Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής κατά το έτος 2018

Πίσω στις Αποφάσεις
Αρχική

/

Ενημέρωση

/

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

/

Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής κατά το έτος 2018

27 Δεκεμβρίου 2018

Αναλυτικά οι αποφάσεις ανά συνεδρίαση

1η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 03/01/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 1 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης μετάβασης και ημερήσιας αποζημίωσης της Επιστημονικής Συνεργάτιδας του Δημάρχιυ κ. Λιανού στην Αθήνα και διάθεση της σχετικής πίστωσης


2η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 16/01/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 2 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για κατάθεση Έφεσης κατά της Υπατίας Εξαρχοπούλου και κατά της υπ΄ αριθμ. 8875/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα: ΙΒ Μονομελές) , ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων


ΑΠΟΦΑΣΗ 3 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για κατάθεση Έφεσης κατά της Αναστασίας Εξαρχοπούλου και κατά της υπ΄ αριθμ. 8876/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα: ΙΒ Μονομελές) , ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων


ΑΠΟΦΑΣΗ 4 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για κατάθεση Έφεσης κατά της Βασιλικής Εξαρχοπούλου και κατά της υπ΄ αριθμ. 8877/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα: ΙΒ Μονομελές) , ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων


ΑΠΟΦΑΣΗ 5 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Θ’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΓ 745/25-1-2011 Αγωγής του Πασχάλη Κουρμπέτη, κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 6 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Θ’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΓ 5686/16-10-2014 Αγωγής του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών ΙΚΑ ΕΤΑΜ», κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 7 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Ζ’ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 3182/216-2012 Προσφυγής της Ιωάννας Τσαμτσίδου, κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 8 (ΛΗΨΗ)

Νομική στήριξη του Δημάρχου Νεάπολης - Συκεών κ. Συμεών Δανιηλίδη, από το νομικό σύμβουλο του Δήμου ενώπιον του Δ’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, κατά τη δικάσιμο της 24-1-2018 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο


ΑΠΟΦΑΣΗ 9 (ΛΗΨΗ)

Νομική στήριξη του υπαλλήλου του Δήμου κ. Μπερμπέρη Ηλία, από το νομικό σύμβουλο του Δήμου ενώπιον του Δ’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, κατά τη δικάσιμο της 24-1-2018 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο


ΑΠΟΦΑΣΗ 10 (ΛΗΨΗ)

Εξέταση της αριθ. πρωτ. 30434/11-08-2017 ένστασης της ατομικής εταιρείας «Κουσαγιαννίδης Τριαντάφυλλος» κατά της αριθ. 296/2017 Α.Ο.Ε. και έγκριση του από 06-10-2017 πρακτικού της επιτροπής εξέτασης ένστασης (Σχετ.: ΑΟΕ 296/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 11 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πιστώσεων για τη συνέχιση έργων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών κατά το έτος 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 12 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πιστώσεων διαρκούς φύσεως του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 13 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (εισήγηση 2/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 14 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (εισήγηση 5/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 15 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την αποζημίωση ασκούμενων μαθητών ΕΠΜ ΕΠΑΣ και σπουδαστών των ΤΕΙ


ΑΠΟΦΑΣΗ 16 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πιστώσεων που αφορούν την προμήθεια καυσίμων έτους 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 17 (ΛΗΨΗ)

Σύσταση παγίας προκαταβολής έτους 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 18 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 52.790,00€ για την διενέργεια των υπηρεσιών α) για την ασφάλιση αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών από 31-03-2018 μέχρι 31-03-2019, και β) για την ασφάλιση περιβάλλοντος χώρου και κτισμάτων της Πολιτιστικής Γειτονιάς, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, των όρων διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 19 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 4.522,28 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την προμήθεια διαφόρων τύπων εργαλείων, για την υλοποίηση έργων και εργασιών μικρής εμβέλειας στα οποία απασχολούνται ωφελούμενοι προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 20 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 14.989,12 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την προμήθεια διαφόρων τύπων χαρτιού, για την υλοποίηση έργων και εργασιών μικρής εμβέλειας στα οποία απασχολούνται ωφελούμενοι προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 21 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας του Α΄ και Β΄ σταδίου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια ειδών σίτισης (έτοιμου φαγητού) για τη σίτιση απόρων κατοίκων του Δήμου Νεάπολης- Συκεών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: ΑΔΣ 133/2017 , Α.Ο.Ε. 461/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 22 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης της εργασίας συντήρησης και επέκτασης των αρδευτικών δικτύων της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δ. Νεάπολης - Συκεών για διάστημα 23 μηνών, έγκριση δαπάνης ποσού 24.955,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού και διάθεση της σχετικής πίστωσης. (ΣΧΕΤ.: Α.Δ.Σ. 269/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 23 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Α΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής Προσφοράς» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια ειδών κρεοπωλείου, γαλακτοκομικών, οπωρολαχανικών, παντοπωλείου και άρτου, για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και των Νομικών του Προσώπων, για δύο (2) έτη. (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 189/2017 , Α.Ο.Ε. 400/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 24 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας του Β΄ σταδίου αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Έλεγχος στεγανότητας και πιστοποίηση δικτύων Φυσικού Αερίου», προϋπολογισμού 21.080,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: ΑΟΕ 379/2017 & 508/2017 )


ΑΠΟΦΑΣΗ 25 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση λογοτύπων και διακριτικών στο στόλο των οχημάτων -απορριμματοφόρων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 457/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 26 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εντύπων (εκτυπώσεις), για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών για το έτος 2018 -2019 και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 479/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 27 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια λοιπών αναλωσίμων και εργαλείων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 362/2017, 500/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 28 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018 για την ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων


3η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 18/01/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 29 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση των όρων διακήρυξης για τη διεξαγωγή δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου που βρίσκεται εντός του πάρκου επι της οδού Δαβάκη της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης (Σχετ. Α.Δ.Σ. 260/2017, Α.Ο.Ε. 527/2017)


4η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 23/01/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 30 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τη μίσθωση του 14ου Νηπιαγωγείου Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 31 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την μίσθωση του 1ου Νηπιαγωγείου Συκεών


5η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29/01/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 32 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την καταβολή κόστους εγγραφής του Δήμου στους 52ους Διεθνείς Παιδικούς Αγώνες (International children’s games 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 33 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 34 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την παράταση του έργου «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki)


ΑΠΟΦΑΣΗ 35 (ΛΗΨΗ)

Αποδοχή δωρεάς από την οργάνωση GRIECHENLANDHILFE SCHWEIZ


ΑΠΟΦΑΣΗ 36 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του IA’ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΓ 4087/20-4-2010 Αγωγής της Αποστολίδου Ευφροσύνης, κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 37 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Στ’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 7398/31-12-2013 Προσφυγής του Χαράλαμπου Ιντζίδη, κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 38 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Γ’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 6820/2013 Προσφυγής της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 39 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Γ’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 6819/2013 Προσφυγής της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 40 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Γ’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 6818/2013 Προσφυγής της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 41 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Ε’ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 3717/24-7-2012 Προσφυγής της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Coffee Energy Ανώνυμη Εταιρία Καταστημάτων Εστίασης Α.Ε.», κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 42 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 5.980,87 € για την χορήγηση από τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ΑΕ τριών νέων παροχών χαμηλής τάσης ισχύος 25KVA (No 2), αποξήλωση μετατόπιση υφιστάμενης παροχής και παραλλαγή δικτύου, λόγω εργασιών ηλεκτροφωτισμού ΦΟΠ σε διαφορετικά σημεία της Δ.Ε. Πεύκων και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 43 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πιστώσεων σε βάρος κωδικών εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για αναθέσεις παροχής υπηρεσιών, εργασιών και προμηθειών για τις οποίες βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ανάθεσής τους


ΑΠΟΦΑΣΗ 44 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 704.078,82 € για την εξόφληση οφειλών παρελθόντoς οικονομικού έτους 2017


ΑΠΟΦΑΣΗ 45 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 1.500,00 € σε βάρος του κωδικού εξόδων ΚΑ 00.8261 «Επιστροφές χρημάτων»


ΑΠΟΦΑΣΗ 46 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πιστώσεων σε βάρος κωδικών εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2018 για τη συνέχιση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, εργασιών και προμηθειών στο οικονομικό έτος 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 47 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 589,98 € για την καταβολή αναδρομικών οικογενειακής παροχής στον υπάλληλο του Δήμου Δημητριάδη Ανδρέα


ΑΠΟΦΑΣΗ 48 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 134.238,71 € για την καταβολή στους δικαιούχους υπάλληλους του Δήμου της αποτίμησης της αξίας του γάλακτος για τα έτη 2015-2016 και των μέσων ατομικής προστασίας για τα έτη 2014-2016 σύμφωνα με την αρ. 320/2017 ΑΔΣ


ΑΠΟΦΑΣΗ 49 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 10,00 € σε βάρος του κωδικού εξόδων του προϋπολογισμού ΚΑ 00.8131 «Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις»


ΑΠΟΦΑΣΗ 50 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 2.554,40€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την προμήθεια USB έκδοσης ψηφιακής υπογραφής eToken και ψήφιση πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 51 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 12.028,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την προμήθεια φωτογραφιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για το έτος 2018-2019 και ψήφιση πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 52 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 15.996,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ανάθεση των υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εγγράφων των Υπηρεσιών του Δήμου, σε εταιρία ταχυμεταφορών


ΑΠΟΦΑΣΗ 53 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 14.112,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου οχημάτων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών για δύο έτη και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 54 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας αρδευτικών υλικών για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, έγκριση δαπάνης ποσού 58.198,04 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 55 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης εργασιών υπηρεσιών συντήρησης-υποστήριξης των φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, έγκριση δαπάνης ποσού 53.555,60€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 56 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης εργασιών κοπής-εκκαθάρισης αυτοφυούς βλάστησης (αγριόχορτων) σε αδιαμόρφωτες δημοτικές περιοχές του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, για λόγους πυρασφάλειας και προστασίας, έγκριση δαπάνης ποσού 74.396,28€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού και διάθεση της σχετικής πίστωσης (σχετ.: Α.Δ.Σ. 245/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 57 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών βαφής για την συντήρηση σχολείων, δημοτικών κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου και έγκριση προσφορών για το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού που είναι το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 456/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 58 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπανών μετάβασης και ημερήσιας αποζημίωσης αντιπροσωπείας δύο ατόμων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών στη πόλη Lousada της Πορτογαλίας, για συμμετοχή στη 3η συνάντηση διακρατικής ανταλλαγής πρακτικών ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου «Δίκτυο Δήμων για την προώθηση της δημοκρατικής συμμετοχής των προσφύγων και μεταναστών» (SOLIDA) στις 13-17 Φεβρουαρίου και διάθεση της σχετικής πίστωσης


6η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 13/02/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 59 (ΛΗΨΗ)

Εξέταση των με αρ. Πρωτ. 45273/20-11-2017 και 45272/20-11-17 Προσφυγών ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. των εταιρειών «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Θ. – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Ο.Ε.» και ΑΦΟΙ ΑΜΠΕΡΙΑΔΗ Ο.Ε. αντίστοιχα κατά της υπ’ αρ. 474/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του με αριθμό 39217ηλεκτρονικού ανοιχτού άνω των ορίων διαγωνισμού για την “επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Νεάπολης - Συκεών”, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 628.184,0€ (εξακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες εκατόν ογδόντα τέσσερα ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), που προκηρύχθηκε με την 08/7488/01-03-2017 διακήρυξη (Σχετ.: ΑΔΣ 403/2016, ΑΟΕ 57/2017, 259/2017, 426, 427, 429 και 474/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 60 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Αγαθουπόλεως αρ. 2 στη Δ.Ε. Νεάπολης στον πέμπτο όροφο για τη στέγαση προσφύγων στα πλαίσια του προγράμματος “REACT”


ΑΠΟΦΑΣΗ 61 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Κομνηνών αρ. 23Α στη Δ.Ε. Συκεών στον τρίτο όροφο για τη στέγαση προσφύγων στα πλαίσια του προγράμματος “REACT”


ΑΠΟΦΑΣΗ 62 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Ελλησπόντου αρ. 10 στη Δ.Ε. Νεάπολης στον πρώτο όροφο για τη στέγαση προσφύγων στα πλαίσια του προγράμματος “REACT”


ΑΠΟΦΑΣΗ 63 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δεύτερου πρακτικού διενέργειας του Α΄ σταδίου “Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής Προσφοράς” του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την “επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Νεάπολης - Συκεών για δύο έτη”, μετά την λήψη των Α.Ο.Ε. αριθ.426, 427, 429 και 474/2017 και μετά την άρση της εμπιστευτικότητας (Σχετ.: ΑΔΣ 403/2016, ΑΟΕ 57, 426, 427, 429 και 474/2017 )


ΑΠΟΦΑΣΗ 64 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας του Α΄ σταδίου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες εργασιών του συνεργείου συντήρησης και μικροέργων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, για δύο έτη (Σχετ.: ΑΔΣ 153/2017 , Α.Ο.Ε. 364/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 65 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών του Γ’ σταδίου ηλεκτρονικής αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια ειδών σίτισης (έτοιμου φαγητού) για τη σίτιση απόρων κατοίκων του Δήμου Νεάπολης- Συκεών και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ.: ΑΔΣ 133/2017, Α.Ο.Ε. 461/2017, 21/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 66 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια σημάτων οδοσημανσης, καθρεπτών, κώνων κ.λπ για τις ανάγκες του Δήμου και κατακύρωση διαγων ισμού (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 455/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 67 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας του σταδίου «άνοιγμα οικονομικών προσφορών» του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών «ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 239, 366, 570/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 68 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών «Ασφάλιση α) αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών από 31-03-2018 μέχρι 31-03-2019 και β) περιβάλλοντος χώρου και κτισμάτων της Πολιτιστικής Γειτονιάς που ανακατασκευάστηκαν στο πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ 2004-2009, από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα έτος (1)», και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την Ομάδα Α΄ και λήψη απόφασης για την Ομάδα Β’ (Σχετ.: ΑΟΕ 18/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 69 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 3.597,24€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ανάθεση υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας των ηλεκτρονικών εξυπηρετών (servers) του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 70 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης μετάβασης και ημερήσιας αποζημίωσης του νομικού συμβούλου του Δήμου μας στην Αθήνα και διάθεση της σχετικής πίστωσης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 71 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 3.224,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την προμήθεια "Προμήθεια και τοποθέτηση μαρμάρινης στήλης" και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 72 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 167.493,82€ για την αγορά οικοπέδων στην περιοχή Πέτρου Λεβαντή της Δ.Ε. Συκεών με σκοπό την κατασκευή εγκαταστάσεων εκπαίδευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 73 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 67.000,00 € για την εξαγορά ακινήτου εμβαδού 145,35 τ.μ., που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Καλαβρύτων και Ερατοσθένους, στη Δημοτική Ενότητα Συκεών του Δήμου Νεάπολης- Συκεών, σε ποσοστό 100% από την κα Καπέτη Ιφιγένεια συζ. Γεωργίου το γένος Σιδέρη Χαράλαμπου σύμφωνα με την αρ. 180/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου


ΑΠΟΦΑΣΗ 74 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 41.875,00 € για την εξαγορά ακινήτου εμβαδού 146,15τ.μ., που βρίσκεται στην παρ. Βεροίας 4 στη Δ.Ε. Συκεών του δήμου Νεάπολης – Συκεών από τoν Καραγκιοζίδη Αντώνιο σε ποσοστό 62,5% σύμφωνα με την αρ. 75/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου


ΑΠΟΦΑΣΗ 75 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 25.125,00 € για την εξαγορά ακινήτου εμβαδού 146,15τ.μ., που βρίσκεται στην παρ. Βεροίας 4 στη Δ.Ε. Συκεών του δήμου Νεάπολης – Συκεών από την Καραγκιοζίδου Δέσποινα σε ποσοστό 37,5% σύμφωνα με την αρ. 76/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου


ΑΠΟΦΑΣΗ 76 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 600.000,00 € για την καταβολή αποζημίωσης οικοπέδου χαρακτηρισμένου ως Χώρου Νηπιαγωγείου, στο Ο.Τ. 4 που περικλείεται από τις οδούς Π. Τσαλδάρη – Αγ. Λαύρας – Γρηγορίου Ε΄ - Ανδρέου Δημητρίου της Δ.Ε. Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 77 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 1.040.000,00 € για την καταβολή αποζημίωσης για ρυμοτομούμενα οικόπεδα που βρίσκονται στον χαρακτηρισμένο χώρο για ανέγερση Γυμνασίου στο Ο.Τ. Γ124α καθώς και στον χαρακτηρισμένο κοινόχρηστο χώρο και δρόμο περιμετρικά του Ο.Τ. Γ124α, μεταξύ των οδών Επταπυργίου – Φωκά – Σπάρτακου – Μποσνάκη – Ανωνύμου στην περιοχή του Τομέα Τειχών της Δ.Ε. Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 78 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 610.000,00 € για την καταβολή αποζημίωσης απαλλοτρίωσης στους δικαιούχους οικοπεδικών τμημάτων σε Χώρο Εθνικού Παιδικού Σταθμού και σε κοινόχρηστο χώρο στα Ο.Τ.10 και Ο.Τ.11 μεταξύ των οδών Ελλησπόντου, Ρήγα Φεραίου και Κύπρου της Δ.Ε. Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 79 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 49.814,70 € για την εξαγορά ακινήτου εμβαδού 144,60 τ.μ., που βρίσκεται στην οδό Σπάρτακου 10 στη Δ.Ε. Συκεών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών από τον Μουδρούνη Πασχάλη σύμφωνα με την αρ. 118/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου


ΑΠΟΦΑΣΗ 80 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πιστώσεων σε βάρος κωδικών εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την εκπόνηση μελετών


ΑΠΟΦΑΣΗ 81 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 9.698,18 € για την εξόφληση οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών


ΑΠΟΦΑΣΗ 82 (ΛΗΨΗ)

Εκτέλεση προϋπολογισμού για το δ’ τρίμηνο του 2017


ΑΠΟΦΑΣΗ 83 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 84 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 15.413,20€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ανάθεση υπηρεσιών σχεδίασης εντύπων για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης - Συκεών και διάθεση της σχετικής πίστωσης


7η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 22/02/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 85 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 1.531,61 € για τη εξόφληση οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών


8η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27/02/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 86 (ΛΗΨΗ)

Οριστική Παραλαβή της Μελέτης «Επικαιροποίηση της Οριστικής Γεωτεχνικής Μελέτη του έργου «Αντιμετώπιση Κατολίσθησης Πρανούς εντός του Οικισμού της Κοινότητας Πεύκων», αφορά το κοινό πρανές των Ο.Τ. Γ18 & Γ441


ΑΠΟΦΑΣΗ 87 (ΛΗΨΗ)

Κατ’ εξαίρεση ανάθεση σε δικηγόρο


ΑΠΟΦΑΣΗ 88 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πιστώσεων σε βάρος κωδικών εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 που αφορούν το Κληροδότημα Αφροδίτης Ισαακίδου Τζιγκόζογλου που διαχειρίζεται ο Δήμος Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 89 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 2.850.000,00 € για την χρηματοδότηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών (Κ.Ε.Υ.Ν.Σ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 90 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 91 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 843,20 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την προμήθεια σημαιών για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης Συκεών και ψήφιση πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 92 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Έλεγχος στεγανότητας και πιστοποίηση δικτύων φυσικού αερίου» και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ: ΑΟΕ 379/2017, 508/2017, 24/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 93 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού γνωμοδότησης για την συνέχιση του Α’ σταδίου της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου, εργαλείων σάρωσης και σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών, των Νομικών Προσώπων και των σχολείων της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, μετά την με αρ. 569/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε δεκτή η προδικαστική προσφυγή της εταιρείας ΜΠΛΙΟΥΜΗ ΘΕΟΦΑΝΙΑ (Σχετ: Α.Δ.Σ. 2/2017, Α.Ο.Ε. 178/2017, 358/2017, 569/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 94 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενεργείας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης - υποστήριξης των φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ: Α.Ο.Ε. 55/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 95 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 21.873,60 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ανάθεση υπηρεσιών Επιθεώρησης και Πιστοποίησης Παιδικών Χαρών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών για δύο έτη και διάθεση της σχετικής πίστωσης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 96 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 8.547,44 € συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου REACT


ΑΠΟΦΑΣΗ 97 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 355,78 € για την καταβολή αναδρομικών οικογενειακής παροχής στον υπάλληλο του Δήμου Πολυχρονιάδη Ιωάννη


ΑΠΟΦΑΣΗ 98 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 307,67 € για την καταβολή αναδρομικών οικογενειακής παροχής στην υπάλληλο του Δήμου Θωμαΐδου Δήμητρα


ΑΠΟΦΑΣΗ 99 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 305,30 € για την καταβολή αναδρομικών οικογενειακής παροχής στην υπάλληλο του Δήμου Κανσίζογλου Αλεξάνδρα


ΑΠΟΦΑΣΗ 100 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πιστώσεων σε βάρος κωδικών εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2018 για τη συνέχιση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, εργασιών και προμηθειών στο οικονομικό έτος 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 101 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πιστώσεων σε βάρος κωδικών εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2018 για αναθέσεις παροχής υπηρεσιών, εργασιών και προμηθειών για τις όποιες βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ανάθεσης τους


ΑΠΟΦΑΣΗ 102 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 30.190,74 € για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη»


ΑΠΟΦΑΣΗ 103 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 183.303,40 € για την αμοιβή προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για το έτος 2018 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «REACT» Της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ με το Δήμο Θεσσαλονίκης


ΑΠΟΦΑΣΗ 104 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 394.354,91 € για δαπάνες προσωρινής στέγασης προσφυγών στ πλαίσια υλοποίησης του έργου «REACT» Της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ με το Δήμο Θεσσαλονίκης


ΑΠΟΦΑΣΗ 105 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση καταβολής ποσού 18.399,16 € στην εταιρία Αφοί Αμπεριάδη Ο.Ε. σύμφωνα με την αρ. 676/2017 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδίκη Θεσσαλονίκης και την αρ. 6060/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης και διάθεση πίστωσης ποσού 18.028,16 €


ΑΠΟΦΑΣΗ 106 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Νεοχωρίου 14 στη Δ.Ε. Νεάπολης στον τρίτο όροφο για τη στέγαση προσφυγών στα πλαίσια του προγράμματος «REACT»


ΑΠΟΦΑΣΗ 107 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπογείου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων (πάρκινγκ) μεταξύ των οδών Ελπίδος, Ακρίτα και Έβρου»


ΑΠΟΦΑΣΗ 108 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού ελέγχου προσκομισθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εντύπων (εκτυπώσεις), για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών για το έτος 2018 – 2019 και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ: Α.Ο.Ε. 479/2017, 26/2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 109 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού ελέγχου προσκομισθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση λογοτύπων και διακριτικών στο στόλο των οχημάτων – απορριμματοφόρων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και κατακύρωση διαγωνισμού(Σχετ: Α.Ο.Ε 457/2017, 25/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 110 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενεργείας Α’ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια ταινιών μέτρησης σακχάρου, φαρμακευτικών ειδών, ιατρικών αναλωσίμων και εξοπλισμού, για τις ανάγκες υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, για δύο (2) έτη(Σχετ: Α.Δ.Σ. 132/2017, Α.Ο.Ε. 464/2017


ΑΠΟΦΑΣΗ 111 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού Γ’ σταδίου δικαιολογητικών κατακύρωσης «Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια επίπλων γραφείων – αρχειοθηκών και εξοπλισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών και των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών» και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ: Α.Δ.Σ. 09/2017, Α.Ο.Ε. 177/2017, 368/2017, 477/2017, 519/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 112 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού ελέγχου προσκομισθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια σκυροδέματος και πλέγματος για τις ανάγκες του συνεργείου συντήρησης και μικροέργων του Δήμου και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ: Α.Ο.Ε. 484/2017, 585/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 113 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση της αριθμ. 450/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ως προς το Γ’ σκέλος με το οποίο αποφασίστηκε η επανάληψη των υπολειπόμενων ομάδων στον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών με λειτουργικό σύστημα και λογισμικό, εκτυπωτή τύπου Α0, φωτοαντιγραφικού, μηχανών γραφείου, μαγνητικών δίσκων και τηλεφωνικών συσκευών, με ίδιους όρους, λόγω τροποποίησης των διατάξεων του Ν.4412/2016 (Σχετ: Α.Δ.Σ. 10/2017, Α.Ο.Ε. 226/2017, 450/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 114 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση της αριθμ. 568/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ως προς το Γ’ σκέλος με το οποίο αποφασίστηκε η επανάληψη των υπολειπόμενων ομάδων στον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια & εγκατάσταση αιθουσών λυόμενης προκατασκευής για την κάλυψη αναγκών του 7ου και 14ου Νηπιαγωγείου Δ.Ε. Νεάπολης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 496.000,00 € με το ΦΠΑ με τους ίδιους όρους, λόγω τροποποίησης των διατάξεων του Ν.4412/2016 (Σχετ: Α.Δ.Σ. 192/2017, Α.Ο.Ε 424/2017, 568/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 115 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση της αριθμ. 540/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ως προς το Β’ σκέλος με το οποίο αποφασίστηκε η επανάληψη του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια σουιτών εφαρμογών, ηλεκτρονικών υπολογιστών, μηχανών γραφείου και αφαιρούμενων μέσων αποθήκευσης για τις ανάγκες του προσωπικού κοινωφελούς υπηρεσίας του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 28.057,48 € με το ΦΠΑ με τους ίδιους όρους, λόγω τροποποίησης των διατάξεων του Ν.4412/2016(Σχετ: Α.Ο.Ε. 459/2017, 540/2017)


9η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 01/03/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 116 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 14.880,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ανάθεση ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Δημιουργία-αναβάθμιση πυρήνων πρασίνου επιπέδου πολεοδομικής ενότητας ή/και πράσινων διαδρόμων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» και διάθεση της σχετικής πίστωσης


10η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 12/03/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 117 (ΛΗΨΗ)

Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία ΑΒ Βασιλόπουλος ΑΕ σε συνεργασία με την ΜΚΟ «ΜΠΟΡΟΥΜΕ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 118 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός επιτροπής για την διενέργεια ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016, για το έτος 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 119 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 14.805,60€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την «προμήθεια ρυμουλκούμενων αλατοδιανομέων» και διάθεση της σχετικής πίστωσης (αναβάλλεται για επόμενη συνεδρίαση)


ΑΠΟΦΑΣΗ 120 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 102,40€ σε βάρος του κωδικού εξόδων του προϋπολογισμού ΚΑ 00.8131 «Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις»


ΑΠΟΦΑΣΗ 121 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξωδικαστικού συμβιβασμού και καταβολής δαπάνης αποζημίωσης λόγω πρόκλησης φθοράς σε ΙΧΕ όχημα ιδιοκτησίας Σερεμέτη Αικατερίνης λόγω πτώσης δένδρου


ΑΠΟΦΑΣΗ 122 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση καταβολής ποσού 598,31€ στην εταιρία BRINX Α.Ε. σύμφωνα με την αρ. 2125/2018 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και διάθεση πίστωσης ποσού 38,31€


ΑΠΟΦΑΣΗ 123 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών κοπής-εκκαθάρισης αυτοφυούς βλάστησης (αγριόχορτων) σε αδιαμόρφωτες δημοτικές περιοχές του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, για λόγους πυρασφάλειας και προστασίας και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: ΑΔΣ 245/2017, ΑΟΕ 56/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 124 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας του Β’ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια ειδών κρεοπωλείου, γαλακτοκομικών, οπωρολαχανικών, παντοπωλείου και άρτου, για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και των Νομικών του Προσώπων, για δύο (2) έτη και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 189/2017, Α.Ο.Ε. 400/2017, 23/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 125 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών βαφής για την συντήρηση των σχολείων, δημοτικών κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 456/2017, 57/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 126 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την «Ασφάλιση α) αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών από 31-03-2018 μέχρι 31-03-2019 και β) περιβάλλοντος χώρου και κτισμάτων της Πολιτιστικής Γειτονιάς που ανακατασκευάστηκαν στο πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ 2004-2009, από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα έτος (1)» και κατακύρωση διαγωνισμού για την Α’ ΟΜΑΔΑ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) (Σχετ.: ΑΟΕ 18/2018, 68/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 127 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ηλεκτρικών αυτοκινήτων για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 74.400,00€ κήρυξη διαγωνισμού άγονου και επανάληψή του με αλλαγή των όρων της διακήρυξης (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 529/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 128 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, για δύο έτη προϋπολογιζόμενης δαπάνης 74.400,00€, κήρυξη διαγωνισμού άγονου και επανάληψή του με τους ίδιους όρους (Σχετ.: ΑΔΣ 247/17, Α.Ο.Ε. 526/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 129 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την υλοποίηση της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε θύλακες ανεργίας – Β΄ Φάση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων – Β΄Κύκλος»


ΑΠΟΦΑΣΗ 130 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 131 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Αφροδίτης Ισααακίδου Τζιγκόζογλου οικονομικού έτους 2018


11η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 21/03/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 132 (ΛΗΨΗ)

Νομική στήριξη πρώην Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ζωγόγιαννη Κωνσταντίνου, από το νομικό σύμβουλο του Δήμου ενώπιον του Β’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης


ΑΠΟΦΑΣΗ 133 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου που βρίσκεται στο πάρκο επί της οδού Δαβάκη της Δ.Ε. Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 134 (ΛΗΨΗ)

Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής εξέτασης των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται στο Δήμο στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων άνω και κάτω των ορίων, σύμφωνα με το νόμο 4412/2016 για το έτος 2017 (Σχετ. ΑΟΕ 521/16, 136/17, 318/17)


ΑΠΟΦΑΣΗ 135 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Ανδρ. Παπανδρέου 151 στη Δ.Ε. Νεάπολης στον τέταρτο όροφο για τη στέγαση προσφύγων στα πλαίσια του προγράμματος «REACT»


ΑΠΟΦΑΣΗ 136 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξωδικαστικού συμβιβασμού και καταβολής δαπάνης αποζημίωσης λόγω πρόκλησης φθοράς σε ΙΧΕ όχημα ιδιοκτησίας Νάκου Ελένης λόγω πτώσης δέντρου


