Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου κατά το έτος 2024

Πίσω στις Αποφάσεις
Αρχική

/

Ενημέρωση

/

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

/

Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου κατά το έτος 2024

1 Ιανουαρίου 2024

Αναλυτικά οι αποφάσεις ανά συνεδρίαση

1η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 7/1/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 1 (ΛΗΨΗ)

Εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου


ΑΠΟΦΑΣΗ 2 (ΛΗΨΗ)

Εκλογή των μελών της δημοτικής επιτροπής2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 24/1/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 3 (ΛΗΨΗ)

Ενδοδικαστικός Συμβιβασμός του Δήμου μας με την ετερόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Ε.Ε.


ΑΠΟΦΑΣΗ 4 (ΛΗΨΗ)

Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 235/2022 ΑΔΣ “Έγκριση Νέων Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στις οδούς Σουλίνης, Αντ. Τρανού και Αδ. Κοράη για την υλοποίηση του έργου «ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΒΑΡΝΑ", ΣΤΗ Δ.Ε. ΣΥΚΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ»”


ΑΠΟΦΑΣΗ 5 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός οργάνων διενέργειας δημοπρασιών για το έτος 2024


ΑΠΟΦΑΣΗ 6 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός δημοτικών συμβούλων για τη συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης για εκποίηση ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, για το έτος 2024


ΑΠΟΦΑΣΗ 7 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης των Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών για το έτος 2024


ΑΠΟΦΑΣΗ 8 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Νεάπολης – Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 9 (ΛΗΨΗ)

Λήψη απόφασης για τον ορισμό δύο εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για το χρονικό διάστημα από 1-1-2024 έως 29-6-2024


ΑΠΟΦΑΣΗ 10 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους για την εκπροσώπηση του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ – ΔΥΟΠΠ»


ΘΕΜΑ 10ο Εκλογή αντιπροσώπων στον Σύνδεσμο Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης (ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 11 (ΛΗΨΗ)

Εκλογή Αντιπροσώπων-Μελών Διοικητικού Συμβούλιου Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας


ΑΠΟΦΑΣΗ 12 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός τριών εκπροσώπων του Δήμου στη Γενική Συνέλευση του ΕΛΙΚΑ


ΑΠΟΦΑΣΗ 13 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση κάλυψης δαπανών ταφής της Γεωργιάδου Ευγενίας


ΑΠΟΦΑΣΗ 14 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα για την απόσυρση σχεδίου Νόμου για την απεξάρτηση


ΑΠΟΦΑΣΗ 15 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα για το κλείσιμο των Ειδικών Σχολείων


ΑΠΟΦΑΣΗ 16 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα για την απόσυρση σχεδίου Νόμου για τα ιδιωτικά ΑΕΙ3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 30/1/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 17 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπών για την παρακολούθηση και παραλαβή δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών τουΔήμου Νεάπολης – Συκεών, και επιτροπής εξέτασης ενστάσεων κατά το στάδιο της εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με το νόμο 4412/2016, για το έτος 2024


ΑΠΟΦΑΣΗ 18 (ΛΗΨΗ)

1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2024


ΑΠΟΦΑΣΗ 19 (ΛΗΨΗ)

Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Ε.Δ.Κ.Μ.)


ΑΠΟΦΑΣΗ 20 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός ανωτάτου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών για το έτος 2024


ΑΠΟΦΑΣΗ 21 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Νέας Κυκλοφοριακής Ρύθμισης μονοδρόμησης τμήματος τοπικής οδού Αρχιμήδους στη ΔΕ Πεύκων


ΑΠΟΦΑΣΗ 22 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού γνωμοδότησης και τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 51266/18-10-2021 (με ΑΔΑΜ: 21SYMV009402531 2021-10-21) σύμβασης, για την ΟΜΑΔΑ Έ «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ)» ποσού 43.807,68 € με ΦΠΑ, της Προμήθειας αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου, ως προς τον χρόνο λήξης της σύμβασης4η ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 7/2/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 23 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Συμφωνίας Συνεργασίας με το Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Πρόληψης και Προαγωγής Υπηρεσιών Υγείας «ΙΚΕΛΟΣ» για την ίδρυση και λειτουργία Μονάδας Ψυχικής Υγείας


