Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

22 Αυγούστου 2022

Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας και τοποθέτησης εορταστικού διάκοσμου φωτισμού του Δήμου Νεάπολης-Συκεών έτους 2022

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 350.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Περίληψη διακήρυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ

Συκιές, 12.08.2022

Αρ.πρωτ. 71880


Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ


Ο Δήμος Νεάπολης - Συκεών προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας και τοποθέτησης εορταστικού διάκοσμου φωτισμού του Δήμου Νεάπολης-Συκεών έτους 2022, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 350.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (αρ. διακήρυξης 24/71880/12-08-2022 και ΑΔΑΜ:22PROC011114921 2022-08-19), με τους παρακάτω όρους:


1.Αναθέτουσα Αρχή –Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Νεάπολης – Συκεών, Οδός: Στρατηγού Στεφάνου Σαράφη και Ιωάννου Μιχαήλ 1, Ταχ. Κωδ. : 56625, Τηλέφωνο: 2313 313 141, 175, 172, Στοιχεία επικοινωνίας μελετητή: 2313313321, Ε-mail: geogiou.xrysovalanto@n3.syzefxis.gov.gr, Κωδικός ΝUTS: EL522, Ιστοσελίδα: www.dimosneapolis-sykeon.gr


2.Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια επίστυλου διάκοσμου φωτισμού για τοποθέτηση στο δίκτυο οδοφωτισμού σε διάφορες οδούς του Δήμου, όπως επίσης επιδαπέδιου και επιτοίχιου διάκοσμου φωτισμού για τοποθέτηση σε διάφορες κεντρικές πλατείες και σημεία του Δήμου


3. Κωδικοί CPV: 31523000-8 «Φωτεινές επιγραφές», 35522000-1 «Φωτιστικά για χριστουγεννιάτικα δέντρα», 31531000-7 «Λαμπτήρες».


4. Διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει και τοποθετήσει όλα τα υπό προμήθεια είδη σε διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης


5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μεμονωμένα ή μέλη ενώσεων, τα οποία καλύπτουν τις προϋποθέσεις του αρ. 25 του Ν.4412/16, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.1 της αναλυτικής διακήρυξης.


6. Κριτήριο ανάθεσης : Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής


7. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για τέσσερεις (4) μήνες, προσμετρούμενες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού (παράγραφο 2.4.5 της αναλυτικής διακήρυξης).


8.Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους 2% επί της αξίας του συνόλου της μελέτης χωρίς Φ.Π.Α .


9. Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν την υπογραφή της σύμβασης.


10. Διαδικασία: Μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 170430


11 Υποβολή προσφορών: Η ημέρα έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 05.09.2022 και η ώρα έναρξης η 08:00π.μ.. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 22.09.2022 και η ώρα λήξης 14:30 μ.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 27/09/2022 και ώρα 09:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.


12. Δημοσιεύσεις: Προκήρυξη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 18.08.2022. Προκήρυξη και Διακήρυξη αναρτήθηκαν στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., η παρούσα περίληψη αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και δημοσιεύθηκε και στον ελληνικό τύπο. Όλα τα έγγραφα θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του Δήμου.


Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΔΑΜ:22PROC011114921)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΑΔΑΜ: 22PROC011114830)

Όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα μόνο στο ΟΠΣ του ΕΣΗΔΗΣ , λόγω τεχνικού προβλήματος της ιστοσελίδας μας)