ΑΠΟΦΑΣΗ 137 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 14.805,60 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τη «προμήθεια ρυμουλκούμενων αλατοδιανομέων» και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 138 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπανών μετάβασης και ημερήσιας αποζημίωσης της υπαλλήλου του Δήμου κ. Καρακώστα Βασιλικής και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 139 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 6.745,60€ και τρόπου εκτέλεσης για την ανάθεση φιλοξενίας διακρατικής αντιπροσωπείας στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαικού έργου Δίκτυο Δήμων για την προώθηση της δημοκρατικής συμμετοχής των προσφύγων και μεταναστών (SOLIDA) του Προγράμματος Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020” Σχετ. ( ΑΔΣ 241/2017 , Α.Δ.Σ. 20/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 140 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 1.309.171,18€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την προμήθεια υγρών καυσίμων, υγραερίου κίνησης, ελαιολιπαντικών και πρόσθετων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών για τρία έτη και τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού (Σχετ.: ΑΔΣ 43/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 141 (ΛΗΨΗ)

Ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης λόγω ματαίωσης της προμήθειας τερματικών και λογισμικού του ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής παρουσίας προσωπικού του Δήμου Νεάπολης Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 142 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 7.254,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την προμήθεια τερματικών και λογισμικού του ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής παρουσίας προσωπικού του Δήμου και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 143 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 9.291,45 € για την καταβολή αναδρομικών από 3-8-2015 έως 31-12-2017 λόγω επανακατάταξης σε ανώτερη κατηγορία του υπαλλήλου του Δήμου Μότσου Αθανάσιου


ΑΠΟΦΑΣΗ 144 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 6.915,24 € για την καταβολή αναδρομικών από 3-8-2015 έως 31-12-2017 λόγω επανακατάταξης σε ανώτερη κατηγορία του υπαλλήλου του Δήμου Δημάδη Αντώνιου


ΑΠΟΦΑΣΗ 145 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 278,10 € για την καταβολή αναδρομικών οικογενειακής παροχής στον υπάλληλο του Δήμου Σαρακανίδη Ελευθέριο


ΑΠΟΦΑΣΗ 146 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 600.000,00 € για την υλοποίηση της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε θύλακες ανεργίας– Β΄ Φάση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων – Β΄ Κύκλος»


ΑΠΟΦΑΣΗ 147 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 15.699,04 € για το έργο «Εργασίες εκταφής και ανακομιδής λειψάνων από τάφους των Κοιμητηρίων της Δ.Ε. Πεύκων Μ.81/2015»


ΑΠΟΦΑΣΗ 148 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για τις εργασίες πλύσης, απολύμανσης και γρασαρίσματος οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, για δύο έτη προϋπολογιζόμενης δαπάνης 74.400,00€, κήρυξη διαγωνισμού άγονου και επανάληψή του με τους ίδιους όρους (Σχετ.: ΑΔΣ 246/17 , Α.Ο.Ε.525/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 149 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αρδευτικών υλικών για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, και έγκριση προσφορών για το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού που είναι το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 54/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 150 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Α΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής Προσφοράς» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου και έγκριση προσφορών για το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, το οποίο είναι το άνοιγμα και η αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 94/2017, Α.Ο.Ε. 363/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 151 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης εργασιών ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης των εκδηλώσεων του δήμου Νεάπολης – Συκεών, έγκριση δαπάνης ποσού 48.298,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμούς τρόπων εκτέλεσης, όρων διαγωνισμού και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 152 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 23.312,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την προμήθεια και τοποθέτηση κεντρικής θέρμανσης στο σχολικό συγκρότημα του ΕΠΑΛ Νεάπολης και ψήφιση πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 153 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης εργασίας κλαδέματος κόμης δέντρων στο Δήμο Νεάπολης - Συκεών για λόγους ασφαλείας και ευπρεπισμού, έγκριση δαπάνης ποσού 70.754,40€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού και διάθεση της σχετικής πίστωσης (σχετ.: Α.Δ.Σ. 26/2018)


12η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29/03/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 154 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2018


13η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 04/04/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 155 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής προς αυτοψία εγκαταστάσεων συμμετεχόντων του διαγωνισμού επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου


ΑΠΟΦΑΣΗ 156 (ΛΗΨΗ)

Εξέταση των με αρ. Πρωτ. 9282/16-03-18 και 9520/19-03-18 προδικαστικών προσφυγών των εταιρειών ΑΦΟΙ ΑΜΠΕΡΙΑΔΗ Ο.Ε. και «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Θ. – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Ο.Ε.» αντίστοιχα κατά της υπ’ αρ. 63/18 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του με αριθμό 39217 ηλεκτρονικού ανοιχτού άνω των ορίων διαγωνισμού για την “επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Νεάπολης - Συκεών”, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 628.184,0€ (εξακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες εκατόν ογδόντα τέσσερα ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), που προκηρύχθηκε με την 08/7488/01-03-2017 διακήρυξη (Σχετ.: ΑΔΣ 403/2016, ΑΟΕ 57/2017, 259/2017, 426, 427, 429, 474/2017, 59/18 & 63/18)


ΑΠΟΦΑΣΗ 157 (ΛΗΨΗ)

Απόδοση λογαριασμού ποσού 5.980,87 € από το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 00032/14-02-2018 από τον τακτικό υπάλληλο του Δήμου Συκεών κ.Μουταφτσή Ιωάννη, που έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 42/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής


ΑΠΟΦΑΣΗ 158 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 2.368,64 € για την παραλλαγή δικτύου λόγω ορίων ασφάλειας, σε διαφορετικά σημεία της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών λόγω εργασιών ηλεκτροφωτισμού ΦΟΠ και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 159 (ΛΗΨΗ)

Περαίωση εργασιών και οριστική παραλαβή της μελέτης (Β’ φάση σύμβασης) με τίτλο «Μελέτη ΚΕΝΑΚ 12θέσιου 2ου Γυμνασίου Πεύκων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών», Συνολικού Ποσού (με ΦΠΑ): 3.960+ΦΠΑ24%=4.910,40 €


ΑΠΟΦΑΣΗ 160 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για την παράταση νομικού συμβούλου ενώπιον του ΙΕ’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθμ. καταχ. ΑΓ 403/16-01-2013 Αγωγής του Σακελλαρίου Χρήστου, κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 161 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για την παράταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Ε’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 7161/23-12-2013 Προσφυγής της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΡΜΗΣ Α.Ε.Μ.Ε.Ε.», κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 162 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης υπηρεσίας καθαρισμού των φρεατίων όμβριων υδάτων και αγωγών αυτών για την αποφυγή των πλημμυρών στην Δ.Ε. Πεύκων, έγκριση δαπάνης ποσού 13.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού και διάθεση της σχετικής πίστωσης (Σχετ. Α.Δ.Σ. 25/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 163 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασίας συντήρησης και επέκτασης των αρδευτικών δικτύων της υπηρεσίας πρασίνου του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ. Α.Δ.Σ 269/2017 Α.Ο.Ε 22/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 164 (ΛΗΨΗ)

Ακύρωση της αριθ. 10/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής μετά από το αριθ. πρωτ. 10416/09-03-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης σχετικά με την προσφυγή της εταιρείας Παναγιώτης Κ. Ανδρονικίδης & ΣΙΑ Ο.Ε κατά της αρ. 10/2018 Α.Ο.Ε. του Δήμου Νεάπολης – Συκεών αναφορικά με το διαγωνισμό «Διετή συντήρηση συσκευών & μηχανημάτων κλιματισμού στα Δημοτικά στα κτίρια, για την περίοδο 2017 & 2018» (Σχετ.: 296/2017 και 10/2018 Α.Ο.Ε.)


ΑΠΟΦΑΣΗ 165 (ΛΗΨΗ)

Αποδοχή δωρεάς από την επιχείρηση ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ


ΑΠΟΦΑΣΗ 166 (ΛΗΨΗ)

Αποδοχή δωρεάς από την οργάνωση GRIECHENLANDHILFE SCHWEIZ


ΑΠΟΦΑΣΗ 167 (ΛΗΨΗ)

Αποδοχή δωρεάς από την επιχείρηση Lidl Hellas μέσω του Μπορούμε


ΑΠΟΦΑΣΗ 168 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια κλιματιστικών μονάδων (ψύξης – θέρμανσης), για τον κλιματισμό Δημοτικών κτιρίων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και έγκριση προσφορών για το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού που είναι το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών (Σχετ. Α.Ο.Ε 512/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 169 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την ανάθεση των εργασιών συντήρησης – υποστήριξης των φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 53.555,60 € και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ. Α.Ο.Ε 55/2018, 94/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 170 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 9.982,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ανάθεση των εργασιών ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης των εκδηλώσεων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και ψήφιση πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 171 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 40,00 € για την καταβολή ετήσιου ανταποδοτικού τέλους για τη χρήση άδειας λειτουργίας ιδιωτικής χρήσης πρατηρίου υγρών καυσίμων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 172 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 177,46 € για την καταβολή αποζημίωσης επικείμενων (περιφράξεων, δένδρων κλπ) ιδιοκτησίας επί της οδού Ομήρου 9 της Δ.Ε. Πεύκων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 173 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση κατεπείγουσας επισκευής οκτώ απορριμματοφόρων οχημάτων, ενός ημιφορτηγού, δύο φορτηγών, ενός καδοπλυντηρίου, ενός καλαθοφόρου, ενός βυτιοφόρου και ενός σαρώθρου, συνολικά δεκαπέντε οχημάτων της υπηρεσίας καθαριότητας και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 174 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση καταβολής νόμιμης αποζημίωσης για απαλλοτριούμενα οικοπεδικά τμήματα και επικείμενα που βρίσκονται στο Ο.Τ. μεταξύ των οδών Αρχιμήδους και Κολοκοτρώνη της Δ.Ε. Συκεών, καθώς και για την καταβολή δικαστικών δαπανών και αμοιβής πληρεξούσιων δικηγόρων, σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 1272/2017 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Δ΄) και διάθεση της σχετικής πίστωσης


14η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 16/04/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 175 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την ανάθεση εργασίας κοπής – εκκαθάρισης αυτοφυούς βλάστησης (αγριόχορτων) σε αδιαμόρφωτες δημοτικές περιοχές του Δήμου Νεάπολης - Συκεών συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 74.396,28€ και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ.: ΑΔΣ 245/2017, ΑΟΕ 56/2018, 123/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 176 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 516,23 € για την καταβολή αναδρομικών υπερβάλλουσας διαφοράς


ΑΠΟΦΑΣΗ 177 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.074,46 € για την καταβολή αναδρομικών υπερβάλλουσας διαφοράς


ΑΠΟΦΑΣΗ 178 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 83,64 € για την καταβολή αναδρομικών οικογενειακής παροχής στον υπάλληλο του Δήμου Αναστασιάδη Κωνσταντίνο


ΑΠΟΦΑΣΗ 179 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση καταβολής ποσού 172,00€ στον κ. Βασιλειάδη Νικόλαο σύμφωνα με την αρ. 386/2018 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης


ΑΠΟΦΑΣΗ 180 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πιστώσεων για συνεχιζόμενα έργα του Δήμου Νεάπολης – Συκεών κατά το έτος 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 181 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για άσκηση Έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 2191/2018 Απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Τακτική Διαδικασία) και κατά 1) του Σωματείου με την επωνυμία Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης, 2) του Ελληνικού Δημοσίου και 3) της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης


ΑΠΟΦΑΣΗ 182 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Β’ Ακυρωτικού Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΚ 462/4-10-2017 Αίτησης Ακύρωσης του Ζαχαρία Αποστολίδη κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 183 (ΛΗΨΗ)

Αποδοχή δωρεάς από την οργάνωση GRIECHENLANDHILFE SCHWEIZ


ΑΠΟΦΑΣΗ 184 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών και όρων διαγωνισμού για την ασφάλιση περιβάλλοντος χώρου και κτισμάτων της Πολιτιστικής Γειτονιάς, που ανακατασκευάστηκαν στο πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ 2004-2009, από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα (1) έτος


ΑΠΟΦΑΣΗ 185 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, έγκριση δαπάνης ποσού 19.995,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 186 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας του Β’ σταδίου «Ηλεκτρονική απογραφή των Οικονομικών Προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου, εργαλείων σάρωσης και σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών, των Νομικών Προσώπων και των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ. ΑΔΣ 2/2017, ΑΟΕ 178/2017, 358/2017, 569/2017, 93/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 187 (ΛΗΨΗ)

Περαίωση εργασιών και οριστική παραλαβή της μελέτης (Γ’ φάση σύμβασης) με τίτλο «Μελέτη ΚΕΝΑΚ 12θέσιου 2ου Γυμνασίου Πεύκων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών», Συνολικού Ποσού (με ΦΠΑ): 1.050+ΦΠΑ24%=1.302,00 €


ΑΠΟΦΑΣΗ 188 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 189 (ΛΗΨΗ)

Εκτέλεση προϋπολογισμού για το α’ τρίμηνο του 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 190 (ΛΗΨΗ)

Ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης λόγω επίτευξης χαμηλότερου συμβατικού τιμήματος για την προμήθεια και τοποθέτηση λογοτύπων και διακριτικών στο στόλο των οχημάτων — απορριμματοφόρων του Δήμου


15η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 24/04/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 191 (ΛΗΨΗ)

Κατ εξαίρεση ανάθεση σε δικηγόρο και έγκριση δαπάνης


ΑΠΟΦΑΣΗ 192 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 193 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 674,25€ για την εξόφληση οφειλής παρελθόντος οικονομικού έτους


ΑΠΟΦΑΣΗ 194 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπανών ημερήσιας αποζημίωσης δύο υπαλλήλων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών κατά τη μετάβασή τους στο Λονδίνο για συμμετοχή σε διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 195 (ΛΗΨΗ)

Υποβολή λογαριασμών εσόδων και εξόδων τέταρτου (4ου) τριμήνου οικονομικού έτους 2017


ΑΠΟΦΑΣΗ 196 (ΛΗΨΗ)

Υποβολή λογαριασμών εσόδων και εξόδων πρώτου (1ου) τριμήνου οικονομικού έτους 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 197 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού ελέγχου προσκομισθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας υλικών βαφής για τη συντήρηση σχολείων, δημοτικών κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ. Α.Ο.Ε 456/2017, 57/2018, 125/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 198 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών ΝΕΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΚΗ ΠΥΛΗ του Δήμου Νεάπολης-Συκεών συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 33.021,20€ και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ. Α.Ο.Ε 239, 366, 570/2017 και 67/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 199 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Β΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών» του ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια ταινιών μέτρησης σακχάρου φαρμακευτικών ειδών, ιατρικών αναλώσιμων και εξοπλισμού, για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, για δύο (2) έτη και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων (Σχετ.: Α.Δ.Σ.132/2017, Α.Ο.Ε 467/2017, 110/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 200 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια σουιτών εφαρμογών, ηλεκτρονικών υπολογιστών, μηχανών γραφείου και αφαιρούμενων μέσων αποθήκευσης για τις ανάγκες του προσωπικού κοινωφελούς υπηρεσίας του Δήμου Νεάπολης - Συκεών και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 459/2017, 540/2017, 115/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 201 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού Γ΄ σταδίου δικαιολογητικών κατακύρωσης «Έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια ειδών κρεοπωλείου, γαλακτοκομικών, οπωρολοχανικών, παντοπωλείου και άρτου, για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και των Νομικών Προσώπων για δύο (2) έτη, συμπλήρωση δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση εν μέρει του διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 189/2017, Α.Ο.Ε 400/2017, 23/2018, 124/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 202 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 203 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή υπαλλήλων του Δήμου σε σεμινάριο και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 204 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 16.988,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ανάθεση ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη -Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων - Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ΑΠΕ σε Αθλητικές Εγκαταστάσεις” και διάθεση της σχετικής πίστωσης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 205 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός συμβιβαστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης της ιδιοκτησίας με αριθμό κτηματογράφησης 040709 στο Ο.Τ. Γ164 της Δ.Ε. Πεύκων, από το Δήμο Νεάπολης-Συκεών


