Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής κατά το έτος 2023

Πίσω στις Αποφάσεις
Αρχική

/

Ενημέρωση

/

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

/

Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής κατά το έτος 2023

16 Ιανουαρίου 2023

Αναλυτικά οι αποφάσεις ανά συνεδρίαση

1η δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 9/1/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ( ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθειαυλικών σιδηροκατασκευής για επισκευή, κατασκευή κιγκλιδωμάτων στα παράθυρα και κλιμακοστάσια καθώς και στις αίθουσες διδασκαλίας των σχολικών κτιρίων του Δήμου καθώς και υλικών για σιδηροκατασκευές σε πεζοδρόμια και λοιπές εγκαταστάσεις του Δήμου Νεάπολης – Συκεών» και κατακύρωση διαγωνισμού

(Σχετ.: Α.Ο.Ε. 181, 336, 387/2022)


ΑΠΟΦΑΣΗ 2 (ΛΗΨΗ)

«Έγκριση προσλήψεων ειδικού ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας στους Δήμους»

Σχετ.   : Η αρ. 467/03-01-2023 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών


ΑΠΟΦΑΣΗ 3 (ΛΗΨΗ)

Διαπίστωση της αδυναμίας εκτέλεσης της ανάθεσης εργασιών συντήρησης των αντλιοστασίων στις αρδευτικές εγκαταστάσεις του Δήμου και του πυροσβεστικού συγκροτήματος στο αλσύλλιο της δενδροφυτείας για δύο (2) έτη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 27.280,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α), με ιδία μέσα του Δήμου, έγκριση σύναψη σύμβασης με ιδιώτη και έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 4 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού ελέγχου εγγυητικών επιστολών συμμετοχής του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Σχεδίαση εντύπων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του δήμου Νεάπολης-Συκεών για το έτος 2023, 2024, 2025 και 2026, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 49.228,00€2η έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 11/1/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 5 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση της αναπληρώτριας Προϊσταμένης Ταμείου για την διαχείριση των λογαριασμών της Τράπεζας Πειραιώς και χορήγηση κωδικών e-banking)


ΑΠΟΦΑΣΗ 6 (ΛΗΨΗ)

Λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση της διάρκειας ισχύος προσφορών και εγγυητικών επιστολών συμμετοχής του Διαγωνισμού του έργου: «Περιβαλλοντικός ανασχεδιασμός οδός Επταπυργίου και παράπλευρων οδών, της Δημοτικής Ενότητας Συκεών, του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» (ΑΜ 34/2021), προϋπ/σμού: 15.240.000,00€ με Φ.Π.Α. και συστημικό αριθμό: 1843773η δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 16/1/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 7 (ΛΗΨΗ)

Σύσταση παγίας προκαταβολής έτους 2023.


ΑΠΟΦΑΣΗ 8

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Α΄ και Β΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς» του ανοικτού άνω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τις υπηρεσίες με τίτλο «Επισκευή & συντήρηση ηλεκτρολογικών συστημάτων, υπερκατασκευών, δίκυκλων, αμαξωμάτων οχημάτων και μηχανημάτων έργου – πλύσιμο, απολύμανση και γρασάρισμα οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 874.367,40€ με δικαίωμα προαίρεσης και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.


ΑΠΟΦΑΣΗ 9 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ 2022-2023»


ΑΠΟΦΑΣΗ 10 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Α’ Ακυρωτικό) κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταθέσεως ΑΚ 358/03-08-2022 αίτησης ακύρωσης του Τσιολπίδη Νικόλαου κατά του 1) Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 2) του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Μακεδονίας-Θράκης και 3) του Δήμου μας και κατά 1) της Πράξης 1ης της υπ’ αριθμ. 10/2022 συνεδρίασης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Β’ Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, 2) της υπ’ αριθμ. Θ 3/2021 έκθεσης αυτοψίας αυθαιρέτου και επιβολής προστίμου της Διεύθυνσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου και 3) κάθε άλλης συναφούς εκτελεστής πράξης ή παράλειψης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 11 (ΛΗΨΗ)

«Έγκριση Προϋπολογισμού 2023, του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων2023, του Προγράμματος Δράσης έτους 2023 και χρηματοδότησης της ΚΕΥΝΣ για το 2023»


ΑΠΟΦΑΣΗ 12 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών ελέγχου εγγυητικών συμμετοχής και ολοκλήρωσης Α΄ και Β΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς» του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια εντύπων (εκτυπώσεις) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για τα έτη 2023, 2024, 2025 και 2026, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 233.690,40€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου

ΣΧΕΤ.: Α.Ο.Ε. 251/2022, 326/2022


ΑΠΟΦΑΣΗ 13 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός των όρων διακήρυξης της πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου του δήμου, στη Ν. Ποτίδαια Χαλκιδικής


ΑΠΟΦΑΣΗ 14 (ΛΗΨΗ)

Έγκρισητου 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ»4η δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 24/1/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 15 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια εξοπλισμού της πράξης ανέγερσης του 7ου & 14ου Νηπιαγωγείου της Δ.Ε. Νεάπολης του Δήμου Νεάπολης Συκεών» και κατακύρωση διαγωνισμού

(Σχετ.: Α.Ο.Ε. 182, 303/2022)

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 16 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού παιδικής χαράς, δαπέδων και αστικού εξοπλισμού για την ανάπλαση αύλειων χώρων σε 6 νηπιαγωγεία του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για το έτος 2023, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 345.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 17 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση των υπ’ αριθμ. 34/2022 και 35/2022 Τευχών Τεχνικών Προδιαγραφών με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την βελτίωση της ασφάλειας στις διαβάσεις πεζών του Δήμου Νεάπολης- Συκεών» και «Αναβάθμιση φωτεινών Σηματοδοτών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών» αντίστοιχα


ΑΠΟΦΑΣΗ 18 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση κίνησης εκτός ορίων Νομού του υπ. αριθ. ΚΗΗ 9612 υπηρεσιακού οχήματος


ΑΠΟΦΑΣΗ 19 (ΛΗΨΗ)

1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΕ ΕΣΠΑ & ΠΔΕ


ΑΠΟΦΑΣΗ 20 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών ελέγχου εγγυητικών συμμετοχής και ολοκλήρωσης Α΄ και Β΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς» του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια αρδευτικών υλικών για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 111.055,64€, με τον Φ.Π.Α. και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (ΣΧΕΤ.: Α.Ο.Ε. 337/2022, 415/2022)


ΑΠΟΦΑΣΗ 21 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Επισκευή φρεατίων και Αποκατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων υπογείου δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Νεάπολης - Συκεών» (ΑΜ 22/2022)


ΑΠΟΦΑΣΗ 22 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Η’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΚ 2472/01-11-2021 ανακοπής ΚΕΔΕ του Αλβανού Μιχαήλ και κατά της από 07-09-2021 ατομικής ειδοποίησης οφειλών


ΑΠΟΦΑΣΗ 23 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Γ’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 1416/23-05-2022 προσφυγή του Τσιγκόπουλου Αργύριου κατά του Δήμου μας και κατά: 1) της υπ’ αριθμ. πρωτ. 36038/28-4-2022 άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου, 2) της υπ’ αριθμ. 252/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και 3) κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης


ΑΠΟΦΑΣΗ 24 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Ι’ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 2592/13-09-2022 προσφυγή της Simoni Kristina κατά του Δήμου μας και κατά της υπ’ αριθμ. 73678/26-08-2022 απόφασης του Αντιδημάρχου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 25 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για την κατάθεση Προσφυγής, κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. 3307/05-01-2023 Απόφασης του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, η οποία ακύρωσε εν μέρει την υπ’ αριθ. 213/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νεάπολης Συκεών, στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 Κ.Δ.Δ. (Ν. 3463/2006) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας


ΑΠΟΦΑΣΗ 26 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Γ’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΚ 1065/16-06-2021 ανακοπής ΚΕΔΕ του ΟΑΣΘ κατά του Δήμου μας και κατά της από 18-05-2021 ατομικής ειδοποίησης οφειλών


ΑΠΟΦΑΣΗ 27 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση της αρ. 414/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς το σκέλος ορισμού χρηστών τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς για τις ανάγκες ένταξης του Δήμου στην «Πλατφόρμα δήλωσης επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων»


ΑΠΟΦΑΣΗ 28 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών ελέγχου εγγυητικών συμμετοχής και ολοκλήρωσης Α΄ και Β΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς» του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «προμήθεια λογισμικού, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 81.999,96€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου

ΣΧΕΤ.: Α.Ο.Ε. 380/20225η έκτακτη δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27/1/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 29 (ΛΗΨΗ)

2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 20236η δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 31/1/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 30 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της υπ’ αρ. 45/2022 μελέτης, καθορισμός των όρων της διακήρυξης του έργου: «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ-Εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ του Δήμου Νεάπολης - Συκεών» προϋπολογισμού158.000,00€ με ΦΠΑ 24%


ΑΠΟΦΑΣΗ 31 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών ελέγχου εγγυητικών συμμετοχής και ολοκλήρωσης Α΄ και Β΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς» του ανοικτού άνω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τις υπηρεσίες με τίτλο «εργασίες διαχείρισης ογκωδών και αποβλήτων εκσκαφών-κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.), κήπων και πάρκων του δήμου Νεάπολης-Συκεών», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.755.914,40€  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 206/22, 277/22, 396/22)


ΑΠΟΦΑΣΗ 32 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 46.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 33 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Α΄ και Β΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς» του ανοικτού κάτω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τις υπηρεσίες με τίτλο: «Ανάθεση των εργασιών απολύμανσης των δημοτικών και σχολικών κτιρίων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για την αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού (COVID-19)», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 79.439,36€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 88/2022, 233/2022)


ΑΠΟΦΑΣΗ 34 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμών Έργων για το έτος 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221, παρ.8α, του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του Ν.4782/2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 35 (ΛΗΨΗ)

Εκτέλεση προϋπολογισμού για το Δ’ τρίμηνο του 2022


ΑΠΟΦΑΣΗ 36 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης ταφής απόρου θανόντα (Σχετ. η 253/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου)


ΑΠΟΦΑΣΗ 37 (ΛΗΨΗ)

