Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

23 Μαΐου 2022

Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας σκυροδέματος και πλέγματος για τις ανάγκες του συνεργείου συντήρησης και μικροέργων του Δήμου

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 47.430,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α,

Περίληψη διακήρυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ

Συκιές,23.05.2022

Αρ. πρωτ. Q43452


Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ


Ο Δήμος Νεάπολης - Συκεών προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας σκυροδέματος και πλέγματος για τις ανάγκες του συνεργείου συντήρησης και μικροέργων του Δήμου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 47.430,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, με τους παρακάτω όρους:


1.Αναθέτουσα Αρχή –Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Νεάπολης – Συκεών, Οδός : Στρατηγού Στεφάνου Σαράφη και Ιωάννου Μιχαήλ 1, Ταχ. Κωδ. : 56625, Τηλέφωνο: 2313 313 141, 175, 172, Στοιχεία επικοινωνίας μελετητή: 2313313 145 , Ε-mail: geogiou.xrysovalanto@n3.syzefxis.gov.gr, Κωδικός ΝUTS: EL522, Ιστοσελίδα: www.dimosneapolis-sykeon.gr


2.Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι την προμήθεια έτοιμου οπλισμένου σκυροδέματος C16/20 με χρήση αντλίας και πλέγματος T131 (τεμάχια των 5Χ2m και βάρος πλέγματος 1,92 kg/τ.μ.) για τις ανάγκες εργασιών του συνεργείου συντήρησης και μικροέργων του Δήμου Νεάπολης Συκεών.


3. Κωδικοί CPV: 44114100-3 «Έτοιμο σκυρόδεμα» και 44313000-7 «Μεταλλικά πλέγματα»


4. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η σύμβαση είναι ενιαία δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Επιτρέπεται η συμμετοχή για το σύνολο των περιγραφόμενων ειδών της μελέτης


5. Διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε τρία (3) έτη.


6. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μεμονωμένα ή μέλη ενώσεων, τα οποία καλύπτουν τις προϋποθέσεις του αρ. 25 του Ν.4412/16, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.1 της αναλυτικής διακήρυξης.


7. Κριτήριο ανάθεσης : Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής


8. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για έξι (6) μήνες, προσμετρούμενες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού (παράγραφο 2.4.5 της αναλυτικής διακήρυξης).


9.Εγγυήσεις (αναλυτικά οι όροι στην παράγραφο 2.1.5. της διακήρυξης):. Εγγύηση συμμετοχής: κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους 2% επί της αξίας του συνόλου της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α, ήτοι επτακοσίων εξήντα πέντε (765,00) ευρώ. Αναλυτικά οι όροι για την εγγύηση συμμετοχής στην παράγραφο 2.2.2.1. της αναλυτικής διακήρυξης. Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, ήτοι 1.530,00 € (χίλια πεντακόσια τριάντα ευρώ). Αναλυτικά στην παράγραφο 3.4 της διακήρυξης.


10. Διαδικασία: Μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 160886


11 Υποβολή προσφορών: Η ημέρα έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 30.05.2022 και η ώρα έναρξης η 08:00π.μ.. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 09.06.2022 και η ώρα λήξης 14:30 μ.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 10/06/2022 και ώρα 10:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.


12. Δημοσιεύσεις: Η Προκήρυξη και Διακήρυξη αναρτήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), ενώ η παρούσα περίληψη αναρτήθηκε στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ και δημοσιεύθηκε στον ελληνικό τύπο. Όλα τα έγγραφα θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του Δήμου.


Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΕΙΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΕΙΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΡΧΕΙΟ

ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε pdf ΑΡΧΕΙΟ

ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε xml ΑΡΧΕΙΟ