Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

12 Μαΐου 2022

Ανάθεση της «εργασίας συντήρησης επισκευής των μηχανημάτων της υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης Συκεών»

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 34.360,40€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Για τα έτη 2022-2025 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Ι. Μιχαήλ - Στρ. Στεφ. Σαράφη, 566 25 Συκιές Θεσσαλονίκη


Πληροφορίες:

Γεωργίου Χρυσοβαλάντω, Τηλ. 2313 313 141, email: georgiou.xrysovalanto@n3.syzefxis.gov.gr

Ωραιοπούλου Βιβή, Τηλ. 2313 313 175, email: oraiopoulou.vivi@n3.syzefxis.gov.gr

Παραδεισοπούλου Αναστασία, Τηλ. 2313 313 172, email: paradeisopoulou.anastasia@n3.syzefxis.gov.gr


ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Ο Δήμος Νεάπολης – Συκεών ενδιαφέρεται να αναθέσει την «εργασία συντήρησης επισκευής των μηχανημάτων της υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης Συκεών» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 34.360,40€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ) για τα έτη 2022-2025 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη προσφορά μόνο βάση τιμής, εφόσον τηρούνται οι σχετικές προδιαγραφές της μελέτης


Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 444/33014/15.04.2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης


Στο παραπάνω πλαίσιο καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει, ιδιοχείρως είτε με συστημένη επιστολή ή με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier), φάκελο προσφοράς στο πρωτόκολλο του Δημοτικού Καταστήματος, στη διεύθυνση, Στρατηγού Στεφάνου Σαράφη & Ιωάννου Μιχαήλ 1- Τ.Κ.56625 Συκιές Θεσσαλονίκης, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και την Τετάρτη 18 Μαϊου 2022 και ώρα 13:00 (λήξη επίδοσης προσφορών).


Η προσφορά θα περιέχει:


Οικονομική προσφορά.


Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμού εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016.Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016) (υπάρχει υπόδειγμα)


Φορολογική ενημερότητα.


α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνετε όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), στους οποίους οφείλετε να καταβάλετε εισφορές.

β) Πιστοποιητικά όλων των παραπάνω οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες), τόσο για την κύρια όσο και για την επικουρική ασφάλιση, από τα οποία να προκύπτουν ότι είστε ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις σας που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (3 και 4β) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019

γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

δ) Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021)


5. Υπεύθυνη δήλωση ότι:


α) έχετε λάβει γνώση όλων των συνθηκών και των όρων του με αριθμό πρωτ. 26523/28.03.2022 τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, που συντάχθηκε από το Γραφείο Σχεδιασμού Εποπτείας και Μελετών του Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου, β) τους αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα, γ) η τιμή προσφοράς δεν έχει καμία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές δ) η τιμή προσφοράς θα περιλαμβάνει το σύνολο των εργασιών που αναλύονται στη μελέτη


Υπεύθυνη δήλωση επί ποινή αποκλεισμού: α) ότι οι τιμές προσφοράς δεσμεύουν τον ανάδοχο για όλη την περίοδο ανάθεσης, δηλ. τρία έτη από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς καμία πρόσθετη αξίωση επαύξησης της τιμής σε βάρος του Δήμου, β) αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήμερος της φύσης και τοποθεσίας του έργου, των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της ανάθεσης. Επίσης με την υποβολή της προσφοράς του ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήμερος για το είδος και τα μέσα ευκολίας πριν από την έναρξη και κατά την πρόοδο εκτέλεσης των εργασιών και για οποιαδήποτε άλλα ζητήματα, τα οποία κατά οποιοδήποτε τρόπο, μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών και γ) παραλαμβάνει με δικά του έξοδα μέσα σε μια μέρα, μετά από τηλεφωνική ειδοποίηση της Υπηρεσίας, τα μηχανήματα για συντήρηση από την Υπηρεσία στην οποία και θα τα παραδίδει μετά τις εργασίες συντήρησης οι οποίες θα διαρκούν το πολύ τέσσερις εργάσιμες μέρες. Κατά τη διάρκεια κατά την οποία τα μηχανήματα παραμένουν στον χώρο επισκευής-συντήρησης, αποκλειστικά υπεύθυνος για αυτά είναι ο Ανάδοχος.


Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. Τα σχετικά πιστοποιητικά για την απόδειξη της ισχύουσας εκπροσώπησης νομικών προσώπων γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως 30 εργάσιμες μέρες πριν από την ημέρα υποβολής τους.


Διευκρινίζεται ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) . Μπορεί να κατατεθεί και μία υπεύθυνη δήλωση αρκεί να περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες δηλώσεις. Επιπλέον οι σχετικές Υ.Δ. μπορούν να εκδίδονται ηλεκτρονικά και μέσω της υπηρεσίας eDilosi από τη διαδικτυακή πύλη gov.gr.


Η ανάθεση θα γίνει, εφόσον πληρούνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που αναλύονται στην με αρ. πρωτ. 26523/28.03.2022 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, που συντάχθηκε από το Γραφείο Σχεδιασμού Εποπτείας και Μελετών του Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε τρία (3) έτη από την υπογραφή της ή μέχρι εξαντλήσεως του αντίστοιχου ποσού της ανάθεσης, σε χρόνο μικρότερο από το συμβατικό. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Οι τιμές του τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες ολοκληρωμένων εργασιών, χωρίς να δικαιούται ο ανάδοχος άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. Στην τιμή του τιμολογίου περιλαμβάνεται και κάθε δαπάνη η οποία δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας στην οποία αναφέρεται η σχετική τιμή του τιμολογίου. Ο ανάδοχος θα παραλαμβάνει με δικά του έξοδα μέσα σε μια μέρα, μετά από τηλεφωνική ειδοποίηση της Υπηρεσίας, τα μηχανήματα για συντήρηση από την Υπηρεσία στην οποία και θα τα παραδίδει μετά τις εργασίες συντήρησης οι οποίες θα διαρκούν το πολύ τέσσερις εργάσιμες μέρες. Κατά τη διάρκεια κατά την οποία τα μηχανήματα παραμένουν στον χώρο επισκευής-συντήρησης, αποκλειστικά υπεύθυνος για αυτά είναι ο ανάδοχος. Επίσης υποχρεούται να ενημερώνει την Υπηρεσία για την τιμολόγηση όλων των ανταλλακτικών που θα χρειαστούν κατά την επισκευή-συντήρηση του μηχανήματος προκειμένου να λάβει προφορική έγκριση έτσι ώστε να προβεί στην ολοκλήρωση της εργασίας.


Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021) και στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: www.dimosneapolissykeon.gr, όπου θα είναι διαθέσιμο όλα τα έγγραφα της σύμβασης.


Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών Υλικών Εξοπλισμού & Υπηρεσιών του Δήμου. Αρμόδιοι: κα Γεωργίου Χρυσοβαλάντω, Ωραιοπούλου Βασιλική τηλ. 2313 313141, 172, 175 και από την μελετητή Καλακου Ειρήνη τηλ.2313502221


Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ


1. Πρόσκληση υποβολής προσφοράς ΑΡΧΕΙΟ

2. Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς ΑΡΧΕΙΟ

3. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης ΑΡΧΕΙΟ