Διαπίστωση της αδυναμίας εκτέλεσης της ανάθεσης εργασιών συντήρησης και επέκτασης των αρδευτικών δικτύων της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δ. Νεάπολης – Συκεών για τρία (3) έτη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 37.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), με ιδία μέσα του Δήμου, έγκριση σύναψη σύμβασης με ιδιώτη και έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 38 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός συμβιβαστικής τιμής μονάδος για την προσκύρωση Δημοτικής έκτασης 2,28 τ.μ. στην ιδιοκτησία (3) της 7872 Πράξης Τακτοποίησης και Αναλογισμού της Δ.Ε. Συκεών για τις κ.κ. Ελισάβετ Ντεντέογλου και Σουλτάνας Ντεντέογλου7η δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 7/2/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 39 (ΛΗΨΗ)

3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2023 


ΑΠΟΦΑΣΗ 40 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών «ελέγχου εγγυητικών επιστολών συμμετοχής» και Α΄ & Β΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς» του ανοικτού κάτω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τις υπηρεσίες με τίτλο: «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 261/2022, 357/2022)


ΑΠΟΦΑΣΗ 41 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης του Δημάρχου κ.Δανιηλίδη Συμεών και των Αντιδημάρχων κ. Γκατζέ Στέλιο και Βουλγαρίδη Μιχαήλ, στην Αθήνα στις 08/02/2023, ως εκπροσώπων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, για συμμετοχή σε σύσκεψη με το Υπουργείο Παιδείας για τα κτιριολογικά προγράμματα για ανέγερση διδακτηρίων για τη στέγαση των: 1ου, 5ου Δημοτικού Σχολείων Συκεών (δύο 10θέσια) και 1ου, 5ου, 13ου, 14ου Νηπιαγωγείων Συκεών (συστέγαση τεσσάρων 1θέσιων) και Γυμναστηρίου και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 42 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών ελέγχου εγγυητικών συμμετοχής και ολοκλήρωσης Α΄ και Β΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς» του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «προμήθεια λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών’’, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 194.610,50 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου

ΣΧΕΤ.: Α.Ο.Ε. 315/2022


ΑΠΟΦΑΣΗ 43 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου εντός του οποίου λειτουργεί η δημοτική πισίνα και των χώρων που την περιβάλλουν, στην περιοχή πρώην στρατοπέδου Στρεμπενιώτη, της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης8η δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 15/2/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)ΑΠΟΦΑΣΗ 44 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση Επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών, διαπραγματεύσεων και απευθείας αναθέσεων για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, σύμφωνα με το νόμο 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,για το έτος 2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 45 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού Α΄ & Β΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς» του ανοικτού κάτω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τις υπηρεσίες με τίτλο: «Σχεδίαση εντύπων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 49.228,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

Σχετ.: Α.Ο.Ε. 383/2022, 4/2023

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 46 (ΛΗΨΗ)

Nομική στήριξη υπαλλήλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 47 (ΛΗΨΗ)

Κατ΄εξαίρεση ανάθεση σε δικηγόρο και έγκριση δαπάνης


ΑΠΟΦΑΣΗ 48 (ΛΗΨΗ)

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΦΘΟΡΑΣ ΣΕ ΙΧΕ ΟΧΗΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΛΕΙΤΣΑ ΜΑΡΙΝΑ


ΑΠΟΦΑΣΗ 49 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια εντύπων (εκτυπώσεις) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για τα έτη 2023, 2024, 2025 και 2026» και κατακύρωση διαγωνισμού

(Σχετ.: Α.Ο.Ε. 251, 326/2022, 12/2023)


ΑΠΟΦΑΣΗ 50 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Α’ Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Ουσίας) κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΕΦ1009/9-7-2021 έφεσης της Δαμιανίδου Άννας κατά του Δήμου μας και κατά της υπ’ αριθμ. Α121/2021 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

Εισηγητής: ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ


ΑΠΟΦΑΣΗ 51 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της υπηρεσίας «Εργασίες Ταφών - Εκταφών και λοιπών εργασιών στα Κοιμητήρια της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων, για τρία (3) έτη», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 113.194,64€, ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού , κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και λήψη απόφασης για την επανάληψη της διαδικασίας του διαγωνισμού

(Σχετ.: Α.Ο.Ε. 289/2022,448/2022)9η δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 21/2/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 52

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών κατακύρωσης» του ανοικτού ηλεκτρονικού άνω των ορίων διαγωνισμού για τις υπηρεσίες με τίτλο «Εργασίες διαχείρισης ογκωδών και αποβλήτων εκσκαφών-κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.), κήπων και πάρκων του δήμου Νεάπολης-Συκεών», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.755.914,40€ και κατακύρωση διαγωνισμού.

(Σχετ.: Α.Ο.Ε. 206/2022, 277/2022, 31/2023)


ΑΠΟΦΑΣΗ 53 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού ελέγχου εγγυητικών επιστολών συμμετοχής του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών βαφής για τη συντήρηση σχολείων, δημοτικών κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 49.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΣΧΕΤ.: Α.Ο.Ε. 278/2022

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 54 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών κατακύρωσης» του ανοικτού ηλεκτρονικού άνω των ορίων διαγωνισμού για τις υπηρεσίες με τίτλο «Επισκευή & συντήρηση ηλεκτρολογικών συστημάτων, υπερκατασκευών, δίκυκλων, αμαξωμάτων οχημάτων και μηχανημάτων έργου – πλύσιμο, απολύμανση και γρασάρισμα οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών», προσυπολογιζόμενης δαπάνης με δικαίωμα προαίρεσης 874.367,40€ και κατακύρωση διαγωνισμού.

(Σχετ.: Α.Ο.Ε. 220/2022, 08/2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 55 (ΛΗΨΗ)

Νομική στήριξη του Δημάρχου, κ. Συμεών Δανιηλίδη


ΑΠΟΦΑΣΗ 56 (ΛΗΨΗ)

Νομική στήριξη του πρώην Αντιδημάρχου Νεάπολης-Συκεών, κ. Ζωγόγιαννη Κωνσταντίνου


ΑΠΟΦΑΣΗ 57 (ΛΗΨΗ)

4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 58 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Γ’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΓ2974/20-10-2022 αγωγής της Βασιλειάδου Ελισάβετ κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 59 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Δ’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ3776/29-12-2022 προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 60 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Α’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ3505/12-12-2022 προσφυγής του Δουμπαρατζή Χρήστου κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 61 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Στ’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ2069/13-07-2022 προσφυγής της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑΣΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Ε.Ε.» κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 62 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Δ’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ3651/21-12-2022 προσφυγής του Μπάμα Κωνσταντίνου κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 63 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Ι’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΓ1681/14-06-2022 αγωγής της Παναγιωτοπούλου Μαρίας-Ελένης κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 64 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Ι’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ2310/01-08-2022 προσφυγής του Πεχλιβανίδη Δημήτριου κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 65 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Ζ’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΚ2170/06-10-2021 ανακοπής ΚΕΔΕ του Τσιγκόπουλου Αργύριου κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 66 (ΛΗΨΗ)

Ενδοδικαστικός Συμβιβασμός του Δήμου μας με την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και διακριτικό τίτλο «ΦΟΡΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» (αριθμ. κατάθεσης ΑΓ18/11-1-2023)


10η δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 28/2/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 67 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Α’ Ακυρωτικό) κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταθέσεως ΑΚ 9/13-1-2023 αιτήσεως ακυρώσεως και αναστολής της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΡΟΠΗ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» κατά: 1) της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) και 2) του Δήμου μας για την ακύρωση και αναστολή της υπ’ αριθμ. 20/2023 απόφασης του 6ου Κλιμακίου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. ΑΠΟΦΑΣΗ 68 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Α’ Ακυρωτικό) κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταθέσεως ΑΚ 8/13-1-2023 αιτήσεως ακυρώσεως και αναστολής της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΡΟΠΗ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» κατά: 1) της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) και 2) του Δήμου μας για την ακύρωση και αναστολή της υπ’ αριθμ. 21/2023 απόφασης του 6ου Κλιμακίου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 


ΑΠΟΦΑΣΗ 69 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Α’ Ακυρωτικό) κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταθέσεως ΑΚ 11/13-1-2023 αιτήσεως ακυρώσεως και αναστολής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» κατά: 1) της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) και 2) του Δήμου μας για την ακύρωση και αναστολή: 1) της υπ’ αριθμ. 20/2023 απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. και 2) κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 70 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός συμβιβαστικής τιμής μονάδας για την προσκύρωση κοινόχρηστης καταργούμενης έκτασης εμβαδού 0,20τ.μ. βάσει της με αριθμό 4482/1981 πράξης τακτοποίησης και αναλογισμού οικοπέδων στη Δημοτική Ενότητα Συκεών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 71 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών ελέγχου εγγυητικών συμμετοχής και ολοκλήρωσης Α΄ και Β΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς» του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση εορταστικού διάκοσμου φωτισμού του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 350.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου


 ΑΠΟΦΑΣΗ 72 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» και κατακύρωση διαγωνισμού)


11η δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 07/3/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 73 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.592,16€ για την χορήγηση μιας (1) νέας παροχής ΦΟΠ στην περιοχή γύρο από το νεοαναγειρόμενο 2ο Γυμνάσιο Πεύκων στην διασταύρωση των οδών Βοσπόρου με Ρωμανού στην Δ.Ε. Πεύκων από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.