ΑΠΟΦΑΣΗ 24 (ΛΗΨΗ)

Εκλογή αντιπροσώπων στον Σύνδεσμο Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης


ΑΠΟΦΑΣΗ 25 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Συμφωνίας Συνεργασίας με την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών5η ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 13/2/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 26 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα για τις αγροτικές κινητοποιήσεις6η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 22/2/2024 (ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΘΕΜΑΤΑ


ΘΕΜΑ 1o: Ενημέρωση σχετικά με τις συντηρήσεις σχολικών συγκροτημάτων


ΘΕΜΑ 2o: Ενημέρωση σχετικά με το ακίνητο στην Ποτίδαια Χαλκιδικής


ΘΕΜΑ 3o: Ενημέρωση σχετικά με το Κοινωνικό Παντοπωλείο


ΘΕΜΑ 4o: Ενημέρωση σχετικά με τη στατική επάρκεια των δημοτικών κτιρίων


ΘΕΜΑ 5o: Ενημέρωση σχετικά με παρούσες και μελλοντικές επιπτώσεις του έργου FLYOVER


ΘΕΜΑ 6o: Ενημέρωση σχετικά με την ανέγερση σχολείων και τον σχεδιασμό στέγασης των νηπιαγωγείων


ΘΕΜΑ 7o: Ενημέρωση σχετικά με την οικονομική κατάσταση του Δήμου7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 22/2/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ: ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ 6 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ


ΑΠΟΦΑΣΗ 27 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό υποθέσεων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου


ΑΠΟΦΑΣΗ 28 (ΛΗΨΗ)

2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2024


ΑΠΟΦΑΣΗ 29 (ΛΗΨΗ)

Εκτέλεση προϋπολογισμού για το Δ΄ τρίμηνο του 2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 30 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών της συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών


ΑΠΟΦΑΣΗ 31 (ΛΗΨΗ)

Εξέταση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας που επικαλείται η ανάδοχος εταιρεία JETOIL INDUSTRIES AE για την μη ανταπόκριση της στις συμβατικές υποχρεώσεις αναφορικά με την από 30-03-2022 σύμβαση με (ΑΔΑΜ:22SYMV010295701 2022-03-30)με αντικείμενο την «Προμήθεια Καυσίμων Κίνησης & Θέρμανση


ΑΠΟΦΑΣΗ 32 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπής για την παρακολούθηση και παραλαβή δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών του πρώην ΝΠΔΔ ¨ΔΚΚΠ&Α Νεάπολης Συκεών¨ του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, σύμφωνα με το νόμο 4412/2016, για το έτος 2024


ΑΠΟΦΑΣΗ 33 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στις οδούς Ρ. Φεραίου, Κ. Κούν και Οδ. & Απ. Φωκά για την υλοποίηση του έργου «Περιβαλλοντικός ανασχεδιασμός οδού Επταπυργίου και παράπλευρων οδών, της Δημοτικής Ενότητας Συκεών, του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 34 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμό 5 /2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: Κατανομή ποσού 211.660,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών (α' κατανομή)


ΑΠΟΦΑΣΗ 35 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμό 4 /2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: Κάλυψη μέσω των Σχολικών Επιτροπών των δαπανών διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση


ΑΠΟΦΑΣΗ 36 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμ. 2/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορούν παραχωρήσεις σχολικών χώρων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 37 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση των με αριθμ. 15/2024, 16/2024 και 17/2024 αποφάσεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορούν παραχωρήσεις σχολικών χώρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 38 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση των με αριθμ. 1/2024, 3/2024, 6/2024, 7/2024, 8/2024, 9/2024, 10/2024, 11/2024, 12/2024, 13/2024 και 14/2024   αποφάσεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορούν παραχωρήσεις σχολικών χώρων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 39 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα κατά της αποστολής φρεγάτας και προσωπικού των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στην Ερυθρά Θάλασσα και σε κάθε άλλη αποστολή εκτός συνόρων!8η ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 26/2/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 40 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα για την επέτειο του εγκλήματος των Τεμπών


ΑΠΟΦΑΣΗ 41 (ΛΗΨΗ)

Διακοπή κυκλοφορίας σε οδούς του Δήμου για πραγματοποίηση εκδηλώσεων για το έτος 2024


