νεάπολης-Συκεών» του τακτικού προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2023, 2024 και 2025 όπως αναλυτικά περιγράφεται στην σχετική η υπ’ αριθ. 619/72546/31-08-2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ :9Π9ΜΩΚΙ-ΩΩΙ).

11. Προδικαστικές προσφυγές: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Αναλυτικά στην παράγραφο 3.4 της διακήρυξης

12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

13. Διαδικασία: Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» άνω των ορίων με τη χρήση τηςπλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύληςwww.promitheus.gov.gr του συστήματος και έχειλάβει ως αύξοντααριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµούσυστήματος τον 255176. Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

14.Διάθεση εγγράφων-στοιχείων του διαγωνισμού: Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www. dimosneapolis-sykeon.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση.

15.Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων: Υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους, μέχρι δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.

16. Υποβολή προσφορών: Η ημέρα έναρξης υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 20-11-2023 και η ώρα έναρξης η 08:00π.μ.. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η Παρασκευή 08-12-2023 και η ώρα λήξης 15:00 μ.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού. Η ηλεκτρονικήαποσφράγιση των προσφορώνθα γίνει στις 12-12-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά ταλοιπά των κείμενωνδιατάξεων για τηνανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

17. Δημοσιεύσεις: Προκήρυξη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 01-11-2023.  Η παρούσα περίληψη διακήρυξης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στην ιστοσελίδα του Δήμου.