Ευρωπαϊκό Έργο “MigrantVoicesHeard” με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης

Πίσω στα Έργα
Αρχική

/

Ενημέρωση

/

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΡΓΑ

/

Ευρωπαϊκό Έργο “MigrantVoicesHeard” με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης

14 Δεκεμβρίου 2022

Ευρωπαϊκό Έργο “MigrantVoicesHeard” με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης

“Enhancing the participation of migrants through the creation of migrant councils” (“Ενίσχυση της συμμετοχής των μεταναστών μέσω της δημιουργίας συμβουλίων μεταναστών”)

Το ευρωπαϊκό έργο MigrantVoicesHeard (MVH) αποσκοπεί στην προώθηση της συμμετοχής των μεταναστών και των προσφύγων στον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών ένταξης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο σε επτά χώρες της Ε.Ε. Το έργο MVH ενώνει οργανισμούς από επτά διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της Ε.Ε., οι οποίοι έχουν εντοπίσει κοινά προβλήματα που σχετίζονται με την υποεκπροσώπηση των μεταναστών στην τοπική διαδικασία λήψης αποφάσεων και στόχο έχει να στηρίξει τη σύσταση και ενίσχυση συμβουλίων ένταξης μεταναστών και προσφύγων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο σε έξι χώρες της Ε.Ε. σε στενή συνεργασία με τις δημόσιες διοικήσεις, να προωθήσει την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των τοπικών και περιφερειακών δημόσιων αρχών σχετικά με τη συμμετοχή των μεταναστών στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών ένταξης, και να ενισχύσει την ικανότητα των τοπικών και περιφερειακών αρχών να συμβουλεύονται αποτελεσματικά τους μετανάστες σχετικά με τις πολιτικές που τους αφορούν άμεσα. Αναγνωρίζοντας τα συμβούλια μεταναστών ως παράγοντες αλλαγής που εκφράζουν τις ανάγκες των κοινοτήτων μεταναστών, το έργο MVH θα στηρίξει την ίδρυση πέντε νέων συμβουλίων σε Βουλγαρία, Γαλλία, Ελλάδα, Ουγγαρία και Ρουμανία, και την ενεργοποίηση ενός συμβουλίου στην Ιταλία, τα οποία θα συμβουλεύονται τακτικά τους μετανάστες που ζουν σε αυτά τα μέρη για πολιτικές που τους αφορούν. Η ανάπτυξη αυτών των συμβουλίων θα βασίζεται σε ορθές πρακτικές που έχουν εντοπιστεί, και ιδίως στο μοντέλο που εφαρμόζεται στην πόλη του Γκρατς στην Αυστρία, η οποία διαθέτει μια ενεργή συμβουλευτική επιτροπή μεταναστών που εκπροσωπεί περίπου 36.000 μετανάστες από τρίτες χώρες.


Ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών συμβάλλει σε μια σειρά από δράσεις του ευρωπαϊκού έργου MVH που αφορούν στα ακόλουθα:


