Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

13 Μαρτίου 2023

Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς, δαπέδων και αστικού εξοπλισμού για την ανάπλαση αύλειων χώρων σε 6 νηπιαγωγεία του Δήμου Νεάπολης-Συκεών

Περίληψη Διακήρυξης

Ο Δήμος Νεάπολης - Συκεών προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς, δαπέδων και αστικού εξοπλισμού για την ανάπλαση αύλειων χώρων σε 6 νηπιαγωγεία του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 345.500,00 € με ΦΠΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ 25/04/2023 ΩΡΑ 14.30 ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ 26/04/2023 ΩΡΑ 10.00

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ  

Ο Δήμος Νεάπολης - Συκεών προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς, δαπέδων και αστικού εξοπλισμού για την ανάπλαση αύλειων χώρων σε 6 νηπιαγωγεία του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 345.500,00 € με ΦΠΑ,, με τους παρακάτω όρους:

1.Αναθέτουσα Αρχή –Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Νεάπολης – Συκεών, Οδός : Στρατηγού Στεφάνου Σαράφη και Ιωάννου Μιχαήλ 1, Ταχ. Κωδ. : 56625, Τηλέφωνο: 2313 313 141, 175, 172, Στοιχεία επικοινωνίας μελετητή: 2313313323, Ε-mail: paradeisopoulou.anastasia@n3.syzefxis.gov.gr, Κωδικός ΝUTS: EL522, Ιστοσελίδα: www.dimosneapolis-sykeon.gr

2.Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμών, δαπέδων ασφαλείας και αστικού εξοπλισμού που θα απαιτηθούν για την ανάπλαση και εμπλουτισμό των αύλειων χώρων 6 Νηπιαγωγείων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών .

3. Κωδικοί CPV: 37535200-9 , 34928400-2 και 37415000-0

4. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η σύμβαση είναι ενιαία και δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προϋπολογισθείσας δαπάνης.

5. Διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερεις (4) μήνες με δυνατότητα παράτασης για ίσο χρονικό διάστημα, εφόσον κριθεί απαραίτητο από την αρμόδια υπηρεσία και δεν έχει εξαντληθεί ο προϋπολογισμός της σύμβασης.

6. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μεμονωμένα ή μέλη ενώσεων, τα οποία καλύπτουν τις προϋποθέσεις του αρ. 25 του Ν.4412/16, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.1 της αναλυτικής διακήρυξης.

7. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής

8. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής των 0προσφορών (παράγραφος 2.4.5 της αναλυτικής διακήρυξης).

9.Εγγυήσεις: Απαιτούμενες Εγγυήσεις: (αναλυτικά οι όροι στην παράγραφο 2.1.5. της διακήρυξης). Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 5.572,58 ευρώ. Αναλυτικά οι όροι για την εγγύηση συμμετοχής στην παράγραφο 2.2.2.1. της αναλυτικής διακήρυξης. Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, ήτοι 11.145,16€ και κατατίθεται πριν την υπογραφή της σύμβασης. Αναλυτικά στην παράγραφο 3.4 της διακήρυξηςΕγγύηση καλής λειτουργίας: Το ύψος της «εγγύησης καλής λειτουργίας» ορίζεται στο ποσό των 13.931,45 ευρώ. Αναλυτικά οι όροι για την εγγύηση καλής λειτουργίας στην παράγραφο 4.1.2 της αναλυτικής διακήρυξης.

10. Διαδικασία: Μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 185712

11. Υποβολή προσφορών: Η ημέρα έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 27.03.2023 και η ώρα έναρξης η 08:00 π.μ.. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 18.04.2023 και η ώρα λήξης 14:30 μ.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται στις 19.04.2023 και ώρα 10.00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

12. Δημοσιεύσεις: Προκήρυξηπου περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 06.03.2023. Προκήρυξη και Διακήρυξη αναρτήθηκαν στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., με ΑΔΑΜ: 23PROC012270895 και 23PROC012271195 αντίστοιχα. Η παρούσα περίληψη θα αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα δημοσιευθεί στον ελληνικό τύπο.