Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

19 Ιουλίου 2022

Προκήρυξη σύμβασης μίσθωσης έργου ΣΜΕ1/2022 για συνολικά ένα (1) ΔΕ Δημοσιογράφο για την δημοσιογραφική επιμέλεια και έκδοση του περιοδικού της ΚΕΥΝΣ

Με διάρκεια (1) ενός έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Προκήρυξη σύμβασης μίσθωσης έργου ΣΜΕ1/2022 για συνολικά ένα (1) ΔΕ Δημοσιογράφο για την δημοσιογραφική επιμέλεια και έκδοση του περιοδικού της ΚΕΥΝΣ, με διάρκεια (1) ενός έτους από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης.


Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΜΕ 2 και να την υποβάλουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά στο keyns.prok@gmail.com .Σε περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει χρήση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας , η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διέυθυνση: Ελ.Βενιζέλου 125 , Νεάπολη , Τ.Κ.56728 Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στην Κοινωφελή Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης- Συκεών (ΚΕΥΝΣ) τηλ. επικοινωνίας :2313329520.


Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δε γίνονται δεκτές. Οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν τη σχετική αίτηση από τη Πέμπτη 21/07/2022 έως το Σάββατο 30/07/2022 με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ακόλουθη διεύθυνση, keyns.prok@gmail.com. Λόγω τεχνικού προβλήματος το αρχείο της Ανακοίνωσης ΣΜΕ1/2022 θα αντληθεί από τη Διαύγεια με ΑΔΑ: 67KΘΟΞΙΨ-ΙΣΡ. Το έντυπο της αίτησης και το παράρτημα υπάρχουν στη σελίδα του ΑΣΕΠ και εναλλακτικά μπορείτε να απευθυνθείτε στην υπηρεσία μας στο keyns.prok@gmail.com .