Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου κατά το έτος 2023

Πίσω στις Αποφάσεις
Αρχική

/

Ενημέρωση

/

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

/

Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου κατά το έτος 2023

22 Ιανουαρίου 2023

Αναλυτικά οι αποφάσεις ανά συνεδρίαση

1η τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 31/01/2023


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 1 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. του Δήμου, μετά την έκδοση του νέου Προσοντολογίου-Κλαδολογίου


ΑΠΟΦΑΣΗ 2 (ΛΗΨΗ)

1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2023, λόγω ανεπαρκών πιστώσεων ΚΑΕ παρελθόντων οικ. ετών (ΠΟΕ) από χρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ / ΠΔΕ


ΑΠΟΦΑΣΗ 3 (ΛΗΨΗ)

2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 4 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Β’ ΚΑΠΗ - ΙΑΤΡΕΙΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ», αρ. μελέτης 14/2014, προϋπολογισμού 5.138.427,95 €.


ΑΠΟΦΑΣΗ 5 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2023, έγκριση της μελέτης με αρ.53/2021 και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κολυμβητηρίου Συκεών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» προϋπολογισμού 1.470.000,00 € με ΦΠΑ24%


ΑΠΟΦΑΣΗ 6 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου της με αρ. πρωτ. 26336/10-11-2020 σύμβασης. Σχετ.: Α.Δ.Σ. 372/2019, 58/2021, 167/2022


ΑΠΟΦΑΣΗ 7 (ΛΗΨΗ)

Παράταση για ένα επιπλέον έτος, της μίσθωσης του ακινήτου που εκμισθώνει ο Δήμος Νεάπολης- Συκεών για τη στέγαση του Υποθηκοφυλακείου Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 8 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού γνωμοδότησης και τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 91270/17.10.2022 (με ΑΔΑΜ:22SYMV011441045 2022-10-18) σύμβασης, για την ΟΜΑΔΑ Β. «Προμήθεια μεταλλικών κάδων μικροαπορριμμάτων» ποσού 35.340,00€ με ΦΠΑ, της προμήθειας και εγκατάστασης στεγάστρων, για τη δημιουργία και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και προμήθεια μεταλλικών κάδων μικροαπορριμμάτων» ως προς τον χρόνο παράδοσης των ειδών


ΑΠΟΦΑΣΗ 9 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός ανωτάτου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών για το έτος 2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 10 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση αιτήματος δημότη για τοποθέτηση σήμανσης, (κολωνάκι πλαστικό κυλινδρικό ή πλαστικό κώνο) για την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης επί της οδού ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 70-72 στην Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ (τοποθέτηση του ΑΡΙΣΤΕΡΑ και ΔΕΞΙΑ της νομίμου υφιστάμενης (Α.Π.70534/10-08-22) ράμπας εισόδου - εξόδου από τον ιδιωτικό χώρο στάθμευσης επί της οδού ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 70-72 στην Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ και σε συνολικό μήκος απόστασης του κολωνάκι σήμανσης τουλάχιστον 0,50 μέτρα αριστερά και 0,50 μέτραδεξιά από τα άκρα της ράμπας και σε απόσταση από το κράσπεδο 0,20 μέτρα που ορίζεται από την Τ.Υ. (ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ 74-2022)


ΑΠΟΦΑΣΗ 11 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση κοπής ενός επικίνδυνου για πτώση δένδρου (Σφενδαμιού), το οποίο φύεται στο πεζοδρόμιο επί της οδού Οδυσσέα Φωκά 4, στη Δημοτική Ενότητα Συκεών. (ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ 78-2022)


ΑΠΟΦΑΣΗ 12 (ΛΗΨΗ)

Ανανέωση της υπ’ αρ. 30554/13-08-2021 χορηγηθείσας άδειας στάθμευσης αναπηρικού οχήματος λόγω της ανανέωσης ισχύος του δελτίου στάθμευσης ΑΜΕΑ


ΑΠΟΦΑΣΗ 13 (ΛΗΨΗ)

Ανανέωση της υπ’ αρ. 35770/19-12-2019 χορηγηθείσας άδειας στάθμευσης αναπηρικού οχήματος λόγω τηςανανέωσης ισχύος του δελτίου στάθμευσης ΑΜΕΑ


ΑΠΟΦΑΣΗ 14 (ΛΗΨΗ)

Ακύρωση της υπ΄αριθ. 152/2022 Α.Δ.Σ. και έγκριση παράδοσης του απορριμματοφόρου οχήματος ανακύκλωσης ΚΗΗ 2150 μάρκας ISUZU στον Δήμο Χίου