16η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 02/05/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 206 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 207 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην κ. Τέντζου Παναγιώτα σύμφωνα με την αριθ.1336/2018 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, Τμήμα Θ Μονομελές και διάθεση σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 208 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για άσκηση Εφέσεων κατά των υπ΄αριθ.2950/2018, 2951/2018, 2952/2018 Αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτο- δικείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα ΙΒ΄ Μονομελές) και κατά των 1)Βασιλικής Εξαρχοπούλου, 2) Αναστασίας Εξαρχοπούλου και 3) Υπάτιας Εξαρχοπούλου, αντιστοίχως


ΑΠΟΦΑΣΗ 209 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 438.067,20€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για τη μίσθωση μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για δύο (2) έτη και τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού και διάθεση της σχετικής πίστωσης (Σχετ.: ΑΔΣ 43/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 210 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας του Α΄ και Β΄ σταδίου του επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για επιλογή αναδόχου στις υπολειπόμενες ομάδες της προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών με λειτουργικό σύστημα και λογισμικό, εκτυπωτή τύπου ΑΟ, φωτοαντιγραφικού, μηχανών γραφείου, μαγνητικών δίσκων και τηλεφωνικών συσκευών, ανάδειξη προσωρινού αναδόχου και επανάληψη ή ματαίωση του διαγωνισμού για τις ομάδες Γ΄ και Δ΄ (Σχετ.: ΑΔΣ 10/2017, ΑΟΕ 226/2017, 450/2017, 538/2017, 113/2018, 43/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 211 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση προσφύγων στα πλαίσια του προγράμματος «REACT»


ΑΠΟΦΑΣΗ 212 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των προσφύγων στα πλαίσια του προγράμματος «REACT»


ΑΠΟΦΑΣΗ 213 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση προσφύγων στα πλαίσια του προγράμματος «REACT»


ΑΠΟΦΑΣΗ 214 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση κατάθεσης προσφυγής στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δια της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας σχετικά με Ανάκληση Παραχώρησης


ΑΠΟΦΑΣΗ 215 (ΛΗΨΗ)

Αποδοχή δωρεάς νέου φωτοαντιγραφικού μηχανήματος από GRIECHENLANDHILFE SCHWEIZ


ΑΠΟΦΑΣΗ 216 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου «Επισκευή συντήρηση οδών, πεζοδρόμων, κλιμάκων πεζοδρομίων κλπ 2018-2019» Μ. 1/2018 και διάθεση πίστωσης ποσού 300.000,00 €


ΑΠΟΦΑΣΗ 217 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για ανάθεση εργασίας κλαδέματος κόμης δέντρων στο δήμο Νεάπολης – Συκεών για λόγους ασφαλείας και ευπρεπισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: ΑΔΣ 26/2018, ΑΟΕ 153/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 218 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 19.995,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ανάθεση των κτηνιατρικών υπηρεσιών για την προστασία των αδέσποτων ζώων της Δ.Ε. Πεύκων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 219 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.344,57€ για την σύνδεση του αποχετευτικού δικτύου του 3ου – 5ου Δημοτικού Σχολείου στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης, μεταξύ των οδών Ζάκκα, Διδυμοτείχου, Αθ. Διάκου και Μαδύτου του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και διάθεση της σχετικής πίστωσης


17η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 08/05/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 220 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός συμβιβαστικής τιμής για τις υποχρεώσεις από ρυμοτομία, της ιδιοκτησίας με αριθμό κτηματογράφησης 030613, στο Ο.Τ. Γ124 της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων, προς τον Δήμο Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 221 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για ανάθεση υπηρεσιών ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης των εκδηλώσεων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: ΑΟΕ 151/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 222 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για ανάθεση εργασιών συντήρησης και επισκευής κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, για δύο (2) έτη και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: ΑΔΣ 247/2017, ΑΟΕ 526/2017, 43/2018, 128/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 223 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 9.424,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τις εργασίες επισκευών στους ανελκυστήρες των Δημοτικών κτιρίων, για αποκατάσταση των παρατηρήσεων που διατύπωσε με τις εκθέσεις ελέγχου, ο φορέας πιστοποίησης και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 224 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 892,80 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τη μίσθωση και τοποθέτηση ικριωμάτων (τύπου πύργου) και ψήφιση πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 225 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός όρων διακήρυξης μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 5ου Νηπιαγωγείου Δημοτικής Ενότητας Συκεών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 226 (ΛΗΨΗ)

Ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης από κωδικούς μισθοδοσίας


ΑΠΟΦΑΣΗ 227 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης μετάβασης και ημερήσιας αποζημίωσης του νομικού συμβούλου του Δήμου μας στην Αθήνα και διάθεση της σχετικής πίστωσης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 228 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια κλιματιστικών μονάδων (ψύξης-θέρμανσης), για τον κλιματισμό Δημοτικών κτιρίων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 512/2017, 168/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 229 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αρδευτικών υλικών για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 54/2018, 149/2018)


18η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 15/05/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


AΠΟΦΑΣΗ 230 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 8.060,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ανάθεση των υπηρεσΙών συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων κλιματισμού για τη θερινή περίοδο 2018 και διάθεση της σχετικής πίστωσης


AΠΟΦΑΣΗ 231 (ΛΗΨΗ)

Ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης λόγω λήξης της σύμβασης παροχής εργασιών συντήρησης και υποστήριξης φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου


AΠΟΦΑΣΗ 232 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση καταβολής ποσού 696,00 € στην εταιρεία BRINX Α.Ε. σύμφωνα με το αρ. 984/12-2-2018 πρώτο απόγραφο εκτελεστό της αρ. 2125/2018 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης


AΠΟΦΑΣΗ 233 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018


AΠΟΦΑΣΗ 234 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 1.525,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την «Προμήθεια – τοποθέτηση κουφωμάτων, κιγκλιδωμάτων και διαχωριστικών τοίχων για την προστασία του Δημοτικού Καταστήματος Νεάπολης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» και ψήφιση πίστωσης


AΠΟΦΑΣΗ 235 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 24.752,88 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την «Προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων παιδικών χαρών» και ψήφιση πίστωσης


AΠΟΦΑΣΗ 236 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών «Ασφάλιση περιβάλλοντος χώρου και κτισμάτων της Πολιτιστικής Γειτονιάς που ανακατασκευάστηκαν στο πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ 2004-2009, από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα (1) έτος» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 18/2018, 68/2018, 184/2048)


AΠΟΦΑΣΗ 237 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών «Καθαρισμού φρεατίων όμβριων υδάτων και αγωγών αυτών για την αποφυγή πλημμυρών στη Δ.Ε. Πεύκων» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 25/2018, Α.Ο.Ε. 162/2018)


AΠΟΦΑΣΗ 238 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός συμβιβαστικής τιμής μονάδας για τις υποχρεώσεις της ιδιοκτησίας με αριθμό κτηματογράφησης 051608 στο Ο.Τ. Γ454 της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων, προς το Δήμο Νεάπολης-Συκεών


19η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 23/05/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 239 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας του Γ΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου, εργαλείων σάρωσης και σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών, των Νομικών Προσώπων και των σχολείων της Α/βάθμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και κατακύρωση του διαγωνισμού (Σχετ.: ΑΔΣ 2/2017, ΑΟΕ 178/2017, 358/2017, 569/2017, 93/2018, 186/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 240 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης ένστασης κατά της αριθ.747/2018 απόφασης Δημάρχου με την οποία ανατέθηκαν οι υπηρεσίες Επιθεώρησης και Πιστοποίησης Παιδικών Χαρών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 21.873,60€


ΑΠΟΦΑΣΗ 241 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της Αίτησης Ασφαλιστικών Μέτρων της εταιρείας με την επωνυμία "ΑΦΟΙ ΑΜΠΕΡΙΑΔΗ Ο.Ε.", κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 242 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 1.240,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την "Προμήθεια σφραγίδων των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών" και διάθεση σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 243 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 12.772,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "Ενεργειακή Αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας" και διάθεση σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 244 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 1.364,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την "Παροχή Υπηρεσιών Ενεργειακού Επιθεωρητή για την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) για τα ακίνητα του Δήμου Νεάπολης-Συκεών" και διάθεση σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 245 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την ανάθεση εργασίας συντήρησης και επέκταση των αρδευτικών δικτύων της υπηρεσίας πρασίνου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 24.955,00€ και κατακύρωση διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 246 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Β΄ σταδίου "Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 94/2017, Α.Ο.Ε. 363/2017, 150/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 247 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού συνέχισης Γ΄ σταδίου δικαιολογητικών κατακύρωσης "Έλεγχος συμπληρωματικών δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια ειδών κρεοπωλείου, γαλακτοκομικών, οπωρολαχανικών, παντοπωλείου και άρτου, για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και των Νομικών του Προσώπων για δύο (2) έτη, συμπλήρωση δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για τις ομάδες 2.Ε.α. και 3.Ε.α (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 189/2017, Α.Ο.Ε. 400/2017, 23/2018, 124/2018, 201/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 248 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην κ. Πεταλωτή Άννα, σύμφωνα με την αρ. 2442/2018 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γ΄ Μονομελές και διάθεση σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 249 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 202,16€ για την καταβολή αναδρομικών στον υπάλληλο του Δήμου κ. Καπούλα Ιωάννη


20ή τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 30/05/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


AΠΟΦΑΣΗ 250 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 1.116,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την «Παροχή Υπηρεσιών από πιστοποιημένο εκτιμητή με σκοπό την εκτίμηση της αγοραίας μισθωτικής αξίας του αγροτεμαχίου 1217 και των επικείμενων κτισμάτων του, ιδιοκτησίας του Δήμου Νεάπολης-Συκέων, που βρίσκονται στην Κοινότητα Νέας Ποτίδαιας του Δήμου Νέας Προποντίδος» και διάθεση της σχετικής πίστωσης


AΠΟΦΑΣΗ 251 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών της Μελέτης 37/2018 «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας στο Κολυμβητήριο του Δήμου Νεάπολης-Συκεών»


AΠΟΦΑΣΗ 252 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση απολογισμού του Δήμου Νεάπολης – Συκεών οικονομικού έτους 2017 και ψήφιση υπερβάσεων


AΠΟΦΑΣΗ 253 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός συμβιβαστικής τιμής μονάδος για τις υποχρεώσεις από ρυμοτομία, της ιδιοκτησίας με αριθμό κτηματογράφησης 010204, στο Ο.Τ Γ391 της Δημοτικής Ενότητας Συκεών, προς τον Δήμο Νεάπολης - Συκεών


AΠΟΦΑΣΗ 254 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός όρων διακήρυξης για τη διεξαγωγή δημοπρασίας για αγορά οικοπέδων με δημοπρασία, με σκοπό την κατασκευή εγκαταστάσεων εκπαίδευσης στην Πολεοδομική Ενότητα 1 'Κολοκοτρώνη', στην περιοχή Πέτρου Λεβαντή της Δημοτικής Ενότητας Συκεών


AΠΟΦΑΣΗ 255 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 17.647,93 € για αποζημίωση της ιδιοκτησίας με αριθμό κτηματογράφησης 040709 στο Ο.Τ. Γ164 της Δ.Ε. Πεύκων


AΠΟΦΑΣΗ 256 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για το εγκεκριμένο έργο «Διασυνοριακή πρωτοβουλία για ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και κοινωνικές υπηρεσίες για την ανάδειξη της ασφαλούς γήρανσης, της πρόληψης και της αυτόνομης διαβίωσης για όλους (Cross4All)»


AΠΟΦΑΣΗ 257 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 για την έκτακτη επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


AΠΟΦΑΣΗ 258 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 για την έκτακτη επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


AΠΟΦΑΣΗ 259 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την επιστροφή στο Δήμο Θεσσαλονίκης τμήματος της δ΄ δόσης χρηματοδότησης έτους 2017 για την υλοποίηση του προγράμματος REACT (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki)


AΠΟΦΑΣΗ 260 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018


AΠΟΦΑΣΗ 261 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης εξόδων κίνησης εντός έδρας και διάθεση της σχετικής πίστωσης.


AΠΟΦΑΣΗ 262 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του ΙΓ’ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 5082/2013 Προσφυγής της εταιρίας με την επωνυμία «ΩΚΕΑΝΟΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΕΠΕ», κατά του Δήμου μας


AΠΟΦΑΣΗ 263 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του ΙΒ’ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 4635/2013 Προσφυγής του Κατσιώτη Ηλία, κατά του Δήμου μας


AΠΟΦΑΣΗ 264 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Α’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 147/2014 Προσφυγής του Καλτεριμτζή Ιωάννη, κατά του Δήμου μας


AΠΟΦΑΣΗ 265 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του I’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 4/2-1-2014 Προσφυγής της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΥΡΤΕΑ Ανώνυμος Εταιρία Εμπορίου Αποθηκεύσεως Αντιπροσωπειών Πετρελαιοειδών και Παροχής Υπηρεσιών», κατά του Δήμου μας


AΠΟΦΑΣΗ 266 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του ΙΓ’ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 5335/2013 Προσφυγής του Κατσιώτη Ηλία, κατά του Δήμου μας


AΠΟΦΑΣΗ 267 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Ζ’ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 1988/2013 Προσφυγής της Δημαρέλη Αλεξάνδρας, κατά του Δήμου μας


AΠΟΦΑΣΗ 268 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Α’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 149/10-1-2014 Προσφυγής του Μάνου Γεώργιου, κατά του Δήμου μας


AΠΟΦΑΣΗ 269 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του I’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 267/17-1-2014 Προσφυγής του Πατσιούρη Πασχάλη, κατά του Δήμου μας


AΠΟΦΑΣΗ 270 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Τακτική Διαδικασία) κατά την εκδίκαση της με αριθμό καταθ. ΓΑΚ 8883/2018 και ΕΑΚ 6777/2018 Αγωγής της Ελισάβετ Μαγνήσαλη κατά του Δήμου μας


21η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 11/06/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 271 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 272 (ΛΗΨΗ)

Αποδοχή δωρεάς από την επιχείρηση AGRIS Α.Ε.