ΑΠΟΦΑΣΗ 74 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του ΙΕ’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ1455/26-5-2022 προσφυγής του Παλαμουτίδη Κωνσταντίνου κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 75 (ΛΗΨΗ) (ακυρώθηκε)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια αρδευτικών υλικών για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 111.055,64€, με τον Φ.Π.Α. και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 337/2022, 415/2022, 20/2023)


ΑΠΟΦΑΣΗ 76 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Επισκευή φρεατίων και Αποκατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων υπογείου δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Νεάπολης - Συκεών»


12η δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 14/3/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 77 (ΛΗΨΗ)

6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 78 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μετάβασης αντιπροσωπείας δύο (2) αιρετών εκπροσώπων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών στην Αθήνα, στη διεθνή έκθεση Verde.tec! στην Αθήνα, από 17-19 Μαρτίου 2023 και εξειδίκευση πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 79 (ΛΗΨΗ)

5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2023 (Υποχρεωτική)

Εισηγήτρια: ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ


ΑΠΟΦΑΣΗ 80 (ΛΗΨΗ)

Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Αφροδίτης Ισαακίδου Τζιγκόζογλου οικονομικού έτους 2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 81 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 3ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Περιβαλλοντικός ανασχεδιασμός οδού Επταπυργίου και παράπλευρων οδών, της Δημοτικής Ενότητας Συκεών, του Δήμου Νεάπολης - Συκεών» (ΑΜ 34/2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 82 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του ΙΔ’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ142/17-01-2023 προσφυγής του Γκοτούδη Αλέξανδρου κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 83 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Β’ Ουσίας) κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΕΦ1526/29-9-2021 έφεσης του Δήμου μας κατά της Ιωακειμίδου Αναστασίας κλπ (σύνολο 4 εφεσίβλητοι)


ΑΠΟΦΑΣΗ 84 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Δ’ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ1429/24-5-2022 προσφυγής της Κοντόσογλου Θεοδώρας κλπ κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 85 (ΛΗΨΗ)

Ακύρωση της αρ. 462/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: « Έγκριση διενέργειας της προμήθειας γραφικής ύλης, ειδών γραφείου και διαφόρων τύπων χαρτιού, χαρτιού εκτύπωσης, φωτοαντιγραφικού υλικού, αναλωσίμων υλικών (μελανιών, toner και drum για τους εκτυπωτές – πολυμηχανήματα) και σφραγίδων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 49.771,28€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 86 (ΛΗΨΗ)

Ακύρωση της αρ. 458/2022 Απόφασης της Οικνομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση διενέργειας ανάθεσης των ανεξάρτητων υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών για δύο (2) έτη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 89.280,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α), έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού»


13η δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 21/3/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 87 (ΛΗΨΗ)

Διαπίστωση της αδυναμίας εκτέλεσης των υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών για δύο (2) έτη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 89.280,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α), με ιδία μέσα του Δήμου και έγκριση σύναψης σύμβασης με ιδιώτη


ΑΠΟΦΑΣΗ 88 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας γραφικής ύλης, ειδών γραφείου και διαφόρων τύπων χαρτιού, χαρτιού εκτύπωσης, φωτοαντιγραφικού υλικού, αναλωσίμων υλικών (μελανιών, toner και drum για τους εκτυπωτές – πολυμηχανήματα) και σφραγίδων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 49.771,28€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 89 (ΛΗΨΗ)

Εγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ- Εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ του Δήμου Νεάπολης – Συκεών» (ΑΜ 45/2022)


ΑΠΟΦΑΣΗ 90 (ΛΗΨΗ)

Αποδοχή της με αριθμό 53/2021 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του έργου:“Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κολυμβητηρίου Συκεών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών " προϋπολογισμού1.470.000,00 € και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του έργου, για δημοπράτηση με ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4782/2021.


ΑΠΟΦΑΣΗ 91 (ΛΗΨΗ)

Οριστική Παραλαβή της Μελέτης : «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ -ΣΥΚΕΩΝ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 92 (ΛΗΨΗ)

Αποδοχή δωρεάς (μεταβίβασης κατά πλήρη κυριότητα)ενός απορριμματοφόρου οχήματος 5κμ από τον Περιφερειακό Σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας


14η δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 28/3/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 93 (ΛΗΨΗ)

Υποβολή πρότασης με τίτλο “Sports grounds as sites of sustainability” (ακρωνύμιο: SPOGRASS) στην πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACT IV


ΑΠΟΦΑΣΗ 94 (ΛΗΨΗ)

Υποβολή πρότασης με τίτλο “Inclusive Mobility in Age-friendly Cities” (ακρωνύμιο: MOBI4ALL) στην πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACT IV


ΑΠΟΦΑΣΗ 95 (ΛΗΨΗ)

Διαπίστωση της αδυναμίας εκτέλεσης της ανάθεσης εργασιών συντήρησης συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού στα δημοτικά κτίρια για δύο (2) έτη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 73.780,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α), με ιδία μέσα του Δήμου, έγκριση σύναψης σύμβασης με ιδιώτη


ΑΠΟΦΑΣΗ 96 (ΛΗΨΗ)

Διαπίστωση της αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης επτά (7) σιντριβανιών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, για τρία (3) έτη και ανακατασκευής σιντριβανιού Αγ.Γεωργίου του Δήμου Νεάπολης – Συκεών , προϋπολογιζόμενης δαπάνης 142.634,72 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α), με ιδία μέσα του Δήμου


ΑΠΟΦΑΣΗ 97 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών κατακύρωσης» του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για τις υπηρεσίες με τίτλο «Σχεδίαση εντύπων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για τα έτη 2023-2026», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 49.228,00€ και κατακύρωση διαγωνισμού. (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 383/2022, 04/2023 (ορθή επαν.) και 45/2023)


ΑΠΟΦΑΣΗ 98 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 30.000,00 € για την επιχορήγηση των Ιερών Ναών που εδρεύουν στον Δήμο


ΑΠΟΦΑΣΗ 99 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού ολοκλήρωσης Α΄ και Β΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς» του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών βαφής για τη συντήρηση σχολείων, δημοτικών κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 49.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου ΣΧΕΤ.: Α.Ο.Ε. 278/2022, 53/2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 100 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών κατακύρωσης» του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για τις υπηρεσίες με τίτλο: «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κατακύρωση διαγωνισμού.

(Σχετ.: Α.Ο.Ε. 357/2022, 40/2023)


15η δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 4/4/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 101 (ΛΗΨΗ)

Μετάθεση καταληκτικών ημερομηνιών υποβολής προσφορών σε ηλεκτρονικούςδιαγωνισμούς, καθώς και διαδικασιών σε εξέλιξη, λόγω διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ .Σχετ.: Α.Ο.Ε. 454/2022, 16/2023)


ΑΠΟΦΑΣΗ 102 (ΛΗΨΗ)

Απόδοση λογαριασμού συνολικού ποσού 1.592,16€ από το Χ.Ε.Π.467Α/13-03-2023, για την χορήγησης μιας (1) νέας παροχής (Φ.Ο.Π), για την σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης της εγκατάστασης στη διεύθυνση Βοσπόρου –Ρωμανού, της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων, από τον Οργανισμό ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε & απαλλαγή υπόλογου υπαλλήλουΑΠΟΦΑΣΗ 103 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός συμβιβαστικής τιμής μονάδος για την προσκύρωση Δημοτικής έκτασης 16,50 τ.μ. σε ιδιοκτησία των κ.κ. Κυριαζή Αργυρώς, Πάχη Κωνσταντίνας και Ζαμπούλη Αναστασίας που βρίσκεται στην οδό Ελ. Βενιζέλου 6 της Δημοτικής Ενότητας Συκεών σύμφωνα με την υπ΄αρίθμ. 2488 Πράξη Τακτοποίησης και ΑναλογισμούΑΠΟΦΑΣΗ 104 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια λογισμικού, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών» και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 380/2022, 28/2023)ΑΠΟΦΑΣΗ 105 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εορταστικού διάκοσμου φωτισμού του Δήμου Νεάπολης -Συκεών έτους 2022» και κατακύρωση διαγωνισμού. (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 349/2022, 71/2023)ΑΠΟΦΑΣΗ 106 (ΛΗΨΗ)

Ακύρωση της 391/2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής μετά την αριθ. 109/2023 απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ, έγκριση της τροποποίησης του από 03-11-2022 πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών κατακύρωσης» του ανοικτού ηλεκτρονικού κάτω των ορίων διαγωνισμού για τις υπηρεσίες με τίτλο «Ανάθεση εργασίας κλαδοτεμαχισμού υπολειμμάτων κλαδεύσεων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 261.950,00€ με το Φ.Π.Α., και κατακύρωση διαγωνισμού.

(Σχετ.: Α.Δ.Σ. 167/2021, Α.Ο.Ε. 335/2021,13/2022, 146/2022, 391/2022)16η δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19/4/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 107 (ΛΗΨΗ)

Υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 108 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Β’ Ακυρωτικό) κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταθέσεως ΑΚ 86/6-3-2023 αιτήσεως ακυρώσεως και αναστολής: 1) της κοινοπραξίας με την επωνυμία «Κ/Ξ ΠΑΓΩΝΗ ΑΤΕ-ΠΑΓΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ», 2) της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΓΩΝΗ» και 3) του οικονομικού φορέα Μαρία Παγώνη κατά: 1) της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) και 2) του Δήμου μας για την ακύρωση και αναστολή: 1) της υπ’ αριθμ. 307/2023 απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., 2) της υπ’ αριθμ. 425/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας και 3) κάθε άλλης συναφούς προγενέστερης ή μεταγενέστερης πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης


ΑΠΟΦΑΣΗ 109 (ΛΗΨΗ)

7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 110 (ΛΗΨΗ)

8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 


ΑΠΟΦΑΣΗ 111 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού ελέγχου εγγυητικών επιστολών συμμετοχής του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ του Δήμου Νεάπολης-Συκεών», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 46.500,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΣΧΕΤ.: Α.Ο.Ε. 32/2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 112 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Πρακτικών Δημοπρασίας στην περιοχή «Πέτρου Λεβαντή» της Δημοτικής Ενότητας Συκεών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών.


