Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

24 Αυγούστου 2023

Συντηρήσεις σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Νεάπολης–Συκεών 2023-24 AM 14/2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ "Συντηρήσεις σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Νεάπολης–Συκεών 2023-24 AM 14/2023 , προϋπολογισμού δημοπράτησης 1. 800.000,00€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.24% (ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 203031)


ΠΕΡΙΛΗΨΗ (ΛΗΨΗ)


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΛΗΨΗ)


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΛΗΨΗ)


ΣΑΥ (ΛΗΨΗ)


ΦΑΥ (ΛΗΨΗ)


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΛΗΨΗ)


ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (ΛΗΨΗ)


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΥ (ΛΗΨΗ)


ΑΑΥ (ΛΗΨΗ)