Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

16 Φεβρουαρίου 2023

Διετής συντήρηση αντλιοστασίων στις αρδευτικές εγκαταστάσεις του Δήμου & του πυροσβεστικού συγκροτήματος στο αλσύλλιο της δενδροφυτείας, για τη χρονική περίοδο από το 2023 έως 2025


     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


Ο Δήμος Νεάπολης – Συκεών ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία «διετής συντήρηση αντλιοστασίων στις αρδευτικές εγκαταστάσεις του Δήμου & του πυροσβεστικού συγκροτήματος στο αλσύλλιο της δενδροφυτείας, για τη χρονική περίοδο από το 2023 έως 2025» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 27.280,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη προσφορά μόνο βάσει τιμής, εφόσον τηρούνται οι σχετικές προδιαγραφές της μελέτηςΣτο παραπάνω πλαίσιο καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει, ιδιοχείρως ή με συστημένη επιστολή ή με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier), φάκελο προσφοράς στο πρωτόκολλο του Δημοτικού Καταστήματος, στη διεύθυνση, Στρατηγού Στεφάνου Σαράφη & Ιωάννου Μιχαήλ 1- Τ.Κ.56625 Συκιές Θεσσαλονίκης, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 13:00 (λήξη επίδοσης προσφορών).