Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής κατά το έτος 2020

Πίσω στις Αποφάσεις
Αρχική

/

Ενημέρωση

/

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

/

Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής κατά το έτος 2020

29 Δεκεμβρίου 2020

Αναλυτικά οι αποφάσεις ανά συνεδρίαση

1η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 13/01/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 1 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για παράσταση ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Τακτική Διαδικασία-Δημόσιο) κατά την εκδίκαση της με αριθμ. ΓΑΚ 24950/2019 και ΕΑΚ 20715/2019 Αγωγής που άσκησαν η Χατζηκωστένογλου Ελένη και ο Τούνης Στέφανος κατά του Δήμου Νεάπολης Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 2 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης (Τακτική Διαδικασία) κατά την εκδίκαση της με αριθμ. ΓΑΚ 41741/2019 και ΕΑΚ 1029/2019 Αγωγής που άσκησε η ανώνυμη εταιρία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών», με την επωνυμία «ΣΟΛ α.ε.» κατά του Δήμου Νεάπολης Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 3 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης εκπροσώπου του Δήμου στις Βρυξέλλες, για συμμετοχή στο Συνέδριο Συνδεδεμένων ‘Έξυπνων Πόλεων και Κοινοτήτων, στις 22-23 Ιανουαρίου 2020 και εξειδίκευση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 4 (ΛΗΨΗ)

Αποδοχή δωρεάς από το Δίκτυο για την Υποστήριξη της Λειτουργίας και την Εκπαίδευση των Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας σε θέματα φυσικών καταστροφών - ΔΥΟΠΠ


ΑΠΟΦΑΣΗ 5 (ΛΗΨΗ)

Σύσταση παγίας προκαταβολής έτους 2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 6 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού έργων, για το έτος 2020 για έργα συνολικού προϋπολογισμού μέχρι 60.000€ χωρίς Φ.Π.Α.


ΑΠΟΦΑΣΗ 7 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορο κάτοικο του δήμου. (Σχετ. η αρ. 30/26.11.2019 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Νεάπολης)


ΑΠΟΦΑΣΗ 8 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορο κάτοικο του δήμου. (Σχετ. η αρ. 32/19.12.2019 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Νεάπολης)


ΑΠΟΦΑΣΗ 9 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού κάτω των ορίων διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες υποστήριξης του πιλοτικού προγράμματος Δήμου Νεάπολης-Συκεών στο πλαίσιο της Πράξης Cross4all», στο πλαίσιο της Πράξης Cross4all - INTERREG, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 99.299,93€ με το Φ.Π.Α. (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 183/2019, 233/2019)


Αποσύρθηκε το 6ο θέμα ημερήσιας διάταξης


ΑΠΟΦΑΣΗ 10 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών κτιρίων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» (Α.Μ.51/2019)


2η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 16/01/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 11 (ΛΗΨΗ)

Διευκρίνηση σε σχέση με την υπ΄αριθ. 2/540/10-01-20 διακήρυξη


3η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 21/01/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 12 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2020 για την ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων


ΑΠΟΦΑΣΗ 13 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ακατέργαστου αλατιού αποχιονισμού για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 321/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 14 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης της σύμβασης προμήθειας σκυροδέματος και πλέγματος για τις ανάγκες του συνεργείου συντήρησης και μικροέργων του Δήμου, διάρκειας δύο ετών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 39.928,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 15 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση «Υπηρεσίες Υποστήριξης Λογισμικού Εφαρμογών για τις ανάγκες των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» συνολικού προϋπολογισμού 39.808,96€ και κατακύρωση διαγωνισμού. (Σχετ. Α.Ο.Ε. 302/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 16 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Ζ’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 1983/2018 Προσφυγής της Σουλτάνας Ξεφτέρη – Αντωνιάδου, κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 17 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Ζ’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΓ 5054/2018 Αγωγής του Αβραμίδη Γεώργιο κλπ (σύνολο 47 ενάγοντες), κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 18 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Ι’ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 3232/2017 Προσφυγής του Νικολάου Σολδάτου κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 19 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Η’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΓ 3268/2017 Αγωγής του Παπαδόπουλου Σεραφείμ, κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 20 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του IA’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΓ 4811/2017 Αγωγής του Ελευθεριάδη Σάββα, κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 21 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Ε’ Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 357/2019 Προσφυγής της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ κατά του Δήμου μας


4η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29/01/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 22 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση «Ασφάλιση α) αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών από 31/3/2020 μέχρι 31/3/2021 και β) περιβάλλοντος χώρου και κτισμάτων της Πολιτιστικής Γειτονιάς που ανακατασκευάστηκαν στο πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ 2004-2009, από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα (1) έτος» προ υπολογιζόμενης δαπάνης 55.990,00€ και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 328/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 23 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση προσφύγων στα πλαίσια του προγράμματος «REACT»


ΑΠΟΦΑΣΗ 24 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός επιτροπής για την διενέργεια ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων (Κ.Η.Σ.Κ.), για τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, για το έτος 2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 25 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για άσκηση Έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 8090/2019 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Γ’), η οποία έκανε εν μέρει δεκτή την Αγωγή της Αποστολίας Παπαπέτρου κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 26 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Γ’ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 1141/2018 Προσφυγής του Αρβανίτη Νικολάου και της Αρβανίτου Ζωής, κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 27 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Θ’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 4339/2017 Προσφυγής του Τζιότζιου Δημητρίου, κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 28 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Θ’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 4395/2017 Προσφυγής του Ευθυμιάδη Θεοδώρου, κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 29 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση για την χρονική παράταση της με αριθ. Πρωτ. 5011/11.02.2019 σύμβασης για την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας με τον ΒΙΛΛΙΩΤΗ ΣΩΤΗΡΙΟ, ποσού 4.933,46 €


ΑΠΟΦΑΣΗ 30 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση για την χρονική παράταση της με αριθ. πρωτ. 6130/20-02-2019 σύμβασης για την ανάθεση υπηρεσιών «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΣΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ» συνολικού ποσού 13.571,80€, με την εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε


ΑΠΟΦΑΣΗ 31 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 32 (ΛΗΨΗ)

Απόδοση λογαριασμού ποσού 1.285,00€ από το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 1311Α/24-7-19 από τον τακτικό υπάλληλο του Δήμου Νεάπολης-Συκεών Παξιμαδά Παράσχο, που έχει εγκριθεί με την υπ΄αριθ. 177/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής


5η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 04/02/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 33 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Σαουλίδη Αντώνιου στην Αθήνα στις 7 Φεβρουαρίου 2020, ως εκπροσώπου του Δήμου για συμμετοχή σε συσκέψεις με τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και εξειδίκευση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 34 (ΛΗΨΗ)

Εκτέλεση προϋπολογισμού για το δ’ τρίμηνο του 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 35 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ σταδίου ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων διαγωνισμού προμήθειας αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου, εργαλείων σάρωσης και σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών, των Νομικών Προσώπων και των σχολείων της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης, για τις ομάδες Α’, Β’, Γ’ και Ε’ και κατακύρωση διαγωνισμού.

(Σχετ.: ΑΔΣ 2/2017, ΑΟΕ 178/2017, 358/2017, 569/2017, 93/2018, 186/2018, 239/2018, 292/2018, 335/2018, 414/2018, 170/2019, 216/2019, 319/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 36 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών


Αποσύρθηκαν τα 4ο και 5ο θέματα ημερήσιας διάταξης


6η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 11/02/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 37 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Συντηρήσεις, μονώσεις, χρωματισμοί σχολικών κτιρίων» (ΑΜ50/19)


ΑΠΟΦΑΣΗ 38 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός συμβιβαστικής τιμής μονάδος για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα λόγω ρυμοτομίας, της ιδιοκτησίας με αριθμό κτηματογράφησης 031009, στο Ο.Τ. Γ33 προς και από το Δήμο Νεάπολης-Συκεών, στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων


ΑΠΟΦΑΣΗ 39 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για την κατάθεση Προσφυγής, κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. 73342/17-1-2020 Απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, η οποία ακύρωσε εν μέρει την υπ’ αριθ. 341/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νεάπολης Συκεών, στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 Κ.Δ.Δ. (Ν. 3463/2006) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης


ΑΠΟΦΑΣΗ 40 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 41 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ Σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση δικαιολογητικών κατακύρωσης» του ανοικτού ηλεκτρονικού κάτω των ορίων διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «Ανάθεση εργασιών επισκευής ηλεκτρολογικών – ηλεκτρονικών συστημάτων και αμαξωμάτων των οχημάτων & μηχανημάτων έργου και επισκευής - συντήρησης δικύκλων - τρίκυκλων οχημάτων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για δύο έτη», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 187.240,00€ με το Φ.Π.Α και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 181/2019, 238/2019, 303/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 42 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ακατέργαστου αλατιού αποχιονισμού για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 321/2019, 13/2020)


7η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 25/02/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 43 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 44 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης, διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης του Αντιδημάρχου κ. Σαουλίδη Αντώνιου στην Αθήνα στις 27 & 28 Φεβρουαρίου 2020, ως εκπροσώπου του Δήμου για συμμετοχή στο 6ο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και εξειδίκευση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 45 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Α΄ και Β΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής Προσφοράς» και «Οικονομικής προσφοράς» του ανοικτού ηλεκτρονικού κάτω των ορίων διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών κοπής-εκκαθάρισης αυτοφυούς βλάστησης (αγριόχορτων) σε αδιαμόρφωτες δημοτικές περιοχές του Δ. Νεάπολης-Συκεών, για λόγους πυρασφάλειας και προστασίας» του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 140.092,59€ με το Φ.Π.Α , έγκριση προσφορών και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 274/2019, Α.Ο.Ε. 242/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 46 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της αριθ. 193/4968/21-02-2020 απόφασης Δημάρχου σχετικά με την εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Ε’ Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 327/2019 Προσφυγής της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε." κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 47 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 48 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την αποδοχή ένταξης της πράξης "Ενίσχυση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Νεάπολης-Συκεών" με κωδικό ΟΠΣ 5049907 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία 2014-2020"


ΑΠΟΦΑΣΗ 49 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 20/2020 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ "Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης – Συκεών" με θέμα "εκτέλεση προϋπολογισμού για το δ’ τρίμηνο 2019"


