Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

29 Μαρτίου 2023

Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείου του 2ου Γυμνασίου Πεύκων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ


ΘΕΜΑ:   “Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείου του 2ου  Γυμνασίου Πεύκων”


Ανακοινώνουμε ότι η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νεάπολης – Συκεών προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μισθωτή του κυλικείου των 2ου Γυμνασίου Πεύκων, σύμφωνα με την αριθμ. ΚΥΑ 64321/Δ4/16-5-2008 (ΦΕΚ:1003/30-5-2008 τ.Β΄) και 111526/Δ4/10-9-2010 που αφορούν τη λειτουργία κυλικείων Δημόσιων Σχολείων, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με την υπ΄ αρ.Φ2/1553/129578/Δ1 ΚΥΑ (ΦΕΚ.2646/25-8-2016 τ.Β')

Διάρκεια μίσθωσης: Εννέα (9) χρόνια.

Δικαίωμα συμμετοχής:

α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά νομικά πρόσωπα.

β) Πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας.

Δικαιολογητικά συμμετοχής:

α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.

β) Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ ετησίως για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο.

Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερομένους ορίζεται στα 4 Ευρώ ανά μαθητή ετησίως.

Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.

Τυχόν διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει τη διόρθωση, τη μονογράφει και τη σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη Σχολική Επιτροπή.

δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.

ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας

στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.

ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.

η) Ταυτότητα εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο.

θ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

ι) πιστοποιητικό δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογένειας.

ια) πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ. Αν ο εκμεταλλευτής δεν διαθέτει βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων του Ε.Φ.Ε.Τ υποχρεούται να το παρακολουθήσει, προσκομίζοντας τη

σχετική βεβαίωση στη Σχολική Επιτροπή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από της ημερομηνίας υπογραφής της Συμβάσεως . Μη υποβολή της βεβαίωσης συνιστά λόγο καταγγελίας της Σύμβασης εις βάρος του εκμεταλλευτή

ιβ) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης 300 Ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού εκτός του υποψηφίου, στον οποίο κατακυρώθηκε η παραχώρηση του κυλικείου, ο οποίος πρέπει να καταβάλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Το ποσό αυτό ή η εγγυητική επιστολή παρακρατείται καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και επιστρέφεται μετά τη λήξη της άτοκα, πλην της περιπτώσεως καταγγελίας ή προώρου λήξης της σύμβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.

ιγ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου.

Ιδ) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

ιε) Βεβαιώσεις περί μη οφειλής από το Δήμο Νεάπολης - Συκεών και όλα τα Νομικά Πρόσωπα αυτού. Η ανωτέρω βεβαίωση πρέπει να εκδοθεί εντός 10 ημερών προ της ημερομηνίας της δημοπρασίας.

ιστ) Ό,τι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο χωρίς να μεταβάλλονται οι βασικοί όροι του διαγωνισμού.   

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τριακοσίων ευρώ (300 €) ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή.

Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης - Συκεών (Ελ. Βενιζέλου 125, 2ος όροφος), την 03/05/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00.

               

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 έως τις 14:30 από το γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νεάπολης – Συκεών, τηλ. : 2313-329605.

                                                                                                                                               

Αντίγραφο της περίληψης διατίθεται μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση: https://www.dimosneapolis-sykeon.gr/, σε ηλεκτρονική μορφή ή χορηγείται στους ενδιαφερόμενους από το γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (Ελ. Βενιζέλου 125, 2ος όροφος).

 


                                                                                                                                               

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ Σ.Ε. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ
ΚΟΥΣΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