Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

20 Ιουλίου 2022

Ανάθεση της Ηχητικής κάλυψης και φωτισμού των εκδηλώσεων που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια της Βαλκανικής Πλατείας 2022, καθώς και των Μερκουρείων 2022

Προϋπολογισμού 25.048,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Πρόσκληση δήλωσης ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Προς

Όλους τους ενδιαφερόμενους


Η Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης - Συκεών προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της Ηχητικής κάλυψης και φωτισμού των εκδηλώσεων που θα υλοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από 05/09/2022 - 11/09/2022 στα πλαίσια της Βαλκανικής Πλατείας 2022, καθώς και των Μερκουρείων 2022 (2 παραστάσεις στις 01/09/2022 & 02/09/2022) στα πλαίσια των θεσμικών εκδηλώσεων που διοργανώνει η ΚΕΥΝΣ , προϋπολογισμού 25.048,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , σας καλεί να καταθέσετε την οικονομική προσφορά σας, σφραγισμένη στο γραφείο προμηθειών της επιχείρησης, έως και Τρίτη 26 Ιουλίου 2022 και ώρα 10.00 π.μ. σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 2802/2022 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών.


Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:


1. Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς συμπληρωμένο


2. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου


3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις ατομικής επιχείρησης, το φυσικό πρόσωπο β) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές και γ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.


4. Φορολογική ενημερότητα


5. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)


6. Υπεύθυνη Δήλωση , ότι δεν προκύπτουν πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του προσφέροντα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής του (Άρθρο 43, παρ.7 περ. γ του Ν.4506/2019)


Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, εφόσον πληρούνται όλα όσα αναφέρονται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών.


Πληροφορίες για αντίγραφα του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών παρέχονται από το γραφείο προμηθειών της επιχείρησης (Τέρμα Ελ. Βενιζέλου & Γληνού, Νεάπολη Θεσ/νίκης, περιοχή Στρεμπενιώτη, πίσω από το κλειστό γυμναστήριο του ΕΑΚ) καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dimosneapolis-sykeon.gr.Τηλ.επικοινωνίας 2313 329 549 & 2313 329 566. Αρμόδιοι υπάλληλοι Σοφία Παναγιωτίδου & Στέλιος Υετίων


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Υ.Ν.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΑΤΣΙΔΗΣ


ΑΡΧΕΙΑ:

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


ΣΗΜ.: Λόγω τεχνικού προβλήματος τα σχετικά αρχεία δεν μπορούν να αντληθούν από το site και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα προμηθευτούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετά από σχετική αίτηση στο εξής mail: pp.keyns@n3.syzefxis.gov.gr