  • Διακρατική ανταλλαγή γνώσεων: Πρωτογενής ποιοτική έρευνα σε μετανάστες κάτοικους του δήμου και σε εμπειρογνώμονες, για τη συλλογή και ανάλυση των υφιστάμενων πρακτικών για την ενίσχυση της συμμετοχής των μεταναστών στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών που τους αφορούν˙ Συμμετοχή σε διακρατικές, φυσικές και διαδικτυακές, συναντήσεις με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και πρακτικών για την υποστήριξη και την παρακολούθηση του σχεδιασμού και της εφαρμογής των τοπικών μηχανισμών για τη συμμετοχή των μεταναστών˙ Συμμετοχή σε σύγχρονη διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης (moodle platform) προσβάσιμη μέσω του δικτυακού τόπου του έργου MVH.
  • Ανάπτυξη ικανοτήτων για ομάδες/οργανώσεις μεταναστών: Οργάνωση συναντήσεων για την κινητοποίηση των μεταναστευτικών κοινοτήτων για την ίδρυση συμβουλίου ένταξης μεταναστών και προσφύγων˙ Ανάπτυξη ικανοτήτων των ομάδων μεταναστών για αποτελεσματική συνηγορία (εκπαίδευση σε θεματικές ενότητες που αφορούν στην οργάνωση συμμετοχικής κοινοτικής δράσης, την εξοικείωση με το νομικό σύστημα της χώρας μας και τη διαδικασία ανάπτυξης πολιτικής, τη συνηγορία σε ένα ανθρωπιστικό πλαίσιο και την κοινωνική αλλαγή, τον αντιρατσισμό και την ισότητα των φύλων, τη στρατηγική επικοινωνία)˙ Συναντήσεις ·μεταξύ των ομάδων μεταναστών και της τοπικής αρχής για να συζητηθεί και να πραγματοποιηθεί η σύσταση του συμβουλίου ένταξης μεταναστών και προσφύγων.
  • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση: Ανάπτυξη και διάδοση ενημερωτικού υλικού για το έργο˙ Εκδήλωση πολιτιστικής αγοράς (cultural market) που θα φέρει κοντά τους μετανάστες και τους υπηκόους της χώρας μας για να γνωρίσουν ο ένας τον πολιτισμό του άλλου˙ Υποστήριξη της διαδικασίας κινητοποίησης των μεταναστών μέσω συζητήσεων (community talks), που θα βοηθήσουν να έρθουν σε επαφή όλοι οι ενδιαφερόμενοι, για να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με θέματα που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής στις μεταναστευτικές κοινότητες και να συμβάλουν στην οικοδόμηση μιας κοινής αντίληψης σχετικά με τα οφέλη από τη συμμετοχή των μεταναστών στη διαδικασία ένταξης και τους τρόπους επίτευξής της˙ Συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο του έργου, που θα διοργανωθεί στις Βρυξέλλες και θα συμβάλει στη διάδοση των αποτελεσμάτων σε ολόκληρη την Ε.Ε.


Το έργο θα οδηγήσει σε ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για την υιοθέτηση ορθών πρακτικών συμμετοχής των μεταναστών και προσφύγων στη χάραξη πολιτικής. Ταυτόχρονα, αναμένεται να ωφεληθούν μακροπρόθεσμα πάνω από ένα εκατομμύριο μετανάστες σε όλη την Ευρώπη, καθώς οι ανάγκες τους θα ληφθούν υπόψη σε προτάσεις πολιτικής που θα παρουσιαστούν από τα συμβουλευτικά όργανα των μεταναστών που θα δημιουργηθούν και θα ενισχυθούν, και οι υφιστάμενες πολιτικές ένταξης θα εφαρμοστούν με την ενεργό συμμετοχή των μεταναστών.


Το έργο με τίτλο “Enhancing the participation of migrants through the creation of migrant councils” και ακρωνύμιο MigrantVoicesHeard (Grant Agreement number: 101038656) χρηματοδοτείται κατά 90% από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιείται στην Αυστρία, τη Βουλγαρία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία, από τις τοπικές αρχές του Δήμου Νεάπολης-Συκεών (GR), του Δήμου Στάρα Ζαγόρα (BG), της περιφερειακής κυβέρνησης της Καμπανίας (IT), καθώς και από τους οργανισμούς WCIF (Επικεφαλής Εταίρος, BG), Mission Wings (BG), Suedwind (AU), MigrantInnenbeirat Graz (AU), ASSFAM (FR), KMOΠ - Κέντρο Μέριμνας, Οικογένειας και Παιδιού (GR), ActionAid (IT), Szjubektiv (HU) και PATRIR (RO). Το έργο ολοκληρώνεται τον Νοέμβριο του 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο MigrantVoicesHeard, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου https://migrantvoicesproject.eu/


Φωτογραφίες

Videos

Πώς μπορεί να ενισχυθεί η πολιτική συμμετοχή στις κοινότητες των μεταναστών; Βίντεο από τη διακρατική επίσκεψη μελέτης στο Graz, Αυστρία.

Τι είναι ένα Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων; Βίντεο για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.