Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

31 Μαΐου 2023

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη βελτίωση της ασφάλειας στις διαβάσεις πεζών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

Ο Δήμος Νεάπολης - Συκεών προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη βελτίωση της ασφάλειας στις διαβάσεις πεζών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.918.043,16 € με ΦΠΑ,, με τους παρακάτω όρους:

1.Αναθέτουσα Αρχή –Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Νεάπολης – Συκεών, Οδός : Στρατηγού Στεφάνου Σαράφη και Ιωάννου Μιχαήλ 1, Ταχ. Κωδ. : 56625, Τηλέφωνο: 2313 313 141, 175, 172, Στοιχεία επικοινωνίας μελετητή: Ρίζου Βικτωρία 2313313.437, Ε-mail: oraiopoulou.vivi@n3.syzefxis.gov.gr, Κωδικός ΝUTS: EL522, Ιστοσελίδα: www.dimosneapolis-sykeon.gr

2.Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη βελτίωση της ασφάλειας στις διαβάσεις πεζών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών.

3. Κωδικοί CPV:

45233220-7 - Επιφανειακές εργασίες οδοστρώματος οδών

45233221-4 - Εργασίες διαγράμμισης οδικών επιφανειών

31700000-3 - Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό

31712331-9 - Φωτοβολταϊκά στοιχεία, 45112000-5 - Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών 

45316211-7 - Εγκατάσταση φωτεινών οδικών πινακίδων, 44114200-4 - Προϊόντα σκυροδέματος                                                                                 

44212250-6 - Ιστοί , 31712341-2-Δίοδοι εκπομπής φωτός, 90710000-7 - Διαχείριση περιβάλλοντος,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

4. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Ησύμβασηείναι ενιαία και δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προϋπολογισθείσας δαπάνης.

5. Διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες και προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης για 6 μήνες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία..

 6. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μεμονωμένα ή μέλη ενώσεων, τα οποία καλύπτουν τις προϋποθέσεις του αρ. 25 του Ν.4412/16, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.1 της αναλυτικής διακήρυξης.

7. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής

8. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα οκτώ (8) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών (παράγραφος 2.4.5 της αναλυτικής διακήρυξης).

9.Εγγυήσεις: Απαιτούμενες Εγγυήσεις: (αναλυτικά οι όροι στην παράγραφο 2.1.5. της διακήρυξης). Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 30.936,18 ευρώ. Αναλυτικά οι όροι για την εγγύηση συμμετοχής στην παράγραφο 2.2.2.1. της αναλυτικής διακήρυξης. Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, ήτοι 61.872,36€ και κατατίθεται πριν την υπογραφή της σύμβασης. Αναλυτικά στην παράγραφο 4.1.1 της διακήρυξης Εγγύηση καλής λειτουργίας: Το ύψος της «εγγύησης καλής λειτουργίας» ορίζεται στο ποσό των 30.936,18 ευρώ. Αναλυτικά οι όροι για την εγγύηση καλής λειτουργίας στην παράγραφο 4.1.2 της αναλυτικής διακήρυξης.

10. Διαδικασία: Μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 194257

11. Υποβολή προσφορών: Η ημέρα έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 10-06-2023 και η ώρα έναρξης η 08:00 π.μ.. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η Δευτέρα 03-07-2023 και η ώρα λήξης 14:30 μ.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται στις 05-07-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

12. Δημοσιεύσεις: Προκήρυξηπου περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 25-05-2023.

Η προκήρυξη και η αναλυτική διακήρυξη θα καταχωριστεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο

Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), ενώ η παρούσα περίληψή της θα αναρτηθεί στον ιστότοπο

http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), στο ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα του Δήμου.