ΑΠΟΦΑΣΗ 50 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 23/2020 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ "Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης – Συκεών" με θέμα "Συζήτηση και λήψη απόφασης για Έγκριση αναμόρφωσής του ΟΠΔ 2020"


8η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 04/03/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 51 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για τα έτη 2020 και 2021, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 67.084,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και κατακύρωση διαγωνισμού. (Σχετ. Α.Ο.Ε. 227/2019, 273/2019,327/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 52

Έγκριση διενέργειας της ανάθεσης «Ανάθεση εργασίας συντήρησης και επέκτασης των αρδευτικών δικτύων της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δ. Νεάπολης-Συκεών» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 43.400,00€, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού (ΣΧΕΤ.: Α.Δ.Σ. 350/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 53 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση «Ασφάλιση α) αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών από 31/3/2020 μέχρι 31/3/2021 και β) περιβάλλοντος χώρου και κτισμάτων της Πολιτιστικής Γειτονιάς που ανακατασκευάστηκαν στο πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ 2004-2009, από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα (1) έτος» προυπολογιζόμενης δαπάνης 55.990,00€ και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ. Α.Ο.Ε. 328/2019, 22/2020)


Αποσύρθηκε το 3ο θέμα ημερήσια διάταξης


ΑΠΟΦΑΣΗ 54 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΏΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ» (ΑΜ51/19)


ΑΠΟΦΑΣΗ 55 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορο κάτοικο του δήμου (Σχετ. η αρ. 7/19.02.2020 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Συκεών)


ΑΠΟΦΑΣΗ 56 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2020


9η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 10/03/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 57 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την υπολειπόμενη ομάδα Α΄ της «Προμήθειας εξοπλισμού για την υλοποίηση της Πράξης Cross4all» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 230/2017 , Α.Ο.Ε. 156/2019, 300/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 58 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για άσκηση Έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 1966/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Ειδική Διαδικασία), η οποία έκανε εν μέρει δεκτή την Αγωγή που άσκησε η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία με την επωνυμία «ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «OCEAN CLUB IKE» κατά του Δήμου μας.


ΑΠΟΦΑΣΗ 59 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για άσκηση Αίτησης Αναίρεσης κατά της υπ’ αριθ. 1361/2019 απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Τμήμα Ι’), η οποία απέρριψε την από 17-12-2014 και με Α.Β.Δ. 540/2014 έφεση του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 60 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Ζ’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΓ 5132/20- 12-2017 Αγωγής της Πασχαλίδου Σοφίας, κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 61 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας της ανάθεσης των υπηρεσιών με θέμα «Παροχή υπηρεσίας καθαρισμού φρεατίου όμβριων υδάτων και αγωγών αυτών για την αποφυγή πλημμυρών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 28.644,00€, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού (ΣΧΕΤ.: Α.Δ.Σ. 317/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 62 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης της σύμβασης προμήθειας φυτών, δενδρυλλίων και χλοοτάπητα για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 67.743,50€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


10η διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 24/03/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 63 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση προσφύγων στα πλαίσια του προγράμματος «REACT»


ΑΠΟΦΑΣΗ 64 (ΛΗΨΗ)

Παράταση της συνολικής διάρκειας της με αρ. πρωτ. 15965-28/5/2019 σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της διοργάνωσης διήμερης συνάντησης εργασίας των εταίρων και συνεδρίου της Πράξης Cross4all


ΑΠΟΦΑΣΗ 65 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας της ανάθεσης «Ανάθεση εργασίας κλαδέματος κόμης δέντρων στο Δ. Νεάπολης-Συκεών για λόγους ασφάλειας και ευπρεπισμού» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 74.300,80€, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού (ΣΧΕΤ.: Α.Δ.Σ. 35/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 66 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια σκυροδέματος και πλέγματος για τις ανάγκες του συνεργείου συντήρησης και μικροέργων του Δήμου και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 14/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 67 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας υπηρεσιών συντήρησης διαμορφωμένων χώρων πρασίνου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 597.340,82€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 320/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 68 (ΛΗΨΗ)

Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 69 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Αφροδίτης Ισαακίδου Τζιγκόζογλου οικονομικού έτους 2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 70 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 71 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός των όρων διακήρυξης για τη διεξαγωγή δημοπρασίας για την εκμίσθωση του χώρου στάθμευσης οχημάτων στην πλατεία Γάτσου στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 72 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός των όρων διακήρυξης για τη διεξαγωγή δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπογείου χώρου στάθμευσης οχημάτων στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Συκεών


11η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 07/04/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 73 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση παράτασης εργασιών της υπηρεσίας «Επιθεώρηση & Πιστοποίηση Παιδικών Χαρών» (ΑΡ. ΜΕΛ.: 11/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 74 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια αρδευτικών υλικών για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 301/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 75 (ΛΗΨΗ)

Οριστική Παραλαβή της Μελέτης : «Ανασχεδιασμός Ωρίμανσης Μελέτης ΕΡΓΟΥ: «Ανακατασκευή Κρασπέδων και Πεζοδρομίων Επταπυργίου, Υποέργο Α’ : από οδό Φωκά έως Λεωφ. Α. Παπανδρέου & Υποέργο Β’ : από Ανθέων έως Φωκά»


ΑΠΟΦΑΣΗ 76 (ΛΗΨΗ)

Α) Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2020, λόγω έκτακτης κατανομής ποσού 60.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 και

Β) Έγκριση της ανάθεσης διενέργειας της επείγουσας προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού Τηλεργασίας ποσού 6.400,26€ για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεση της προμήθειας στην εταιρεία Space Hellas.


ΑΠΟΦΑΣΗ 77 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση λύσης μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση προσφύγων στα πλαίσια του προγράμματος «REACT»


ΑΠΟΦΑΣΗ 78 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 79 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 30.000,00 € για την επιχορήγηση των Ιερών Ναών που εδρεύουν στον Δήμο


ΑΠΟΦΑΣΗ 80 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της ανάθεσης διενέργειας της επείγουσας εργασίας απολύμανσης των δημοτικών και σχολικών κτιρίων του Δήμου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 19.344,00€ για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεση της προμήθειας στην εταιρεία PEST & HEALTH - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ


12η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 14/04/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 81 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της ανάθεσης διενέργειας της επείγουσας προμήθειας υγειονομικού υλικού και μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων για την αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού (COVID-19) ποσού 26.980,04€ για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, στο πλαίσιο λήψης μέτρων προστασίας της Δημόσιας υγείας σε χώρους εργασίας, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεση της προμήθειας


ΑΠΟΦΑΣΗ 82 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την υπολειπόμενη ομάδα Α΄ της «Προμήθειας εξοπλισμού για την υλοποίηση της Πράξης Cross4all» και κατακύρωση διαγωνισμού


13η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 23/04/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 83 (ΛΗΨΗ)

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την νέα Αρχιτεκτονική Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Δήμο Νεάπολης - Συκεών», διακήρυξη 09/6570/10.03.2020


14η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 28/04/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 84 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της ανάθεσης διενέργειας της επείγουσας προμήθειας απολυμαντικών υγρών για την απολύμανση δημόσιων (εξωτερικών) χώρων και επιφανειών, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών από τον κορωνοϊό COVID-19, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεση της προμήθειας


ΑΠΟΦΑΣΗ 85 (ΛΗΨΗ)

Α) Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2020, προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 και Β) Έγκριση της ανάθεσης διενέργειας της μίσθωσης δύο (2) πολυμηχανημάτων έργου για τις ανάγκες του Τμήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για την απολύμανση των κάδων απορριμμάτων και την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών από τον κορωνοϊό COVID-19, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεση της προμήθειας


ΑΠΟΦΑΣΗ 86 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Ενίσχυση αθλητικού εξοπλισμού στα σχολεία του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» (αρ. μελ. 04/2019), προϋπολογισμού 230.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%


ΑΠΟΦΑΣΗ 87 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του A’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθμ. καταχ. ΠΡ 1548/2018 Προσφυγής του Ιωάννη Καλαϊτζή, κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 88 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Γ’ Ακυρωτικό) κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθμ. ΑΚ 12/15-1-2020 Αίτησης Ακύρωσης της Κυρίτση Μαρίας κλπ (σύνολο 5), κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 89 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Ε’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθμ. καταχ. ΠΡ 4027/2018 Προσφυγής του Κοσμά Σκορδά, κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 90 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Στ’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθμ. καταχ. ΠΡ 4081/2018 Προσφυγής του Αχιλλέα Βαρκά, κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 91 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Θ’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθμ. καταχ. ΠΡ 3016/2018 Προσφυγής του Γεώργιου Αραμπατζή, κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 92 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του ΙΓ’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθμ. καταχ. ΠΡ 4754/2018 Προσφυγής του Τσιγκόπουλου Αργυρίου, κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 93 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του H’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθμ. καταχ. ΑΓ 3268/2017 Αγωγής του Παπαδόπουλου Σεραφείμ, κατά του Δήμου μας


15η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 05/05/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 94 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Γ’ Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΚ13/16-1-2020 Αίτησης Ακύρωσης της Φουρίκου Κυριακής, κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 95 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Στ’ Ουσίας) κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθμ. καταχ. ΑΓ 111/27-2-2020 Αγωγής της Θεοφανείας Μπλιούμη, κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 96 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Α΄ και Β΄ σταδίου του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Ανάθεση εργασίας κλαδέματος κόμης δέντρων στο Δ. Νεάπολης-Συκεών για λόγους ασφάλειας και ευπρεπισμού» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 74.300,80€ με το Φ.Π.Α και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 35/2020, Α.Ο.Ε.65/2020)


16η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 12/05/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 97 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβολής πρότασης έργου με τίτλο «CooL», στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλία EIT Urban Mobility


17η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 15/05/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 98 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για άσκηση Αίτησης ακύρωσης και Αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/40101/4147/30-04-2020 απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία μετατάσσεται η υπάλληλος Σιαμάτρα Ελένη από το Δήμο μας στο Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος του Σώματος Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Επιθεωρητών & Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας


18η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19/05/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 99 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορο κάτοικο του δήμου (Σχετ. η αρ. 16/13.04.2020 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Συκεών)


ΑΠΟΦΑΣΗ 100 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορο κάτοικο του δήμου (Σχετ. η αρ. 20/14.04.2020 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Νεάπολης)


Αποσύρθηκε το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης


ΑΠΟΦΑΣΗ 101 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης της σύμβασης προμήθειας και εγκατάστασης φωτιστικών σωμάτων LED στα κτήρια του Δημαρχείου Νεάπολης-Συκεών και του Δημοτικού Καταστήματος Νεάπολης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 35.752,92€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 102 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια σκυροδέματος και πλέγματος για τις ανάγκες του συνεργείου συντήρησης και μικροέργων του Δήμου και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 14/2020, 66/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 103 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης της σύμβασης προμήθειας ασφαλτομίγματος ΑΣ12,5 για εργασίες επισκευής και συντήρησης, του οδικού δικτύου και λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 73.160,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 104 (ΛΗΨΗ)

Εκτέλεση προϋπολογισμού για το α΄ τρίμηνο του 2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 105 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 39.963,20€ για την εκτέλεση εργασιών από τον Οργανισμό ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και αφορούν στο έργο ‘Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων Λεωφόρου Παπανικολάου Γ’ Φάση Δ.Ε. Πεύκων’


ΑΠΟΦΑΣΗ 106 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση & Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Καταστήματος Αγίου Παύλου» στο πλαίσιο της Α΄ Πρόσκλησης με κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2019» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2019-2020, του Πράσινου Ταμείου


19η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 26/05/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 107 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας της ανάθεσης των εργασιών «Διετή συντήρηση αντλιοστασίων στις αρδευτικές εγκαταστάσεις του Δήμου και του πυροσβεστικού συγκροτήματος στο αλσύλλιο της δενδροφυτείας, για την περίοδο 2020 & 2021», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 21.080,00€, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού (ΣΧΕΤ.: Α.Δ.Σ. 7/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 108 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβολής πρότασης έργου με τίτλο «Ο δείκτης κοινωνικής προόδου SPI και ο χάρτης ευαλωτότητας στον COVID-19 στην περιοχή της Ένωσης Κοινοτήτων του Alto Bradano», στο πλαίσιο πρόσκλησης της περιφέρειας Βασιλικάτα της Ιταλίας


ΑΠΟΦΑΣΗ 109 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Α΄ και Β΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής Προσφοράς» και «Οικονομικής προσφοράς» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών σίτισης (έτοιμου φαγητού) για τη σίτιση απόρων κατοίκων του Δήμου Νεάπολης- Συκεών, ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την ομάδα Α΄ του διαγωνισμού και ακύρωση του διαγωνισμού για την ομάδα Β΄ (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 320/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 110 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης της σύμβασης προμήθειας 450 τεμαχίων μεταλλικών προστατευτικών στύλων πεζοδρομίων για τις ανάγκες εργασιών του συνεργείου συντήρησης και μικροέργων του Δήμου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 13.950,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 111 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης της σύμβασης προμήθειας υδραυλικών και αποχετευτικών υλικών για τις κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις του Δήμου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 112 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης της σύμβασης με θέμα «Online Μηχανή Αναζήτησης Οικοδομικών Αδειών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 219.988,40€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 113 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης της προμήθειας οχημάτων για την υλοποίηση της πράξης Καθαρές Αστικές Μεταφορές στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 305.311,50€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 114 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας της ανάθεσης Εργασιών - Υπηρεσιών Συντήρησης-Υποστήριξης των φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών προϋπολογιζόμενης δαπάνης 68.776,60€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 115 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας της ανάθεσης εργασιών συντήρησης-επισκευής των μηχανημάτων της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 24.477,60€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 116 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης της προμήθειας ελαιολιπαντικών και πρόσθετων, για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Νεάπολης Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 107.632,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 117 (ΛΗΨΗ)

Υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 118 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 119 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση απολογισμού του Δήμου Νεάπολης - Συκεών οικονομικού έτους 2019 και ψήφιση υπερβάσεων


ΑΠΟΦΑΣΗ 120 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός των όρων της διακήρυξης του έργου «Ενίσχυση Αθλητικού Εξοπλισμού στα σχολεία του Δήμου Νεάπολης - Συκεών» (αρ. μελ. 04/2019), προϋπολογισμού 230.000,00 €»


ΑΠΟΦΑΣΗ 121 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης» του ανοικτού ηλεκτρονικού κάτω των ορίων διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών κοπής-εκκαθάρισης αυτοφυούς βλάστησης (αγριόχορτων) σε αδιαμόρφωτες δημοτικές περιοχές του Δ. Νεάπολης-Συκεών, για λόγους πυρασφάλειας και προστασίας» του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 140.092,59€ με το Φ.Π.Α, απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου, κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής και ανακήρυξη ως προσωρινού αναδόχου του αμέσως επόμενου με την χαμηλότερη τιμή (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 274/2019, Α.Ο.Ε.242/2019, 45/2020) (Αναβλήθηκε)


20ή διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 04/06/2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 122 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης» του ανοικτού ηλεκτρονικού κάτω των ορίων διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών κοπής-εκκαθάρισης αυτοφυούς βλάστησης (αγριόχορτων) σε αδιαμόρφωτες δημοτικές περιοχές του Δ. Νεάπολης-Συκεών, για λόγους πυρασφάλειας και προστασίας» του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 140.092,59€ με το Φ.Π.Α, και κατακύρωση του διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 274/2019, Α.Ο.Ε.242/2019, 45/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 123 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του έργου με τίτλο «Πράσινα Δώματα σε κτίρια δημοτικών υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό 182.6e «Δημιουργία - αναβάθμιση πυρήνων πρασίνου, πράσινων διαδρόμων, πράσινων δωμάτων και κάθετων κήπων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρική Μακεδονία του ΕΣΠΑ 2014-2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 124 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση προσφύγων στα πλαίσια του προγράμματος «REACT»


ΑΠΟΦΑΣΗ 125 (ΛΗΨΗ)

Ενίσχυση δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης - Απασχόληση προσωπικού ΟΤΑ κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού – COVID 19


ΑΠΟΦΑΣΗ 126 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας 2ου επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού κάτω των ορίων διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες υποστήριξης του πιλοτικού προγράμματος Δήμου Νεάπολης-Συκεών στο πλαίσιο της Πράξης Cross4all», στο πλαίσιο της Πράξης Cross4all - INTERREG, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 99.299,93€ με το Φ.Π.Α. (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 183/2019, 233/2019, 09/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 127 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών κλαδέματος κόμης δέντρων στο Δ. Νεάπολης-Συκεών για λόγους ασφάλειας και ευπρεπισμού, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 74.300,80€ με το Φ.Π.Α και κατακύρωση του διαγωνισμού (Σχετ. Α.Δ.Σ. 35/2020, Α.Ο.Ε. 65/2020, 96/2020)


21η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 11/06/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 128 (ΛΗΨΗ)

Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και της ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού του έργου «Ενίσχυση Αθλητικού Εξοπλισμού στα σχολεία του Δήμου Νεάπολης - Συκεών» (αρ. μελ. 04/2019), προϋπολογισμού 230.000,00 €


ΑΠΟΦΑΣΗ 129 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Ι’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΓ 1475/14-3-2019 Αγωγής του Γερμανούδη Ανδρέα κλπ (σύνολο 12 ενάγοντες), κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 130 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Θ’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 2783/30-7-2018 Προσφυγής του Κουφωτάχη Γεωργίου, κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 131 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης της προμήθειας καινούργιων οχημάτων πλύσης κάδων απορριμμάτων νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 352.160,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 132 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης της σύμβασης με θέμα «Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Νεάπολης-Συκεών», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 153.040,80€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 133 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ασφαλτομίγματος ΑΣ12,5 για εργασίες επισκευής και συντήρησης, του οδικού δικτύου και λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου

(Σχετ.: Α.Ο.Ε. 103/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 134 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 43.400,00€ και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 52/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 135 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορο κάτοικο του δήμου. (Σχετ. η αρ. 19/27.05.2020 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Συκεών)


22η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 17/06/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 136 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 για την έκτακτη επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και εξειδίκευση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 137 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 για την έκτακτη επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και εξειδίκευση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 138 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2020, λόγω έκτακτης επιχορήγησης προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19


ΑΠΟΦΑΣΗ 139 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 140 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση παράτασης εργασιών της υπηρεσίας «Επισκευές στα δίκτυα σωληνώσεων ψύξης - θέρμανσης των δημοτικών κτιρίων»


ΑΠΟΦΑΣΗ 141 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φυτών, δενδρυλλίων και χλοοτάπητα για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 62/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 142 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού γνωμοδότησης και τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 22883/26.07.2018 (με αριθμό ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ 18SYMV003484935 2018-07-26) σύμβασης, ως προς την χρονική διάρκειά της


ΑΠΟΦΑΣΗ 143 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αρδευτικών υλικών για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 301/2019, 74/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 144 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων LED στα κτίρια του Δημαρχείου Νεάπολης-Συκεών και του Δημοτικού Καταστήματος Νεάπολης και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 101/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 145 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσίας καθαρισμού φρεατίων όμβριων υδάτων και αγωγών αυτών για την αποφυγή πλημμυρών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 28.644,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 61/2020)


23η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 23/06/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 146 (ΛΗΨΗ)

Ανάκληση της υπ αρ. 306/2019 Α.Ο.Ε., και εκ νέου καθορισμός όρων διακήρυξης μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 5ου Νηπιαγωγείου Δημοτικής Ενότητας Συκεών του Δήμου Νεάπολης -Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 147 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός όρων διακήρυξης μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 15ου Νηπιαγωγείου Δημοτικής Ενότητας Συκεών του Δήμου Νεάπολης -Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 148 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 68.776,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 114/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 149 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού γνωμοδότησης και τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 1140/16.01.2020 (με αριθμό ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ 20SYMV006170007 2020-01-17) σύμβασης, ως προς την χρονική διάρκειά της


ΑΠΟΦΑΣΗ 150 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για το εγκεκριμένο έργο «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νεάπολης-Συκεών» με κωδικό ΟΠΣ 5001640 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» - «ΕΣΠΑ 2014-2020»


ΑΠΟΦΑΣΗ 151 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την αποδοχή της χρηματοδότησης από την ένταξη στο ΠΔΕ των έργων «Προμήθεια και εγκατάσταση αιθουσών λυόμενης προκατασκευής για την κάλυψη αναγκών του 7ου και 14ου Νηπιαγωγείων ΔΕ Νεάπολης» και «Αποπεράτωση του κτιρίου για την στέγαση των 8ου και 15ου ολοήμερων Νηπιαγωγείων ΔΕ Συκεών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 152 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την αποδοχή της χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο για το έργο «Ανακατασκευή και ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Καταστήματος Αγίου Παύλου»


ΑΠΟΦΑΣΗ 153 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπογείου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου


ΑΠΟΦΑΣΗ 154 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, ποσού 2.918,96 €, για τη σύνδεση ηλεκτρικής παροχής με το δίκτυο του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Α.Ε. στο πάρκο Ρουμανικών της Δ.Ε. Νεάπολης, καθώς επίσης και τον ορισμό υπολόγου της ανωτέρω δαπάνης


ΑΠΟΦΑΣΗ 155 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Διετή συντήρηση αντλιοστασίων στις αρδευτικές εγκαταστάσεις του Δήμου και του πυροσβεστικού συγκροτήματος στο αλσύλλιο της δενδροφυτείας, για την περίοδο 2020 & 2021» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 21.080,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 107/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 156 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης της σύμβασης προμήθειας μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 14.904.80€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 157 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης της σύμβασης προμήθειας υλικών σιδηροκατασκευής για επισκευή, κατασκευή κιγκλιδωμάτων στα παράθυρα και κλιμακοστάσια καθώς και στις αίθουσες διδασκαλίας των σχολικών κτιρίων του Δήμου καθώς και υλικών για σιδηροκατασκευές σε πεζοδρόμια και λοιπές εγκαταστάσεις του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 39.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 158 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης της σύμβασης προμήθειας υλικών βαφής για την συντήρηση σχολείων, δημοτικών κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 36.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


24η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 25/06/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 159 (ΛΗΨΗ)

Αίτημα νομικής υποστήριξης υπαλλήλου (13583/22-06-2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 160 (ΛΗΨΗ)

Αίτημα νομικής υποστήριξης υπαλλήλου (13584/22-06-2020)


25η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 03/07/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 161 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ανάκλησης της υπ αριθμ. 35/2019 Α.Ο.Ε., ματαίωση μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του 12ου Νηπιαγωγείου Δ.Ε. Συκεών και εκ νέου καθορισμός όρων διακήρυξης”


ΑΠΟΦΑΣΗ 162 (ΛΗΨΗ)

Ακύρωση δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπόγειου πάρκιγκ στην πλατεία Γάτσου, Δ.Ε. Νεάπολης, λόγω παράτασης της μίσθωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 163 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου, «Υπηρεσίες ελέγχου νομιμότητας κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, τακτοποίηση κατά το Ν.4495/2017, προσεισμικός έλεγχος κτιρίων και αξιολόγηση της δομικής τους

κατάστασης» (Α.Μ. 13/2018)


Αποσύρθηκε το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης


ΑΠΟΦΑΣΗ 164 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Α΄ και Β΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής Προσφοράς» και «Οικονομικής προσφοράς» του ανοικτού ηλεκτρονικού άνω των ορίων διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης διαμορφωμένων χώρων πρασίνου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 597.340,82€ με το Φ.Π.Α. , έγκριση προσφορών και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 320/2019, Α.Ο.Ε. 67/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 165 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 14.880,00 € για εργασία σχεδιασμού και δημιουργίας τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μηνυμάτων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων εβδομάδας εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς


ΑΠΟΦΑΣΗ 166 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση προσφύγων στα πλαίσια του προγράμματος «REACT»


26η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 06/07/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 167 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση αποζημίωσης δαπανών μετάβασης δύο μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στην Αθήνα στις 9 Ιουλίου 2020, στην ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας και εξειδίκευση της σχετικής πίστωσης


27η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 15/07/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 170 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 171 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης » του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών σίτισης (έτοιμου φαγητού) για τη σίτιση απόρων κατοίκων του Δήμου Νεάπολης- Συκεών και κατακύρωσης διαγωνισμού για την ομάδα Α (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 320/2019, 109/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 172 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπογείου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου


ΑΠΟΦΑΣΗ 173 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του από 02-07-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Ενίσχυση αθλητικού εξοπλισμού στα σχολεία του Δήμου Νεάπολης – Συκεών» (Αριθμός Μελέτης: 04/2019, ΑΔΣ 208/2019, ΑΔΣ 296/2019, ΑΟΕ 120/20, Προϋπολογισμός: 230.000,00€ με ΦΠΑ)


Αποσύρεται το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης


ΑΠΟΦΑΣΗ 174 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του ΙΑ’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΓ 736/2018 Αγωγής της Δαμιανίδου Άννας κατά του Δήμου μας


28η διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 13/07/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 168 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης ταφής απόρου θανόντα (Σχετ. η 175/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου)


29η διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 14/07/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 169 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση αποζημίωσης δαπανών μετάβασης, διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης της Αντιδημάρχου κ. Παρασκευής Γενίτσαρη για την συμμετοχή της στην συνάντηση του Δικτύου Πόλεων για την Ένταξη που θα πραγματοποιηθεί στην Λειβαδιά στις 15 Ιουλίου 2020 και εξειδίκευση της σχετικής πίστωσης


30ή διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 21/07/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 175 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού γνωμοδότησης και τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 1569/21.01.2020 (με αριθμό ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ 20SYMV006179356 2020-01-21) σύμβασης, ως προς την χρονική διάρκειά της (ΣΧΕΤ:.A.O.E. 287/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 176 (ΛΗΨΗ)

Εκτέλεση προϋπολογισμού για το β΄ τρίμηνο του 2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 177 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2020 για την υλοποίηση της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων»


ΑΠΟΦΑΣΗ 178 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Α΄ και Β΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής Προσφοράς» και «Οικονομικής προσφοράς» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την νέα Αρχιτεκτονική Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Δήμο Νεάπολης – Συκεών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 241/2019, 83/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 179 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός όρων της διακήρυξης του έργου: «Αποπεράτωση του κτιρΙου για την στέγαση των 8ου και 15ου ολοήμερων νηπιαγωγείων Δ.Ε. Συκεών», αρ. μελέτης: 06/2020, προϋπολογισμού 1.605.800,00 €


ΑΠΟΦΑΣΗ 180 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση παράτασης σύμβασης που αφορά την ανάθεση εργασιών συντήρησης και επισκευής κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 181 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας της ανάθεσης των εργασιών Ταφών - Εκταφών και λοιπών εργασιών στα Κοιμητήρια της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων για δύο έτη προϋπολογιζόμενης δαπάνης 64.827,20€, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού (ΣΧΕΤ.: Α.Δ.Σ. 128/2020)


31η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29/07/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 182 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2020 για την υλοποίηση του προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σε κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου


ΑΠΟΦΑΣΗ 183 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων LED στα κτίρια του Δημαρχείου Νεάπολης-Συκεών και του Δημοτικού Καταστήματος Νεάπολης και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 101/2020, 144/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 184 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φυτών, δενδρυλλίων και χλοοτάπητα για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 62/2020, 141/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 185 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ασφαλτομίγματος ΑΣ12,5 για εργασίες επισκευής και συντήρησης, του οδικού δικτύου και λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 103/2020, 133/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 186 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 68.776,60€ με το Φ.Π.Α και κατακύρωση του διαγωνισμού (Σχετ. Α.Ο.Ε. 114/2020, 148/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 187 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσίας καθαρισμού φρεατίων όμβριων υδάτων και αγωγών αυτών για την αποφυγή πλημμυρών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών», προ υπολογιζόμενης δαπάνης 28.644,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και κατακύρωση του διαγωνισμού (Σχετ. Α.Ο.Ε. 61/2020, 145/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 188 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υδραυλικών και αποχετευτικών υλικών για τις κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις του Δήμου και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 111/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 189 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών σιδηροκατασκευής για επισκευή, κατασκευή κιγκλιδωμάτων στα παράθυρα και κλιμακοστάσια καθώς και στις αίθουσες διδασκαλίας των σχολικών κτιρίων του Δήμου καθώς και υλικών για σιδηροκατασκευές σε πεζοδρόμια και λοιπές εγκαταστάσεις του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 157/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 190 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση παράτασης υποβολής παραδοτέων και προθεσμίας λήξης χρονοδιαγράμματος στα πλαίσια της με αριθμ. πρωτ. 5956/04-03-2020 Προγραμματικής Σύμβασης (ΑΔΑ: ΩΑ6ΦΩΚΙΑ-2ΔΨ) που αφορά στην “ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΠΑΦΗ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΥΚΩΝ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ”


Αποσύρθηκε το 9ο θέμα ημερήσιας διάταξης


ΑΠΟΦΑΣΗ 191 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


32η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 03/08/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 192 (ΛΗΨΗ)

Αποδοχή δωρεάς από το «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος»


ΑΠΟΦΑΣΗ 193 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού γνωμοδότησης και τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 22565/23-07-2018 (με αριθμό ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 18SYMV003468639 2018-07-23) σύμβασης, ως προς την χρονική διάρκειά της


ΑΠΟΦΑΣΗ 194 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Α΄ και Β΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής Προσφοράς» και «Οικονομικής προσφοράς» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων για την υλοποίηση της πράξης Καθαρές Αστικές Μεταφορές στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών, απόρριψη προσφοράς και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 113/2020)


33η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 12/08/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 195 (ΛΗΨΗ)

Έντοκη κατάθεση χρηματικών διαθεσίμων του Δήμου


ΑΠΟΦΑΣΗ 196 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Α΄ και Β΄ σταδίου "Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής Προσφοράς" και "Οικονομικής προσφοράς" του ανοικτού ηλεκτρονικού κάτω των ορίων διαγωνισμού για την ανάθεση των εργασιών της Online Μηχανής Αναζήτησης Ο.Α. του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 219.988,40€ με το ΦΠΑ, έγκριση προσφορών και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη. (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 112/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 197 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Α΄ και Β΄ σταδίου "Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής Προσφοράς" και "Οικονομικής προσφοράς" του ανοικτού ηλεκτρονικού κάτω των ορίων διαγωνισμού για την ανάθεση των Υπηρεσιών υποστήριξης του πιλοτικού προγράμματος Δήμου Νεάπολης-Συκεών στο πλαίσιο της Πράξης Cross4all", στο πλαίσιο της Πράξης Cross4all - INTERREG, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 99.299,93€ με το Φ.Π.Α. και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 183/2019, 233/2019, 09/20, 126/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 198 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης - Συκεών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 156/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 199 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών βαφής για την συντήρηση σχολείων, δημοτικών κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 158/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 200 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του έργου με τίτλο "Ανακατασκευή – αναβάθμιση τριών τοπικών χώρων πρασίνου στις οδούς Παπαναστασίου, Σουλίνη, Τρανού και δημιουργία πράσινου πυρήνα διαμέσου ενοποίησής τους στη Δ.Ε. Συκεών του Δήμου Νεάπολης- Συκεών" στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό 182.6e "Δημιουργία - αναβάθμιση πυρήνων πρασίνου, πράσινων διαδρόμων, πράσινων δωμάτων και κάθετων κήπων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης", του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρική Μακεδονία του ΕΣΠΑ 2014-2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 201 (ΛΗΨΗ)

Απόδοση ποσού δαπάνης 2.918,96 € για τη σύνδεση ηλεκτρικής παροχής με το δίκτυο του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Α.Ε. στο πάρκο Ρουμανικών της Δ.Ε. Νεάπολης, καθώς επίσης και την απαλλαγή του υπόλογου


34η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 20/08/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 202 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: “Αποπεράτωση του κτιρίου για την στέγαση των 8ου και 15ου ολοήμερων νηπιαγωγείων Δ.Ε. Συκεών” Αρ. Μελέτης 6/2020, προϋπολογισμού 1.605.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%


ΑΠΟΦΑΣΗ 203 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2020 για την αποδοχή επιχορήγησης για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους


ΑΠΟΦΑΣΗ 204 (ΛΗΨΗ)

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για Κτηματολογικά Διαγράμματα και φύλλα από το Εθνικό Κτηματολόγιο


ΑΠΟΦΑΣΗ 205 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού γνωμοδότησης και τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 4309/14-02-2020 (με αριθμό ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 20SYMV006328462 2020-02-21) σύμβασης, ως προς την χρονική διάρκειά της


ΑΠΟΦΑΣΗ 206 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού γνωμοδότησης και τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 4336/14-02-2020 (με αριθμό ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 20SYMV006328503 2020-02-21) σύμβασης, ως προς την χρονική διάρκειά της


ΑΠΟΦΑΣΗ 207 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός συμβιβαστικής τιμής μονάδας προσκυρούμενου τμήματος εμβαδού 2.5 τμ. στην ιδιοκτησία 2 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2488 Πράξη Τακτοποίησης και Αναλογισμού, στη Δημοτική Ενότητα Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 208 (ΛΗΨΗ)

Ετήσιος Προγραμματισμός Προσλήψεων Τακτικού Προσωπικού του Δήμου Νεάπολης Συκεών έτους 2021.


35η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 28/08/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 209 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την «Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων, για την εταιρεία “SCRIPTA”»


ΑΠΟΦΑΣΗ 210 (ΛΗΨΗ)

Απόδοση λογαριασμού ποσού 39.963,00 € από το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 942Α/10-06-2020 για την δαπάνη εκτέλεσης Εργασιών από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. που αφορούν το έργο «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων Λεωφόρου Παπανικολάου Γ’ φάση Δ.Ε. Πεύκων και απαλλαγή υπόλογου υπαλλήλου


36η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 03/09/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 211 (ΛΗΨΗ)

Αποδοχή δωρεάς από το «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος»


ΑΠΟΦΑΣΗ 212 (ΛΗΨΗ)

Παραλαβή με επιβολή έκπτωσης επί του ποσού της σύμβασης που αφορά τα είδη Β1 κα Β2 της ομάδας Β της προμήθειας εξοπλισμού για την υλοποίηση της Πράξης Cross4all στο πλαίσιο της Πράξης Cross4all - INTERREG IPA CBC


ΑΠΟΦΑΣΗ 213 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 214 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την αποδοχή επιχορήγησης από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 215 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων


ΑΠΟΦΑΣΗ 216 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας της ανάθεσης των εργασιών κλαδοτεμαχισμού υπολειμμάτων κλάδευσης στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 73.780,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού (ΣΧΕΤ.: Α.Δ.Σ. 163/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 217 (ΛΗΨΗ)

Αποδοχή δωρεάς ενός εκτυπωτή - πολυμηχανήματος μάρκας Lexmark X364dn από το Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης – Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 218 (ΛΗΨΗ)

Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2021 για το κληροδότημα Αφροδίτης Ισαακίδου Τζιγκόζογλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 219 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Ε’ Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (διαφορά ουσίας) κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ 157/2020 Προσφυγής της Δ.Ε.Η. Α.Ε. κατά του Δήμου μας


37η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 08/09/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 220 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης ταφής άπορης θανούσης (Σχετ. η 200/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου)


ΑΠΟΦΑΣΗ 221 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ), συνολικού ποσού 5.755,79 €, για την οικονομική μας συμμετοχή στο κόστος κατασκευής και τα τέλη δικαιώματος σύνδεσης με το δίκτυο του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Α.Ε. στο κτίριο του Β’ ΚΑΠΗ Αγ. Παύλου (Ευαγγελίστριας), καθώς επίσης και τον ορισμό υπόλογου της ανωτέρω δαπάνης


ΑΠΟΦΑΣΗ 222 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 5.133,65€ για την χορήγηση πέντε (5) νέων παροχών από τον Οργανισμό ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και αφορούν στο έργο ‘Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων Λεωφόρου Παπανικολάου Γ’ Φάση Δ.Ε. Πεύκων’


ΑΠΟΦΑΣΗ 223 (ΛΗΨΗ)

Ποσοτική παραλαβή και ορισμός δευτεροβάθμιας επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης προμήθειας ειδικού εξοπλισμού λήψης βιοσημάτων για προληπτικούς υγειονομικούς ελέγχους και τηλεπαρακολούθηση στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης Cross4all - INTERREG IPA CBC


ΑΠΟΦΑΣΗ 224 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας της ανάθεσης των εργασιών συντήρησης και επισκευής φωτεινών σηματοδοτών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 74.059,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού (ΣΧΕΤ.: Α.Δ.Σ. 162/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 225 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υδραυλικών και αποχετευτικών υλικών για τις κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις του Δήμου και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 111/2020, 188/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 226 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Α΄ και Β΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής Προσφοράς» και «Οικονομικής προσφοράς» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια καινούργιων οχημάτων πλύσης κάδων απορριμμάτων νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 131/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 227 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών σιδηροκατασκευής για επισκευή, κατασκευή κιγκλιδωμάτων στα παράθυρα και κλιμακοστάσια καθώς και στις αίθουσες διδασκαλίας των σχολικών κτιρίων του Δήμου καθώς και υλικών για σιδηροκατασκευές σε πεζοδρόμια και λοιπές εγκαταστάσεις του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 157/2020, 189/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 228 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για «Διετή συντήρηση αντλιοστασίων στις αρδευτικές εγκαταστάσεις του Δήμου και του πυροσβεστικού συγκροτήματος στο αλσύλλιο της δενδροφυτείας, για την περίοδο 2020 & 2021» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 21.080,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κατακύρωση του διαγωνισμού (Σχετ. Α.Ο.Ε. 107/2020, 155/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 229 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για «ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 43.400,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κατακύρωση του διαγωνισμού (Σχετ. Α.Ο.Ε. 52/2020, 134/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 230 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ Σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση δικαιολογητικών κατακύρωσης» του ανοικτού ηλεκτρονικού άνω των ορίων διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την συντήρηση διαμορφωμένων χώρων πρασίνου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 597.349,82€ με το Φ.Π.Α και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 320/2019, Α.Ο.Ε. 67/2020, 164/2020)


38η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 15/09/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 231 (ΛΗΨΗ)

Έγκρισης Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου "Ενίσχυση αθλητικού εξοπλισμού στα σχολεία του Δήμου Νεάπολης – Συκεών" (Αριθμός Μελέτης: 04/2019, ΑΔΣ 208/2019, ΑΔΣ 296/2019, ΑΟΕ 120/20,Προϋπολογισμός: 230.000,00 € με ΦΠΑ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 232 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης του Αντιδημάρχου κ. Σαουλίδη Αντώνιου, στην Αθήνα στις 17 Σεπτεμβρίου 2020, ως εκπροσώπου του Δήμου για συμμετοχή στο 8ο Συνέδριο Έξυπνων Πόλεων (Smart CitiesConference) και εξειδίκευση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 233 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Α΄ και Β΄ σταδίου "Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής Προσφοράς" και "Οικονομικής προσφοράς" του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ελαιολιπαντικών και πρόσθετων, για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Νεάπολης - Συκεών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 116/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 234 (ΛΗΨΗ)

Ματαίωση του διαγωνισμού με α/α στο ΕΣΗΔΗΣ 92204 και την επαναδημοπράτηση του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ 8ΟΥ ΚΑΙ 15ΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ Δ.Ε. ΣΥΚΕΩΝ» με τους ίδιους όρους της διακήρυξης που εγκρίθηκαν με την Απόφαση 179/20 Ο.Ε.», αρ. μελέτης: 06/2020, προϋπολογισμού 1.605.800,00 €


ΑΠΟΦΑΣΗ 235 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του E’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταθ. Ε 1041/2020 Αίτησης Ακυρώσεως του ΝΠΔΔ "Ιερός Ενοριακός Ναός Αγίου Παύλου" κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 236 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα δημότη για τροποποίηση του χρόνου καταβολής των μισθωμάτων στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος "REACT"


ΑΠΟΦΑΣΗ 237 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης της προμήθειας ταινιών μέτρησης σακχάρου, φαρμακευτικών ειδών, ιατρικών αναλωσίμων και εξοπλισμού, για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Νεάπολης Συκεών, για δύο (2) έτη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 298.777,56€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 238 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης της προμήθειας αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου, εργαλείων σάρωσης και σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 627.649,19€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 239 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού και επίστυλου και επιδαπέδιου διάκοσμου φωτισμού του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 389.304,54 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


39η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 22/09/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 240 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, ποσού 1.842,49 €, για το δικαίωμα σύνδεσης δύο επιπλέων ορόφων και την σύνδεση με το Δίκτυο Αποχέτευσης στο ΚΤΗΡΙΟ Β’ ΚΑΠΗ (Επταπυργίου 72Α – Δ.Ε. Συκεών), καθώς επίσης και τον ορισμό υπολόγου της ανωτέρω δαπάνης


ΑΠΟΦΑΣΗ 241 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Γ’ Ακυρωτικού Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΚ126/26-5-2020 Αίτησης Ακύρωσης των Προδαφίκα Δημητρίου και Προδαφίκα Αποστόλου, κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 242 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Γ’ Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Ουσίας) κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΠΡ424/24-9-2019 Προσφυγής της ατομικής επιχείρησης «ΒΑΝΙΔΗΣ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ» και με διακριτικό τίτλο «MEDIA SUITE» κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 243 (ΛΗΨΗ)

Αποδοχή δωρεάς από την επιχείρηση AGRIS A.E.


ΑΠΟΦΑΣΗ 244 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για τις Εργασίες Ταφών – Εκταφών και λοιπών εργασιών στα Κοιμητήρια της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 64.827,20€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 128/2020, Α.Ο.Ε. 81/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 245 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ Σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση δικαιολογητικών κατακύρωσης» του ανοικτού ηλεκτρονικού 3ου επαναληπτικού κάτω των ορίων διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τις «Υπηρεσίες υποστήριξης του πιλοτικού προγράμματος Δήμου Νεάπολης-Συκεών στο πλαίσιο της Πράξης Cross4all” στο πλαίσιο της Πράξης Cross4all-INTERREG IPA CBC, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 99.299.93€ με το Φ.Π.Α και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 183/2019, 233/2019, 09/2020, 126/2020, 197/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 246 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών βαφής για την συντήρηση σχολείων, δημοτικών κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 158/2020, 199/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 247 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της ανάθεσης «Προμήθεια & τοποθέτηση - νέας τεχνολογίας - Συστημάτων Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ), στα κτίρια: του 2ου Δημοτικού/3ου Γυμνασίου και της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στην Δ.Ε. Συκεών» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 16.616,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διαπραγμάτευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 248 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2020


40ή διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29/09/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 249 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάθεση της Προμήθειας & τοποθέτησης - νέας τεχνολογίας - Συστημάτων Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ), στα κτίρια: του 2ου Δημοτικού /3ου Γυμνασίου και της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στην Δ.Ε. Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 16.616,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, και ανάθεση στον Τσαβδαρίδη Θεόδωρο–Διπλ.Ηλεκτρολόγο Μηχανικό. (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 247/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 250 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 5ου Νηπιαγωγείου της Δημοτικής Ενότητας Συκεών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 251 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ Σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση δικαιολογητικών κατακύρωσης» του ανοικτού ηλεκτρονικού κάτω των ορίων διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών της Online Μηχανής Αναζήτησης Οικοδομικών Αδειών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 219.988,40€ με το ΦΠΑ και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 112/2020, 196/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 252 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 14.520,40€ για προμήθεια banner για τις εκδηλώσεις του δήμου ετών 2021 και 2022


ΑΠΟΦΑΣΗ 253 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση προσφύγων στα πλαίσια του προγράμματος «REACT» (Σχετ. οι υπ’ αριθμ. πρωτ. 17476/31-7-2020 και 21464/17-9-2020 αιτήσεις)


ΑΠΟΦΑΣΗ 254 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση προσφύγων στα πλαίσια του προγράμματος «REACT» (Σχετ. οι υπ’ αριθμ. πρωτ. 5751-28/2/2020 και 19714-28/8/2020 αιτήσεις)


41η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 06/10/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 255 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για τις «Εργασίες συντήρησης και επισκευής φωτεινών Σηματοδοτών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για δύο (2) έτη», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 74.059,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 162/20, Α.Ο.Ε. 224/20)


ΑΠΟΦΑΣΗ 256

Απόδοση λογαριασμού συνολικού ποσού 1.000,00€ από το Χ.Ε.Π.1522Α της 2-9-2020, για την δαπάνη εντάλματος προπληρωμής για Κτηματολογικά Διαγράμματα και φύλλα από το Εθνικό Κτηματολόγιο


ΑΠΟΦΑΣΗ 257 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός συμβιβαστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης για τα δικαιώματα λόγω ρυμοτομίας, της ιδιοκτησίας με κωδ. αριθμό κτηματογράφησης 030506, στο Ο.Τ. Γ127 της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων, από τον Δήμο Νεάπολης-Συκεών


42η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 12/10/2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 258 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την αποδοχή επιχορήγησης από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού»


ΑΠΟΦΑΣΗ 259 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και της Αναπτυξιακής Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ με τίτλο «Εκπόνηση και σύνταξη φυτοτεχνικής μελέτης για το έργο «Ανακατασκευή-αναβάθμιση τριών τοπικών χώρων πρασίνου στις οδούς Παπαναστασίου, Σουλίνη, Τρανού και δημιουργία πράσινου πυρήνα διαμέσου ενοποίησης τους στη Δ.Ε. Συκεών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 260 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, ποσού 10.068,60 €, για τη σύνδεση ηλεκτρικής παροχής με το δίκτυο του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Α.Ε. στο ΚΤΗΡΙΟ Β’ ΚΑΠΗ (Επταπυργίου 72Α – Δ.Ε. Συκεών), καθώς επίσης και τον ορισμό υπολόγου της ανωτέρω δαπάνης


ΑΠΟΦΑΣΗ 261 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορο κάτοικο του δήμου. (Σχετ. η αρ. 31/30.09.2020 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Συκεών)


ΑΠΟΦΑΣΗ 262 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορο κάτοικο του δήμου. (Σχετ. η αρ. 30/30.09.2020 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 263 (ΛΗΨΗ)

Ανάκληση απόφασης 254/2020 περί έγκρισης μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση προσφύγων στα πλαίσια του προγράμματος «REACT»


43η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 20/10/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 264 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για παράσταση ενώπιον του Έβδομου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθμ. Β.Δ.Υ. 48/2019 και Α.Β.Δ. 2016/66 Έφεσης του Δήμου Νεάπολης Συκεών κατά της υπ’ αρίθ. πρωτ. 3071/20-11-2015 Απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης του Υπουργείου Οικονομικών


ΑΠΟΦΑΣΗ 265 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Α’ Ακυρωτικού Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΚ 105/13-5-2020 Αίτησης Ακυρώσεως της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 266 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Α’ Ακυρωτικού Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΚ 3/3-1-2020 Αίτησης Ακυρώσεως: 1) του Παγώνη Βασιλείου, 2) της Κοινοπραξίας Ε.Δ.Ε. με την επωνυμία «ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ-ΑΛΕΞΙΟΥ Σ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ», 3) της ανώνυμης τεχνικής εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ» κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 267 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Ζ’ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΓ 2875/13-8-2018 Αγωγής του Υαλόπουλου Χρήστου κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 268 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Ζ’ Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Ουσίας) κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΕΦ 1647/6-11-2019 Έφεσης του Σακελλαρίου Χρήστου κατά του Δήμου μας και κατά της υπ’ αριθμ. 3954/2019 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα ΙΕ’)


ΑΠΟΦΑΣΗ 269 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης της προμήθειας ειδών κρεοπωλείου, κατεψυγμένων ψαριών, γαλακτοκομικών, οπωρολαχανικών, παντοπωλείου, άρτου και έτοιμου φαγητού για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και των Νομικών του Προσώπων, για δύο (2) έτη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.644.123,39€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 270

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων για την υλοποίηση της πράξης Καθαρές Αστικές Μεταφορές στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 113/2020, 194/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 271 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης - Συκεών και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 156/2020, 198/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 272 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών κατακύρωσης» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια καινούργιων οχημάτων πλύσης κάδων απορριμμάτων νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και κατακύρωσης διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 131/2020, 226/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 273 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των εργασιών κλαδοτεμαχισμού υπολειμμάτων κλάδευσης στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 73.780,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 163/2020, Α.Ο.Ε. 216/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 274 (ΛΗΨΗ)

Ανάκληση της αρ. 178/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς το μέρος με το οποίο έγινε δεκτή η τεχνική προσφορά της εταιρίας με την επωνυμία «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη νέα Αρχιτεκτονική Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Δήμο Νεάπολης – Συκεών, για τους λόγους που αναφέρονται στην αρ. 1206/2020 απόφαση του 6ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 241/2019, 83/2020, 178/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 275 (ΛΗΨΗ)

Εκτέλεση προϋπολογισμού για το γ’ τρίμηνο του 2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 276 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2020 για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους


ΑΠΟΦΑΣΗ 277 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την αποδοχή ένταξης της πράξης «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IX «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες»


ΑΠΟΦΑΣΗ 278 (ΛΗΨΗ)

Απόδοση δαπάνης ποσού 5.755,79 €, η οποία αφορά το κόστος κατασκευής και τα τέλη δικαιώματος σύνδεσης με το δίκτυο του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., στο κτίριο του Β’ ΚΑΠΗ Αγ. Παύλου (Ευαγγελίστριας), καθώς επίσης και απαλλαγή του υπόλογου για την ανωτέρω δαπάνη


ΑΠΟΦΑΣΗ 279 (ΛΗΨΗ)

Απόδοση λογαριασμού συνολικού ποσού 5.133,65€ από το Χ.Ε.Π.1624Α/16.09.2020, για την δαπάνη χορήγησης πέντε (5) νέων παροχών από τον Οργανισμό ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. που αφορούν στο έργο ‘Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων Λεωφόρου Παπανικολάου, Γ’ Φάση (Δ.Ε. Πεύκων)’ & απαλλαγή υπόλογου υπαλλήλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 280 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 1.264,80€ για την προμήθεια σημαιών Ελληνικών & σημαιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου για τα έτη 2021 - 2022


44η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29/10/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 281 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του έργου με τίτλο «Περιβαλλοντικός ανασχεδιασμός οδού Επταπυργίου και παράπλευρων οδών, της Δημοτικής Ενότητας Συκεών, του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό 182.6e «Δημιουργία - αναβάθμιση πυρήνων πρασίνου, πράσινων διαδρόμων, πράσινων δωμάτων και κάθετων κήπων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρική Μακεδονία του ΕΣΠΑ 2014-2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 282 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης της σύμβασης προμήθειας συσκευασμένου έτοιμου ψυχρού ασφαλτομίγματος (συσκευασία σε πλαστικά δοχεία των 25 κιλών) για εργασίες επισκευής και συντήρησης του οδικού δικτύου και λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 31.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 283 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμήθειας γάλακτος


ΑΠΟΦΑΣΗ 284 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 285 (ΛΗΨΗ)

Πρόσληψη Φαρμακοποιού για τη στελέχωση του Κοινωνικού Φαρμακείου, ως έκτακτη ανάγκη


ΑΠΟΦΑΣΗ 286 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ 8ΟΥ ΚΑΙ 15ΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ Κ. ΣΥΚΕΩΝ» (προϋπολογισμού 1.605.800,00 € με ΦΠΑ, Αρ. Μελέτης : 06/2020), Σχετ.: Α.Δ.Σ.: 89/2020 (ΑΔΑ: ΩΧ80ΚΙ-66Π), Α.Ο.Ε.: 179/2020, (ΑΔΑ: Ω7Ο2ΩΚΙ-ΗΡΥ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 287 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση απολογισμού – Ισολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης – Συκεών” οικονομικού έτους 2019


45η έκτακτη διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 05/11/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 288 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της επείγουσας ανάθεσης προμήθειας γαντιών βινυλίου για την προστασία των εργαζομένων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.286,42€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας ανάγκης λήψης μέτρων προστασίας της Δημόσιας υγείας σε χώρους εργασίας λόγω COVID-19, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεση της προμήθειας


46η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 10/11/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 289 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ισολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων του Δ.Σ. της ΚΕΥΝΣ για το έτος 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 290 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση παραχώρησης χρήσης δύο αυτοκινήτων στην ΚΕΥΝΣ


ΑΠΟΦΑΣΗ 291 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφές Βεβαιωμένων Οφειλών (εισήγηση 2η/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 292 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφή Βεβαιωμένης Οφειλής της κας Λιάκου Θεοδώρας (εισήγηση 3η/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 293 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφή Βεβαιωμένης Οφειλής της κας Μπεϊλή Ελένης (εισήγηση 4η/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 294 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφή Βεβαιωμένης Οφειλής του κ. Μπεϊλή Βασιλείου (εισήγηση 5η/2020)


Αποσύρθηκε το 7ο θέμα ημερήσιας διάταξης


ΑΠΟΦΑΣΗ 295 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ), συνολικού ποσού 21.238,24 €, για την δαπάνη επέκτασης του δικτύου αποχέτευσης, τα τέλη/δικαιώματα σύνδεσης και τρεις ιδιωτικές διακλαδώσεις με το δίκτυο της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., στο Ο.Τ. Γ’ 153 της Δ.Ε. ΠΕΥΚΩΝ στο οποίο στεγάζεται συγκρότημα σχολείων (4ο Ν/Γ, 2ο/4ο Δημοτικό & 1ο Γυμνάσιο), καθώς επίσης και τον ορισμό υπόλογου της ανωτέρω δαπάνης


ΑΠΟΦΑΣΗ 296 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) για Κτηματολογικά Διαγράμματα και φύλλα από το Εθνικό Κτηματολόγιο


ΑΠΟΦΑΣΗ 297 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής προμήθειας συστημάτων αποθήκευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 298 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών συντήρησης-επισκευής των μηχανημάτων της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 24.477,60€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Ο.Ε 115/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 299 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2020


47η έκτακτη διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 13/11/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 300

Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την «Διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων, μοριακής ανίχνευσης για την πρόληψη και αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών από τον κορωνοϊό SARS-CoV-2», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 17.000,00€, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας ανάγκης λήψης μέτρων προστασίας της Δημόσιας υγείας σε χώρους εργασίας λόγω COVID-19, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της πρόσκλησης διαπραγμάτευσης

(Αναβλήθηκε)


48η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 17/11/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


Η Οικονομική Επιτροπή Αποφασίζει

Αναβάλλει τη σημερινή συνεδρίαση, λόγω της ημέρας του Πολυτεχνείου, που για όλους μας αποτελεί ημέρα μνήμης για τους αγωνιστές της Δημοκρατίας. Τα οράματα για κοινωνική δικαιοσύνη, κοινωνική αλληλεγγύη, παιδεία και ελευθερία εξακολουθούν να μένουν ζωντανά. Τα προβλήματα της δημοκρατίας δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση άλλοθι για την χούντα και τον φασισμό.


48η εξ αναβολής διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 18/11/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 301 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για άσκηση παρέμβασης ενώπιον του Α’ Τριμελούς Ακυρωτικού Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΚ 3/3-1-2020 Αίτησης Ακύρωσης: 1) του Παγώνη Βασιλείου, 2) της Κοινοπραξίας Ε.Δ.Ε. με την επωνυμία «ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ-ΑΛΕΞΙΟΥ Σ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ», 3) της ανώνυμης τεχνικής εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ» που στρέφεται κατά της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και κατά του Δήμου μας, υπέρ του κύρους της από 5-11-2019 απόφασης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης


ΑΠΟΦΑΣΗ 302 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Α΄ και Β΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και επίστυλου και επιδαπέδιου διάκοσμου φωτισμού του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, απόρριψη προσφοράς και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. Σχετ.: Α.Ο.Ε. 239/2020 (ΑΔΑ:Ω9ΘΟΩΚΙ-ΘΩΠ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 303 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την «Διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων, μοριακής ανίχνευσης για την πρόληψη και αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών από τον κορωνοϊό SARS-CoV-2», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 17.000,00€, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας ανάγκης λήψης μέτρων προστασίας της Δημόσιας υγείας σε χώρους εργασίας λόγω COVID-19, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της πρόσκλησης διαπραγμάτευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 304 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή των ανταποδοτικών τελών για το έτος 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 305 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για το έτος 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 306 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών διαφήμισης για το έτος 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 307 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 308

Ενδοδικαστικός Συμβιβασμός του Δήμου μας με την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΟΘΡΟΣ Α.Ε.Ε.»


ΑΠΟΦΑΣΗ 309 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Β’ Ακυρωτικού Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΚ 111/18-5-2020 Αίτησης Ακυρώσεως του Δήμου Νεάπολης-Συκεών κατά του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και κατά της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/40101/4147/30-04-2020 απόφασης του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας


ΑΠΟΦΑΣΗ 310 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά του Ελληνικού Δημοσίου κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταθ. Ε 873/2019 Αίτησης Ακυρώσεως του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 311 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ελαιολιπαντικών και πρόσθετων, για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Νεάπολης - Συκεών και κατακύρωση διαγωνισμού (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 116/2020,233/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 312 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για τις «Εργασίες συντήρησης και επισκευής φωτεινών Σηματοδοτών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για δύο (2) έτη», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 74.059,00€ με το Φ.Π.Α και κατακύρωση του διαγωνισμού (Σχετ. Α.Δ.Σ. 162/2020, Α.Ο.Ε. 224/ 2020 255/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 313 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορο κάτοικο του δήμου (Σχετ. η αρ. 20/06.11.2020 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Πεύκων)


ΑΠΟΦΑΣΗ 314 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας με κτηματολογικό αριθμό 030506 στο ΟΤ Γ127 οικ 10 στη ΔΔ Πεύκων του Δήμου


ΑΠΟΦΑΣΗ 315 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση παράτασης της σύμβασης ανάθεσης εργασιών πλύσης, απολύμανσης και γρασαρίσματος οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου μας, με την εταιρεία TRUCK HUSE IKE


49η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27/11/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 316 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 20.000,00 € για την επιχορήγηση των Ιερών Ναών που εδρεύουν στο Δήμο


ΑΠΟΦΑΣΗ 317 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάθεση της "Διενέργειας διαγνωστικών ελέγχων μοριακής ανίχνευσης για την πρόληψη και αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών από τον κορωνοϊό SARS-CoV-2", προϋπολογιζόμενης δαπάνης 17.000,00 €, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης και ανάθεση υπηρεσιών. (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 303/2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 318 (ΛΗΨΗ)

Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 319 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για παράσταση ενώπιον της Γ’ Ελάσσονος Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθμ. Β.Δ.Υ. 72/2020 και Α.Β.Δ. 2020/476 Αίτησης Αναίρεσης του Δήμου Νεάπολης Συκεών κατά της υπ’ αριθμ. 1361/2019 απόφασης του Ι’ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου


ΑΠΟΦΑΣΗ 320 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών (εισήγηση 6η)


ΑΠΟΦΑΣΗ 321 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για «Εργασίες Ταφών-Εκταφών και λοιπών εργασιών στα Κοιμητήρια της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 64.827,20€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και λήψη απόφασης για κατακύρωση ή επανάληψη του διαγωνισμού. (Σχετ. ΑΔΣ 128/20 Α.Ο.Ε. 181/2020, 244/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 322 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού κάτω των ορίων διαγωνισμού για τις υπηρεσίες με τίτλο «Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Νεάπολης Συκεών» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 153.040,80€ με το Φ.Π.Α. (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 88/20, Α.Ο.Ε.132/20)


ΑΠΟΦΑΣΗ 323 (ΛΗΨΗ)

Απόδοση λογαριασμού συνολικού ποσού 1.842,49€ από το Χ.Ε.Π. 1710Α/29-9-2020, για την καταβολή στην ΕΥΑΘ Α.Ε. ποσού για την απόκτηση δικαιώματος σύνδεσης δύο επιπλέον ορόφων και τη σύνδεση με το Δίκτυο Αποχέτευσης στο κτίριο Β’ ΚΑΠΗ (Επταπυργίου 72α-Δ.ε. Συκεων) και απαλλαγή υπόλογου υπαλλήλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 324 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 325 (ΛΗΨΗ)

Νομική στήριξη του υπαλλήλου Μιτσιτσίκα Τριαντάφυλλου από τον νομικό σύμβουλο του Δήμου ενώπιον του Γ’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης


ΑΠΟΦΑΣΗ 326 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός συμβιβαστικής τιμής μονάδας για την ιδιοκτησία υπ’ αρ. 8 της υπ’ αρ. 7913 Πράξης Τακτοποίησης και Αναλογισμού, της Δημοτικής Ενότητας Συκεών, από το Δήμο Νεάπολης-Συκεών


50ή διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 04/12/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 327 (ΛΗΨΗ)

Απόδοση για έγκριση παραστατικών που αφορούν δαπάνες μέσω της παγίας προκαταβολής του Δήμου Νεάπολης -Συκεών για την αναπλήρωσή της (Αναπλήρωση Παγίας Προκαταβολής 2020).


ΑΠΟΦΑΣΗ 328 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης « για την ομάδα Β΄ «Επίστυλος διάκοσμος Φωτισμός» του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και επίστυλου και επιδαπέδιου διάκοσμου φωτισμού του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και κατακύρωση διαγωνισμού για την ομάδα Β΄ «Επίστυλος διάκοσμος Φωτισμός»

Σχετ.: Α.Ο.Ε. 239/2020 (ΑΔΑ:Ω9ΘΟΩΚΙ-ΘΩΠ ), 302/2020 (ΑΔΑ: 9ΗΛ0ΩΚΙ-Α03)


ΑΠΟΦΑΣΗ 329 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την απολύμανση των δημοτικών και σχολικών κτιρίων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, για την αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 προϋπολογιζόμενης δαπάνης 9.711,68€ (με το ΦΠΑ), με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας ανάγκης λήψης μέτρων προστασίας της Δημόσιας υγείας σε χώρους εργασίας, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της πρόσκλησης διαπραγμάτευσης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 330 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)»


ΑΠΟΦΑΣΗ 331 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών συντήρησης επισκευής των μηχανημάτων της υπηρεσίας πρασίνου του Δήμου συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 24.477,60€, με το Φ.Π.Α και κατακύρωση του διαγωνισμού (Σχετ. Α.Ο.Ε. 115, 298/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 332 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Γ΄ σταδίου ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Ανάθεση εργασίας κλαδοτεμαχισμού υπολειμμάτων κλαδεύσεων στο Δ. Νεάπολης-Συκεών» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 73.780,00€, και κατακύρωση του διαγωνισμού (Σχετ. Α.Δ.Σ 163/2020 & Α.Ο.Ε. 216, 273/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 333 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 για την έκτακτη επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και εξειδίκευση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 334 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 για την έκτακτη επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και εξειδίκευση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 335 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός των όρων της πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεχθούν από σημεία του Δήμου με τελικό σκοπό την παράδοση τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ


51η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 08/12/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 336 (ΛΗΨΗ)

Αποδοχή όρων της υπ’ αρ. 2422-30/11/2020 Πρόσκλησης και έγκριση συμμετοχής σε υποβολή πρότασης για την παράταση υλοποίησης έργου "REACT" (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) για το έτος 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 337 (ΛΗΨΗ)

Αποδοχή δωρεάς από το “Δίκτυο για την Υποστήριξη της Λειτουργίας και την Εκπαίδευση των Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας σε θέματα φυσικών καταστροφών –ΔΥΟΠΠ”


ΑΠΟΦΑΣΗ 338 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2020, λόγω έκτακτης επιχορήγησης προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19


ΑΠΟΦΑΣΗ 339 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την αποδοχή ένταξης της πράξης «Πράσινα Δώματα σε κτίρια δημοτικών υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης Συκεών» με κωδικό ΟΠΣ 5067565 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»


ΑΠΟΦΑΣΗ 340 (ΛΗΨΗ)

Απόδοση λογαριασμού συνολικού ποσού 3.000,00€ από το Χ.Ε.Π.2044Α, για την δαπάνη εντάλματος προπληρωμής για Κτηματολογικά Διαγράμματα και φύλλα από το Εθνικό Κτηματολόγιο και απαλλαγή υπολόγου


ΑΠΟΦΑΣΗ 341 (ΛΗΨΗ)

Απόδοση δαπάνης συνολικού ποσού 21.238,24 €, για την επέκταση του δικτύου αποχέτευσης, τα τέλη & δικαιώματα σύνδεσης και τρεις ιδιωτικές διακλαδώσεις με το δίκτυο της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., στο Ο.Τ. Γ’ 153 της Δ.Ε. ΠΕΥΚΩΝ στο οποίο στεγάζεται συγκρότημα σχολείων (4ο Ν/Γ, 2ο/4ο Δημοτικό & 1ο Γυμνάσιο) και απαλλαγή υπολόγου


52η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 14/12/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 342 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 για την έκτακτη επιχορήγηση του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης Συκεών και εξειδίκευση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 343 (ΛΗΨΗ)

Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης που αφορά τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 και τροποποίηση σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 344 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2021 και έγκριση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης για το έτος 2021" του ΝΠΔΔ Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης – Συκεών (Σχετ. Αποφ. 203/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 345 (ΛΗΨΗ)

Αποδοχή δωρεάς για την αναβάθμιση της ταχύτητας σύνδεσης στο διαδίκτυο σχολείων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 346 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού διενέργειας Α΄ και Β΄ σταδίου "Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς" του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχων στην προμήθεια ταινιών μέτρησης σακχάρου, φαρμακευτικών ειδών, ιατρικών αναλωσίμων και εξοπλισμού, για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Νεάπολης Συκεών, για δύο (2) έτη και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 237/2020 (ΑΔΑ: 6Ζ9ΟΩΚΙ-Ο17))


ΑΠΟΦΑΣΗ 347 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης της σύμβασης προμήθειας γραφικής ύλης, ειδών γραφείου και διαφόρων τύπων χαρτιού, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 64.003,07€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 348 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής προμήθειας εξοπλισμού για την υλοποίηση της Πράξης Cross4all στο πλαίσιο της Πράξης Cross4all - INTERREG IPA CBC.,Ομάδα Γ, “Ειδικός εξοπλισμός λήψης βιοσημάτων για προληπτικούς υγειονομικούς ελέγχους και τηλεπαρακολούθηση"


ΑΠΟΦΑΣΗ 349 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής προμήθειας γάλακτος


ΑΠΟΦΑΣΗ 350 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής των υπηρεσιών επισκευών στα δίκτυα σωληνώσεων ψύξης-θέρμανσης των δημοτικών κτιρίων


ΑΠΟΦΑΣΗ 351 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 352 (ΛΗΨΗ)

Εξώδικος Συμβιβασμός κατ΄άρθρο 214Α ΚΠολΔ στα πλαίσια της με αρ. κατάθεσης 16653/2020 αγωγής του ΝΠΔΔ με την επωνυμία "Ιερός Ναός Κοιμ. Θεοτόκου" κατά του Δήμου Νεάπολης Συκεών, ενώπιον του Μον. Πρωτ. Θεσσαλονίκης


ΑΠΟΦΑΣΗ 353 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Ε’ Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Ουσίας) κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΕΦ 724/9-4-2019 Έφεσης του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία "Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ)" κατά του Δήμου μας και κατά της υπ’ αριθμ. 7719/2018 απόφασης του Ε’ τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης


ΑΠΟΦΑΣΗ 354 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Ε’ Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Ουσίας) κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΕΦ 725/9-4-2019 Έφεσης του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία "Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ)" κατά του Δήμου μας και κατά της υπ’ αριθμ. 7718/2018 απόφασης του Ε’ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης


ΑΠΟΦΑΣΗ 355 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Β’ Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Ουσίας) κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΕΦ 2221/17-12-2019 Έφεσης της Αποστολίδου Ευφροσύνης κατά του Δήμου μας και κατά της υπ’ αριθμ. Α2393/2019 απόφασης του ΙΑ’ τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης


ΑΠΟΦΑΣΗ 356 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση για παράσταση νομικού συμβούλου ενώπιον του Β’ Ακυρωτικού Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. καταχ. ΑΚ 304/13-10-2020 Αίτησης Ακύρωσης των Μαμάκη Χρήστου κλπ. (σύνολο 36 αιτούντες) κατά του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 357 (ΛΗΨΗ)

Υποβολή πρότασης με τίτλο "Πράσινη οικονομία για όλους" - "Green Inclusive Economy" στην πρόσκληση 2020-1 Unlocking Youth Potential του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου


53η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 22/12/2020


ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 358 (ΛΗΨΗ)

Επιστροφή παγίας προκαταβολής Δήμου Νεάπολης-Συκεών έτους 2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 359 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 12ου Νηπιαγωγείου της Δημοτικής Ενότητας Συκεών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 360 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών για την απολύμανση των δημοτικών και σχολικών κτιρίων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, για την αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 προϋπολογιζόμενης δαπάνης 9.711,68€ (με το ΦΠΑ), με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας ανάγκης λήψης μέτρων προστασίας της Δημόσιας υγείας σε χώρους εργασίας και ανάθεση των υπηρεσιών. (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 329/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 361 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού επαναληπτικού διαγωνισμού για τις Εργασίες Ταφών – Εκταφών και λοιπών εργασιών στα Κοιμητήρια της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 64.827,20€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 128/2020, Α.Ο.Ε. 81/2020, 321/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 362 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση Επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών, διαπραγματεύσεων και απευθείας αναθέσεων για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, σύμφωνα με το νόμο 4412/2016, για το έτος 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 363 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπής για την εξέταση ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται στο Δήμο, στα πλαίσια των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με το Ν.4412/2016, για το έτος 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 364 (ΛΗΨΗ)

Απόδοση λογαριασμού ποσού 10.068,60€ από το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 2007Α/11-11-2020 από τον τακτικό υπάλληλο του Δήμου Συκεών κ. Μουταφτσή Ιωάννη, πού έχει εγκριθεί με την υπ αριθμ. 260/2020 απόφαση της Οικονομική Επιτροπής


54η διά τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29/12/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 365 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων


ΑΠΟΦΑΣΗ 366 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού εξέτασης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 450 τεμαχίων μεταλλικών προστατευτικών στύλων πεζοδρομίων για τις ανάγκες εργασιών του συνεργείου συντήρησης και μικροέργων του Δήμου και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (Σχετ.: Α.Ο.Ε. 110/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 367 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας της ανάθεσης "Ασφάλιση α) αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών από 31/3/2021 μέχρι 31/3/2022 και β) περιβάλλοντος χώρου και κτισμάτων της Πολιτιστικής Γειτονιάς που ανακατασκευάστηκαν στο πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ 2004-2009, από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα (1) έτος" προ υπολογιζόμενης δαπάνης 59.730,00€, έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού