Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

22 Φεβρουαρίου 2023

Προμήθεια ελαιολιπαντικών και πρόσθετων

Ο Δήμος Νεάπολης - Συκεών προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την για την προμήθεια ελαιολιπαντικών και πρόσθετων, για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Νεάπολης- Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 197.451,89€ με το ΦΠΑ

                                                                              

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ  

Ο Δήμος Νεάπολης - Συκεών προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την για την προμήθεια ελαιολιπαντικών και πρόσθετων, για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Νεάπολης- Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 197.451,89€ με το ΦΠΑ, με τους παρακάτω όρους:

1.Αναθέτουσα Αρχή –Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Νεάπολης – Συκεών, Οδός : Στρατηγού Στεφάνου Σαράφη και Ιωάννου Μιχαήλ 1, Ταχ. Κωδ.: 56625, Τηλέφωνο: 2313 313 141, 175, 172, Στοιχεία επικοινωνίας μελετητή: 2313502229, e-mail: paradeisopoulou.anastasia@n3.syzefxis.gov.gr, Κωδικός ΝUTS: EL522, Ιστοσελίδα: www.dimosneapolis-sykeon.gr

2.Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναιη προμήθεια ελαιολιπαντικών και πρόσθετων, για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Νεάπολης Συκεών

3. Κωδικοί CPV: 09211000-1 «Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα»

4. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις και είναι ενιαία. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των περιγραφόμενων ειδών της μελέτης.

5. Διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της, με δυνατότητα παράταση για έως δέκα (10) μήνες.

6. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μεμονωμένα ή μέλη ενώσεων, τα οποία καλύπτουν τις προϋποθέσεις του αρ. 25 του Ν.4412/16, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.1 της αναλυτικής διακήρυξης.

7. Κριτήριο ανάθεσης : Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμήςγια το σύνολο των περιγραφόμενων ειδών. Αναλυτικά οι όροι για το κριτήριο ανάθεσης στην παράγραφο 2.3.1 της αναλυτικής διακήρυξης.

8. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών (παράγραφος 2.4.5 της αναλυτικής διακήρυξης).

9.Εγγυήσεις: Απαιτούμενες Εγγυήσεις: Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις (αναλυτικά οι όροι στην παράγραφο 2.1.5. της διακήρυξης). Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους 2% επί της αξίας του συνόλου του προϋπολογισμού της Μελέτης χωρίς Φ.Π.Α, ήτοι ποσού τριών χιλιάδων εκατόν ογδόντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα λεπτών (3.184,70€). Αναλυτικά οι όροι για την εγγύηση συμμετοχής στην παράγραφο 2.2.2.1. της αναλυτικής διακήρυξης. Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του αρ.21 του ν.4782/2021 , το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν την υπογραφή της σύμβασης. Αναλυτικά στην παράγραφο 3.4 της διακήρυξης

10. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών

11. Προδικαστικές προσφυγές: Κάθεενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ήείχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ (ήδη ΕΑΔΗΣΥ) κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Αναλυτικά στην παράγραφο 3.4 της διακήρυξης

12.Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

13. Διαδικασία: Μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 183363

14. Υποβολή προσφορών: Η ημέρα έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 13.03.2023 και η ώρα έναρξης η 08:00 π.μ.. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 03.04.2023 και η ώρα λήξης 14:30 μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται στις 05.04.2023 και ώρα 09.00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

15. Δημοσιεύσεις: Προκήρυξη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 17.02.2023. Προκήρυξη και Διακήρυξη αναρτήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) με ΑΔΑΜ: 23PROC012170295 και 23PROC012170661 2023-02-21 αντίστοιχα, η παρούσα περίληψη αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου και δημοσιεύτηκε στον ελληνικό τύπο.

                                                                                                                               


Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