Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

13 Φεβρουαρίου 2023

Εκσυγχρονισμός Των ΚΕΠ - Εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ του Δήμου Νεάπολης- Συκεών

1. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:


«Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ-Εργασίες Ανακαίνισης Καταστημάτων των ΚΕΠ του Δήμου Νεάπολης - Συκεών» με CPV: 45454100-5, Προϋπολογισμού δημοπράτησης 158.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).


Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ και κατηγορία Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ με συνολικό προϋπολογισμό 158.000,00 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ + ΟΕ, αναθεώρηση και απρόβλεπτα).


2. Η διακήρυξη του έργου η οποία έχει δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ, έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosneapolis-sykeon.gr ενημέρωση με αναφορά στο συστημικό αριθμό του έργου στο “ΕΣΗΔΗΣ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ”


3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 03/03/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την 09/03/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 π.μ. Το σύστημα προσφοράς είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα εργασιών του προϋπολογισμού με τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης να βρίσκονται σε ομαλή σχέση μεταξύ τους σύμφωνα με το άρθρο 95 παραγρ. 2 περίπτωση α του Ν.4412/2016


4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα Οικοδομικών και είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7i και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.


5. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής,που ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και τριάντα λεπτών (2.548,30 €) και ισχύος μέχρι 03/05/2024. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.


6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, στο πλαίσιο του Ψηφιακού Πυλώνα του Component 2.2 (Modernize) και συγκεκριμένα της δράσης

Further modernization of Public Administration ‘s One-Stop Shops με κωδικό 16780. Η δαπάνη του έργου είναι εγγεγραμμένη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στη ΣΑΤΑ 063 με κωδ.

Έργου 2022ΤΑ06300031.Το εν λόγω έργο είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2022 (ΑΔΑ¨Ψ1ΙΒΩΚΙ-Ο0Κ) και η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.10.7331.02 του προϋπολογισμού

οικονομικού έτους 2023 με το ποσό των 131.181,88€ και το υπόλοιπο ποσό των 26.818,12€ θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του 2024.


7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νεάπολης - Συκεών.


8. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.Συκιές, 09/02/2023

Ο Αντιδήμαρχος

Τεχνικών Έργων, Υποδομών,

Μικροέργων & ΗλεκτροφωτισμούΓκατζές ΣτέλιοςΤεχνική έκθεση


Προϋπολογισμός έργου


Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας


Οικονομική Προσφορά έργου


Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων


Περιγραφικό Τιμολόγιο


Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης


Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών


Περίληψη Διακήρυξης


Διακήρυξη


Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης


Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 30-2023