ΑΠΟΦΑΣΗ 15 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα για την απόσυρση του Π.Δ. που εξισώνει το πτυχίο αποφοίτων Δραματικών σχολών και Ωδείων με το απολυτήριο Λυκείου2η τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 22/02/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 16 (ΛΗΨΗ)

4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2023

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 17 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση των με αριθμ. 14/ 2023 και 16/ 2023, αποφάσεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορούν παραχωρήσεις σχολικών χώρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 18 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμ. 15/ 2023 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά παραχώρηση σχολικών χώρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 19 (ΛΗΨΗ)

Ενημέρωση για το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής της Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) και απόφαση για τον ορισμό Συντονίστριας και Συντονιστικής Επιτροπής


ΑΠΟΦΑΣΗ 20 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα διαμαρτυρίας για το ζήτημα της χρέωσης παρόδιων ιδιοκτησιών


ΑΠΟΦΑΣΗ 21 (ΛΗΨΗ)

Πλήρωση θέσεων τακτικού προσωπικού του Δήμου. Τροποποίηση Π.Υ.Σ.


ΑΠΟΦΑΣΗ 22 (ΛΗΨΗ)

Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2024-2027


ΑΠΟΦΑΣΗ 23 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της αριθ. 13/2023 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με θέμα «Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ “Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης Συκεών”»


ΑΠΟΦΑΣΗ 24 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση για τη δωρεάν παραχώρηση στο ΝΠΔΔ «Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νεάπολης-Συκεών», χώρων του ακινήτου επί της Επταπυργίου 72Α, στη Δ.Ε. Συκεών, ιδιοκτησίας του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 25 (ΛΗΨΗ)

Δωρεάν διάθεση για χρήση δημοτικού οχήματος του Δήμου, στο Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 26 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ.-Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Νεάπολης-Συκεών για το έτος 2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 27 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπών για την παρακολούθηση και παραλαβή δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, και επιτροπής εξέτασης ενστάσεων κατά το στάδιο της εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με το νόμο 4412/2016, για το έτος 2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 28 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφή Χρηματικών Καταλόγων λόγω διόρθωσης εμβαδού οικοπέδου


ΑΠΟΦΑΣΗ 29 (ΛΗΨΗ)

3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 30 (ΛΗΨΗ)

Εκτέλεση προϋπολογισμού για το Δ’ τρίμηνο του 2022


ΑΠΟΦΑΣΗ 31 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. & 1ης Τροποποίησης Σύμβασης στον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών αρχικής σύμβασης του έργου ‘Επισκευές, συντηρήσεις, μονώσεις, χρωματισμοί σχολικών κτιρίων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών’ (αρ.μελ.07.2021) προϋπολογισμού μελέτης 601.000,00€


ΑΠΟΦΑΣΗ 32 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 2ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου “Επισκευές, συντηρήσεις, μονώσεις, χρωματισμοί σχολικών κτιρίων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών (αρ.μελ.07.2021) προϋπολογισμού μελέτης 601.000,00€, έως 20.04.2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 33 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 6ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου “Επισκευή & συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δήμου Νεάπολης - Συκεών” (αρ.μελ.51.2019), έως 13.04.2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 34 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση παράτασης συνολικού χρόνου εκπόνησης για τη μελέτη «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Δημοτικής Ενότητας Πεύκων», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του 27 του Ν. 3316/05


ΑΠΟΦΑΣΗ 35 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος για τη μελέτη «Αναθεώρηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Νεάπολης – Συκεών πλην Δημοτικής Ενότητας Πεύκων», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του 27 του Ν. 3316/05


ΑΠΟΦΑΣΗ 36 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό ειδικών όρων δόμησης και ελαχίστων αποστάσεων των κτιρίων από τα όρια του χώρου στο Ο.Τ. Γ109Β της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, το οποίο είναι χαρακτηρισμένο ως χώρος Γυμνασίου - Λυκείου


ΑΠΟΦΑΣΗ 37 (ΛΗΨΗ)

Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στις οδούς του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων σε διάφορα σημεία του Δήμου, τσιμεντοστρώσεις- κυβολιθοστρώσεις οδών, κρασπεδώσεις, διανοίξεις και λοιπές εργασίες αστικής αναβάθμισης σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Νεάπολης - Συκεών», Αρ.μελέτης Μ. 01/2022 (Απόφ ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ 4/2023)


ΑΠΟΦΑΣΗ 38 (ΛΗΨΗ)

Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στις οδούς του Δήμου Νεάπολης-Συκεών στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης διαγραμμίσεων οδών και διαβάσεων πεζών, του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ», Αρ.μελέτης Μ 41/2020 (Απόφ ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ 3/2023)


ΑΠΟΦΑΣΗ 39 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβιβασμού στάθμης του πεζοδρομίου και της δημιουργίας ράμπας, επί της οδού Λαγκαδά 136 της Δ.Ε. Νεάπολης, προκειμένου να διευκολυνθεί η ΕΙΣΟΔΟΣ – ΕΞΟΔΟΣ από συνεργείο αυτοκινήτων συνήθων επιβατικών οχημάτων (Απόφ ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ 5/2023)


ΑΠΟΦΑΣΗ 40 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση κοπής ενός δένδρου (Ακακία), το οποίο φύεται στο πεζοδρόμιο επί της Λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου αρ.242, στη Δημοτική Ενότητα Συκεών (Απόφ ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ 1/2023)


ΑΠΟΦΑΣΗ 41 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση κοπής ενός δένδρου (ελιάς), το οποίο φύεται στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αγίου Στεφάνου 47, στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης (Απόφ ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ 6/2023)


ΑΠΟΦΑΣΗ 42 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση των με αριθμ. 1/2023, 2/2023, 3/2023, 4/2023, 6/2023, 7/2023, 8/2023, 9/2023, 10/2023, 12/2023 αποφάσεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορούν παραχωρήσεις σχολικών χώρων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 43 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση των με αριθμ. 5/2023 και 11/2023, αποφάσεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορούν παραχωρήσεις σχολικών χώρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 44 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμό 13/2023 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Κατανομή ποσού 322.485,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών (α' κατανομή)»


ΑΠΟΦΑΣΗ 45 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2022


ΑΠΟΦΑΣΗ 46 (ΛΗΨΗ)

Αναπλήρωση μέλους της κοινής Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης της Δημόσιας Σύμβασης συνεργασίας του άρθρου 12 του Ν.4412/2016, μεταξύ του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και της Αναπτυξιακής Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης - Ανώνυμη Εταιρεία - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΜΑΘ ΑΕΑΟΤΑ» για την εκπόνηση των μελετών του έργου: «Ωρίμανση έξι έργων νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027, με μελετητικό αντικείμενο ειδικών απαιτήσεων»


ΑΠΟΦΑΣΗ 47 (ΛΗΨΗ)

Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης προς χρήση ρυμουλκούμενου οχήματος (τύπου τρέιλερ) αντιμετώπισης πλημμυρών / έντονων καιρικών φαινομένων / πολλαπλών λειτουργιών στον Δήμο Νεάπολης - Συκεών από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (δ.τ. ΔΥΟΠΠ), για τις ανάγκες πρόληψης και αποκατάστασης πυρκαγικών και πλημμυρικών φαινομένων


ΑΠΟΦΑΣΗ 48 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα για την προστασία των λαϊκών νοικοκυριών από τους εντεινόμενους πλειστηριασμούς των funds και των τραπεζών3η δια περιφοράς συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 14/03/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 49 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού γνωμοδότησης και τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 101429/15.11.2022 (με ΑΔΑΜ:22SYMV011615055 2022-11-16) σύμβασης, για την ΟΜΑΔΑ Β. «Έπιπλα χώρων διδασκαλίας-Σίτισης-Ανάπαυσης» ποσού 35.740,52€ με ΦΠΑ, της Προμήθειας εξοπλισμού της πράξης ανέγερσης του 8ου& 15ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Νεάπολης Συκεών επί της οδού Σπαρτάκου & Γκίνης, Δ.Ε. Συκεών, ως προς τον χρόνο παράδοσης των ειδών


ΑΠΟΦΑΣΗ 50 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού γνωμοδότησης και τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 101490/15.11.2022 (με ΑΔΑΜ:22SYMV011611679 2022-11-16) σύμβασης, για την ΟΜΑΔΑ Δ. «Εξοπλισμός ειδών εποπτικού υλικού», ΟΜΑΔΑ Ε. «Εξοπλισμός ειδών κουζίνας & χώρων υγιεινής» και ΟΜΑΔΑ ΣΤ. «Προμήθεια λευκών ειδών», ποσού 27.761,16€ με ΦΠΑ, της Προμήθειας εξοπλισμού της πράξης ανέγερσης του 8ου & 15ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Νεάπολης Συκεών επί της οδού Σπαρτάκου & Γκίνης, Δ.Ε. Συκεών, ως προς τον χρόνο παράδοσης των ειδών4η δια περιφοράς συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 17/03/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 51 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση παράτασης εργασιών της υπηρεσίας με τίτλο "Υπηρεσίες παροχής συμβουλών κατά τη διαδικασία σχεδιασμού του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας «ΣΒΑΚ» Δήμου Νεάπολης-Συκεών έως 18-05-2024


