Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

29 Μαΐου 2023

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. 1720/12-05-2023, ΣΟΧ2/2023 της ΚΕΥΝΣ για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη εργασίας ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. (ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ). Υποβολή αιτήσεων από 30/05/2023 έως και 08-06-2023.

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ανακοινώνει:


Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ενός (1) ατόµου για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρα Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων ∆ήµου Νεάπολης – Συκεών», µε κωδικό ΟΠΣ 5002217, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κεντρική Μακεδονία 2014- 2020», για τη στελέχωση της δοµής ΚΗΦΗ Πνευµατικό Κέντρο ΚΑΠΗ (ΠΕΡΓΑΜΟΥ- 46).


Επισυνάπτονται η Ανακοίνωση, το έντυπο αίτησης, το “Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου” (με σήμανση έκδοσης 10-06-2021) και το Ειδικό Παράρτημα: Α1 Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης 07-04-2023.