Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

10 Αυγούστου 2023

Επισκευή & Συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.232.360,00€

Ο Δήμος Νεάπολης - Συκεών προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των  εργασιών για την : : «Επισκευή & Συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών»,  προ υπολογιζόμενης δαπάνης 1.232.360,00€ .


Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:

Επωνυμία

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

998502113 & Ε΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης

1007.Ε80710.0001

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΑΡΑΦΗ & ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 1

Πόλη

ΣΥΚΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ταχυδρομικός Κωδικός

56625

Χώρα

ΕΛΛΑΣ

Κωδικός ΝUTS

EL522

Τηλέφωνο

2313 313141, 175, 172

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)

oraiopoulou.vivi@n3.syzefxis.gov.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

( Σχετικά με τη διακήρυξη):

ΚαΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

(Σχετικά με τη μελέτη):

κος ΕΣΚΙΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

http://www.dimosneapolis-sykeon.gr

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)

www.dimosneapolis-sykeon.gr


2.Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης για τις ομάδες Α και Β είναι η ανάθεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, μετά των αντίστοιχων απαιτούμενων κατά περίπτωση επισκευής ανταλλακτικών και άλλων υλικών και μικροϋλικών. Η ομάδα Γ αφορά την επισκευή και συντήρηση των ταχογράφων των οχημάτων. Η ομάδα Δ αφορά τις εργασίες επισκευής ελαστικών (που θα προκύψουν), του συνόλου των οχημάτων και μηχανημάτων έργου και την προμήθεια των απαραιτήτων καινούργιων ελαστικών.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίνονται στο αρ. πρωτ. 55681/04-07-2023 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών.


3.Κωδικοί CPV: Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

50114000-7 (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης φορτηγών οχημάτων)

50112000-3 (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων)

50411400-3 (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ταχυμέτρων)

50116500-6 (Υπηρεσίες επισκευής, προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών)

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 993.838,70€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24,00% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 1.232.360,00€).

4.Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΟΜΑΔΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CPV

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ

Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΑΔΑ Α:

(ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΑΡΕΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ >3,5 ton)

Επόμενου 34μηνου

50114000-7

 (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης φορτηγών οχημάτων)


660.000,00

158.400,00

818.400,00

ΟΜΑΔΑ Β:

(ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ < 3,5 ton)

Επόμενου 34μηνου

50112000-3

(Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων)

135.000,00

32.400,00

167.400,00

ΟΜΑΔΑ Γ:

(ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ)

36 μήνες

50411400-3

(Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ταχυμέτρων)


24.000,00

5.760,00

29.760,00

ΟΜΑΔΑ Δ:

(ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ – ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΡΟΧΩΝ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ)

Επόμενου 34μηνου

50116500-6

(Υπηρεσίες επισκευής, προσαρμογής και ζυγοστάθμισης ελαστικών)

174.838,70

41.961,30

216.800,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ


993.838,70

238.521,30

1.232.360,00


Δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.

5. Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και για 34 μήνες για τις ομάδες Α, Β ΚΑΙ Δ ενώ για την ομάδα Γ σε 36 μήνες.

6.Δικαίωμα συμμετοχής : Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών. (παρ. 2.2.1. της διακήρυξης). Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους λόγους που αναλύονται στην παράγραφο 2.2.3 ή δεν καλύπτει τα κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της διακήρυξης.

7.Κριτήριο: Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. (ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ Μ.Ε.)


8. Χρόνος ισχύος προσφορών Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν ογδόντα ημέρες  από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. (παράγραφος 2.4.5 της διακήρυξης).

9. Απαιτούμενες Εγγυήσεις: Οι εγγυήσεις εκδίδονται από εκδίδονται από πιστωτικά «ή χρηματοδοτικά ιδρύματα κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α'13)» (τροποποίηση άρθρου 72 του Ν.4412/2016 με την παρ. 1 του άρθρου 120 του Ν. 4512/18 και την παρ.1 του άρθρου 15 του Ν.4541/2018) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. (αναλυτικά οι όροι στην παράγραφο 2.1.5. της διακήρυξης)

Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2%, για την ομάδα ή τις ομάδες που συμμετέχουν.


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (χωρίς Φ.Π.Α.)

ΥΨΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΟΜΑΔΑ Α:

(ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΑΡΕΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ >3,5 ton)

Επόμενου 34μηνου

660.000,00

13.200,00€

(δέκα τρεις χιλιάδες διακόσια ευρώ)

ΟΜΑΔΑ Β:

(ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ < 3,5 ton)

Επόμενου 34μηνου

135.000,00

2.700,00€

(δύο χιλιάδες εφτακόσια ευρώ)

ΟΜΑΔΑ Γ:

(ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ)

36 μήνες

24.000,00

480,00€

(τετρακόσια ογδόντα ευρώ)

ΟΜΑΔΑ Δ:

(ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ - ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΡΟΧΩΝ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ)

Επόμενου 34μηνου

174.838,70

3.496,77 €

(τρεις χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά)


Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι 210 ημέρες, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, και κατατίθεται πριν την υπογραφή της σύμβασης. Αναλυτικά οι όροι για την εγγύηση καλής εκτέλεσης στην παράγραφο 4.1 της αναλυτικής διακήρυξης.

10. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών. Η δαπάνη θα βαρύνει τους κωδικούς εξόδων  του τακτικού προϋπολογισμού των οικονομικών ετών  2023, 2024,2025 και 2026 όπως αναλυτικά περιγράφεται στην σχετική η υπ’ αριθ. 546/56623/06-07-2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. (ΑΔΑ : 6ΗΓΗΩΚΙ-ΓΜΔ)

11. Προδικαστικές προσφυγές: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Αναλυτικά στην παράγραφο 3.4 της διακήρυξης

12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

13. Διαδικασία: Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» άνω των ορίων με τη χρήση τηςπλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύληςwww.promitheus.gov.gr του συστήματος και έχειλάβει ως αύξοντααριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµούσυστήµατος τον αριθµό 210132 Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

14.Διάθεση εγγράφων-στοιχείων του διαγωνισμού: Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www. dimosneapolis-sykeon.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση.

15.Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων: Υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους, μέχρι δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.

16. Υποβολή προσφορών: Η ημέρα έναρξης υποβολής προσφορών είναι η Τρίτη 22  Αυγούστου 2023 και η ώρα έναρξης η 08:00π.μ. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η Παρασκευή  15 Σεπτεμβρίου 2023 και η ώρα λήξης 14:30 μ.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού. Ηηλεκτρονική αποσφράγιση τωνπροσφορών θα γίνει στις 19  Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατάτα λοιπά τωνκείμενων διατάξεων γιατην ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

17. Δημοσιεύσεις: Προκήρυξη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 04-08-2023.  Η παρούσα περίληψη διακήρυξης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στην ιστοσελίδα του Δήμου.