ΑΠΟΦΑΣΗ 52 (ΛΗΨΗ)

Διακοπή κυκλοφορίας σε οδούς του δήμου για πραγματοποίηση εκδηλώσεων για το έτος 2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 53 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών της συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών5η δια περιφοράς συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 23/02/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 54 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του Προγράμματος ΚΑΛΥΨΗ6η τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 29/03/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 55 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμ. 21/2023 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά την Εκ νέου παραχώρηση και χρήση σχολικών χώρων στο 1ο ΣΔΕ Θεσσαλονίκης


ΑΠΟΦΑΣΗ 56 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα κατά της παραχώρησης της Εγνατίας οδού σε ιδιώτες


ΑΠΟΦΑΣΗ 57 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου για το δυστύχημα στα Τέμπη


ΑΠΟΦΑΣΗ 58 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της τροποποίηση Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1): «Ενίσχυση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Νεάπολης Συκεών» της Πράξης «Ενίσχυση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Νεάπολης Συκεών» με κωδικό MIS 5049907 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» - «ΕΣΠΑ 2014-2020»


ΑΠΟΦΑΣΗ 59 (ΛΗΨΗ)

Παραλαβή ειδών της 31419-18/8/2021 σύμβασης «Νέα ΑρχιτεκτονικήΤεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Δήμο Νεάπολης – Συκεών» και ορισμός δευτεροβάθμιας επιτροπής


ΘΕΜΑ 6o: Υλοποίηση προγράμματος για την επανάχρηση και την ανακύκλωση ειδών ένδυσης και υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών στο Δήμο Νεάπολης - Συκεών (Αποσύρθηκε)


ΑΠΟΦΑΣΗ 60 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και του Συνδέσμου Προστασίας & Ανάπτυξης Υμηττού – Σ.Π.Α.Υ.


ΑΠΟΦΑΣΗ 61 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 70759/10-8-2022 (με αριθμό ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 22AWRD011014993 2022-07-28), σύμβασης ανάθεσης της Εργασίας ΙΙ, Υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την σύνταξη – ολοκλήρωση εννέα (9) εκκρεμών υποθέσεων διορθωτικών Πράξεων Τακτοποίησης και Αναλογισμού Αποζημίωσης Οικοπέδων, του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών κλπ της Δ/νσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Νεάπολης Συκεών, ως προς την χρονική διάρκειά της


ΘΕΜΑ 9o: Έγκριση επιβολής ποινικών ρητρών όσον αφορά την Φάση Β1 της Εργασίας ΙΙ, στην με αρ. πρωτ. 70759/10-8-2022 (με αριθμό ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 22AWRD011014993 2022-07-28) σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την σύνταξη – ολοκλήρωση εννέα (9) εκκρεμών υποθέσεων διορθωτικών Πράξεων Τακτοποίησης και Αναλογισμού Αποζημίωσης Οικοπέδων, του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών κλπ της Δ/νσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Νεάπολης Συκεών (Αποσύρθηκε)


ΑΠΟΦΑΣΗ 62 (ΛΗΨΗ)

5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2023 (Υποχρεωτική)


ΑΠΟΦΑΣΗ 63 (ΛΗΨΗ)

6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 64 (ΛΗΨΗ)

Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Αφροδίτης Ισαακίδου Τζιγκόζογλου οικονομικού έτους 2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 65 (ΛΗΨΗ)

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2023 στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών


ΑΠΟΦΑΣΗ 66 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβολής αιτήματος προς τον ΟΑΕΔ για την έγκριση εκατόν είκοσι τριών (123) θέσεων απασχόλησης μέσω του προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε ΝΠΔΔ, Αποκεντρωμένες και Περιφερειακές Υπηρεσίες, Επιχειρήσεις, Φορείς και Οργανισμούς του Δημοσίου Τομέα και σε Επιχειρήσεις των ΟΤΑ κλπ. (DE MINIMIS -Kαν.1407/2013). (5ος κύκλος)


ΑΠΟΦΑΣΗ 67 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Νεάπολης -Συκεών και της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας


ΑΠΟΦΑΣΗ 68 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών της συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών


ΑΠΟΦΑΣΗ 69 (ΛΗΨΗ)

