Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

22 Μαΐου 2023

Εργασίες μετακόμισης οικοσκευής των ωφελούμενων του προγράμματος «ΚΑΛΥΨΗ» (Ν.5006/2022 ΦΕΚ Α’ 239/22.12.2022)


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών 

Ο Δήμος Νεάπολης–Συκεών ενδιαφέρεται να αναθέσει τις «Εργασίες μετακόμισης οικοσκευής των ωφελούμενων του προγράμματος «ΚΑΛΥΨΗ» (Ν.5006/2022 ΦΕΚ Α’ 239/22.12.2022)» σε διαμερίσματα που μισθώθηκαν κατά το έτος 2023, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 9.994,40€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, (8.060,00€ + ΦΠΑ 24% 1.934,40€) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών, εφόσον τηρούνται οι σχετικές προδιαγραφές της μελέτης.

Για την κάλυψη της δαπάνηςέχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 456/40176/16.05.2023 Απόφαση ανάληψηςυποχρέωσης με ΑΔΑ: 933ΕΩΚΙ-5ΑΑ και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.

Στο παραπάνω πλαίσιο καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει, ιδιοχείρως είτε με συστημένη επιστολή ή με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier),φάκελο προσφοράς στο πρωτόκολλο του Δημοτικού Καταστήματος, στη διεύθυνση: Στρατηγού Στεφάνου Σαράφη & ΙωάννουΜιχαήλ 1- Τ.Κ.56625Συκιές Θεσσαλονίκης, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου: dimos.neapolis-sykeon@n3.syzefxis.gov.gr, έως και τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2023 και ώρα 13:00 (λήξη επίδοσης προσφορών).

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά  για τη συμμετοχή  των προσφερόντων  στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω:

1.      Έντυπο οικονομικής προσφοράς συμπληρωμένο σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «οικονομική προσφορά»  (υπάρχει υπόδειγμα).

Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016) (υπάρχει υπόδειγμα).

Φορολογική ενημερότητα.

α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνετε όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), στους οποίους οφείλετε να καταβάλετε εισφορές

β) Πιστοποιητικά όλων των παραπάνω οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες), τόσο για την κύρια όσο και για την επικουρική ασφάλιση, από τα οποία να προκύπτουν ότι είστε ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις σας που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (3 και 4β) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019.

γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

δ) Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021).

5.      Υπεύθυνη δήλωση ότι:

α) έχετε λάβει γνώση όλων των συνθηκών και των όρων του αρ. πρωτ. 37213/05-05-2023 (ΑΔΑΜ: 23REQ012621264 2023-05-08) τεύχους τεχνικών προδιαγραφών-πρωτογενές αίτημα, που συντάχθηκε από το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πληροφορικής του Δήμου β) τους αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα γ) η τιμή προσφοράς σας δεν έχει καμία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές δ) η τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνει το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών που αναλύονται στη μελέτη.

6.      Βεβαίωση οικείου Επιμελητηρίου (που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν από την υποβολήτης προσφοράς), απότην οποία φαίνεταιη επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι συναφής με το αντικείμενο των υπηρεσιών ή βεβαίωση έναρξης και πιθανών μεταβολών της οικείας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας.

7.Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. Τα σχετικά πιστοποιητικά για την απόδειξη της ισχύουσας εκπροσώπησης νομικών προσώπων γίνονται αποδεκτάεφόσον έχουν εκδοθείέως 30 εργάσιμες μέρες πριν από την ημέρα υποβολήςτους.

Διευκρινίζεται ότι οι υπεύθυνεςδηλώσεις γίνονται αποδεκτέςεφόσον έχουν συνταχθείμετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την  παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019). Μπορεί να κατατεθεί και μία υπεύθυνηδήλωση αρκεί να  περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες δηλώσεις. Επιπλέον, οι σχετικές Υ.Δ. μπορούν να εκδίδονται ηλεκτρονικά από τη διαδικτυακή πύλη gov.gr

Τα τεχνικάχαρακτηριστικά των υπηρεσιώναναλύονται στο με αρ. πρωτ. 37213/05.05.2023 (ΑΔΑΜ: 23REQ012621264 2023-05-08)τεύχος τεχνικών προδιαγραφών-πρωτογενές αίτημα, που συντάχθηκε από το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πληροφορικής του Δήμου.

Η ανάθεση θα γίνει, εφόσον πληρούνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που αναλύονται στο σχετικό τεύχος τεχνικών προδιαγραφών.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και λήγει την 31η/12/2023.

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για διάστημα έξι (6 ) μηνών από την επόμενη της υποβολής τους.

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πληροφορικής, το οποίο και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο (Δημοτικό Συμβούλιο) για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεσηόλων των όρων της σύμβασηςκαι στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη  των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

Η παραλαβήτων παρεχόμενων υπηρεσιώνγίνεται από τον Αναπλ. Προϊστάμενο του Αυτοτελούς  Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πληροφορικής του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 του Ν. 4872/2021. Η παραλαβή θα γίνεται με βάσητις εκτελεσθείσες εντολές εργασιών κάθε δύο μήνες.

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά κάθε δύο μήνες και θα καταβάλλεται ποσό ίσο με το 100% της συμβατικής αξίας των εκτελεσθέντων υπηρεσιών του διμήνου.

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης(άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021) καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: www.dimosneapolis-sykeon.gr, όπου θα είναι διαθέσιμοκαι το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών.


Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών Υλικών Εξοπλισμού, Υπηρεσιών & Μελετών του Δήμου. Αρμόδιοι: κα Ωραιοπούλου Βασιλική, Παραδεισοπούλου Αναστασία, Μοναστηρίδου Αλεξάνδρα τηλ. 2313 313175, 141, 172 και από τη μελετήτρια κ. Μαμελετζή Αναστασία τηλ. 2313 313 337.