Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

20 Σεπτεμβρίου 2022

Επαναληπτικός διαγωνισμός για την ομάδα Α' «Προμήθεια υδραυλικών και αποχετευτικών υλικών»

Συνολικού προϋπολογισμού 18.213,12€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Για την ομάδα Α' της Προμήθειας υλικών εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, ειδών υγιεινής-μπάνιου και αντίστοιχες εργασίες συντήρησης και επισκευής, για την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης-Συκέων, για δύο έτη

Το Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης Συκεών» προκηρύσσει Επαναληπτικό ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ομάδα Α΄ «Προμήθεια υδραυλικών και αποχετευτικών υλικών» της Προμήθειας υλικών εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, ειδών υγιεινής-μπάνιου και αντίστοιχες εργασίες συντήρησης και επισκευής, για την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης-Συκέων, για δύο έτη συνολικού προϋπολογισμού 18.213,12€(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).


Πληροφορίες: κα Κόττα Χριστίνα

Τηλ. 2310 213 161


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ESPD PDF

ESPD

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