ΑΠΟΦΑΣΗ 42 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση κατάθεσης ποσών της παγίας προκαταβολής του Δήμου σε πιστωτικό ίδρυμα που εποπτεύει η Τράπεζα της Ελλάδος, σε λογαριασμό ειδικού σκοπού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 207 του Ν.4555/2018)9η ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 7/3/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 43 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 2ης παράτασης του χρόνου περαίωσης, του έργου με τίτλο «Συντηρήσεις – μικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Νεάπολης Συκεών» με αναθεώρηση, συνολικά κατά 180 ημέρες και μέχρι την 03/09/2024


ΑΠΟΦΑΣΗ 44 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα κατά της φασιστικής επίθεσης στην Νεάπολη


ΑΠΟΦΑΣΗ 45 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα για την απομάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφωνίας από τα Πεύκα10η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 20/3/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 46 (ΛΗΨΗ)

Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής για το α’ εξάμηνο του 2022


ΑΠΟΦΑΣΗ 47 (ΛΗΨΗ)

Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής για το β’ εξάμηνο του 2022


ΑΠΟΦΑΣΗ 48 (ΛΗΨΗ)

Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής για το α’ εξάμηνο του 2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 49 (ΛΗΨΗ)

Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής για το β’ εξάμηνο του 202311η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 20/3/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 50 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 2ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εργασίες συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών 2022 – 2023» (αρ.μελ.08.2022) προϋπολογισμού μελέτης 909.000,00€, έως 15.06.2024


ΑΠΟΦΑΣΗ 51 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 2ης παράτασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ» (Μ 41-20) του αναδόχου, MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με αναθεώρηση έως την 07/07/2024


ΑΠΟΦΑΣΗ 52 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση παράτασης της προγραμματικής σύμβασης «Μελέτη Αναβάθμισης Οδικής Ασφάλειας και Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήματος της Λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου» έως 11/4/2025


ΑΠΟΦΑΣΗ 53 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη, των ανταποδοτικών τελών για το έτος 2024


ΑΠΟΦΑΣΗ 54 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη συμπληρωματικής απόφασης, για τον καθορισμό του τέλους διαφήμισης για το έτος 2024 ως προς την κατηγορία Β΄


ΑΠΟΦΑΣΗ 55 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εγγραφής και φοίτησης νηπίου στον βρεφικό σταθμό Αναγεννήσεως


ΑΠΟΦΑΣΗ 56 (ΛΗΨΗ)

Εκτέλεση προϋπολογισμού για το Δ΄ τρίμηνο του 2023 του καταργημένου ΝΠΔΔ του Δήμου Νεάπολης-Συκεών Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 57 (ΛΗΨΗ)

3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2024 (Υποχρεωτική)


ΑΠΟΦΑΣΗ 58 (ΛΗΨΗ)

4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2024


ΑΠΟΦΑΣΗ 59 (ΛΗΨΗ)

Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Αφροδίτης Ισαακίδου Τζιγκόζογλου οικονομικού έτους 2024


ΑΠΟΦΑΣΗ 60 (ΛΗΨΗ)

Ενδοδικαστικός Συμβιβασμός του Δήμου μας με την ετερόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «ΣΙΓΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 61 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας


ΑΠΟΦΑΣΗ 62 (ΛΗΨΗ)

Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της 107/2022 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης της Επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου


ΑΠΟΦΑΣΗ 63 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οικονομικού έτους 2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 64 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οικονομικού έτους 2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 65 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμ. 18/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά παραχώρηση σχολικού χώρου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 66 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα για τις φασιστικές επιθέσεις και την λογοκρισία της τέχνης


Θέμα 16ο (Αποσύρθηκε)

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 67 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της «Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Τελετών Νεάπολης» με διακριτικό τίτλο «ΕΤΕΝ Α.Ε. ΟΤΑ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 68 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός δέκα εκπροσώπων (Δ.Σ.) για την εκπροσώπηση του Δήμου στην Γενική Συνέλευση της Α.Ε. Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Τελετών Νεάπολης με διακριτικό τίτλο "ΕΤΕΝ ΑΕ ΟΤΑ"12η ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27/3/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 69 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός μελών και Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης με την επωνυμία Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης-Συκεών13η ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2/4/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 70 (ΛΗΨΗ)

