Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

11 Ιουνίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2023

Υποβολή αιτήσεων 12.06.2023 έως 21.06.2023, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νεάπολης - Συκεών, Ι. Μιχαήλ & Στρ. Σαράφη, 56625, Συκιές, (τηλ. επικοινωνίας: 2313 313132)