Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

17 Ιουλίου 2023

Προμήθεια χώματος, αδρανών υλικών, πασσάλων για την υποστύλωση δέντρων και διακοσμητικών ειδών για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών

Ο Δήμος Νεάπολης - Συκεών προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της Προμήθειας χώματος, αδρανών υλικών, πασσάλων για την υποστύλωση δέντρων και διακοσμητικών ειδών για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών,  προϋπολογιζόμενης δαπάνης 97.092,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, με τους παρακάτω όρους:

1.Αναθέτουσα Αρχή –Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Νεάπολης – Συκεών, Οδός: Στρατηγού Στεφάνου Σαράφη και Ιωάννου Μιχαήλ 1, Ταχ. Κωδ.: 56625, Τηλέφωνο: 2313 313 141, 175, 172, Στοιχεία επικοινωνίας μελετητή: 2313502221, Ε-mail: oraiopoulou.vivi@n3.syzefxis.gov.gr, Κωδικός ΝUTS: EL522, Ιστοσελίδα: www.dimosneapolis-sykeon.gr

2.Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια κηπευτικού χώματος, τύρφης, αδρανών υλικών, πασσάλων και διακοσμητικών ειδών (κήπων) για την άμεση αντιμετώπιση των αναγκών των πάρκων και των δενδροστοιχιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών.

3. Κωδικοί CPV: 09112200-9: ‘Τύρφη’, 14212410-7: ‘Χώμα επιφάνειας’, 34928210-3: ‘Ξύλινοι πάσσαλοι’, 14212000-0: ‘Άμμος, λιθόκοκκοι, χαλίκι, λιθοτρίμματα και λιθόσκονη, κροκάλες, αμμοχάλικο, τεμαχισμένοι ή θρυμματισμένοι λίθοι, μείγματα αμμοχάλικου και άλλα αδρανή υλικά’, 39298500-2: ‘Διακοσμητικά είδη’

 4. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η σύμβαση υποδιαιρείται σε τέσσερα τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των περιγραφόμενων ειδών του κάθε τμήματος. Δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.

5. Διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες με δυνατότητα παράτασης δέκα (10) μηνών και αρχίζει με την υπογραφή της. Αναλυτικά στην παράγραφο 6.1.1 της διακήρυξης.

6. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μεμονωμένα ή μέλη ενώσεων, τα οποία καλύπτουν τις προϋποθέσεις του αρ. 25 του Ν.4412/16, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.1 της αναλυτικής διακήρυξης.

7. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη ανά ομάδα προσφορά, μόνο βάσει τιμής 

8. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για δέκα (10) μήνες, προσμετρούμενοι από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού (παράγραφο 2.4.5 της αναλυτικής διακήρυξης).

9. Εγγυήσεις (αναλυτικά οι όροι στην παράγραφο 2.1.5. της διακήρυξης): Εγγύηση συμμετοχής: κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους 2% επί της αξίας του συνόλου της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. ανά τμήμα. Αναλυτικά οι όροι για την εγγύηση συμμετοχής στην παράγραφο 2.2.2.1. της αναλυτικής διακήρυξης. Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Αναλυτικά στην παράγραφο 4.1.1 της διακήρυξης.

10. Διαδικασία: Μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 198661.

11. Υποβολή προσφορών: Η ημέρα έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 19/07/2023 και η ώρα έναρξης η 08:00π.μ.. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 08/08/2023 και η ώρα λήξης 15:00 μ.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού. Ηηλεκτρονική αποσφράγιση τωνπροσφορών θα γίνει στις 10/08/2023 και ώρα 10:00π.μ. , μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής,εφαρμοζόμενων  κατά ταλοιπά των κείμενωνδιατάξεων για τηνανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

12. Δημοσιεύσεις: Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), ενώ η παρούσα περίληψη αναρτήθηκε στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ και δημοσιεύθηκε στον ελληνικό τύπο. Όλα τα έγγραφα θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του Δήμου.