ΑΠΟΦΑΣΗ 273 (ΛΗΨΗ)

Απόρριψη από την Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 Ν.3463/06 , της αρθ.πρωτ 92/18 της αριθ. 80/12-04-2018 προσφυγής του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, κατά της με Α.Π. 10416/09-03-2018 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –Θράκης και ακύρωση της αριθ.10/2018 Α.Ο.Ε., αναφορικά με το διαγωνισμό «Διετή συντήρηση συσκευών & μηχανημάτων κλιματισμού στα Δημοτικά στα κτίρια, για την περίοδο 2017 & 2018» (ΣΧΕΤ.: Α.Ο.Ε. 296/17, 10/18)


ΑΠΟΦΑΣΗ 274 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 275 (ΛΗΨΗ)

Ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης από κωδικούς μισθοδοσίας


ΑΠΟΦΑΣΗ 276 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 277 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Στο δίκτυο της, με συγχρηματοδότηση από το Δήμο, του έργου αισθητική αναβάθμισης δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στις οδούς Ανδρέου Δημητρίου, Κονίτσης, Κύπρου, Πλάτωνος και Νικηφορίδη της Δ.Ε Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 278 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας ασφαλτομίγματος ΑΣ 12,5 για εργασίες επισκευής και συντήρησης του οδικού δικτύου και λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, έγκριση δαπάνης ποσού 45.260,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και τεύχους προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 279 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας προπληρωμένων φακέλων αλληλογραφίας του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, έγκριση δαπάνης ποσού 49.798,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 280 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών με τίτλο “Ανάπτυξη/αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ στο Δήμο Νεάπολης - Συκεών”


ΑΠΟΦΑΣΗ 281 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Γ’ Ακυρωτικού Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΝ 68/17-5-2018 Αίτησης Αναστολής, της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΤΣΙΦΤΗ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε.», κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 282 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Α’ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 617/15-11-2017 Προσφυγής της εταιρίας με την επωνυμία «CLEAR MEDIA ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 283 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Γ’ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 466/11-8-2017 Προσφυγής της εταιρίας με την επωνυμία «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 284 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Γ’ Ακυρωτικού Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΚ 430/18-9-2017 Αίτησης Ακύρωσης της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΦΟΡΕΑΣ ΑΤΕΒΕ», κατά του Δήμου μας


22η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 20/06/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 285 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 1.339,20 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την «Προμήθεια χάρτινων θερμικών ρολών εκτύπωσης για το σύστημα σειράς προτεραιότητας των ΚΕΠ του Δήμου Νεάπολης - Συκεών» και ψήφιση πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 286 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 12.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την «Προμήθεια και τοποθέτηση αυτόματου συγκροτήματος ομβρίων υδάτων στη Δ.Ε. Πεύκων» και ψήφιση πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 287 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου «Οικοδομικές συντηρήσεις κτιρίου παιδικού σταθμού οδού Μητροπόλεως Δ.Ε. Νεάπολης» αρ. μελέτης 57/2047 και διάθεση πίστωσης 74.400,00 €


ΑΠΟΦΑΣΗ 288 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου « Ανακατασκευή κεραμοσκεπής 1ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Ε. Πεύκων» αρ. μελέτης 27/2018 και διάθεση πίστωσης 55.800,00 €


ΑΠΟΦΑΣΗ 289 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης για οφειλές παρελθόντος οικονομικού έτους


ΑΠΟΦΑΣΗ 290 (ΛΗΨΗ)

Ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης λόγω λήξης σύμβασης


ΑΠΟΦΑΣΗ 291 (ΛΗΨΗ)

Ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης ποσού 4.378,60€ από τον ΚΑ 30.7135.15 «Προμήθεια και εγκατάσταση ανταλλακτικών μετά των απαραίτητων εργασιών για τη συντήρηση και αποκατάσταση παιδικών χαρών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 292 (ΛΗΨΗ)

Εξέταση της με αρ.πρωτ. 17786/05-06-2018 προδικαστική προσφυγή της εταιρείας ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ κατά της αριθ. 239/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το Γ στάδιο “Ηλεκτρονική αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης” του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου, εργαλείων σάρωσης και σάκων απορριμάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών, των Νομικών Προσώπων και των σχολείων της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης – Συκεών (Σχετ: Α.Δ.Σ. 2/2017, Α.Ο.Ε. 178/2017, 358/2017, 569/2017, 93/2018, 186/2018, 239/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 293 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρικών αυτοκινήτων για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ: Α.Ο.Ε. 529/2017, 43 & 127/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 294 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας “Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς” του επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια και εγκατάσταση αιθουσών λυόμενης προκατασκευής για την κάλυψη αναγκών του 7ου και 14ου Νηπιαγωγείων Δ.Ε. Νεάπολης και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ: Α.Δ.Σ. 192/2017, Α.Ο.Ε. 424, 568/2017, 43, 114/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 295 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού ελέγχου προσκομισθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αρδευτικών υλικών για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ: Α.Ο.Ε 54/2018, 149/2018, 229/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 296 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και έγκριση προσφοράς για το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού που είναι το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών (Σχετ: Α.Ο.Ε. 185/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 297 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού Γ΄ σταδίου ελέγχου προσκομισθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια κλιματιστικών μονάδων (ψύξης-θέρμανσης), για τον κλιματισμό Δημοτικών κτιρίων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ: Α.Ο.Ε. 512/2017, 168/2018, 228/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 298 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την ανάθεση εργασίας κλαδέματος κόμης δέντρων στο δήμο Νεάπολης – Συκεών για λόγους ασφαλείας και ευπρεπισμού συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 70.754,00€ και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ: Α.Δ.Σ. 26/2018, ΑΟΕ 153/2018, 217/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 299 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 5.580,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την ανάθεση υπηρεσιών απομαγνητοφώνησης συνεδριάσεων Δ.Σ. του Δήμου Νεάπολης - Συκεών για ένα έτος και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 300 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους


23η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 04/07/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 301 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού ανοιχτής διαδικασίας µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ κλπ 2018-2019 » (αρ.µελ.01/2018)»


ΑΠΟΦΑΣΗ 302 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων


ΑΠΟΦΑΣΗ 303 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 304 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη καθώς και των πρόσθετων επιβαρύνσεων επί των εισφορών για τους σχολικούς φύλακες: α) Πετανίδη Κωνσταντίνο Αριστείδη για το χρονικό διάστημα από 02/2001 έως 11/2006, β) Ζαμάνη Χρυσούλα για το χρονικό διάστημα από 02/2001 έως 11/2006 και γ) Δαβελούδη Αθανασία για το χρονικό διάστημα από 01/2002 έως 11/2006


ΑΠΟΦΑΣΗ 305 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την αποδοχή ένταξης της πράξης «Ανάπλαση πάρκου «Ρουμάνικων» μεταξύ των οδών Βενιζέλου, Καραμανλή, Παπανδρέου στη Δ.Ε. Νεάπολης» με κωδικό ΟΠΣ 5027134 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»


ΑΠΟΦΑΣΗ 306 (ΛΗΨΗ)

Απόδοση λογαριασμού ποσού 2.368,64 € από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 631Α/23-04-2018 από τον τακτικό υπάλληλο του Δήμου Νεάπολης-Συκεών κ. Μουταφτσή Ιωάννη, που έχει εγκριθεί με την υπ΄αριθ.158/2018 Α.Ο.Ε.


ΑΠΟΦΑΣΗ 307 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 4.018,58 € για την παραλλαγή δικτύου λόγω ορίων ασφαλείας και αποξήλωση ενενήντα πέντε (95) παλαιάς τεχνολογίας φωτιστικών από τους ιστούς της ΔΕΔΔΗΕ σε διαφορετικά σημεία της Δ.Ε. Πεύκων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, λόγω εργασιών ηλεκτροφωτισμού ΦΟΠ και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 308 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός συμβιβαστικής τιμής μονάδας για τις υποχρεώσεις της ιδιοκτησίας με αριθμό κτηματογράφησης 031019 στο Ο.Τ. Γ35 της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων, προς το Δήμο Νεάπολης – Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 309 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός συμβιβαστικής τιμής μονάδας για τις υποχρεώσεις από μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα της ιδιοκτησίας με αριθμό κτηματογράφησης 030412 στο Ο.Τ. Γ121 της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων, προς το Δήμο Νεάπολης – Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 310 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 936,20 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την «Προμήθεια αποστασιόμετρων laser και μετροταινιών για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Δ/νσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών» και ψήφιση πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 311 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού Γ΄ σταδίου ελέγχου προσκομισθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ: Α.Δ.Σ. 94/2017, Α.Ο.Ε 363/2017, 150/2018, 246/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 312 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού Γ΄ σταδίου ελέγχου προσκομισθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια σουιτών εφαρμογών, ηλεκτρονικών υπολογιστών, μηχανών γραφείου και αφαιρούμενων μέσων αποθήκευσης για τις ανάγκες του προσωπικού Κοινωφελούς Υπηρεσίας του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ: Α.Ο.Ε 459/2017, 540/20147, 115/2018, 200/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 313 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού Α΄ σταδίου «Ηλεκτρονικής αποσφράγισης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής» και ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια υγρών καυσίμων, υγραερίου κίνησης, ελαιολιπαντικών και πρόσθετων, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για τρία (3) έτη (Σχετ: Α.Δ.Σ. 43/2018, Α.Ο.Ε. 16/2018, 140/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 314 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού Γ’ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Οικονομικών Προσφορών» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια ταινιών μέτρησης σακχάρου, φαρμακευτικών ειδών, ιατρικών αναλωσίμων και εξοπλισμού, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για δύο (2) έτη και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ: Α.Δ.Σ. 133/2017, Α.Ο.Ε. 464/2017, 110/2018, 199/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 315 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Β΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων διαγωνισμού για την «επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Νεάπολης Συκεών για δύο έτη» και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων (Σχετ.: ΑΔΣ 403/2016, ΑΟΕ 57/2017 , 259/2017, 426, 427, 429, 474/2017, 59/18, 63/18, 156/18


ΑΠΟΦΑΣΗ 316 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την ανάθεση «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΧΜ ΕΟΧ 2004-2009, ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.230,00€ και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 236/18)


ΑΠΟΦΑΣΗ 317 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης του επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για ανάθεση εργασιών συντήρησης και επισκευής κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, για δύο (2) έτη, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 74.400,00€ και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ.: ΑΔΣ 247/2017, ΑΟΕ 526/2017, 43/2018, 128/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 318 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την ανάθεση «υπηρεσίες καθαρισμού φρεατίων ομβρίων υδάτων και αγωγών αυτών για την αποφυγή πλημμυρών στη Δ.Ε. Πεύκων» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 13.000,00€ και κατακύρωση διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 319 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 48.298,00€ και κατακύρωση διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 320 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής


24η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 16/07/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 321 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με την αρ. 4620/2018 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ζ Μονομελές και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 322 (ΛΗΨΗ)

Ακύρωση της αρ.201/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ως προς το σκέλος με το οποίο κατακυρώνονταν η ομάδα 3.Γ.α στην εταιρεία Κ.ΔΑΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ του ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια ειδών κρεοπωλείου, γαλακτοκομικών, οπωρολαχανικών, παντοπωλείου και άρτου, για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και των Νομικών του Προσώπων, για δύο (2) έτη, συμπλήρωση δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του διαγωνισμού για την ομάδα 3.Γ.α. (Σχετ: Α.Δ.Σ. 189/2017, Α.Ο.Ε. 400/2017, 23/2018, 124/2018, 201/2018, 247/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 323 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τις Υπηρεσίες Προσαρμογής με το νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων GDPR (ΕΕ) 2016/679, και διάθεση της σχετικής πίστωσης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 324 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 11.966,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την “Προμήθεια και τοποθέτηση γυψοσανίδων, μεταλλικών κιγκλιδωμάτων και μαρμάρων προσόψεων στο Δημοτικό Κατάστημα Νεάπολης” και ψήφιση πίστωσης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 325 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης ποσού 19.176,60€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για την “Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των διοικητικών υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Νεάπολης-Συκεών” και ψήφιση πίστωσης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 326 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 624,00 € για την καταβολή αποζημίωσης λόγω μη χορήγησης κανονικής άδειας στην υπάλληλο του Δήμου Δεσποτάκη Μαρία


ΑΠΟΦΑΣΗ 327 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (Σχετ. εισήγ. Ο.Υ. 324/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 328 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (Σχετ. εισήγ. Ο.Υ. 325/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 329 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση προσφύγων στα πλαίσια του προγράμματος “REACT”.


ΑΠΟΦΑΣΗ 330 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης του επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για επιλογή αναδόχου στις υπολειπόμενες ομάδες της προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών με λειτουργικό σύστημα και λογισμικό, εκτυπωτή τύπου Α0, φωτοαντιγραφικού, μηχανών γραφείου, μαγνητικών δίσκων και τηλεφωνικών συσκευών και κατακύρωση του διαγωνισμού για την ομάδα Β. (Σχετ: Α.Δ.Σ. 10/2017, Α.Ο.Ε. 226/2017, 450/2017, 538/2017, 113/2018, 43/2018, 210/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 331 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος Δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ, ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ, ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΚΕΩΝ” (Αρ.Μελ.: 50/2016, Α.Δ.Σ. 295/2016, Α.Ο.Ε. 452/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 332 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου “Ανακατασκευή συντήρηση λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου και παράπλευρων οδών” αρ. μελ. 39/2018 και διάθεση πίστωσης ποσού 500.000,00€


ΑΠΟΦΑΣΗ 333 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου ‘‘Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων Λ.Παπανικολάου Γ’ φάση (Δ.Ε. Πεύκων)’’ αρ. μελέτης 22/2018 και διάθεση πίστωσης ποσού 500.000,00€


ΑΠΟΦΑΣΗ 334 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου ‘Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης και πεζοδρομίου επί της Λεωφόρου ΟΧΙ έμπροσθεν του Ι.Ν. Αγ. Παύλου, Δ.Ε. Αγ. Παύλου’ αρ. μελέτης 58/2017 και διάθεση πίστωσης ποσού 40.000,00 €


25η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 18/07/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 335 (ΛΗΨΗ)

Εξέταση της με αρ. πρωτ. 21402/11-07-2018 προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας ΜΠΛΙΟΥΜΗ ΘΕΟΦΑΝΙΑ κατά της αριθ. 292/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε : α) το από 11.06.2018 πρακτικό εξέτασης –γνωμοδότησης της επιτροπής εξέτασης προδικαστικών προσφυγών άνω των ορίων , β) αποφασίστηκε η αποδοχή στο σύνολό της της με αρ. πρωτ. 17786/05.06.2018 προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ για τους λόγους που αναλύονται στο από 11.06.2018 πρακτικό και γ) αποφασίστηκε η επιστροφή του e παραβόλου ποσού 1.354,53€ στην εταιρεία ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ, του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου, εργαλείων σάρωσης και σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών, των Νομικών Προσώπων και των σχολείων της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών (Σχετ.: ΑΔΣ 2/2017, ΑΟΕ 178/2017, 358/2017, 569/2017, 93/2018, 186/2018,239/2018, 292/2018)


26η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 25/07/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 336 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός τιμών ζώνης για χρέωση ΤΑΠ στις εκτός σχεδίου περιοχές του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 337 (ΛΗΨΗ)

Λύση της σύμβασης μίσθωσης η οποία αφορά την εκμίσθωση του υπόγειου χώρου στάθμευσης στην πλατεία Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου στις Συκιές


ΑΠΟΦΑΣΗ 338 (ΛΗΨΗ)

Απόδοση λογαριασμού ποσού 1.344,57€ από το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 829Α 30-5-2018 από τον τακτικό υπάλληλο του Δήμου Νεάπολης-Συκεών κ. Χατζηναούμ Βασίλειο, που έχει εγκριθεί με την υπ΄αριθ.219/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής


ΑΠΟΦΑΣΗ 339 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την αποδοχή ένταξης της πράξης «Διαμόρφωση πράσινου υπαίθριου χώρου επί της οδού Ρ. Φερραίου –Λαϊκή Αγορά στη Δ.Ε. Συκεών» με κωδικό ΟΠΣ 5028095 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»


ΑΠΟΦΑΣΗ 340 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού – άνοιγμα οικονομικής προσφοράς του επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών για την «Διετή συντήρηση συσκευών & μηχανημάτων κλιματισμού στα Δημοτικά στα κτίρια, για την περίοδο 2017 & 2018» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 296/17, 10/18, 273/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 341 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΜΟΝΩΣΕΙΣ, ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», αρ. μελέτης 45/2018 προϋπολογισμού 619.876,00 €


ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 203 ΤΟΥ Ν.4555/2018, ΤΑ 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο ΚΑΙ 7ο ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΣΥΡΟΝΤΑΙ.


27η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 06/08/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 342 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


28η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 08/08/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 343 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού Α΄ σταδίου ελέγχου των δικαιολογητικών τεχνικής προσφοράς του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια υγρών καυσίμων, υγραερίου κίνησης, ελαιολιπαντικών και πρόσθετων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Νεάπολης Συκεών για τρία (3) έτη και συνέχιση διαγωνισμού στο επόμενο στάδιο το οποίο είναι το άνοιγμα και η αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 43/2018, Α.Ο.Ε. 16/2018, 140/2018, 313/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 344 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων


ΑΠΟΦΑΣΗ 345 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ασφαλτομείγματος ΑΣ 12,5 για εργασίες επισκευής και συντήρησης του οδικού δικτύου και λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου Νεάπολης Συκεών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Ο.Ε.278/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 346 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια προπληρωμένων φακέλων αλληλογραφίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Ο.Ε.279/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 347 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Β΄ σταδίου αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 185/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 348 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού Γ΄ σταδίου ελέγχου προσκομισθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης του επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρικών αυτοκινήτων για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης - Συκεών και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Ο.Ε.529/2017, 43, 127& 293/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 349 (ΛΗΨΗ)

α) Έγκριση Πρακτικού για τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και β) Κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο του διαγωνισμού, του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ, ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ, ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΚΕΩΝ», προϋπολογισμού 3.016.400,00€ με ΦΠΑ, Αρ. Μελέτης 50/2016 Σχετ.: Α.Ο.Ε. 331/2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 350 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων Λ. Παπανικολάου Γ’ φάση (Δ.Ε. Πεύκων)


ΑΠΟΦΑΣΗ 351 (ΛΗΨΗ)

Υποβολή λογαριασμών εσόδων και εξόδων δευτέρου (2ου) τριμήνου οικονομικού έτους 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 352 (ΛΗΨΗ)

Ανάκληση της αρ. 64/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς το μέρος με το οποίο έγινε δεκτή η τεχνική προσφορά της εταιρείας ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ε.Π.Ε. για τις ομάδες Α΄, Β΄ και Γ΄ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες εργασιών του συνεργείου συντήρησης και μικροέργων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, για δύο έτη, για τους λόγους που αναφέρονται στην αρ. Σ2/2018 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) (Σχετ.: ΑΔΣ 153/2017 , Α.Ο.Ε. 364/2017, 64/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 353 (ΛΗΨΗ)

Εκτέλεση προϋπολογισμού για το β΄ τρίμηνο του 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 354 (ΛΗΨΗ)

Απόδοση για έγκριση παραστατικών που αφορούν δαπάνες μέσω της παγίας προκαταβολής του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και ψήφιση πίστωσης για την 1η αναπλήρωσή της


ΑΠΟΦΑΣΗ 355 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την εκτέλεση του έργου «Συντηρήσεις μικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Νεάπολης-Συκεών» και συγκεκριμένα «Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (ΔΑΚ) Συκεών: Επιστρώσεις με συνθετικό χλοοτάπητα, συνθετικό χλοοτάπητα (ταρτάν), τοποθέτηση πλαστικών καθισμάτων και εργασίες συντήρησης


ΑΠΟΦΑΣΗ 356 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 για την έκτακτη επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 357 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων και τη δημιουργία νέων κωδικών εξόδων


29η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 20/08/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 358 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για: α) την ακύρωση του δημοσιευμένου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α/ συστήματος 75496, β) ακύρωση της υπ΄αριθ.332/2018 Α.Ο.Ε. και γ) επανακαθορισμός των όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: "Ανακατασκευή - συντήρηση λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου και παραπλεύρων οδών" (αρ. μελ. 39/2018)


30ή τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29/08/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 359 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός όρων διεξαγωγής Δημοπρασίας για την εκποίηση αντικειμένων (κατεστραμμένοι πλαστικοί και μεταλλικοί κάδοι απορριμμάτων) του Δήμου Νεάπολης-Συκεών με δημοπρασία


ΑΠΟΦΑΣΗ 360 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού Β΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών» των ομάδων Α1 Α2, Β1, Γ1, Δ1, Δ2, Ε1, Ε2, του ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια υγρών καυσίμων, υγραερίου κίνησης, ελαιολιπαντικών και πρόσθετων για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για τρία (3) έτη, ανάδειξη προσωρινών αναδόχων και απόφαση για υπολειπόμενες ομάδες (Σχετ.: Α.Δ.Σ.43/2018, Α.Ο.Ε.16/2018, 140/2018, 313/2018, 343/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 361 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018, ενίσχυση κωδικών εξόδων


ΑΠΟΦΑΣΗ 362 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Δ’ Τμήματος Ουσίας του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΕΦ 142/2018 Έφεσης του Τσάλου Γεώργιου κλπ, κατά του Δήμου μας και κατά της υπ’ αριθμ. 8962/2017 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης


ΑΠΟΦΑΣΗ 363 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Τακτική Διαδικασία – Κτηματολογικές Διαφορές) κατά την εκδίκαση της με αριθμ. ΓΑΚ 16961/2018 και ΕΑΚ 13075/2018 Αγωγής που άσκησε ο Αντώνης Καπέτης κατά του Δήμου Νεάπολης Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 364 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Ε’ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 3786/2013 Προσφυγής του Παυλίδη Γεωργίου, κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 365 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του ΙΔ’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 4322/2015 Προσφυγής της Κυρίτση Μαρίας κλπ, κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 366 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του ΙΔ’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 4358/2015 Προσφυγής του Προδαφίκα Δημητρίου κλπ, κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 367 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του ΙΔ’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 4453/2015 Προσφυγής της Φουρίκου Κυριακής, κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 368 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Α’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 432/2015 Προσφυγής του Βενετόπουλου Χρήστου, κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 369 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Β’ Τμήματος Διακοπών του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΝ 117/10-8-2017 Αίτησης Αναστολής της Θεοφανείας Μπλιούμη, κατά του Δήμου μας για την αναστολή της προόδου της διαδικασίας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 24/16670/08-5-2017 και της υπ’ αριθμ. 335/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής


ΑΠΟΦΑΣΗ 370 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης και πεζοδρομίου επί της Λεωφόρου ΌΧΙ έμπροσθεν του Ι.Ν. Αγ. Παύλου», αρ. μελ. 58/2017, προϋπολογισμού 74.400,00€ (Σχετ. Α.Δ.Σ. 246/2018, Α.Ο.Ε. 334/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 371 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ’ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης» του επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια και εγκατάσταση αιθουσών λυόμενης προκατασκευής για την κάλυψη αναγκών του 7ου και 14ου Νηπιαγωγείων Δ.Ε. Νεάπολης και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 192/2017, Α.Ο.Ε. 424, 568/2017, 43,114,294/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 372 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΥΣΗΣ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ, ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 74.400,00€ και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ. Α.Ο.Ε. 525/2017, 148/2018)


31η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 05/09/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 373 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης υπηρεσίας συντήρησης Ηλεκτροφωτισμού Οδών – Πλατειών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για δύο (2) έτη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 73.160,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού (σχετ.: Α.Δ.Σ. 243/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 374 (ΛΗΨΗ)

Απόδοση λογαριασμού ποσού 4.018,58€ από το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 1348Α/ 21-08-2018 από τον τακτικό υπάλληλο του Δήμου Νεάπολης-Συκεών κ. Μουταφτσή Ιωάννη, που έχει εγκριθεί με την υπ΄αριθ.307/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής


ΑΠΟΦΑΣΗ 375 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Α’ Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΕΦ 801/17-8-2017 Έφεσης της Σαφλέκου Κονδυλένιας, κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 376 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την ανάθεση εργασίας «Διετής συντήρηση & μηχανημάτων κλιματισμού στα Δημοτικά κτίρια, για την περίοδο 2017 & 2018» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 50.840,00€ και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ. Α.Ο.Ε. 296/2017, 10/2018, 273/2018, 340/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 377 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού Γ΄ σταδίου ελέγχου προσκομισθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ασφαλτομίγματος ΑΣ 12,5 για εργασίες επισκευής και συντήρησης του οδικού δικτύου και λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου Νεάπολης Συκεών και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 278, 345/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 378 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Θ’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 5214/2015 Προσφυγής των Μαμάκη Χρήστου κλπ (σύνολο: 36 προσφεύγοντες), κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 379 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Θ’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 5744/2015 Προσφυγής της Κυρίτση Ελένης, κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 380 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Θ’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 5033/2015 Προσφυγής του Ιωακειμίδη Χαράλαμπου και της Ιωακειμίδου Αλίκης, κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 381 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Θ’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 199/2015 Προσφυγής του RUSTEMI (ΡΟΥΣΤΕΜΙ) DURIM (ΝΤΟΥΡΙΜ), κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 382 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΣΔ 2345/2018 Αίτησης Διαπίστωσης μη συμμόρφωσης της Εξαρχοπούλου Αναστασίας


ΑΠΟΦΑΣΗ 383 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΣΔ 2346/2018 Αίτησης Διαπίστωσης μη συμμόρφωσης της Εξαρχοπούλου Βασιλικής


ΑΠΟΦΑΣΗ 384 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΣΔ 2347/2018 Αίτησης Διαπίστωσης μη συμμόρφωσης της Εξαρχοπούλου Υπάτιας


ΑΠΟΦΑΣΗ 385 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Ζ’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 2489/2015 Προσφυγής της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. «Δ.Ε.Η. Α.Ε.», κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 386 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Στ’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 3584/2015 Προσφυγής της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΟΠΟΥΡΙΔΗΣ ΟΕ», κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 387 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Η’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΓ 3052/2014 Αγωγής των Αναστασίας Ιωακειμίδου κλπ (σύνολο: 5 ενάγοντες), κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 388 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Θ’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 1393/2015 Προσφυγής της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ)», κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 389 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Ι’ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 3676/17-8-2015 Παρέμβασης του Ιμβρίδη Χαράλαμπου κλπ (σύνολο 3 παρεμβαίνοντες), κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 390 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Η’ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 1293/2015 Προσφυγής του Βαχαρολίδη Γεωργίου, κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 391 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Γ’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 4477/2015 Προσφυγής του Χρήστου Φουρίκου κλπ (σύνολο: 5 προσφεύγοντες), κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 392 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Γ’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΓ 5252/2014 Αγωγής της Παπαπέτρου Αποστολίας, κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 393 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Θ’ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 1429/2015 Προσφυγής του σωματείου με την επωνυμία «ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Φ.Α.Α.Θ.)», κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 394 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του ΙΓ’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΓ 3733/2014 Αγωγής του Χατζηγεωργίου Αναστασίου, κατά του Δήμου μας


32η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 10/09/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 395 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και απευθείας ανάθεση του έργου “Κατεπείγουσα αποκατάσταση οροφών αιθουσών του 2ου Δημοτικού Σχολείου Συκεών” λόγω του κατεπείγοντος


33η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 18/09/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 396 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάκληση της υπ΄αριθ.363/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής


ΑΠΟΦΑΣΗ 397 (ΛΗΨΗ)

Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 398 (ΛΗΨΗ)

Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2019 για το κληροδότημα Αφροδίτης Ισαακίδου Τζιγκόζογλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 399 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου «Οικοδομικές συντηρήσεις κτιρίου παιδικού σταθμού οδού Μητροπόλεως ΔΕ Νεάπολης», αρ. μελ. 57/2017, προϋπολογισμού 74.400,00€ (Σχετ. Α.Δ.Σ. 133/2018, Α.Ο.Ε. 287/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 400 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού ελέγχου προσκομισθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια προπληρωμένων φακέλων αλληλογραφίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 279, 346/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 401 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών διενέργειας Γ΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων διαγωνισμού για την «επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Νεάπολης Συκεών για δύο έτη», κατακύρωση διαγωνισμού, χορήγηση παράτασης, ματαίωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τις ομάδες για τις οποίες δεν κατατέθηκαν προσφορές (Σχετ.: ΑΔΣ 403/2016, ΑΟΕ 57/2017, 259/2017, 426, 427, 429, 474/2017, 59/18, 63/18, 156/18, 315/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 402 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού Γ΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης» για τις ομάδες Α 1, Α 2, Β 1, Γ 1, Δ 1, Δ 2, Ε 1, Ε 2, του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια υγρών καυσίμων, υγραερίου κίνησης, ελαιολιπαντικών και πρόσθετων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Νεάπολης Συκεών για τρία (3) έτη και κατακύρωση του διαγωνισμού για τις προαναφερόμενες ομάδες (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 43/2018, Α.Ο.Ε. 16/2018, 140/2018, 313/2018, 343/2018, 360/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 403 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής Προσφοράς» ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την μίσθωση μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, για δύο (2) έτη και επανάληψη του διαγωνισμού για τις ομάδες Α.1, Α.2, Α.3, Α.4, Β.1 (Σχετ.: Α.Δ.Σ.24/2018, Α.Ο.Ε. 209/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 404 (ΛΗΨΗ)

(ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ): Έγκριση πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ κλπ 2018-2019», αρ. μελ. 01/2018, προϋπολογισμού 1.200.000,00€ (Σχετ. Α.Δ.Σ. 48/2018, Α.Ο.Ε. 216/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 405 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018, ενίσχυση κωδικών εξόδων


ΑΠΟΦΑΣΗ 406 (ΛΗΨΗ)

Ανάκληση της αρ. 343/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ως προς το σκέλος με το οποίο έγιναν δεκτές οι προσφορές των εταιρειών Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και για τις ομάδες Α4 και Α5 του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια υγρών καυσίμων, υγραερίου κίνησης, ελαιολιπαντικών και πρόσθετων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Νεάπολης Συκεών για τρία (3) έτη, για τους λόγους που αναφέρονται στην αρ. 685,686/2018 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 43/2018, Α.Ο.Ε. 16/2018, 140/2018, 313/2018, 343/2018, 360/2018)


34η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19/09/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 407 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της ανάθεσης των εργασιών επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών ποσού 74.400,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με τη διαδιακασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας περίπτωσης, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της πρόσκλησης (Σχετ.:Α.Ο.Ε. 401/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 408 (ΛΗΨΗ)

Υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 409 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού ελέγχου προσκομισθέντων δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης και πεζοδρομίου επί της Λεωφόρου ΟΧΙ έμπροσθεν του Ι.Ν. Αγ. Παύλου, Δ.Ε. Αγ. Παύλου», αρ. μελ. 58/2017, προϋπολογισμού 74.400,00€) (Σχετ. Α.Δ.Σ. 246/2018, Α.Ο.Ε. 334/2018)


35η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 25/09/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 410 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας υγρών καυσίμων, για τις ανάγκες των οχημάτων των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης –Συκεών ποσού 24.671,04€ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης λόγω επείγουσας ανάγκης, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, ανάθεση της προμήθειας στην εταιρεία ΕΤΜΕΚΑΤ ΦΩΤΗΣ ΓΡΙΒΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (με δ.τ. ΕΤ.ΜΕ.ΚΑΤ. Α.Ε.)