ΑΠΟΦΑΣΗ 113 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ανάθεσης των εργασιών συντήρησης επτά (7) σιντριβανιών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, για τρία (3) έτη και ανακατασκευή σιντριβανιού Αγ. Γεωργίου του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 142.634,72€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 114 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων και οικονομικού απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Νεάπολης-Συκεών για το Α’ και το Β΄ εξάμηνο του 2022ΑΠΟΦΑΣΗ 115 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Τακτική Διαδικασία-Κτηματολόγιο) κατά την εκδίκαση της με αριθμ. ΓΑΚ 6892/2023 και ΕΑΚ 5894/2023 Αγωγής που άσκησε ο Β.Δ. κατά του Δήμου Νεάπολης Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 116 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση προμήθειας χώματος, αδρανών υλικών πασσάλων για την υποστύλωση δέντρων και διακοσμητικών ειδών για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης- Συκεών», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 97.092,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού17η δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 25/4/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 117 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της προμήθειας με τίτλο «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 433.985,12€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 118 (ΛΗΨΗ)

9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 


ΑΠΟΦΑΣΗ 119 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της προμήθειας και εγκατάστασης γωνιών ανακύκλωσης και δύο απορριμματοφόρων, στο πλαίσιο του έργου «Γωνίες Ανακύκλωσης στο Δήμο Νεάπολης Συκεών» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.337.276,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και Τέλους Ταξινόμησης Οχημάτων), έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 120 (ΛΗΨΗ)

Αποδοχή δωρεάς ενός (1) απορριμματοφόρου (14 Κ.Μ.) από τον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας στον Δήμο Νεάπολης- Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 121 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 4ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Περιβαλλοντικός ανασχεδιασμός οδός Επταπυργίου και παράπλευρων οδών, της Δημοτικής Ενότητας Συκεών, του Δήμου Νεάπολης - Συκεών»


18η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 02/5/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 122: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση συμμετοχής σε πρόταση με τίτλο «Ευαισθητοποίηση και εφαρμογή ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή και με Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία» Ε.ΝΑ.Κ.ΑΛ.Ο. στην πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 123: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μετάβασης αντιπροσωπείας αιρετής εκπροσώπου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών στην Αθήνα, στην ημερίδα της ΚΕΔΕ με θέμα: Αστικό και Περιαστικό Πράσινο στην Αθήνα, από 3-5 Μαϊου 2023 και εξειδίκευση πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 124: (ΛΗΨΗ)

Εκτέλεση προϋπολογισμού για το Α΄ τρίμηνο του 2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 125: (ΛΗΨΗ)

Εγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ- Εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ του Δήμου Νεάπολης – Συκεών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 126: (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση της με αρ. 111/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση πρακτικού ελέγχου εγγυητικών επιστολών συμμετοχής του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για τηνπρομήθεια εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ του Δήμου Νεάπολης-Συκεών», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 46.500,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ως το σκέλος που αφορά στην απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα LETTERPHONE ΑΕ


ΑΠΟΦΑΣΗ 127: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών βαφής για τη συντήρηση σχολείων, δημοτικών κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 49.000,00€ με τον Φ.Π.Α. και κατακύρωση διαγωνισμού

(Σχετ.: Α.Ο.Ε. 278/2022, 53/2023, 99/2023, 101/2023)


ΑΠΟΦΑΣΗ 128: (ΛΗΨΗ)

Έκδοση απόφασης πρόσκλησης αιτιολόγησης ασυνήθιστα χαμηλών οικονομικών προσφρορών στο Διαγωνισμό του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κολυμβητηρίου Συκεών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών»19η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 10/5/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 129: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 6.996,96€ για την προμήθεια ειδών διατροφής για τις ανάγκες σίτισης των μελών των εφορευτικών επιτροπών των Βουλευτικών Εκλογών της 21/5/2023 και ενδεχόμενων επαναληπτικών Βουλευτικών Εκλογών


ΑΠΟΦΑΣΗ 130: (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός συμβιβαστικής τιμής μονάδας για την προσκύρωση έκτασης καταργούμενου κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 19,90 τ.μ. δυνάμει της υπ΄αρίθμ. 7874/2010 Πράξης Τακτοποίησης και Αναλογισμού Οικοπέδων στη Δημοτική Ενότητα Συκεών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 131: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της προμήθειας ταινιών μέτρησης σακχάρου, φαρμακευτικών ειδών, ιατρικών αναλωσίμων και εξοπλισμού για τις Υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Νεάπολης - Συκεών προϋπολογιζόμενης δαπάνης 294.251,32€ με ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 132: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού Α΄ και Β΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς» του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ψηφιακού φωτογραφικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για τα έτη 2023-2026», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 50.716,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,κήρυξη του διαγωνισμού άγονου και ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 133: (ΛΗΨΗ)

10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 134: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της προμήθειας και τοποθέτησης μοναδικού έργου τέχνης – Μνημείου Πάρκο Μνήμης της Ρ. Φεραίου προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000,00 Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., έγκριση του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω αποκλειστικότητας και καθορισμός των όρων της διαπραγμάτευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 135: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης ταφής απόρου θανόντα (Σχετ. η 100/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου)


ΑΠΟΦΑΣΗ 136: (ΛΗΨΗ)

Διαπίστωση της αδυναμίας εκτέλεσης της Υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης για την ωρίμανση του έργου: «Υπολειπόμενες εργασίες διευθέτησης του ρέματος της περιοχής Κρυονερίου της Δ.Ε. Συκεών του Δήμου Νεάπολης- Συκεών» (Α.Μ.13/2023), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 37.190,33 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α), με ιδία μέσα του Δήμου


ΑΠΟΦΑΣΗ 137: (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός συμβιβαστικής τιμής μονάδας για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ιδιοκτησίας με αριθμό κτηματογράφησης 021323, στο Ο.Τ. Γ77 της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων, από και προς τον Δήμο Νεάπολης-Συκεών20η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 16/5/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)

ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)ΑΠΟΦΑΣΗ 138 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση της με αρ. 42/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς το σκέλος του αφορά στην αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα ΜΠΛΙΟΥΜΗ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ για τις υποομάδες Α4 και Β4 του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «προμήθεια λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών’’, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 194.610,50 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων, σε συμμόρφωση προς την με αρ.655/2023 απόφαση του 6ου Κλιμακίου της ΕΑΔΗΣΥ. (ΣΧΕΤ.: Α.Ο.Ε. 315/2022, 42/2023, 72/2023)


ΑΠΟΦΑΣΗ 139 (ΛΗΨΗ)

Υποβολή πρότασης με τίτλο “Active@EU” στην πρόσκληση με τίτλο «Διακρατικές Δράσεις για το Άσυλο, τη Μετανάστευση και την Ένταξη (AMIF-2023-TF2-AG-CALL)» με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΑΠΟΦΑΣΗ 140 (ΛΗΨΗ)

Παραλαβή Α΄ Φάσης της Μελέτης : «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Νεάπολης – Συκεών»ΑΠΟΦΑΣΗ 141 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ), συνολικού ποσού 1.837,21€ για δικαιώματα σύνδεσης 2ης διακλάδωσης με το δίκτυο της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. του δημοτικού κτιρίου στο Ο.Τ. Γ΄415 της Δ.Ε. Συκεών, καθώς επίσης και τον ορισμό υπολόγου της ανωτέρω δαπάνης»ΑΠΟΦΑΣΗ 142 (ΛΗΨΗ)

Αποδοχή της με αριθμό 35/2022 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του έργου: “Αναβάθμιση Φωτεινών Σηματοδοτών του Δήμου  Νεάπολης - Συκεών" προϋπολογισμού 321.901,06 € και καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου, για την δημοπράτηση με ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4782/202121η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 17/5/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 143 (ΛΗΨΗ)

Μερική ακύρωση της υπ’ αριθμ. 17/2023 απόφασης Ο.Ε., έγκριση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη βελτίωση της ασφάλειας στις διαβάσεις πεζών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.918.043,16€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών αριθμ. 34/2022  καικαθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού22η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 23/5/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 144: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΥΚΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ» (ΑΜ 53/2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 145: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση των υπηρεσιών συντήρησης-υποστήριξης των φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών για 3 έτη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 72.037,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 146: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση απολογισμού του Δήμου Νεάπολης - Συκεών οικονομικού έτους 2022


ΑΠΟΦΑΣΗ 147: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση απολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2022 για το κληροδότημα Αφροδίτης Ισαακίδου Τζιγκόζογλου23η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 6/6/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 148: (ΛΗΨΗ)

Νομική στήριξη του μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Χαραλαμπίδη Κωνσταντίνου

(σχετ. αρ. πρωτ. 44702/30-05-2023 αίτηση)


ΑΠΟΦΑΣΗ 149: (ΛΗΨΗ)

Νομική στήριξη του υπαλλήλου Θεολόγου Γεώργιου (σχετ. αρ. πρωτ. 45074/31-05-2023 αίτηση)


ΑΠΟΦΑΣΗ 150: (ΛΗΨΗ)

Νομική στήριξη του υπαλλήλου Τσακίρη Αθανάσιου (σχετ. αρ. πρωτ. 44745/30-05-2023 αίτηση)


ΑΠΟΦΑΣΗ 151: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της ανάθεσης των ανεξάρτητων υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών και τα εποπτευόμενα από αυτόν Νομικά Πρόσωπα για δύο (2) έτη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 89.280,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 152: (ΛΗΨΗ)

11η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 153: (ΛΗΨΗ)

Νομική στήριξη του Αντιδημάρχου Νεάπολης-Συκεών, κ. Γκατζέ Στέλιου (σχετ. 24-3-2023 αίτηση)


ΑΠΟΦΑΣΗ 154: (ΛΗΨΗ)

Νομική στήριξη του υπαλλήλου Τσακίρη Αθανάσιου (σχετ. 43885/29-05-2023 αίτηση)


ΑΠΟΦΑΣΗ 155: (ΛΗΨΗ)

Νομική στήριξη του Αντιδημάρχου Νεάπολης-Συκεών, κ. Γκατζέ Στέλιου (σχετ. 24-5-2023 αίτηση)24η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 13/6/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 156: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση των υπηρεσιών συντήρησης συσκευών & μηχανημάτων κλιματισμού στα Δημοτικά κτίρια, για την περίοδο 2023-2024, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 73.780,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού.


ΑΠΟΦΑΣΗ 157: (ΛΗΨΗ)

Εγκριση εξώδικου συμβιβασμού και καταβολή δαπάνης αποζημίωσης λόγω φθοράς σε ΙΧΕ όχημα


ΑΠΟΦΑΣΗ 158: (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Στ’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΓ 257/31-01-2023 αγωγής της Πέτρου Αγάπης κατά του Ελληνικού Δημοσίου και κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 159: (ΛΗΨΗ)

Nομική στήριξη του υπαλλήλου Αγγελοχωρίτη Παναγιώτη (αριθμ. πρωτ. αίτησης: 47181/08-06-2023)


ΑΠΟΦΑΣΗ 160: (ΛΗΨΗ)

Nομική στήριξη του υπαλλήλου Τσακίρη Αθανάσιου (αριθμ. πρωτ. αίτησης: 47281/08-06-2023)


ΑΠΟΦΑΣΗ 161: (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για άσκηση Έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 82/2023 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα εργατικών διαφορών), η οποία έκανε εν μέρει δεκτή την Αγωγή που άσκησαν οι Κοκκαλά Φωτεινή κλπ (σύνολο 76 ενάγοντες) κατά του Ελληνικού Δημοσίου και του Δήμου μας (σύνολο 10 εναγόμενοι)


ΑΠΟΦΑΣΗ 162: (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση της με αρ. 72/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και του από 21-02-2023 πρακτικού και έγκριση του από 30-05-2023 νέου πρακτικού Γ σταδίου και κατακύρωση για τις υποομάδες Α4 και Β4 του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «προμήθεια λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών’’, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 194.610,50 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε συμμόρφωση προς την με αρ.655/2023 απόφαση του 6ου Κλιμακίου της ΕΑΔΗΣΥ.

