Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

6 Σεπτεμβρίου 2022

Ανάθεση υπηρεσιών «Εργασίες καθαρισμού μισθωμένων διαμερισμάτων του έργου «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) -ΕΣΤΙΑ 2021 2022 ”

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.069,99€

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ

Αρ. Πρωτ. 75807/05.09.2022

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Ι. Μιχαήλ - Στρ. Στεφ. Σαράφη, 56625 Συκιές Θεσσαλονίκη


Πληροφορίες:

Γεωργίου Χρυσοβαλάντω, Τηλ. 2313 313 141, email: georgiou.xrysovalanto@n3.syzefxis.gov.gr

Κωνσταντινίδου Χριστίνα, τηλ. 2313313172, Email: christina.konstantinidou.km@ n3.syzefxis.gov.gr

Παραδεισοπούλου Αναστασία, Τηλ. 2313 313 172, email: paradeisopoulou.anastasia@n3.syzefxis.gov.gr

Ωραιοπούλου Βιβή, Τηλ. 2313 313 175, email: oraiopoulou.vivi@n3.syzefxis.gov.gr


ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Ο Δήμος Νεάπολης – Συκεών ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες «Εργασίες καθαρισμού μισθωμένων διαμερισμάτων του έργου «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) -ΕΣΤΙΑ 2021 2022 ”, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.069,99€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, και κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη προσφορά μόνο βάση τιμής, εφόσον τηρούνται οι σχετικές προδιαγραφές της μελέτης.


Για την κάλυψη της δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 668/75044/01.09.2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης


Στο παραπάνω πλαίσιο καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει, ιδιοχείρως είτε με συστημένη επιστολή ή με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier), φάκελο προσφοράς στο πρωτόκολλο του Δημοτικού Καταστήματος, στη διεύθυνση, Στρατηγού Στεφάνου Σαράφη & Ιωάννου Μιχαήλ 1- Τ.Κ.56625 Συκιές Θεσσαλονίκης, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και την Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 13:00 (λήξη επίδοσης προσφορών).


Δεκτές θα γίνονται επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο οικείο Επιμελητήριο για την άσκηση συναφών με τις υπηρεσίες που περιγράφονται στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών ή να ασκούν νόμιμα συναφή δραστηριότητα σύμφωνα με βεβαίωση της οικείας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας.


Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω:


1. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς συμπληρωμένο (υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).


2. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, ως αποδεικτικό για την καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, από την οποία φαίνεται η επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι συναφής με το αντικείμενο των υπηρεσιών ή βεβαίωση έναρξης και πιθανών μεταβολών της οικείας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας. Το σχετικό αποδεικτικό γίνεται δεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός εάν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτού, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος (και όχι έξι μήνες όπως αναφέρεται στο άρθρο 7.1 του σχετικού τεύχους τεχνικών προδιαγραφών).


3.Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμού εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016.Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)


Διευκρινίζεται ότι η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).


4. Φορολογική ενημερότητα.


5. α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνετε όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), στους οποίους οφείλετε να καταβάλετε εισφορές.


β) Πιστοποιητικά όλων των παραπάνω οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες), τόσο για την κύρια όσο και για την επικουρική ασφάλιση, από τα οποία να προκύπτουν ότι είστε ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις σας που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) .


Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (3 και 4β) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019


γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης


δ) Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021)


6. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι:

α) έχει λάβει γνώση όλων των όρων του με αριθμό πρωτ. 71142/12.08.2022 (με αρ. ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ 22REQ011104814 2022-08-17) τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, που συντάχθηκε από τo Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου.

β) τους αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη

γ) η προσφορά του δεν έχει καμία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές.


7. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/νόμιμου εκπροσώπου. Τα σχετικά πιστοποιητικά για την απόδειξη της ισχύουσας εκπροσώπησης νομικών προσώπων γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως 30 εργάσιμες μέρες πριν από την ημέρα υποβολής τους.


Διευκρινίζεται ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) . Μπορεί να κατατεθεί και μία υπεύθυνη δήλωση αρκεί να περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες δηλώσεις. Επιπλέον οι σχετικές Υ.Δ. μπορούν να εκδίδονται ηλεκτρονικά και μέσω της υπηρεσίας eDilosi από τη διαδικτυακή πύλη gov.gr.


Η ανάθεση θα γίνει, εφόσον πληρούνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών όπως αναλύονται στο με αρ. πρωτ. 71142/12.08.2022 (με αρ. ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ 22REQ011104814 2022-08-17) τεύχος τεχνικών προδιαγραφών. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται μέχρι 31.12.2022. Σε περίπτωση παράτασης του προγράμματος REACT και μη εξάντληση της συμβατικής αξίας η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016. Η πληρωμή των εργασιών θα γίνεται τμηματικά κάθε δύο μήνες όπως περιγράφεται στο προαναφερόμενο τεύχος.


Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής το οποίο και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. Λόγω του χαμηλού ύψους του ποσού της προκήρυξης η παραλαβή θα γίνει από τον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν.4605/2019 παρ. η’.


Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά κάθε τρεις μήνες και θα καταβάλλεται ποσό ίσο με το 100% της συμβατικής αξίας των εκτελεσθέντων υπηρεσιών του τριμήνου. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ.4 του ν.4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή..


Οι τιμές προσφοράς σε καμία αναπροσαρμογή δεν υπόκειται για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες μέχρι το τέλος της συμβατικής χρονικής περιόδου.


Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (10) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021), και στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: www.dimosneapolis-sykeon.gr, όπου θα είναι διαθέσιμο και το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών.


Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προμηθειών Υλικών, Εξοπλισμού & Υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και από τη μελετήτρια κα Κατσέλη Ελισάβετ τηλ. 2313 313 336.


Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Ι. Έντυπο οικονομικής προσφοράς

ΙΙ. Υπόδειγμα Υ/Δ


ΛΟΓΩ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤH H ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ LINK. ΟΠΟΙΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΟ e-mail: christina.konstantinidou.km@n3.syzefxis.gov.gr ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