36η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 02/10/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 411 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού ελέγχου προσκομισθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και κατακύρωση διαγωνισμού. (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 185, 296, 347/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 412 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας φυτών, δενδρυλλίων, χλοοτάπητα και σπόρων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 65.962,25 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού.


ΑΠΟΦΑΣΗ 413 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης εργασίας κοπής-εκκαθάρισης αυτοφυούς βλάστησης (αγριόχορτων) σε αδιαμόρφωτες δημοτικές περιοχές του Δ. Νεάπολης-Συκεών, για λόγους πυρασφάλειας και προστασίας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 74.396,28€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού. (σχετ.: .Δ.Σ. 261/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 414 (ΛΗΨΗ)

Ακύρωση της αρ. 239/2018 κατακυρωτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς το σκέλος που κατακυρώθηκε στην προσωρινή ανάδοχο εταιρεία ΜΠΛΙΟΥΜΗ ΘΕΟΦΑΝΙΑ οι ομάδες Α, Β. Γ και Ε του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου, εργαλείων σάρωσης και σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών, των Νομοικών Προσώπων και των σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, ύστερα από την αποδοχή της προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΒΕΕ, η οποία εξετάστηκε με την αρ. 292/2018 απόφασή της και νέα κατακύρωση για τις ομάδες Α,Β,Γ και Ε. (Σχετ.:ΑΔΣ 2/2017, ΑΟΕ 178/2017, 358/2017, 569/2017, 93/2018, 186/2018, 239/2018, 292/2018, 335/2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 415 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού Β σταδίου ελέγχου και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών για τις ομάδες Α .4 και Α .5, του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια υγρών καυσίμων, υγραερίου κίνησης, ελαιολιπαντικών και πρόσθετων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για (3) τρία έτη και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για τς προαναφερόμενες ομάδες. (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 43/2018, Α.Ο.Ε. 16/2018, 140/2018, 313/2018, 343/2018, 360/2018, 406/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 416 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ κλπ 2018-2019», αρ. μελ. 01/2018, προϋπολογισμού 1.200.000,00€ (Σχετ. Α.Δ.Σ. 48/2018, Α.Ο.Ε. 216/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 417 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης υπηρεσίας ψηφιοποίησης του αρχείου του δημοτολογίου προϋπολογιζόμενης δαπάνης 64.232,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού.


ΑΠΟΦΑΣΗ 418 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας υπηρεσιών διαχείρισης ογκωδών και αποβλήτων εκσκαφών-κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, για δυο (2) έτη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 340.380,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού. (Σχετ. Α.Δ.Σ. 289/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 419 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας υπηρεσιών ελέγχου νομιμότητας κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, τακτοποίηση κατά το Ν.4495/2017, προσεισμικός έλεγχος κτιρίων και αξιολόγηση της δομικής τους κατάστασης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 450.368,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού. (Σχετ. Α.Δ.Σ. 106/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 420 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας υπηρεσιών συντήρησης διαμορφωμένων χώρων πρασίνου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 558.527,57 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού. (Σχετ. Α.Δ.Σ. 248/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 421 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 300,00 € για την καταβολή των τελών έκδοσης κτηματολογικών φύλλων και διαγραμμάτων από την υπηρεσία του Κτηματολογίου.


ΑΠΟΦΑΣΗ 422 (ΛΗΨΗ)

Αποδοχή δωρεάς από την επιχείρηση AGRIS A.E.


ΑΠΟΦΑΣΗ 423 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την ενίσχυση κωδικών και την δημιουργία νέων κωδικών εξόδων


ΑΠΟΦΑΣΗ 424 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για την κατάθεση προσφυγής ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 κατά της με αριθμ. 48266/6-9-2018 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης


37η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 04/10/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 425 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΓ 5254/2014 Αγωγής του Παναγιώτη Μακρυγιάννη κατά του Δήμου μας


38η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 12/10/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 426 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Θ’ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 2628/29-4-2013 Προσφυγής της εταιρίας με την επωνυμία «ΩΚΕΑΝΟΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΕΠΕ», κατά του Δήμου μας.


ΑΠΟΦΑΣΗ 427 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Θ’ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 2680/2-5-2013 Προσφυγής της Δήμητρας Μαμαλή, κατά του Δήμου μας.


ΑΠΟΦΑΣΗ 428 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Θ’ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 2670/30-4-2013 Προσφυγής του Τσιγκιρλιώτη Αθανασίου κατά του Δήμου μας.


ΑΠΟΦΑΣΗ 429 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΜΟΝΩΣΕΙΣ, ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», προϋπολογισμού 619.876,00€ (αρ. μελ.: 45/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 430 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου «Ανακατασκευή κεραμοσκεπής του 1ου Δημοτικού σχολείου Δ.Ε. Πεύκων» Αρ. Μελέτης 27/2018, προϋπολογισμού 55.800,00€ (Σχετ. Α.Δ.Σ.127/2018, Α.Ο.Ε. 288/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 431 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018, ενίσχυση κωδικών εξόδων


ΑΠΟΦΑΣΗ 432 (ΛΗΨΗ)

Εξέταση της με αρ. Πρωτ. 27932/28-09-18 προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας E-CO Ε.Π.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ κατά της αρ. 401/18 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του με αριθμό 39217 ηλεκτρονικού ανοιχτού άνω των ορίων διαγωνισμού για την “επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Νεάπολης - Συκεών”, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 628.184,0€ (εξακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες εκατόν ογδόντα τέσσερα ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), που προκηρύχθηκε με την 08/7488/01-03-2017 διακήρυξη (Σχετ.: ΑΔΣ 403/2016, ΑΟΕ 57/2017, 259/2017, 426, 427, 429, 474/2017, 59/18 & 63/18,156/18, 315/18, 401/18)


ΑΠΟΦΑΣΗ 433 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού συμπληρωματικών δικαιολογητικών κατακύρωσης, διενέργειας Γ΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης» του ανοικτού ηλεκτρονικού άνω των ορίων διαγωνισμού για την «επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Νεάπολης Συκεών για δύο έτη», και κατακύρωση διαγωνισμού της Θ΄ΟΜΑΔΑΣ «Επισκευή – προμήθεια & τοποθέτηση ελαστικών οχημάτων» (Σχετ.: ΑΔΣ 403/2016, ΑΟΕ 57/2017, 259/2017, 426, 427, 429, 474/2017, 59/18, 63/18, 156/18, 315/18, 401/18)


ΑΠΟΦΑΣΗ 434 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού Β΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες εργασιών του συνεργείου συντήρησης και μικροέργων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, για δύο έτη, και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων (Σχετ.: ΑΔΣ 153/2017, Α.Ο.Ε. 364/2017, 64/2018,352/2018)


Αποσύρθηκε το 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης


ΑΠΟΦΑΣΗ 435 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την αποδοχή ένταξης της πράξης «Επισκευή, συντήρηση σχολικού κτιρίου & αύλειου χώρου του 10ου Δημοτικού Σχολείου Συκεών, μεταξύ των οδών Τσαρουχά, Αργυροκάστρου & Κοντόσογλου της Δ.Ε. Συκεών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»


39η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 16/10/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 436 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 437 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης του επαναληπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΥΣΗΣ, ΑΠΟΛΥΜΑΣΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ , ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ, προυπολογιζόμενης δαπάνης 74.400,00€ και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ.: ΑΟΕ 525/2017, 148/2018, 372/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 438 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας της επισκευής οχημάτων του Δήμου Νεάπολης –Συκεών ποσού 58.600,00€ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης λόγω επείγουσας ανάγκης, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, ανάθεση των εργασιών στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΑΜΠΕΡΙΑΔΗ Ο.Ε.


ΑΠΟΦΑΣΗ 439 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του από 11-10-2018 πρακτικού ανάθεσης εργασιών της Επιτροπής αξιολόγησης και επανάληψη με τους ίδιους όρους της πρόσκλησης της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας περίπτωσης, της ανάθεσης των εργασιών επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών ποσού 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.


ΑΠΟΦΑΣΗ 440 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου «Ανακατασκευή, συντήρηση Λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου και παραπλεύρων οδών» (Αριθμός Μελέτης: 39/2018, Προϋπολογισμός: 1.238.163,44 €)


ΑΠΟΦΑΣΗ 441 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκποίηση κινητών αντικειμένων (κατεστραμμένων πλαστικών και μεταλλικών κάδων απορριμμάτων)


ΑΠΟΦΑΣΗ 442 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Ζ’ Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΓ 576/2017 Αγωγή του Δήμου μας κατά της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ως καθολικού διαδόχου του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης


ΑΠΟΦΑΣΗ 443 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Ζ’ Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΓ 575/2017 Αγωγή του Δήμου μας κατά της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ως καθολικού διαδόχου της (πρώην) Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης και κατά του Ελληνικού Δημοσίου, ως καθολικού διαδόχου του «Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης – Θεσσαλονίκης 1997»


ΑΠΟΦΑΣΗ 444 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Δ’ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 3821/1-7-2014 Προσφυγής του Καραμπίδη Αλέξιου κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 445 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του ΙΒ’ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 1704/20-3-2014 Προσφυγής του Ακτσαλή Ευάγγελου κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 446 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του ΙΔ’ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 95/8-1-2014 Προσφυγής του Κεσίση Δημητρίου κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 447 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΣΔ 2696/2018 Αίτησης Διαπίστωσης μη συμμόρφωσης της Παπαδημητροπούλου Άννας – Αγνής κλπ (σύνολο: 10 αιτούντων)


40ή τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 30/10/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 448 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 449 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός συμβιβαστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης για τα δικαιώματα λόγω ρυμοτομίας, της ιδιοκτησίας με αριθμό κτηματογράφησης 010405, στο Ο.Τ. Γ399 της Δημοτικής Ενότητας Συκεών, από το Δήμο Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 450 (ΛΗΨΗ)

Εκτέλεση προϋπολογισμού για το γ’ τρίμηνο του 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 451 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων Λ. Παπανικολάου Γ’ φάση (Δ.Ε. Πεύκων)», αρ. μελ. 22/2018, προϋπολογισμού 4.980.900,00€ (Σχετ. Α.Δ.Σ. 175/2018, Α.Ο.Ε. 333/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 452 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Οικοδομικές συντηρήσεις κτιρίου παιδικού σταθμού οδού Μητροπόλεως ΔΕ Νεάπολης», αρ. μελ. 57/2017, προϋπολογισμού 74.400,00€ (Σχετ. Α.Δ.Σ. 133/2018, Α.Ο.Ε. 287,399/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 453 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός συμβιβαστικής τιμής μονάδος για τις υποχρεώσεις από ρυμοτομία της ιδιοκτησίας με αριθμό κτηματογράφησης 031507, στο Ο.Τ. Γ37 της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων, προς τον Δήμο Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 454 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Α’ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 1017/2014 Προσφυγής του Κανακάρη Σεραφείμ κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 455 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας & εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας σε κτίρια του Δήμου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 50.220,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμού τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 456 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού Β’ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών» του ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη μίσθωση μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, για δύο έτη και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ. ΑΔΣ 24/2018, ΑΟΕ 209,403/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 457 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας εξέτασης των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς του συνοπτικού διαγωνισμού των υπηρεσιών συντήρησης Ηλεκτροφωτισμού Οδών – Πλατειών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών για δύο (2) έτη και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ. ΑΔΣ 243/2018, ΑΟΕ 373/2018)


41η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 07/11/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 458 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του από 05-11-2018 πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης, της ανάθεσης των εργασιών επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών ποσού 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας περίπτωσης και κατακύρωση των εργασιών (σχετ. ΑΟΕ 401/18, 407/18, 439/18)


ΑΠΟΦΑΣΗ 459 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 460 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των ανταποδοτικών τελών για το έτος 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 461 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για το έτος 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 462 (ΛΗΨΗ)

Νομική στήριξη του Αντιδημάρχου Γκατζέ Στέλιου από τον νομικό σύμβουλο του Δήμου ενώπιον του Β’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης


ΑΠΟΦΑΣΗ 463 (ΛΗΨΗ)

Νομική στήριξη του Αντιδημάρχου Γκατζέ Στέλιου από τον νομικό σύμβουλο του Δήμου ενώπιον του Πταισματοδικείου Θεσσαλονίκης


ΑΠΟΦΑΣΗ 464 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης των εργασιών συντήρησης- επισκευής των μηχανημάτων της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 14.966,80€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 465 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης της προμήθειας χώματος και πασσάλων για την υποστύλωση δέντρων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 29.512,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 466 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια της προμήθειας φυτών, δενδρυλλίων, χλοοτάπητα και σπόρων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Ο.Ε.412/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 467 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των εργασιών κοπής –εκκαθάρισης αυτοφυούς βλάστησης (αγριόχορτων) σε αδιαμόρφωτες δημοτικές περιοχές του Δήμου Νεάπολης Συκεών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 261/2018, Α.Ο.Ε.413/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 468 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018 για την καταβολή πρόσθετης συμπληρωματικής χρηματοδότησης ποσού 300.000,00 € στην Κοινωφελή Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης Συκεών (Κ.Ε.Υ.Ν.Σ) σύμφωνα με την αρ. 329/2018 Α.Δ.Σ.


ΑΠΟΦΑΣΗ 469 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018


42η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 13/11/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 470 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του από 30-10-2018 πρακτικού ελέγχου προσκομισθέντων στοιχείων συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό του έργου «Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης και πεζοδρομίου επί της Λεωφόρου ΟΧΙ έμπροσθεν του Ι.Ν. Αγ. Παύλου, Δ.Ε. Αγ.Παύλου», προϋπολογισμού 74.400€, αρ. μελ. 58/2017 (Σχετ. 246/2018 Α.Δ.Σ., 409/2018, 370/2018, 334/2018 Α.Ο.Ε.)


ΑΠΟΦΑΣΗ 471 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων


ΑΠΟΦΑΣΗ 472 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την αποδοχή ένταξης της πράξης «Προμήθεια οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης Συκεών» στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στα πλαίσια της Πρόσκλησης Ι «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού»


ΑΠΟΦΑΣΗ 473 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την αποδοχή επιχορήγησης ποσού 10.400,59 € για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας όπως προβλέπεται από το Ν.Δ. 57/1973 και την αρ. Π2/οικ.2673/2001 ΚΥΑ


ΑΠΟΦΑΣΗ 474 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 500,00 € για την καταβολή των τελών έκδοσης κτηματολογικών φύλλων και διαγραμμάτων στην υπηρεσία Κτηματολογίου


ΑΠΟΦΑΣΗ 475 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών Ψηφιοποίησης του Αρχείου του Δημοτολογίου προϋπολογιζόμενης δαπάνης 64.232,00€ και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 417/2018 )


ΑΠΟΦΑΣΗ 476 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Α’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΓ 6234/7-11-2014 Αγωγής της Σισμάνη Περιστέρας κατά του Δήμου μας


43η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 20/11/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 477 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Επισκευή συντήρηση οδών, πεζοδρόμων, κλιμάκων πεζοδρομίων κλπ 2018-2019», αρ. μελ. 01/2018, προϋπολογισμού 1.200.000,00 € (Σχετ. Α.Δ.Σ. 48/2018, Α.Ο.Ε. 216/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 478 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για το έτος 2019.


ΑΠΟΦΑΣΗ 479 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών διαφήμισης για το έτος 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 480 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση προσφύγων στα πλαίσια του προγράμματος «REACT»


ΑΠΟΦΑΣΗ 481 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Συντηρήσεις, μονώσεις, χρωματισμοί σχολικών κτιρίων», αρ. μελ. 45/2018, προϋπολογισμού 619.876,00€ (Σχετ. Α.Δ.Σ. 229/2018, Α.Ο.Ε. 341/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 482 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Ανακατασκευή κεραμοσκεπής του 1ου Δημοτικού σχολείου Δ.Ε.Πεύκων», αρ. μελ. 27/2018, προϋπολογισμού 55.800,00€ (Σχετ. Α.Δ.Σ. 127/2018, Α.Ο.Ε. 288/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 483 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Ανακατασκευή, συντήρηση Λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου και παραπλεύρων οδών», αρ. μελ. 39/2018, προϋπολογισμού 1.238.163,44€ (Σχετ. Α.Δ.Σ. 184/2018, Α.Ο.Ε. 358/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 484 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2018, ενίσχυση κωδικών εξόδων


ΑΠΟΦΑΣΗ 485 (ΛΗΨΗ)

Υποβολή λογαριασμών εσόδων και εξόδων τρίτου (3ου) τριμήνου οικονομικού έτους 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 486 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Δ’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΓ 236/2015 Αγωγής του Βάιου Μπαρτζιώκα κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 487 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Γ’ Ακυρωτικού Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΚ 398/12-7-2018 Αίτησης Ακύρωσης της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΤΣΙΦΤΗ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε.», κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 488 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Β’ Τριμελούς Τμήματος Ουσίας του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΓ 701/2017 Αγωγής της Κοινοπραξίας Ε.Δ.Ε. με την επωνυμία «ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ – ΑΛΕΞΙΟΥ Σ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» και της ανώνυμης τεχνικής εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ» κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 489 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Δ’ Ουσίας) κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΕΦ 1145/2018 Έφεση του Δήμου μας κατά της υπ’ αριθμ. 2951/2018 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου (Τμήμα ΙΒ’) και κατά της Εξαρχοπούλου Αναστασίας


ΑΠΟΦΑΣΗ 490 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Δ’ Ουσίας) κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΕΦ 1144/2018 Έφεση του Δήμου μας κατά της υπ’ αριθμ. 2952/2018 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου (Τμήμα ΙΒ’) και κατά της Εξαρχοπούλου Υπατίας


ΑΠΟΦΑΣΗ 491 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Δ’ Ουσίας) κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΕΦ 1146/2018 Έφεση του Δήμου μας κατά της υπ’ αριθμ. 2950/2018 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου (Τμήμα ΙΒ’) και κατά της Εξαρχοπούλου Βασιλικής


ΑΠΟΦΑΣΗ 492 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση προσφύγων στα πλαίσια του προγράμματος «REACT»


44η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 30/11/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 493 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας εργαλείων σάρωσης και σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Νεάπολης –Συκεών ποσού 5.999,86€ με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση με απευθείας ανάθεση από την Οικονομική Επιτροπή λόγω επείγουσας ανάγκης σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, ανάθεση της προμήθειας στην εταιρεία Βούλτσιος Σταύρος Ι.Κ.Ε.


ΑΠΟΦΑΣΗ 494 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας της επισκευής – προμήθειας & τοποθέτησης ελαστικών τροχών για την κάλυψη των αναγκών των οχημάτων των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών ποσού 26.591,80€ με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση με απευθείας ανάθεση από την Οικονομική Επιτροπή λόγω επείγουσας ανάγκης σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, ανάθεση της επισκευής και προμήθειας στην εταιρεία ΥΙΟΙ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΗ Α.Ε


ΑΠΟΦΑΣΗ 495 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για άσκηση Εφέσεων κατά της υπ’αριθ. 7718/2018 απόφασης του Ε’ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και κατά του ΟΑΣΘ.


ΑΠΟΦΑΣΗ 496 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για άσκηση Εφέσεων κατά της υπ’ αριθ. 7719/2018 απόφασης του Ε’ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και κατά του ΟΑΣΘ.


ΑΠΟΦΑΣΗ 497 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για παράσταση ενώπιον του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθμ. Β.Δ.Υ.: 126/2018 και Α.Β.Δ.: 2018/3135 Αίτησης Ανάκλησης του Δήμου μας κατά της υπ’ αριθμ. 359/2018 Πράξης ΣΤ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


ΑΠΟΦΑΣΗ 498 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών του Δημοτικού κοιμητηρίου στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων του Δήμου για το έτος 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 499 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης και πεζοδρομίου επί της Λεωφόρου ΟΧΙ έμπροσθεν του Ι.Ν. Αγ. Παύλου, Δ.Ε. Αγ. Παύλου», Αρ. Μελέτης 58/2017, (ΑΟΕ 470/18, ΑΟΕ409/18, ΑΟΕ370/18, ΑΟΕ334/18, ΑΔΣ246/18, Προϋπολογισμός: 74.400,00€


ΑΠΟΦΑΣΗ 500 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για την κατάθεση Προσφυγής, κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. 67503/22-11-2018 Απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, η οποία ακύρωσε την υπ’ αριθ. 410/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νεάπολης Συκεών, στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 Κ.Δ.Δ. (Ν. 3463/2006) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης


ΑΠΟΦΑΣΗ 501 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για την άσκηση αίτηση ανάκλησης ενώπιον του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε υπόθεση κατά της αριθμ. 359/2018 πράξης του ΣΤ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου


ΑΠΟΦΑΣΗ 502 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Ε’ Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΕΦ 926/2018 Έφεσης του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 503 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Ε’ Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 426/2017 Προσφυγής του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) κατά του Δήμου μας.


ΑΠΟΦΑΣΗ 504 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Ε’ Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 367/2018 Προσφυγής του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 505 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την αποδοχή ένταξης της πράξης «Ανέγερση 2ου Γυμνασίου Πεύκων του Δήμου Νεάπολης Συκεών» με κωδικό ΟΠΣ 5028734 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014 2020»


ΑΠΟΦΑΣΗ 506 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 507 (ΛΗΨΗ)

Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης που αφορά τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 και τροποποίηση σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2019.


ΑΠΟΦΑΣΗ 508 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης» για τις ομάδες Α .4 και Α .5, του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια υγρών καυσίμων, υγραερίου κίνησης, ελαιολιπαντικών και πρόσθετων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Νεάπολης Συκεών για τρία (3) έτη και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 43/2018, Α.Ο.Ε. 16/2018, 140/2018, 313/2018, 343/2018, 360/2018, 406/2018, 415/2018)


Αποσύρθηκε το 10ο θέμα ημερήσιας διάταξης


45η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 11/12/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 509 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Α΄ στάδιο «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής Προσφοράς» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου για τις Υπηρεσίες διαχείρισης ογκωδών και αποβλήτων εκσκαφών – κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ) του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, για δύο (2) έτη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 340.380,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και έγκριση προσφορών για το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού που είναι το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 289/18, Α.Ο.Ε. 418/18)


ΑΠΟΦΑΣΗ 510 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 511 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός συμβιβαστικής τιμής μονάδας για την υποχρέωση σε χρήμα του Δήμου Νεάπολης Συκεών προς την Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων (Ν.Π.Δ.Δ.) σύμφωνα με την υπ΄αρίθμ. 38 Πράξης Εφαρμογής


ΑΠΟΦΑΣΗ 512 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός συμβιβαστικής τιμής μονάδας για τις υποχρεώσεις προς το Δήμο Νεάπολης-Συκεών, από προσκύρωση και ρυμοτομία, της ιδιοκτησίας με αριθμό κτηματογράφησης 021604, στο Ο.Τ. Γ68 της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων


ΑΠΟΦΑΣΗ 513 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός συμβιβαστικής τιμής μονάδας για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ιδιοκτησίας με αριθμό κτηματογράφησης 021918, στο Ο.Τ. Γ115 της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων, από και προς τον Δήμο Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 514 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου «Αποκατάσταση Αγωγού Ομβρίων Υδάτων στην οδό Αβέρωφ Τοσίτσα από την Λ.Παπανικολάου έως την οδό Ελευθερίας, Δ.Ε. Πεύκων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών», αρ. μελ. 67/2018 (Σχετ. 330/2018, 361/2018 & 367/2018 Α.Δ.Σ.)


ΑΠΟΦΑΣΗ 515 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΥΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ» (αρ. μελ. 65/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 516 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός επιτροπής για την διενέργεια ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, για το έτος 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 517 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού Γ΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη μίσθωση μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, για δύο έτη, και κατακύρωση διαγωνισμού για την ομάδα Β.2 «Μίσθωση λεωφορείων» (Σχετ.: ΑΔΣ 24/2018 , Α.Ο.Ε. 209, 403/2018, 456/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 518 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής Προσφοράς» του επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των υπολειπόμενων ομάδων της μίσθωσης μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, για δύο (2) έτη και έγκριση προσφορών για το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού που είναι το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών (Σχετ.: Α.Δ.Σ.24/2018, Α.Ο.Ε. 209/2018, 403/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 519 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 334,80 € στον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. για την μετατόπιση παροχής επί της οδ. Βαλαωρίτη Α3 στην Δ.Ε. Πεύκων


ΑΠΟΦΑΣΗ 520 (ΛΗΨΗ)

Απόδοση για έγκριση παραστατικών που αφορούν δαπάνες μέσω της παγίας προκαταβολής του Δήμου Νεάπολης – Συκεών για την αναπλήρωσή της (2η Αναπλήρωση Παγίας Προκαταβολής 2018)


46η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 20/12/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 521 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπής για την εξέταση ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται στο Δήμο, στα πλαίσια των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με το Ν.4412/2016, για το έτος 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 522 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Γ’ Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΓ681/2017 Αγωγής του Βασιλείου Παγώνη και του Γεωργίου Παπαργυρίου κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 523 (ΛΗΨΗ)

Απόδοση λογαριασμού ποσού 300,00€ από το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 1714Α/15-10-2018 από την τακτική υπάλληλο του Δήμου Νεάπολης-Συκεών Κουκοπούλου Σουλτάνα, που έχει εγκριθεί με την υπ΄αριθ.421/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής


ΑΠΟΦΑΣΗ 524 (ΛΗΨΗ)

Απόδοση λογαριασμού ποσού 334,80€ από το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 2085Α/14-12-2018 από την τακτική υπάλληλο του Δήμου Νεάπολης-Συκεών Σωφρονίδου Μαρία, που έχει εγκριθεί με την υπ΄αριθ.519/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής


ΑΠΟΦΑΣΗ 525 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΥΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ» (αρ. μελ. 65/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 526 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση προσφύγων στα πλαίσια του προγράμματος «REACT»


ΑΠΟΦΑΣΗ 527 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ «ΡΟΥΜΑΝΙΚΩΝ» ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΗ Δ. Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ» του Δ. Νεάπολης - Συκεών (αρ. μελέτης 6/2018) και Συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 528 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός όρων της διακήρυξης του έργου: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ – ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ», αρ. μελέτης 70/2018 προϋπολογισμού 448.880,00 €


ΑΠΟΦΑΣΗ 529 (ΛΗΨΗ)

Απευθείας ανάθεση της μίσθωσης μηχανήματος έργου - εκχιονιστικού για τον αποχιονισμό των οδών της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών λόγω εκτάκτων αναγκών


ΑΠΟΦΑΣΗ 530 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων Λ. Παπανικολάου Γ΄ φάση (Δ.Ε. Πεύκων)», Αρ. Μελέτης 22/2018, (Σχετ. Α.Δ.Σ.175, Α.Ο.Ε.333, 451, Προϋπολογισμός: 4.980.900,00€ με Φ.Π.Α.)


ΑΠΟΦΑΣΗ 531 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Έργων για το έτος 2019, για έργα συνολικού προϋπολογισμού, μέχρι 60.000€ χωρίς Φ.Π.Α.


ΑΠΟΦΑΣΗ 532 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση Επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών και απευθείας αναθέσεων για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, σύμφωνα με το νόμο 4412/2016, για το έτος 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 533 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου ‘Διάνοιξη τμήματος οδού Ελλησπόντου Δ.Ε. Νεάπολης’ αρ. μελέτης 8/2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 534 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ’ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση και έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες εργασιών του συνεργείου συντήρησης και μικροέργων του Δήμου Νεάπολης –Συκεών, για δύο έτη και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Δ.Σ 153/2017, Α.Ο.Ε. 364/2017, 64/2018, 352/2018, 434/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 535 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ’ σταδίου ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας φυτών, δενδρυλλίων, χλοοτάπητα και σπόρων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ. Α.Ο.Ε. 412/2018, 466/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 536 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής Προσφοράς» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου για τις «υπηρεσίες ελέγχου νομιμότητας κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, τακτοποίηση κατά το Ν.4495/2017, προσεισμικός έλεγχος κτιρίων και αξιολόγηση της δομικής τους κατάστασης», του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 450.368,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και έγκριση προσφορών για το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού που είναι το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών (Σχετ.: Α.Δ.Σ.106/18, Α.Ο.Ε. 419/18)


ΑΠΟΦΑΣΗ 537 (ΛΗΨΗ)

Απόδοση λογαριασμού επί του υπ’ αριθμ. 1951Α/26-11-2018 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής αξίας 500,00€ (Σχετ. 474/2018 Α.Ο.Ε.)


47η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27/12/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 538 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός όρων της διακήρυξης του έργου: « ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Β’ Κ.Α.Π.Η. ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ (ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ)», αρ. μελέτης 83/2018 προϋπολογισμού 382.540,00 €


ΑΠΟΦΑΣΗ 539 (ΛΗΨΗ)

Επιστροφή παγίας προκαταβολής Δήμου Νεάπολης-Συκεών έτους 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 540 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Γ’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 4457/2015 Προσφυγής του Καρυοφύλλη Καρύδα κατά του Δήμου μας.


ΑΠΟΦΑΣΗ 541 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Γ’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 4459/2015 Προσφυγής της Αθανασίας Καρύδα κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 542 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Γ’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 4456/2015 Προσφυγής της Ζωγραφιάς Κομνηνού κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 543 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Δ’ Ουσίας) κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΕΦ 510/2018 Έφεση του Δήμου μας κατά της υπ’ αριθμ. 8875/2017 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου (Τμήμα ΙΒ’) και κατά της Εξαρχοπούλου Υπατίας.


ΑΠΟΦΑΣΗ 544 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Δ’ Ουσίας) κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΕΦ 509/2018 Έφεση του Δήμου μας κατά της υπ’ αριθμ. 8876/2017 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου (Τμήμα ΙΒ’) και κατά της Εξαρχοπούλου Αναστασίας.


ΑΠΟΦΑΣΗ 545 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Δ’ Ουσίας) κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΕΦ 508/2018 Έφεση του Δήμου μας κατά της υπ’ αριθμ. 8877/2017 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου (Τμήμα ΙΒ’) και κατά της Εξαρχοπούλου Βασιλικής.


ΑΠΟΦΑΣΗ 546 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του B’ Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΓ 64/2018 Αγωγής της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατά του Δήμου μας.


ΑΠΟΦΑΣΗ 547 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του B’ Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΓ 65/2018 Αγωγής της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατά του Δήμου μας.