ΣΧΕΤ.: Α.Ο.Ε. 315/2022, 42/2023, 72/2023, 138/2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 163: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού ολοκλήρωσης Α΄ και Β΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς» του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την«προμήθεια εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ του Δήμου Νεάπολης-Συκεών», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 46.500,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

ΣΧΕΤ.: Α.Ο.Ε. 32/2023, 111/2023, 126/2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 164: (ΛΗΨΗ)

Ακύρωση της με αρ. 52/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και του από 15-02-2023 πρακτικού Γ σταδίου για την κατακύρωση του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού των υπηρεσιών «Εργασίες διαχείρισης ογκωδών και αποβλήτων εκσκαφών-κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.), κήπων και πάρκων του δήμου Νεάπολης-Συκεών», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.755.914,40€, σε συμμόρφωση προς την με αρ. 694/2023 απόφαση του 3ου Κλιμακίου της ΕΑΔΗΣΥ

ΣΧΕΤ.: Α.Ο.Ε. 206/2022, 277/2022, 31/2023, 52/2023)


ΑΠΟΦΑΣΗ 165: (ΛΗΨΗ)

Διαπίστωση της αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών «Εργασίες Ταφών - Εκταφών και λοιπών εργασιών στα Κοιμητήρια της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 148.276,72€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α), με ιδία μέσα του Δήμου, έγκριση σύναψης σύμβασης με ιδιώτη


25η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 20/6/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 166: (ΛΗΨΗ)

Ακύρωση της με αρ. 75/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και του από 28-02-2023 πρακτικού Γ σταδίου για την κατακύρωση του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια αρδευτικών υλικών για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 111.055,64 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε συμμόρφωση προς την με αρ. 753/2023απόφαση του 5ου Κλιμακίου της ΕΑΔΗΣΥ , ΣΧΕΤ.: Α.Ο.Ε. 75/2023)


ΑΠΟΦΑΣΗ 167: (ΛΗΨΗ)

Δικαστικές ενέργειες για απόδοση μισθίου που μισθώνει η «ΩΚΕΑΝΟΣ ΙΚΕ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 168: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση των υπηρεσιών ταφών - εκταφών και λοιπών εργασιών στα Κοιμητήρια της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 148.276,72€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού.


ΑΠΟΦΑΣΗ 169: (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός των όρων διακήρυξης της πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του χώρων του ακινήτου επί της Ελ. Βενιζέλου 72, στη Δ.Ε. Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 170: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «Ανάθεση των εργασιών απολύμανσης των δημοτικών και σχολικών κτιρίων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, για την αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού (COVID-19)», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 79.439,36€  και ματαίωση, των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού

(Σχετ.: Α.Ο.Ε. 233/2022, 33/2023)


26η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27/6/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 171: (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση των όρων διακήρυξης της πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Αναψυκτηρίου – Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, εντός του οποίου λειτουργεί η Δημοτική Πισίνα και των χώρων που την περιβάλλουν, στη Δ.Ε. Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 172 : (ΛΗΨΗ)

Υποβολή πρότασης με τίτλο “Synergy of urban mobility” στην πρώτη πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg VI B IPA ADRION


ΑΠΟΦΑΣΗ 173: (ΛΗΨΗ)

12η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 174: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ένταξης του δήμου Νεάπολης – Συκεών στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Ελλάδα 2.0 Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» μέσω της υποβολής πρότασης στην πρόσκληση με κωδικό ΤΑ-01 και Αναγνωριστικό: 16851, η οποία αφορά την Επενδυτική Προτεραιότητα του «Ελλάδα 2.0 Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την υποβολή προτάσεων στον ΟΦΥΠΕΚΑ, του Πυλώνα Ανάκαμψης: «1 – ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ», του Άξονα: «1.4 – Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», της Δράσης: «16851 – Η προστασία της βιοποικιλότητας ως κινητήριος μοχλός βιώσιμής ανάπτυξης» και τίτλο έργου: «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας» με Κωδικό Έργου: MIS (ΟΠΣ) 5190260..


ΑΠΟΦΑΣΗ 175: (ΛΗΨΗ)

Απόδοση δαπάνης συνολικού ποσού 1.837,21 €, η οποία αφορά το κόστος κατασκευής 2ης διακλάδωσης για σύνδεση με το δίκτυο της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., του κτιρίουβοηθητικών εγκαταστάσεων, στον πεζόδρομο συμβολής των οδών Β. Τσιτσάνη – Καρκαβίτσα – Αν.Παπανδρέου της Δ.Ε. Συκεών (Ο.Τ. Γ’ 415) και

απαλλαγή υπόλογου


ΑΠΟΦΑΣΗ 176: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Αναβάθμιση φωτεινών σηματοδοτών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών» (ΑΜ 35/2022)


ΑΠΟΦΑΣΗ 177: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΥΚΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ» (ΑΜ 53/2021)27η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 28/6/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 178: (ΛΗΨΗ)

Επιβολή Τέλους Διαμονής Παρεπιδημούντων έτους 2024 στον Δήμο Νεάπολης-Συκεών28η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 04/7/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 179: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών ελέγχου εγγυητικών συμμετοχής και ολοκλήρωσης Α΄ και Β΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς» του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς, δαπέδων και αστικού εξοπλισμού για την ανάπλαση αύλειων χώρων σε 6 νηπιαγωγεία του Δήμου Νεάπολης-Συκεών», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 345.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

ΣΧΕΤ.: Α.Ο.Ε. 16/2023, 101/2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 180: (ΛΗΨΗ)

Ενδοδικαστικός Συμβιβασμός του Δήμου μας με την ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και με τον διακριτικό τίτλο «ΟΙΚΟ-ΠΑΝ Ε.Ε.» (αριθμ. κατάθεσης ΑΓ291/02-06-2023)ΑΠΟΦΑΣΗ 181: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση παράτασης της διάρκειας ισχύος προσφοράς και εγγυητικών επιστολών συμμετοχής του Διαγωνισμού του έργου: «Περιβαλλοντικός ανασχεδιασμός οδός Επταπυργίου και παράπλευρων οδών, της Δημοτικής Ενότητας Συκεών, του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» (ΑΜ 34/2021), προϋπ/σμού: 15.240.000,00€ με Φ.Π.Α. και συστημικό αριθμό: 184377, μετά την υπ’ αριθμ. 267/2023 Απόφαση Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης/Τμήμα Β΄Ακυρωτικό29η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 11/7/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 182: (σε εξέλιξη)

Τροποποίηση της με αρ. 31/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς το σκέλος του αφορά στην αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΝΙΚ. ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΑΒΤΕ του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «εργασίες διαχείρισης ογκωδών και αποβλήτων εκσκαφών-κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.), κήπων και πάρκων του δήμου Νεάπολης-Συκεών», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.755.914,40€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., την έγκριση του από 07-07-2023πρακτικού και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου σε συμμόρφωση προς την με αρ . 694./2023 απόφαση του 3ου Κλιμακίου της ΕΑΔΗΣΥ.

ΣΧΕΤ.: Α.Ο.Ε. 31/2022, 52/2023,164/2023.


ΑΠΟΦΑΣΗ 183: (σε εξέλιξη)

Τροποποίηση της με αρ. 71/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς το σκέλος του αφορά στην αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΣΟΦΙΑ ΣΕΣΙΛΙΑ ΤΣΑΓΑΝΙΔΟΥ του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εορταστικού διάκοσμου φωτισμού του Δήμου Νεάπολης-Συκεών έτους 2022», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 350.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., την ανάδειξη προσωρινού αναδόχων και ακύρωση της με αρ. 105/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σε συμμόρφωση προς την με αρ . 908./2023 απόφαση του 4ου Κλιμακίου της ΕΑΔΗΣΥ (ΣΧΕΤ.: Α.Ο.Ε. 349/2022, 71/2023,105/2023)


ΑΠΟΦΑΣΗ 184: (σε εξέλιξη)

Τροποποίηση της με αρ. 20/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς το σκέλος που αφορά στην αποδοχή των τεχνικών προσφορών των οικονομικών φορέων «ΤΑΚΟΥΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΣΠΥΡΟΥ» και «Μ & Ζ ΚΑΚΑΒΑ Ο.Ε.-ΑΓΡΟΔΟΜΗ» του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια αρδευτικών υλικών για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 111.055,64€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, σε συμμόρφωση προς την με αρ. 753/2023 απόφαση του 5ου Κλιμακίου της ΕΑΔΗΣΥ (ΣΧΕΤ.: Α.Ο.Ε. 337, 415/2022, 20/2023, 75/2023 & 166/2023)


ΑΠΟΦΑΣΗ 185: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση των εργασιών επισκευής και συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.331.760,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 186: (ΛΗΨΗ)

13η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 187: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβολής πρότασης για τη συμμετοχή σε έργο με τίτλο “Urban Biodiversity Parks” της Ευρωπαϊκής Αστικής Πρωτοβουλίας (European Urban Initiative-EUI).


ΑΠΟΦΑΣΗ 188: (σε εξέλιξη)

Έγκριση πρακτικών ελέγχου εγγυητικών συμμετοχής και ολοκλήρωσης Α΄ και Β΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς» του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια ελαιολιπαντικών και πρόσθετων, για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 197.451,89€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

ΣΧΕΤ.: Α.Ο.Ε. 397/2022 (ορθή επανάληψη)30η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 18/7/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 189: (ΛΗΨΗ)

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς για την ανάδειξη αναδόχων για τις υπηρεσίες 1) συντήρησης επτά (7) σιντριβανιών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, για τρία (3) έτη και ανακατασκευής σιντριβανιού Αγ.Γεωργίου του Δήμου Νεάπολης – Συκεών , προϋπολογιζόμενης δαπάνης 142.634,72 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α), και 2) «Παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών και τα εποπτευόμενα από αυτόν Νομικά Πρόσωπα για δύο (2) έτη», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 89.280,00€ με το Φ.Π.Α., λόγω διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ από 21-07-2023 έως και 24-07-2023. Σχετ.: Α.Ο.Ε. 113/2023 Α.Ο.Ε. 151/2023)


ΑΠΟΦΑΣΗ 190: (ΛΗΨΗ)

Εκτέλεση προϋπολογισμού για το β΄ τρίμηνο του 2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 191: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των δύο κτισμάτων άνωθεν του ισόγειου – υπόγειου χώρου στάθμευσης επί των οδών Π. Αφαλή – Ακρίτα – Έβρου, στη Δ.Ε Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 192: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού Α΄ και Β΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς» του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση Γωνιών ανακύκλωσης και δύο απορριμματοφόρων», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.337.276,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., κήρυξη του διαγωνισμού άγονου και επανάληψή του.

