Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

20 Σεπτεμβρίου 2022

Μίσθωση ακινήτου για την στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης Συκεών

Ο Δήμος Νεάπολης Συκεών προκηρύσσει μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση υπηρεσιών του Δήμου

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

Ο Δήμος Νεάπολης Συκεών προκηρύσσει μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση υπηρεσιών του Δήμου.


Η δημοπρασία θα γίνει ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα Συκεών του Δήμου, επί των οδών Ι. Μιχαήλ 1 & Στρ. Στεφ. Σαράφη.


1) Το ακίνητο πρέπει να είναι ισόγειο με εμβαδό τουλάχιστο 60,00 τ.μ. , να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο του Δήμου σε απόσταση πολύ μικρή ( το πολύ 50 μέτρα) από το Δημοτικό κατάστημα Συκεών στο Ο.Τ. 31 προκειμένου για την ομαλότερη εξυπηρέτηση των Δημοτικών παρατάξεων.


2) Να έχει νόμιμη άδεια ανέγερσης της οικοδομής της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας και να έχει χαρακτηριστεί ακίνδυνο μετά τον σεισμό του 1978.


3) Το ακίνητο πρέπει να είναι ισόγειο και ο χώρος προσπελάσιμος.


4) Οι ιδιοκτήτες που διαθέτουν ακίνητο κατάλληλο για μίσθωση, θα πρέπει μέσα σε τακτή προθεσμία που θα ορίσει η διακήρυξη του Δημάρχου, να υποβάλλουν στο Δήμο αίτηση με τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις ανωτέρω παραγράφους, για την συμμετοχή στην

δημοπρασία.


5) Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων, θα ελέγχουν ως προς την καταλληλόλητα του ακινήτου από την οικεία επιτροπή εκτίμησης, η οποία και θα συντάξει το σχετικό πρακτικό.


6) Μετά τη σύνταξη του πρακτικού εκτίμησης από την οικεία επιτροπή, θα ειδοποιηθούν με πρόσκληση για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι ιδιοκτήτες εκείνη, των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα.


7) Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός με ανώτατο μίσθωμα 250,00 ευρώ το μήνα.


8) Κάθε πρόσφορα είναι υποχρεωτική για το μειοδότη και η υποχρέωση αυτή μεταβιβάζεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και βαρύνει υποχρεωτικά τον τελευταίο μειοδότη.


9) Αν κάποιος μειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, υποχρεωτικά το δηλώνει στην επιτροπή που θα διενεργήσει τη δημοπρασία, πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, διαφορετικά θα θεωρηθεί ότι συμμετέχει για λογαριασμό του.


10) Μετά την λήξη της προθεσμίας δεν θα γίνει δεκτή καμία προσφορά.


11) Μετά την λήξη της δημοπρασίας, τα πρακτικά αφού υπογραφούν από την αρμόδια για την διενέργεια δημοπρασιών επιτροπή του Δήμου σύμφωνα με το Π.Δ. 270/1981 θα εγκριθούν από την Οικονομική Επιτροπή , η απόφαση της οποίας θα επικυρωθεί από τον Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ.


12) Ο τελευταίος μειοδότης, είναι υποχρεωμένος μέσα σε δέκα (10) μέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης επικύρωσης της Α.Δ.Μ.Θ. για την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας, να προσέλθει για τη σύνταξη και την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης, διαφορετικά η κατατεθειμένη εγγύηση θα εκπέσει προς όφελος του Δήμου.


13) Από την ημέρα κοινοποίησης της απόφασης του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. που εγκρίνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, η σύμβαση θεωρείται ότι έχει καταρτίσει οριστικά.


14) Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη και αρχίζει από τη ημέρα υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου. Ο Δήμαρχος θα υπογράψει το σχετικό μισθωτήριο συμβόλαιο με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου στο οποίο θα αναφέρονται και άλλοι ειδικότεροι όροι της εν λόγω μίσθωσης, που δεν αντίκεινται στους νόμους και τους όρους της παρούσας διακήρυξης.


15) Τα μισθώματα θα καταβάλλονται στον δικαιούχο ιδιοκτήτη τριμηνιαίος.


16) Η εγγύηση για την συμμετοχή στην δημοπρασία ορίζεται σε 10% βάσει του ανώτερου ορίου Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ ' με UID: 6324536670128e28a833bf28 στις 16/09/22 14:17 του ετησίου μισθώματος και αποδεικνύεται με γραμμάτιο του Τ.Π.Δ. ή εγγυητική επιστολή οποιαδήποτε τράπεζας.


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Δήμου: http://www.dimosneapolis-sykeon.gr.

Email επικοινωνίας: protocol.sykies@n3.syzefxis.gov.gr


Τηλ. Γραφείου Πρωτοκόλλου & Διοικητικής Μέριμνας 2313313132

Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών Παιδείας & ΚΕΠ

Βουλγαρίδης Μιχαήλ