Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

30 Μαρτίου 2022

Ανάθεση υπηρεσιών ιατρού εργασίας για δύο έτη

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 28.911,84€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Ο Δήμος Νεάπολης – Συκεών ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες ιατρού εργασίας για δύο έτη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 28.911,84€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη προσφορά μόνο βάση τιμής, εφόσον τηρούνται οι σχετικές προδιαγραφές της μελέτης


Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 280/17158/24.02.2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης


Στο παραπάνω πλαίσιο σας καλεί να καταθέσετε, ιδιοχείρως είτε με συστημένη επιστολή ή με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier), φάκελο προσφοράς στο πρωτόκολλο του Δημοτικού Καταστήματος, στη διεύθυνση, Στρατηγού Στεφάνου Σαράφη & Ιωάννου Μιχαήλ 1- Τ.Κ.56625 Συκιές Θεσσαλονίκης, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και την Τρίτη 05/04/2022 και ώρα 13:00 (λήξη επίδοσης προσφορών).


Η προσφορά θα περιέχει:


1. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς συμπληρωμένο.


2. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, ως αποδεικτικό για την καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συναφούς με το αντικείμενο της σύμβασης. Το σχετικό αποδεικτικό γένεται δεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός εάν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτού, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.


3. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμού εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016.Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016) (υπάρχει υπόδειγμα)


4. Φορολογική ενημερότητα.


α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνετε όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), στους οποίους οφείλετε να καταβάλετε εισφορές.

β) Πιστοποιητικά όλων των παραπάνω οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες), τόσο για την κύρια όσο και για την επικουρική ασφάλιση, από τα οποία να προκύπτουν ότι είστε ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις σας που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (3 και 4β) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019

γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

δ) Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021)


5. Υπεύθυνη δήλωση ότι: α) έχετε λάβει γνώση όλων των συνθηκών και των όρων του με αριθμό πρωτ. 3407/13.01.2022 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών (με αρ. ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ 22REQ009921103 2022-01-13), που συντάχθηκε από το Γραφείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού του δήμου, προσυπολογιζόμενης δαπάνης 28.911,84 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., β) τους αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα , γ) η τιμή προσφοράς δεν έχει καμία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές δ) η τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνει το σύνολο των εργασιών που αναλύονται στη μελέτη


6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. Τα σχετικά πιστοποιητικά για την απόδειξη της ισχύουσας εκπροσώπησης νομικών προσώπων γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως 30 εργάσιμες μέρες πριν από την ημέρα υποβολής τους.


Επιπλέον των ανωτέρω επί ποινή αποκλεισμού απαιτείται να προσκομιστούν τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στο κεφάλαιο «Β. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών (σελ.5 και 6) :


Η ανάθεση θα γίνει, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές.


Οι όροι συμμετοχής, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αναλύονται στο με αριθ. πρωτ. 3407/13.01.2022 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών (με αρ. ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ 22REQ009921103 2022-01-13), που συντάχθηκε από το Γραφείο Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού του Δήμου. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για δύο έτη και η ισχύς της θα ξεκινά από τη λήξη της με αριθ. πρωτ. 8233/06.04.2021 σύμβασης υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας ή από της εξαντλήσεως του ποσού της ανωτέρω σύμβαση


Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών Υλικών Εξοπλισμού & Υπηρεσιών του Δήμου. Αρμόδιοι: κα Γεωργίου Χρυσοβαλάντω, Παραδεισοπούλου Αναστασία-Ζωή και Ωραιοπούλου Βασιλική και από το Γραφείο Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού του Δήμου, κ. Χατζηαθανασίου Γεώργιο τηλ. 2313329538.


Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΚΗΜΔΗΣ ΑΡΧΕΙΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡΧΕΙΟ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