ΣΧΕΤ.: Α.Ο.Ε. 119/2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 193: (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταθ. Ε 687/2023 αιτήσεως της Μουντάκη Ελένης και Ζέτου Φανής κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 194: (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταθ. Ε 2676/2022 αιτήσεως της Μουντάκη Ελένης και Ζέτου Φανής κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 195: (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Δ’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΚ 6685/30-11-2022 ανακοπής ΚΕΔΕ της Αμπατζίδου Αναστασίας κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 196: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 49.042,00 € για την προμήθεια ψηφιακού φωτογραφικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για τα έτη 2023, 2024,2025 έως και Μάρτιο του 2026
31η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 25/7/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 197: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίαςγια τη εκμίσθωση του ακινήτου επί της Ελ. Βενιζέλου 72 στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης του Δήμου Νεάπολης – Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 198: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίαςγια την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου- καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός του οποίου λειτουργεί η δημοτική πισίνα κα των χώρων που την περιβάλλουν στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης του Δήμου Νεάπολης – Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 199: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 200: (ΛΗΨΗ)

14η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 201: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 5ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Περιβαλλοντικός ανασχεδιασμός οδός Επταπυργίου και παράπλευρων οδών, της Δημοτικής Ενότητας Συκεών, του Δήμου Νεάπολης - Συκεών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 202: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών ελέγχου εγγυητικών συμμετοχής και διενέργειας Α΄ και Β΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς» του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 433.985,12 €»  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και κήρυξη του διαγωνισμού άγονου


ΑΠΟΦΑΣΗ 203: (ΛΗΨΗ)

Τεκμηρίωση αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας «Κτηματολογικές Διαδικασίες»


ΑΠΟΦΑΣΗ 204: (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός συμβιβαστικής τιμής μονάδος για τις υποχρεώσεις λόγω ρυμοτομίας, της ιδιοκτησίας με αριθμό κτηματογράφησης 021308, στο Ο.Τ. Γ78 της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων, προς τον Δήμο Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 205: (ΛΗΨΗ)

Διαπίστωση της αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης παιδικών χαρών Δήμου Νεάπολης Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 284.183,20 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α), με ιδία μέσα του Δήμου


ΑΠΟΦΑΣΗ 206 (ΛΗΨΗ)

Αποδοχή αύξησης της χρηματοδότησης για το έργο «Ανάπλαση πάρκου «Ρουμανικών» μεταξύ των οδών Βενιζέλου, Καραμανλή, Παπανδρέου στη Δ.Ε. Νεάπολης» (αρ. μελέτης 6/2018), προϋπολογισμού 1.750.000,00 € με ΦΠΑ. ΣΧΕΤ:Η με αρ. πρωτ. 3205/12-07-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:ΨΒΑΖ7ΛΛ-9Χ8), με θέμα «Τροποποίηση της Πράξης «Ανάπλαση πάρκου «Ρουμανικών» μεταξύ των οδών Βενιζέλου, Καραμανλή, Παπανδρέου στη Δ.Ε. Νεάπολης» με κωδικό ΟΠΣ 5027194 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»


ΑΠΟΦΑΣΗ 207: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της προμήθειας ψηφιακού φωτογραφικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για τα έτη 2023, 2024, 2025 έως και Μάρτιο του 2026, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 49.042,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 811/2023: (ΛΗΨΗ)

Ορισμός (αναπληρωματικού) μέλους της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, ως τακτικού μέλους


32η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 08/08/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 208: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την κάλυψη εξόδων κηδείας του πρώην Δημάρχου Πεύκων


ΑΠΟΦΑΣΗ 209: (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ» (ΑΡ. ΜΕΛ. 14/2023, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ1.800.000,00 €


ΑΠΟΦΑΣΗ 210: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού – γνωμοδότησης για την ανάθεση της προμήθειας και τοποθέτησης μοναδικού έργου τέχνης - Μνημείου στο Πάρκο Μνήμης της Ρ. Φεραίου, για τα 100 χρόνια από την γενοκτονία του Μικρασιατικού και του Ποντιακού Ελληνισμού, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας (μοναδικού έργου τέχνης) για λόγους προστασίας αποκλειστικών δικαιωμάτων, σύμφωνα με την παρ.2.β.αα του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 και ανάθεση της προμήθειας. (Σχετ.:Α.Ο.Ε. 134/2022)ΑΠΟΦΑΣΗ 211: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχων με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ του Δήμου Νεάπολης-Συκεών», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 46.500,00€, με τον Φ.Π.Α. και κατακύρωση διαγωνισμού. (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 32/2023, 111/2023, 126/2023, 163/2023)


ΑΠΟΦΑΣΗ 212: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχων με σφραγισμένες προσφορές για την ‘’Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς, δαπέδων και αστικού εξοπλισμού για την ανάπλαση αύλειων χώρων σε 6 νηπιαγωγεία του Δήμου Νεάπολης-Συκεών’’, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 345.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και κατακύρωση διαγωνισμού. (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 16/2023, 101/2023, 179/2023)


33 η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 08/08/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 213: (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός όρων διεξαγωγής δημοπρασίας για την εκποίηση κινητών αντικειμένων (κατεστραμμένοι πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων) του Δήμου Νεάπολης-Συκεών με δημοπρασία


ΑΠΟΦΑΣΗ 214: (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για σύνταξη και κατάθεση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον του Περιφερειακού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής κατά της υπ’ αριθμ. Αποσπάσματος 11ου/Πρακτικό 4/18-07-2023 απόφασης του Κεντρικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής


ΑΠΟΦΑΣΗ 215: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 20.589,92 € για καταβολή στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την κατασκευή του έργου «Αισθητικής Αναβάθμισης Δικτύων Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας στις οδούς Έλλης, Χορτιάτη και Σαλαμίνος της Δ.Ε. Συκεών». 


ΑΠΟΦΑΣΗ 216: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών ελέγχου εγγυητικών συμμετοχής και ολοκλήρωσης Α΄ και Β΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς» του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την “Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη βελτίωση της ασφάλειας στις διαβάσεις πεζών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών”, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.918.043,16€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. ΣΧΕΤ.: Α.Ο.Ε. 17/2023, 143/2023 (ορθή επανάληψη)


ΑΠΟΦΑΣΗ 217: (ΛΗΨΗ)

Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2024 για το κληροδότημα Αφροδίτης Ισαακίδου Τζιγκόζογλου.


ΑΠΟΦΑΣΗ 218: (ΛΗΨΗ)

15η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.


ΑΠΟΦΑΣΗ 219: (ΛΗΨΗ)

Υποβολή πρότασης για την πράξη « Συνέχιση της λειτουργείας της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Νεάπολης-Συκεών» με κωδικό MISS 6001987, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία»-ΕΣΠΑ 2021-2027.


ΑΠΟΦΑΣΗ 220: (ΛΗΨΗ)

Υποβολή πρότασης για την Πράξη «Ενίσχυση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Νεάπολης Συκεών» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» - «ΕΣΠΑ 2021-2027».

                                                                                            

 ΑΠΟΦΑΣΗ 221: (ΛΗΨΗ)

 Έγκριση 2ου πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ‘’Προμήθεια αρδευτικών υλικών για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών”, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 111.055,64€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και κατακύρωση του διαγωνισμού σε συμμόρφωση προς την απόφαση με την αρ. 753/2023 του 5ου κλιμακίου της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 337, 415/2022, 20/2023, 166/2023, 184/2023)


ΑΠΟΦΑΣΗ 222: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 2ου Πρακτικού του έργου: «Αναβάθμιση φωτεινών σηματοδοτών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» (ΑΜ 35/2022)


 ΑΠΟΦΑΣΗ 223: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχων με σφραγισμένες προσφορές για την “Προμήθεια ελαιολιπαντικών και πρόσθετων, για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών”, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 197.451,89€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και κατακύρωση διαγωνισμού.

(Σχετ.: Α.Ο.Ε. 397/2022 (ορθή επανάληψη), 188/2023


34 η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 25/08/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 224 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 2ου πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχων με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εορταστικού διάκοσμου φωτισμού του Δήμου Νεάπολης-Συκεών έτους 2022», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 350.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και κατακύρωση διαγωνισμού.

(Σχετ.: Α.Ο.Ε. 349/2022, 71/2023,105/2023, 183/2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 225 (ΛΗΨΗ)

16η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023ΑΠΟΦΑΣΗ 226 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Ε’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΓ 1148/11-05-2023 αγωγής της Ιωαννίδου Ευτέρπης κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 227 (ΛΗΨΗ)

 Ενδοδικαστικός Συμβιβασμός του Δήμου μας με την ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ Π.-ΒΑΡΣΑΜΗ Γ. Ο.Ε.» (αριθμ. κατάθεσης ΑΓ302/16-06-2023).


ΑΠΟΦΑΣΗ 228 (ΛΗΨΗ)

 Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για άσκηση Έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 2851/2023 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Στ’), η οποία έκανε εν μέρει δεκτή την αγωγή του Μπαλογιάννη Ευάγγελου κατά του Δήμου μας35η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 05/09/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)

EKTAKTA (ΛΗΨΗ)ΑΠΟΦΑΣΗ 229 (ΛΗΨΗ)

Υποβολή πρότασης για την Πράξη «Συνέχιση της λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Νεάπολης-Συκεών» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» - «ΕΣΠΑ 2021-2027


ΑΠΟΦΑΣΗ 230 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για τηνκάλυψη δαπάνης ταφής απόρου θανόντα (Σχετ. η 201/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου)


ΑΠΟΦΑΣΗ 231 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης ταφής απόρου θανόντα (Σχετ. η 200/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου)


ΑΠΟΦΑΣΗ 232 (ΛΗΨΗ)

ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΥ ΜΕ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 203031, ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡ.209/2023 ΑΟΕ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ–ΣΥΚΕΩΝ 2023-24» (ΑΡ. ΜΕΛ. 14/2023, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.800.000,00 €.


ΑΠΟΦΑΣΗ 233 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορο κάτοικο του δήμου. (Σχετ. η αρ. 23/2023 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Νεάπολης)


ΑΠΟΦΑΣΗ 234 (ΛΗΨΗ)  

Έγκριση πρακτικού ελέγχου εγγυητικής επιστολής και πρακτικού Α΄ & Β΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς» του ανοικτού κάτω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τις υπηρεσίες με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης επτά (7) σιντριβανιών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, για τρία (3) έτη και ανακατασκευή σιντριβανιού Αγ.Γεωργίου του Δήμου Νεάπολης - Συκεών», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 142.634,72€με το Φ.Π.Α., και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. Σχετ.: Α.Ο.Ε. 96/2023, 113/2023


36η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 12/9/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 235 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εκποίησης κινητών αντικειμένων (κατεστραμμένων πλαστικών κάδων απορριμμάτων) του Δήμου Νεάπολης-Συκεών με δημοπρασία.ΑΠΟΦΑΣΗ 236 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της προμήθειας και εγκατάστασης Ηλεκτρικού Πίνακα Μέσης Τάσης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 36.580,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., έγκριση του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης και καθορισμός των όρων της διαπραγμάτευσης


37η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19/9/2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 237 (ΛΗΨΗ)

Νομική στήριξη του υπαλλήλου του Δήμου Αγγελοχωρίτη Παναγιώτη


ΑΠΟΦΑΣΗ 238 (ΛΗΨΗ)

 Νομική στήριξη του υπαλλήλου του Δήμου Τσακίρη Αθανάσιου


ΑΠΟΦΑΣΗ 239 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός συμβιβαστικής τιμής μονάδος για την υποχρέωση λόγω προσκύρωσης της ιδιοκτησίας με αριθμό κτηματογράφησης 051403, στο Ο.Τ. Γ461 της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων, προς τον Δήμο Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 240(ΛΗΨΗ)

 Καθορισμός συμβιβαστικής τιμής μονάδος για την υποχρέωση λόγω μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα της ιδιοκτησίας με αριθμό κτηματογράφησης 051204α, στο Ο.Τ. Γ429 της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων, προς τον Δήμο Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 241(ΛΗΨΗ)

 Καθορισμός συμβιβαστικής τιμής μονάδος για την υποχρέωση λόγω προσκύρωσης της ιδιοκτησίας με αριθμό κτηματογράφησης 051204α, στο Ο.Τ. Γ429 της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων, προς τον Δήμο Νεάπολης- Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 242 (ΛΗΨΗ)

 Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύνου ενώπιον του/της κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης


ΑΠΟΦΑΣΗ 243(ΛΗΨΗ)

 Έγκριση πρακτικού διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου των Υπηρεσιών Συντήρησης-Υποστήριξης των φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 72.037,80€ και ματαίωση του διαγωνισμού

(Σχετ.: Α.Ο.Ε. 145/2023)


ΑΠΟΦΑΣΗ 244 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 6.960,80€για την Προμήθεια ειδών διατροφής για τις ανάγκες σίτισης των μελών των εφορευτικών επιτροπών των Αυτοδιοικητικών εκλογών την 08/10/2023 και ενδεχόμενων επαναληπτικών εκλογών


ΑΠΟΦΑΣΗ 245 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ανάθεσης της επιστημονικής υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Νεάπολης Συκεών στην υλοποίηση των Έργων – Μελετών – Δράσεων του αντιπλημμυρικού MASTER PLAN Θεσσαλονίκης» (Α.Μ. 21/2023) προϋπολογιζόμενης δαπάνης 37.190,33 € με ΦΠΑ 24% σε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης αυτής από το υπηρετούν προσωπικό του Δήμου, αποδοχή της με αριθμό 21/2023 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και καθορισμός της διαδικασίας ανάθεσης38η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 26/9/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 246 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών κατακύρωσης» του ανοικτού ηλεκτρονικού άνω των ορίων διαγωνισμού για τις υπηρεσίες με τίτλο «Εργασίες διαχείρισης ογκωδών και αποβλήτων εκσκαφών-κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.), κήπων και πάρκων του δήμου Νεάπολης-Συκεών», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.755.914,40€ και κατακύρωση διαγωνισμού.


ΑΠΟΦΑΣΗ 247 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού ελέγχου εγγυητικών επιστολών και πρακτικού Α΄ & Β΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών και τα εποπτευόμενα από αυτόν Νομικά Πρόσωπα για δύο (2) έτη», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 89.280,00€ με το Φ.Π.Α., και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου


39η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 03/10/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 248(ΛΗΨΗ)

17η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 249 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού ελέγχου εγγυητικών επιστολών συμμετοχής του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ψηφιακού φωτογραφικού υλικού, κήρυξη του διαγωνισμού άγονου και ματαίωση των αποτελεσμάτων)ΑΠΟΦΑΣΗ 250 (ΛΗΨΗ)

  Έγκριση πρακτικών ελέγχου εγγυήσεων συμμετοχής και ολοκλήρωσης Α΄ και Β΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς» του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την Προμήθεια χώματος, αδρανών υλικών, πασσάλων για την υποστύλωση δέντρων και διακοσμητικών ειδών για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 97.092,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου)


40η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 10/10/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 251 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της προμήθειας συσκευασμένου έτοιμου ψυχρού ασφαλτομίγματος (συσκευασία σε πλαστικά δοχεία των 25 κιλών) για εργασίες επισκευής και συντήρησης του οδικού δικτύου και λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 62.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού.


ΑΠΟΦΑΣΗ 252 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού ελέγχου εγγυητικών επιστολών και πρακτικού Α΄ & Β΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την υπηρεσία με τίτλο: «Εργασίες Ταφών - Εκταφών και λοιπών εργασιών στα Κοιμητήρια της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων, για τρία (3) έτη», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 119.283,04 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. Σχετ.: Α.Ο.Ε. 165/2023, 168/2023


41η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 17/10/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 253 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχων με σφραγισμένες προσφορές για τις «Εργασίες συντήρησης επτά (7) συντριβανιών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, για τρία (3) έτη και ανακατασκευή συντριβανιού Αγ. Γεωργίου του Δήμου Νεάπολης - Συκεών», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 142.634,72€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και κατακύρωση διαγωνισμού.

(Σχετ.: Α.Ο.Ε. 96/2023, 113/2023, 189/2023, 234/2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 254 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση των υπηρεσιών : «Συντήρησης παιδικών χαρών Δήμου Νεάπολης Συκεών», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 284.183,20€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 255(ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού – γνωμοδότησης για την ανάθεση της προμήθειας και εγκατάστασης Ηλεκτρικού Πίνακα Μέσης Τάσης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 36.580,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης σύμφωνα με την παρ.2. περ. γ του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 και ανάθεση της προμήθειαςΑΠΟΦΑΣΗ 256(ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών ελέγχου εγγυητικών συμμετοχής και ολοκλήρωσης Α΄ και Β΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς» του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Νεαπόλεως Συκεών» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.232.360,00€συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.

ΣΧΕΤ.: Α.Ο.Ε. 185/2023


42η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 24/10/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 257 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών ελέγχου εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και ολοκλήρωσης Α΄ και Β΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια ακατέργαστου αλατιού αποχιονισμού για τις ανάγκες του Δήμου Νεαπόλεως Συκεών», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 44.748,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

ΣΧΕΤ.: Α.Ο.Ε. 434/2022


ΑΠΟΦΑΣΗ 258 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση των υπηρεσιών συντήρησης-υποστήριξης των φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 77.431,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 259 (ΛΗΨΗ)

Εκτέλεση προϋπολογισμού για το γ΄ τρίμηνο του 2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 260 (ΛΗΨΗ)

 Έγκριση πρακτικών ελέγχου εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και ολοκλήρωσης Α΄ & Β΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την υπηρεσία με τίτλο: «Εργασίες Συντήρησης συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού στα δημοτικά κτίρια για τη διετία 2023-2024», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 73.780,00€ με το Φ.Π.Α. και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

 Σχετ.: Α.Ο.Ε. 156/2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 261 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου με σφραγισμένες προσφορές για την “Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη βελτίωση της ασφάλειας στις διαβάσεις πεζών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών”, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.918.043,16€ με τον Φ.Π.Α. και κατακύρωση διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 262 (ΛΗΨΗ)

 Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 19.790,40 € για την προμήθεια ψηφιακού φωτογραφικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για το έτος 2024


43η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 30/10/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 263 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μετακίνησης, αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης του Δημάρχου κ.Δανιηλίδη Συμεών, στην Αθήνα στις 30/10/2023, ως εκπροσώπου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, για συμμετοχή σε σύσκεψη με το Υπουργείο Εσωτερικών και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης


44η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 07/11/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 264 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη, των Ανταποδοτικών Τελών για το έτος 2024


ΑΠΟΦΑΣΗ 265 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών του Δημοτικού κοιμητηρίου στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων του Δήμου για το έτος 2024


ΑΠΟΦΑΣΗ 266 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2024


ΑΠΟΦΑΣΗ 267 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών διαφήμισης για το έτος 2024


ΑΠΟΦΑΣΗ 268 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για το έτος 2024


ΑΠΟΦΑΣΗ 269 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχων με σφραγισμένες προσφορές για τις «Εργασίες Ταφών-Εκταφών και λοιπών εργασιών στα Κοιμητήρια της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων» για τρία (3) έτη», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 119.283,04€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και κατακύρωση διαγωνισμού. (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 165, 168, 252/2023)


ΑΠΟΦΑΣΗ 270 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την Προμήθεια χώματος, αδρανών υλικών, πασσάλων για την υποστύλωση δέντρων και διακοσμητικών ειδών για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 97.092,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και κατακύρωση διαγωνισμού.

