Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

9 Μαρτίου 2023

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για 2 ΤΕ Νοσηλευτών/τριων

Για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΝΠΔΔ

Υποβολή αιτήσεων από 10-3-2023 έως και 22-3-2022

Το ΝΠΔΔ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του «Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης - Συκεών», που εδρεύει στις Συκιές της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β)


Επισυνάπτονται λεπτομερής ανακοίνωση, έντυπο αίτησης και παράρτημα