Έκπτωση της αναδόχου εταιρείας JETOIL INDUSTRIES AE αναφορικά  με την από 30-03-2022 σύμβαση με (ΑΔΑΜ:22SYMV010295701 2022-03-30)με αντικείμενο την «Προμήθεια Καυσίμων Κίνησης &Θέρμανσης14η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 22/4/2024 (ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΘΕΜΑΤΑ


ΘΕΜΑ 1o: Ενημέρωση για τις αποφασισμένες περιπτώσεις απαλλοτριώσεων ή αγορών ακινήτων, προκειμένου να αξιοποιηθούν για τις ανάγκες των κατοίκων της πόλης


ΘΕΜΑ 2o: Ενημέρωση για το πάγιο αίτημα των ανοιχτών σχολικών προαυλίων


ΘΕΜΑ 3o: Ενημέρωση για το πρόβλημα των ελεύθερων χώρων στάθμευσης


ΘΕΜΑ 4o: Ενημέρωση για τα μέτρα αντιπυρικής προστασίας για το έτος 2024


ΘΕΜΑ 5o: Ενημέρωση για την αντιπυρική προστασία


ΘΕΜΑ 6o: Ενημέρωση για την στέγαση όλων των νηπιαγωγείων του Δήμου μας


ΘΕΜΑ 7o: Ενημέρωση για θέματα που αφορούν στη Δ.Ε. Αγίου Παύλου15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18/4/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


Αποσύρθηκαν το 4ο, 11ο, 12ο και 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης


ΑΠΟΦΑΣΗ 71 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2024 ως προς το τίτλο του έργου με Κ.Α. 02.30.7331.64


ΑΠΟΦΑΣΗ 72 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 4ου Πρακτικούτης Κοινής ΕπιτροπήςΠαρακολούθησης της Σύμβασης Συνεργασίας «Μελετητική Ωρίμανση του έργου: Νέα Πόλη - Αστική Αναζωογόνηση περιοχών των Δημοτικών Ενοτήτων Νεάπολης και Συκεών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» για έγκριση της μετάθεσης του χρόνου λήξης της ανωτέρω σύμβασης


ΑΠΟΦΑΣΗ 73 (ΛΗΨΗ)

6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2024


ΑΠΟΦΑΣΗ 74 (ΛΗΨΗ)

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.


ΑΠΟΦΑΣΗ 75 (ΛΗΨΗ)

5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2024


ΑΠΟΦΑΣΗ 76 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Aπολογισμού, Iσολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης οικονομικού έτους 2023 για το κληροδότημα Αφροδίτης Ισαακίδου Τζιγκόζογλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 77 (ΛΗΨΗ)

Εξέταση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας που επικαλείται η ανάδοχος «Διδασκάλου Π. Ευθυμία» και την αποδοχή της από κοινού λύση ή μη της με αριθμό πρωτ.4445/26-9-2023 (ΑΔΑΜ:23SYMV013472179 2023-09-26) σύμβασης με αντικείμενο τις « Παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες Δερματολογικού ελέγχου» και την αποδοχή ή μη της από κοινού λύση της σύμβασης χωρίς επιβολή κυρώσεων 


ΑΠΟΦΑΣΗ 78 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού γνωμοδότησης και τροποποίηση της με αριθμ.πρωτ.2422/18-5-2021 (21SYMV008620805 2021-05-18) σύμβασης, για τις «Εργασίες για την πραγματοποίηση εργαστηριακών εξετάσεων με σκοπό την φροντίδα των εξυπηρετούμενων του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης-Συκέων», ποσού 44.107,00€ με ΦΠΑ ως προς την χρονική διάρκειά της


ΑΠΟΦΑΣΗ 79 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού γνωμοδότησης και τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 2562/23-05-2023(23SYMV:012731130 2023-05-23)σύμβασης, για την «Μίσθωση λεωφορείων με σκοπό την πραγματοποίηση του κοινωνικού προγράμματος εκδρομών οικολογίας και τουρισμού των Κ.Α.Π.Η του εκπαιδευτικού προγράμματος των παιδικών και βρεφικών σταθμών του νομικού προσώπου, καθώς και των μετακινήσεων θρησκευτικού-πολιτιστικού-ψυχαγωγικού χαρακτήραεντός και εκτός του πολεοδομικού συγκροτήματος, έτους 2023 και 2024»τ, ποσού 213.457,00€ ως προς την χρονική διάρκειάτης


ΑΠΟΦΑΣΗ 80 (ΛΗΨΗ)

Οριστικοποίηση της υπ’ αριθμόν 25/2022 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με εξαγορά ακινήτου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Καλαβρύτων και Ερατοσθένους, στη Δημοτική Ενότητα Συκεών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, εμβαδού 145,35τ.μ., σε ποσοστό 100% από τον κ. Καπέτη Αντώνιο


ΑΠΟΦΑΣΗ 81 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβιβασμού στάθμης του πεζοδρομίου επί της οδού Μηδείας 1 της Δ.Ε. Νεάπολης προκειμένου να διευκολυνθεί η (επαγγελματική) ΕΙΣΟΔΟΣ – ΕΞΟΔΟΣ στην θέση στάθμευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 82 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής εξέτασης αντιρρήσεων, που υποβάλλονται κατά των βεβαιωμένων παραβάσεων του Κανονισμού Εκτέλεσης Οικοδομικών Εργασιών και Εργασιών Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, για το έτος 2024


ΑΠΟΦΑΣΗ 83 (ΛΗΨΗ)

Αποδοχή εγγραφής και φοίτησης νηπίου στον βρεφικό σταθμό Σαράφη Νεάπολη


ΑΠΟΦΑΣΗ 84 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση των με αριθμ. 19/2024 και 20/2024 αποφάσεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορούν παραχωρήσεις σχολικών χώρων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 


ΑΠΟΦΑΣΗ 85 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση των με αριθμ. 22/2024, 23/2024 και 25/2024 αποφάσεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορούν παραχωρήσεις σχολικών χώρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 86 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμ. 21/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά παραχωρήσεις σχολικών χώρων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 87 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμ. 24/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά παραχωρήσεις σχολικών χώρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 88 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Νεάπολης-Συκεών στο Δίκτυο Δήμων για την πολιτική προστασία, την ανθεκτικότητα και την αειφορία με διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ» ως τακτικού μέλους, έγκριση της Διακήρυξης της 12ης Μαρτίου 2024, έγκριση του Σχεδίου του Καταστατικού του δικτύου, ορισμός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση και έγκριση ετήσιας εισφοράς στο Δίκτυο16η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 13/5/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


Αποσύρθηκαν το 11ο και 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης


ΑΠΟΦΑΣΗ 89 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός τροφείων-εκπτώσεων και διαδικασίας διακοπής φοίτησης των νηπίων των παιδικών βρεφικών σταθμών του Δήμου Νεάπολης Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 90 (ΛΗΨΗ)

Υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2024.


ΑΠΟΦΑΣΗ 91 (ΛΗΨΗ)

Εκτέλεση προϋπολογισμού για το Α΄ τρίμηνο του 2024


ΑΠΟΦΑΣΗ 92 (ΛΗΨΗ)

Απόφαση για την κατά άλλο τρόπο εκμίσθωση του διαμερίσματος του 1ου ορόφου του Κληροδοτήματος Αφροδίτης Ισαακίδου-Τζιγκόζογλου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, επί της οδού Κεσσάνης 58 στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης, στην Κοινωφελή Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης Συκεών (Κ.Ε.Υ.Ν.Σ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 93 (ΛΗΨΗ)

 Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το Α.Π.Θ (Καθηγητή κύριο Π. Μπαμίδη και της Στέγης Καϊμακλίου «Αρχάγγελος Μιχαήλ» [ΑΜΕΝ] και Κέντρο Αποκατάστασης Ασθενών με Αλτσχάιμερ/Άνοια που εδρεύει στη Λευκωσία


ΑΠΟΦΑΣΗ 94 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμό 27/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα «Κατανομή ποσού 211.660,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών (β' κατανομή)


ΑΠΟΦΑΣΗ 95 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμό 26/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: Κάλυψη μέσω των Σχολικών Επιτροπών των δαπανών για τη διεξαγωγή εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση


ΑΠΟΦΑΣΗ 96 (ΛΗΨΗ)

Απόφαση για τον ορισμό δευτεροβάθμιας επιτροπής για την υπ’ αρ. πρωτ. 76233/13-09-2023 σύμβαση προμήθειας συστήματος προτεραιότητας για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ


ΑΠΟΦΑΣΗ 97 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης, για την κατάργηση-απομάκρυνση ή μη της θέσης κενωθέντος περιπτέρου στη Δημοτική Ενότητα Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 98 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση για τοποθέτηση κολωνάκια σήμανσης πλαστικά κυλινδρικά ή πλαστικού κώνου για την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης επι της οδού ΚΥΠΡΟΥ 11 στην Δ.Ε. ΣΥΚΕΩΝ (τοποθέτηση του ΔΕΞΙΑ και ΑΡΙΣΤΕΡΑ της νομίμου υφιστάμενης (Α.Π.7246/25-01-23) ράμπας εισόδου - εξόδου από τον επαγγελματικό χώρο στάθμευσης επι της οδού ΚΥΠΡΟΥ 11 στην Δ.Ε. ΣΥΚΕΩΝ και σε συνολικό μήκος απόστασης των κολωνακίων σήμανσης τουλάχιστον 0,50 μέτρα δεξιά και αριστερά από τα άκρα της ράμπας και σε απόσταση από το κράσπεδο 0,20 μέτραπου ορίζετε από την Τ.Υ.


ΑΠΟΦΑΣΗ 99 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβιβασμού στάθμης του πεζοδρομίου επί της οδού Ναυαρίνου 15 της Δ.Ε. Συκεών, προκειμένου να διευκολυνθεί η ΕΙΣΟΔΟΣ[1]ΕΞΟΔΟΣ στην θέση στάθμευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 100 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβιβασμού στάθμης του πεζοδρομίου επί της οδού Υψηλάντου 1 της Δ.Ε. Συκεών προκειμένου να διευκολυνθεί η ΕΙΣΟΔΟΣ – ΕΞΟΔΟΣ στην θέση στάθμευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 101 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβιβασμού στάθμης του πεζοδρομίου επί της οδού Στρ. Στέφανου Σαράφη 15 της Δ.Ε. Συκεών προκειμένου να διευκολυνθεί η ΕΙΣΟΔΟΣ – ΕΞΟΔΟΣ στην θέση στάθμευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 102 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός τιμοκαταλόγου φιλοξενίας παιδιών στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΚΕΥΝΣ, εκπτώσεις και διαδικασίες διακοπής συμμετοχής                                            


ΑΠΟΦΑΣΗ 103 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα κατάργησης του Αντιπυρικού Κανονισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 104 (ΛΗΨΗ)

Επιβολή κυρώσεων λόγω έκπτωσης της αναδόχου εταιρείαςτης Προμήθειας Καυσίμων Κίνησης & Θέρμανσης JETOIL INDUSTRIES AE


ΑΠΟΦΑΣΗ 105 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού γνωμοδότησης και τροποποίηση της με αριθμ.πρωτ 2950/07-06-2022 (22SYMV010705784 2022-06-07) σύμβασης, για τις «Διαχείριση ιατρικών αποβλήτων για τα ιατρεία του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης-Συκεών» με την ανάδοχο  «Θ. ΤΣΕΡΩΝΗΣ – Α. ΚΟΝΤΟΥ Ο.Ε ,» ποσού 7.070,98€ € με ΦΠΑ ως προς την χρονική διάρκειά της.


ΑΠΟΦΑΣΗ 106 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού γνωμοδότησης και τροποποίηση της με αριθμ.πρωτ.3693/27-7-2023(23SYMV:013166897 2023-07-27) σύμβασης, για την Ομάδα Β – «Ενοικίαση και εγκατάσταση ηχητικού εξοπλισμού» της Προμήθεια εδεσμάτων και ενοικίαση, εγκατάσταση ηχητικού εξοπλισμού στα πλαίσια πραγματοποίησης εκδηλώσεων για τις ανάγκες λειτουργίας του πρώην Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης-Συκεών», ποσού 20.646,00€ με τον ανάδοχο «Καρβουνίδη Α.Παναγιώτη» ως προς την χρονική διάρκειά της.


ΑΠΟΦΑΣΗ 107 (ΛΗΨΗ)

2η έγκριση παράτασης εργασιών εως 18/1/2025 παροχής υπηρεσιών κατά την διαδικασία σχεδιασμού του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας «ΣΒΑΚ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 108 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 1ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ για το έργο συντηρήσεις, επισκευές αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 109 (ΛΗΨΗ)

Λήψη απόφασης για την ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης που αφορά την σύμβαση «Επισκευή & συντήρηση ηλεκτρολογικών συστημάτων, υπερκατασκευών, δικύκλων, αμαξωμάτων οχημάτων και μηχανημάτων έργου – πλύσιμο, απολύμανση και γρασάρισμα οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών διάρκειας εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, με δικαίωμα προαίρεσης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 110 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 1ης παράτασης του χρόνου περαίωσης με αναθεώρηση, συνολικά κατά (90) ημερολογιακές ημέρες, έως 22-08-2024, για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση του κολυμβητηρίου Συκεών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών » της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5029946 ( Α.Μ. 53/2021)


ΑΠΟΦΑΣΗ 111 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της υπογραφής της Συμφωνίας για Πράσινους Δήμους (Green City Accord) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εξουσιοδότηση για την υπογραφή της17η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 20/5/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 112 (ΛΗΨΗ)

Κατανομή των υπαίθριων χώρων διαφήμισης στα πολιτικά κόμματα που μετέχουν στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου 202418η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 20/5/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 113 (ΛΗΨΗ)

Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης των δύο οικοπέδων που βρίσκονται στον χαρακτηρισμένο χώρο πρασίνου του Ο.Τ.87 και δρόμου μεταξύ των οδών Αργυροκάστρου – Δημητσάνας – Ηλέκτρας Αποστόλου, της Δημοτικής Ενότητας Συκεών του Δήμου Νεάπολης- Συκεών


ΘΕΜΑ 2o: Χωροθέτηση Θέση στάθμευσης μπροστά ή πλησίον ξενοδοχείου (Διαδικασία χορήγησης άδειας για την ειδική διαγράμμιση και σηματοδότηση τμήματος του δρόμου μπροστά από την είσοδο ξενοδοχείου) στην οδό Βελδεμίρη της ΔΕ Συκεών, Ν. 4582/18 (Αποσύρθηκε)


ΑΠΟΦΑΣΗ 114 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. για απασχόληση στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών με ΑΦΜ 998502113 κατά την περίοδο 2024-2025


ΑΠΟΦΑΣΗ 115 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 1ης παράτασης του χρόνου περαίωσης με αναθεώρηση, συνολικά κατά έξι (6) μήνες, έως και 06-12-2024 για το έργο: «Επισκευή Φρεατίων και Αποκατάσταση Κατεστραμμένων Τμημάτων Υπογείου Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Νεάπολης - Συκεών», Αρ. Μελέτης 22/2022


ΑΠΟΦΑΣΗ 116 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση των Α/θμιων & των Β/θμιων Συμβουλίων για την επιθεώρηση – αδειοδότηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης19η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27/5/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 117 (ΛΗΨΗ)

Μετονομασία της οδού Λαγκαδά σε Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη


ΑΠΟΦΑΣΗ 118 (ΛΗΨΗ)

Χωροθέτηση θέσης στάσης μπροστά ή πλησίον ξενοδοχείου (Διαδικασία χορήγησης άδειας για την ειδική διαγράμμιση και σηματοδότηση τμήματος του δρόμου μπροστά από την είσοδο ξενοδοχείου) στην οδό Βελδεμίρη της ΔΕ Συκεών, Ν. 4582/1820η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10/6/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 119 (ΛΗΨΗ)

Λήψη απόφασης για την έκδοση Κανονιστικής Απόφασης για την παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Νεάπολης – Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 120 (ΛΗΨΗ)

Επιβολή Τέλους Διαμονής Παρεπιδημούντων έτους 2025 στον Δήμο Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 121 (ΛΗΨΗ)

7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2024


ΑΠΟΦΑΣΗ 122 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου


ΑΠΟΦΑΣΗ 123 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός Συντονιστικής Επιτροπής για τη δημοτική θητεία 2024-2028 για το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής της Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 124 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση για την τοποθέτηση μοναδικού έργου τέχνης - Μνημείου στο πάρκο της οδού Παναγιώτη Αφαλή, Δ.Ε. Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 125 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση των με αριθμ. 28/2024 29/2024, 30/2024, 31/2024, 32/2024, 33/2024, 34/2024 και 35/2024 αποφάσεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορούν παραχωρήσεις σχολικών χώρων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 126 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση των με αριθμ. 36/2024 και 37/2024 αποφάσεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορούν παραχωρήσεις σχολικών χώρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 127 (ΛΗΨΗ)

Λήψη απόφασης για συναίνεση του Δήμου Νεάπολης Συκεών στην προτεινόμενη λύση για την σύνδεση ιδιωτικού οικοπέδου με το δίκτυο της ΕΥΑΘ στην οδό Ξηροποτάμου- Ανωνύμου-Ειρήνης της Δ.Ε. Πεύκων


ΑΠΟΦΑΣΗ 128 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβιβασμού στάθμης του πεζοδρομίου, επί της οδού Μητροπολίτου Καραβαγγέλη 3 της Δ.Ε. Νεάπολης προκειμένου να διευκολυνθεί η ΕΙΣΟΔΟΣ – ΕΞΟΔΟΣ στην ιδιωτική θέση στάθμευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 129 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβιβασμού στάθμης του πεζοδρομίου επί της οδού Αργυροκάστρου 18 της Δ.Ε. Συκεών προκειμένου να διευκολυνθεί η ΕΙΣΟΔΟΣ – ΕΞΟΔΟΣ στην θέση στάθμευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 130 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβιβασμού στάθμης του πεζοδρομίου, επί της οδού Αγαθουπόλεως 19 της Δ.Ε. Νεάπολης προκειμένου να διευκολυνθεί η ΕΙΣΟΔΟΣ – ΕΞΟΔΟΣ στην ιδιωτική θέση στάθμευση


ΑΠΟΦΑΣΗ 131 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβιβασμού στάθμης του πεζοδρομίου, επί της οδού Αλ.Μπινιώρη 34 της Δ.Ε. Νεάπολης προκειμένου να διευκολυνθεί η ΕΙΣΟΔΟΣ – ΕΞΟΔΟΣ στην ιδιωτική θέση στάθμευση


ΑΠΟΦΑΣΗ 132 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2024 προκειμένου να συμπεριληφθεί το έργο με τίτλο: «Μετατόπιση αγωγού διανομής Φυσικού Αερίου στην οδό Βαλαωρίτου Δ.Ε. Πεύκων»


ΑΠΟΦΑΣΗ 133 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση χορήγησης πρόσθετης καταβολής (πριμ) λόγω έγκαιρης παράδοσης του έργου, βάσει του άρθρου 154 του Ν.4938/2022, για το έργο με τίτλο “Πράσινα δώματα σε κτίρια Δημοτικών Υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης Συκεών ” (αρ. μελέτης 28/2020) με κωδικό ΟΠΣ 5067565»


ΑΠΟΦΑΣΗ 134 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση χορήγησης πρόσθετης καταβολής (πριμ 5%) λόγω έγκαιρης παράδοσης του έργου, βάσει του άρθρου 154 του Ν.4938/2022, για το έργο με τίτλο «Ανάπλαση πάρκου «Ρουμανικών» μεταξύ των οδών Βενιζέλου, Καραμανλή, Παπανδρέου στη Δ.Ε. Νεάπολης» (αρ. μελέτης 6/2018) με κωδικό ΟΠΣ 5027194


ΑΠΟΦΑΣΗ 135 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού οδού Παπάφη στη Δ.Ε. Πεύκων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών» (αρ.μελ.32.2022) προϋπολογισμού μελέτης 4.400.000,00€, έως 18.05.2025


ΑΠΟΦΑΣΗ 136 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 3ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εργασίες συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών 2022 – 2023» (αρ.μελ.08.2022) προϋπολογισμού μελέτης 909.000,00€, έως 15.09.2024


ΘΕΜΑ 20o: Συζήτηση σχετικά με τη λειτουργία των δημοτικών ιατρείων στα ΚΑΠΗ21η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27/6/2024 (ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


22η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 19/6/2024 (Απολογισμός Κοινωνικής Πολιτικής έτους 2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)