(Σχετ.: Α.Ο.Ε. 116, 250/2023,


ΑΠΟΦΑΣΗ 271 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της προμήθειας οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες εργασιών του συνεργείου συντήρησης και μικροέργων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, για δύο έτη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 192.337,89€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 272 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός συμβιβαστικής τιμής μονάδος για τις υποχρεώσεις από προσκύρωση της ιδιοκτησίας (6) προς τον Δήμο Νεάπολης Συκεών, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5838/89 Πράξη Τακτοποίησης και Αναλογισμού στη Δημοτική Ενότητα Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 273 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών κατακύρωσης» του ανοικτού ηλεκτρονικού άνω των ορίων διαγωνισμού για τις υπηρεσίες με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Νεαπόλεως Συκεών» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.232.360,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και κατακύρωση διαγωνισμού.

(Σχετ.: Α.Ο.Ε. 185/2023 , 256/2023)


ΑΠΟΦΑΣΗ 274 (ΛΗΨΗ)

18η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 202345η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 14/11/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΑΠΟΦΑΣΗ 275 (ΛΗΨΗ)

19η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 και εξειδίκευση πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 276 (ΛΗΨΗ) Έγκριση των υπηρεσιών ασφάλισης αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών από 31/3/2024 μέχρι 31/3/2026, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 153.868,00€, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού.ΑΠΟΦΑΣΗ 277(ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ακατέργαστου αλατιού αποχιονισμού για τις ανάγκες του Δήμου Νεαπόλεως Συκεών», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 44.748,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και κατακύρωση διαγωνισμού. (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 434/2022, 257/2023)


ΑΠΟΦΑΣΗ 278 (ΛΗΨΗ) Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχων με σφραγισμένες προσφορές για την «Διετή συντήρηση συσκευών & μηχανημάτων κλιματισμού στα Δημοτικά κτίρια, για την περίοδο 2023-2024», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 73.780,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και κατακύρωση διαγωνισμού.

(Σχετ.: Α.Ο.Ε. 95, 156, 260/2023)ΑΠΟΦΑΣΗ 279 (ΛΗΨΗ) Εγκριση εξώδικου συμβιβασμού και καταβολή δαπάνης αποζημίωσης λόγω πρόκλησης φθοράς σε ΙΧΕ όχημα ιδιοκτησίας Χριστοφορίδου Σοφία


ΑΠΟΦΑΣΗ 280(ΛΗΨΗ)

Ακύρωση της με αρ. 324/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και του από 13-09-2022 πρακτικού Γ σταδίου για την κατακύρωση του ηλεκτρονικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας-τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.860.291,40€, και της ενσωματωθείσας σε αυτήν αρ. 272/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, κατ΄εφαρμογή των υπ΄αριθμ. 212/23, 202/23 και 277/23 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης και σε συμμόρφωση με τις με αρ.20/2023 και 21/2023 αποφάσεις του 6ου Κλιμακίου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ

ΣΧΕΤ.: Α.Ο.Ε. 90, 272, 324/2022


ΑΠΟΦΑΣΗ 281 (ΛΗΨΗ) Τροποποίηση του από 09.06.2022 έως 28.07.2022 πρακτικού διενέργειας Α΄ και Β΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου στηνπρομήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.860.291,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε συμμόρφωση με τις με αρ.20/2023 και 21/2023 αποφάσεις του 6ου Κλιμακίου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου ΣΧΕΤ.: Α.Ο.Ε. 90, 272, 324/2022)


46η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 21/11/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 282 (ΛΗΨΗ)

Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία KLINIKUM PLUS για τις ανάγκες του Προγράμματος ‘Μια μαία για σένα’ Μαιευτικές Υπηρεσίες


ΑΠΟΦΑΣΗ 283 (ΛΗΨΗ)

20η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023ΑΠΟΦΑΣΗ 284 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για σύνταξη και κατάθεση αίτησης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης για την εκκαθάριση και λύση του σωματείου «Σύλλογος Πολυτέκνων Νεάπολης και Περιχώρων «Ο Άγιος Γεώργιος»47η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 28/11/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 285 (ΛΗΨΗ)

Αποδοχή ένταξης της Πράξη «Συνέχιση της λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Νεάπολης-Συκεών και δημιουργία παραρτήματος ΚΕΜ» στο Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027» και Απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα


ΑΠΟΦΑΣΗ 286 (ΛΗΨΗ)

21η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 287 (ΛΗΨΗ)

Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024


ΑΠΟΦΑΣΗ 288 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών ελέγχου εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και ολοκλήρωσης Α΄ & Β΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την Ανάθεση Υπηρεσιών Συντήρησης-Υποστήριξης των φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 77.431,80€, και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. Σχετ.: Α.Ο.Ε. 258/2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 289 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών ελέγχου εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και ολοκλήρωσης Α΄ και Β΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ‘’Προμήθεια ταινιών μέτρησης σακχάρου, φαρμακευτικών ειδών, ιατρικών αναλωσίμων και εξοπλισμού για τις Υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Νεάπολης – Συκεών”, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 294.251,32€,συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων


ΑΠΟΦΑΣΗ 290 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού ελέγχου εγγυητικών επιστολών συμμετοχής του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια συσκευασμένου έτοιμου ψυχρού ασφαλτομίγματος (συσκευασία σε πλαστικά δοχεία 25 κιλών) για εργασίες επισκευής και συντήρησης του οδικού δικτύου και λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου Νεαπόλεως Συκεών», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 62.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α


ΑΠΟΦΑΣΗ 291 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών και τα εποπτευόμενα από αυτόν Νομικά Πρόσωπα για δύο (2) έτη», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 89.280.00€ με το Φ.Π.Α. και κατακύρωση διαγωνισμού.(Σχετ.: Α.Ο.Ε. 151/2023, 189/2023 & 247/2023)


ΑΠΟΦΑΣΗ 292 (ΛΗΨΗ)

Ακύρωση της με αρ. 223/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και του από 09-08-2023 πρακτικού Γ σταδίου για την κατακύρωση του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ελαιολιπαντικών και πρόσθετων, για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 197.451,89€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε συμμόρφωση προς την με αρ. 1592/2023απόφαση του 5ου Κλιμακίου της ΕΑΔΗΣΥ. ΣΧΕΤ.: Α.Ο.Ε. 223/202348η Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 04/12/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 293 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ), συνολικού ποσού 5000€ για την πληρωμή τελών Κτηματολογίου


49η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 13/12/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 294(ΛΗΨΗ)

Καθορισμός συμβιβαστικής τιμής μονάδος για τις υποχρεώσεις λόγω ρυμοτομίας, της ιδιοκτησίας με αριθμό κτηματογράφησης 031003, στο Ο.Τ. Γ34 της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων, προς τον Δήμο Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 295(ΛΗΨΗ)

Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης που αφορά τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2024 και τροποποίηση σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2024


ΑΠΟΦΑΣΗ 296(ΛΗΨΗ)

 Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 20.000,00 € για τηνεπιχορήγηση των Ιερών Ναών που εδρεύουν στον Δήμο.


ΑΠΟΦΑΣΗ 297(ΛΗΨΗ)

Έγκριση αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης της Αντιδημάρχου κ.Τερζίδου Αλεξάνδρας , στην Αθήνα στις 18/12/2023, ως εκπρόσωπος του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, για συμμετοχή της στην τελετή ανάδειξης της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2024 και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 298(ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των δύο κτισμάτων άνωθεν του ισόγειου – υπόγειου χώρου στάθμευσης επί των οδών Π. Αφαλή – Ακρίτα – Έβρου, στη Δ.Ε Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 299(ΛΗΨΗ)

 Τροποποίηση του από 21-06-2023 πρακτικού διενέργειας Α΄ και Β΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια ελαιολιπαντικών και πρόσθετων, για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 197.451,89€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε συμμόρφωση προς την απόφαση του 5ου κλιμακίου της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με αρ. 1592/2023 και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου

ΣΧΕΤ.: Α.Ο.Ε. 397/2022, 188/2023, 223/2023, 292/2023)


ΑΠΟΦΑΣΗ 300(ΛΗΨΗ)

  Έγκριση της προμήθειας γραφικής ύλης, ειδών γραφείου και διαφόρων τύπων χαρτιού, χαρτιού εκτύπωσης, φωτοαντιγραφικού υλικού, αναλωσίμων υλικών (μελανιών, toner και drum για τους εκτυπωτές – πολυμηχανήματα) και σφραγίδων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 80.695,13€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού.


50η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19/12/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ(ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 301(ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ακινήτου του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, στην Ν. Ποτίδαια Χαλκιδικής


ΑΠΟΦΑΣΗ 302(ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Περιβαλλοντικός ανασχεδιασμός οδού Επταπυργίου και παράπλευρων οδών, της Δημοτικής Ενότητας Συκεών, του Δήμου Νεάπολης-Συκεών», στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 052.5.1.1_3.1.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρική Μακεδονία, του ΕΣΠΑ 2021-2027


ΑΠΟΦΑΣΗ 303(ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του ΙΑ’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΚ 4677/04-11-2019 ανακοπής ΚΕΔΕ της ΔΕΗ ΑΕ κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 304(ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Θ’ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ2757/06-11-2023 προσφυγής του ΟΑΣΘ κατά του Δήμου μας.ΑΠΟΦΑΣΗ 305(ΛΗΨΗ)

 22η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 306(ΛΗΨΗ)

ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΕΠΑΠΟΦΑΣΗ 307(ΛΗΨΗ)

ΑΠΟΔΟΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΉ ΤΗΣ (Αναπλήρωση Παγίας Προκαταβολής έτους 2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 308(ΛΗΨΗ)

 Ενδοδικαστικός Συμβιβασμός του Δήμου μας με την ετερόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Ε.Ε


ΑΠΟΦΑΣΗ 309(ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για σύνταξη και κατάθεση αντιρρήσεων ενώπιον του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2664/1998.51η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 28/12/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 310 (ΛΗΨΗ)

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 311 (ΛΗΨΗ)

Εισήγηση αναφορικά με τη νομική στήριξη του Τσακίρη Αθανασίου του Παναγιώτη, υπαλλήλου του Δήμου


ΑΠΟΦΑΣΗ 312 (ΛΗΨΗ)

Εισήγηση αναφορικά με την νομική στήριξη του Αντιδημάρχου Νεάπολης-Συκεών, κ. Γκατζέ Στέλιου


ΑΠΟΦΑΣΗ 313 (ΛΗΨΗ) Έγκριση πρακτικών ελέγχου εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και ολοκλήρωσης Α΄ & Β΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ασφάλιση αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών από 31/3/2024 μέχρι 31/3/2026, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 153.868,00€ και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου