Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί

Πίσω στις Προκηρύξεις

12 Ιουλίου 2022

Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του εξοπλισμού της πράξης ανέγερσης του 7ου & 14ου Νηπιαγωγείου της Δ.Ε. Νεάπολης του Δήμου Νεάπολης Συκεών

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 105.616,82 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Αναλυτικά η προκήρυξη και τα σχετικά αρχεία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ

Συκιές, 07/07/2022

Αρ.πρωτ. 60276


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας εξοπλισμού της πράξης ανέγερσης του 7ου & 14ου Νηπιαγωγείου της Δ.Ε. Νεάπολης του Δήμου Νεάπολης Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 105.616,82 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, με τους παρακάτω όρους:


Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής: Δήμος Νεάπολης-Συκεών, δ/νση Στρατηγού Στεφάνου Σαράφη & Ιωάννου Μιχαήλ 1, ΤΚ 56625 Συκιές Θεσσαλονίκης, Τηλ. 2310 313141,-175,-172. e-mail:georgiou.xrysovalanto@n3.syzefxis.gov.gr, Κωδικός ΝUTS: EL522, Ιστοσελίδα: www.dimosneapolis-sykeon.gr


Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η κάλυψη ανάγκης εξοπλισμού όλων των χώρων που διαθέτει το νέο κτίριο του 7ου και 14ου Νηπιαγωγείο του Δήμου Νεάπολης Συκεών, όπως αιθουσών διδασκαλίας, γραφείων, κουζίνας, αποθήκης και wc με είδη όπως έπιπλα, εποπτικό υλικό, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, παιχνιδιών καθώς και άλλων ειδών τα οποία θα συμβάλουν στη εύρυθμη λειτουργία των νηπιαγωγείων.


Κωδικοί CPV: Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 39130000-2 «Έπιπλα γραφείων», 39160000-1 «Σχολικά έπιπλα», 39710000-2 «Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές», 30195200-4 «Ηλεκτρονικοί πίνακες αντιγραφής ή εξαρτήματα», 38652120-7 «Βιντεοπροβολείς», 30000000-9 «Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών», 33141620-2 «Ιατρικοί εξοπλισμοί», 37000000-8 «Μουσικά όργανα, είδη αθλητισμού, επιτραπέζια παιχνίδια, παιδικά παιχνίδια, είδη χειροτεχνίας, υλικά και εξαρτήματα καλλιτεχνίας», 39220000-0 «Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας», και 39500000-7 «Υφαντουργικά είδη».


Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η σύμβαση υποδιαιρείται σε έξι ομάδες (Α, Β, Γ, Δ, Ε και ΣΤ) και καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις. Επιτρέπεται η συμμετοχή σε μία ή περισσότερες ομάδες για το σύνολο των περιγραφόμενων ειδών της κάθε ομάδας. Δεν θα γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος ποσοτήτων επί ποινή αποκλεισμού.


Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης (άρθρο 105 Ν. 4412/2016) καταρτίζεται από το Δήμο η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της.


Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους λόγους που αναλύονται στην παράγραφο 2.2.3 ή δεν καλύπτει τα κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4 και 2.2.7 της αναλυτικής διακήρυξης.


Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των περιγραφόμενων ειδών της κάθε ομάδας, του προϋπολογισμού της μελέτης. Αναλυτικά οι όροι για το κριτήριο ανάθεσης στην παράγραφο 2.3.1 της αναλυτικής διακήρυξης.


Χρόνος ισχύος προσφορών: Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών έξι (6) μήνες, προσμετρούμενες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού (παράγραφο 2.4.5 της αναλυτικής διακήρυξης).


Απαιτούμενες Εγγυήσεις: Οι εγγυήσεις εκδίδονται από εκδίδονται από πιστωτικά «ή χρηματοδοτικά ιδρύματα κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α'13)» (τροποποίηση άρθρου 72 του Ν.4412/2016 με την παρ. 1 του άρθρου 120 του Ν. 4512/18 και την παρ.1 του άρθρου 15 του Ν.4541/2018) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. (αναλυτικά οι όροι στην παράγραφο 2.1.5. της διακήρυξης)


Εγγύηση συμμετοχής:. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους 2% επί της αξίας του συνόλου των τμημάτων για τα οποία υποβάλλεται προσφορά χωρίς Φ.Π.Α και συγκεκριμένα:Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι επτά (7) μήνες, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Αναλυτικά οι όροι για την εγγύηση συμμετοχής στην παράγραφο 2.2.2.1. της αναλυτικής διακήρυξης.


Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Ο μειοδότης υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει εγγύηση καλής εκτελέσεως, η οποία ορίζεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. Αναλυτικά οι όροι για την εγγύηση καλής εκτέλεσης στην παράγραφο 4.1 της αναλυτικής διακήρυξης.


Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2022 (ΑΔΑ: ΨΣΑΑ46ΜΤΛΡ-Ζ72) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με Κωδ. Έργου 2021ΝΑ34600288 και κωδικό MIS 5149615


Προδικαστικές προσφυγές: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Αναλυτικά στην παράγραφο 3.4 της διακήρυξης


Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική


Διαδικασία: Ο διαγωνισμός θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» άνω των ορίων με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος και έχει λάβει ως αύξοντα αριθµό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισµού συστήµατος 167535. Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.


Διάθεση εγγράφων-στοιχείων του διαγωνισμού: Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού βρίσκονται αναρτημένα, εκτός από το ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.dimosneapolis-sykeon.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση.


Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων: Υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους, μέχρι δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.


Υποβολή προσφορών: Η ημέρα έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 28.07.2022 και η ώρα έναρξης η 08:00π.μ.. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 22.08.2022 και η ώρα λήξης 14:30 μ.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 25/08/2022 και ώρα 09:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.


Δημοσιεύσεις: Προκήρυξη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 08.07.2022

Η παρούσα προκήρυξη και η διακήρυξη θα αναρτηθούν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.). Περίληψη της προκήρυξης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και θα δημοσιευτεί στον ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα του Δήμου.


Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