Λήψη απόφασης για άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισηςαμοιβών προσωπικού, που διεκπεραιώνονται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ), του Δήμου Νεάπολης-Συκεών στην Τράπεζα της Ελλάδος (Τ.τ.Ε.) και ορισμός εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων του Δήμου για την κίνηση του λογαριασμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 70 (ΛΗΨΗ)

Λήψη απόφασης για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για τις ανάγκες του έργου “Advancing the Inclusion of recognised Refugees in Greece”“Πρόγραμμα AIR” και ορισμός εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων του Δήμου για την διαχείριση του λογαριασμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 71 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφή του συνόλου του οφειλόμενου ποσού με τις τυχόν προσαυξήσεις από την καρτέλα χρεώσεων οφειλέτη (αίτηση 14250/2023)


ΑΠΟΦΑΣΗ 72 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφή του συνόλου του οφειλόμενου ποσού με τις τυχόν προσαυξήσεις από την καρτέλα χρεώσεων οφειλέτη (αίτηση 14441/2023)


ΑΠΟΦΑΣΗ 73 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφή των αρ. 3488-3489-3490/2022 Χρηματικών Καταλόγων για μίσθωμα Νοεμβρίου 2022, περιπτέρου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 83 (πλατεία Ειρήνης), Δ.Ε. Νεάπολης, επειδή δεν υφίσταται πλέον η οφειλή


ΑΠΟΦΑΣΗ 74 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από Μισθώματα της εταιρείας «ΩΚΕΑΝΟΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ Ι.Κ.Ε» δυνάμει της αρ. 2365/2022 δικαστικής απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης


ΑΠΟΦΑΣΗ 75 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση κατάθεσης ποσών της παγίας προκαταβολής του Δήμου σε πιστωτικό ίδρυμα που εποπτεύει η Τράπεζα της Ελλάδος, σε λογαριασμό ειδικού σκοπού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 207 του Ν.4555/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 76 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμ. 17/ 2023 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά παραχώρηση σχολικών χώρων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 77 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση των με αριθμ. 18/2023, 19/2023 και 20/2023 αποφάσεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορούν παραχωρήσεις σχολικών χώρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 78 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου:

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ κλπ 2018-2019», αρ. μελέτης: 01/2018, προϋπολογισμού 1.200.000,00 €     


ΑΠΟΦΑΣΗ 79 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 2ου Πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης για εξάμηνη παράταση της προγραμματικής σύμβασης «Εκπόνηση τοπικών κυκλοφοριακών μελετών σε σχολικές διαβάσεις και σε διαβάσεις πεζών & ζώνης στάθμευσης επί της Λεωφόρου Γ. Παπανικολάου»


ΑΠΟΦΑΣΗ 80 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής εξέτασης αντιρρήσεων, που υποβάλλονται κατά των βεβαιωμένων παραβάσεων του Κανονισμού Εκτέλεσης Οικοδομικών Εργασιών και Εργασιών Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, για το έτος 2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 81 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα (αίτηση 7664/30-01-2023) 


ΑΠΟΦΑΣΗ 82 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οικονομικού έτους 2022


ΑΠΟΦΑΣΗ 83 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οικονομικού έτους 2022


ΑΠΟΦΑΣΗ 84 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα κατά της ιδιωτικοποίησης του νερού7η τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 24/04/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 85 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση για τη δωρεάν παραχώρηση στo ΝΠΔΔ «Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέαπολης-Συκεών», χώρου του ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, επί της οδού Πανεπιστημίου 2, στη Δ.Ε Αγ. Παύλου»


ΑΠΟΦΑΣΗ 86 (ΛΗΨΗ)

Υλοποίηση προγράμματος για την επανάχρηση και την ανακύκλωση ειδών ένδυσης και υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών στο Δήμο Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 87 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Πρακτικού απόσυρσης προς ανακύκλωση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 88 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για την «Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων για τους στόλους καθαριότητας των Δήμων στην περιοχή παρέμβασης της στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης με τον Δήμο Νεάπολης-Συκεών» και ορισμός εκπροσώπων του φορέα στην τριμελή κοινή επιτροπή παρακολούθησης


ΑΠΟΦΑΣΗ 89 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση για την τοποθέτηση μοναδικού έργου τέχνης – Μνημείου στο πάρκο μεταξύ των οδών Ανδρέα Παπανδρέου – Ναυπάκτου – Κορυτσάς – Ρήγα Φεραίου, Δ.Ε. Συκεών (απόφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ. 23/2023)


ΑΠΟΦΑΣΗ 90 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 8430/27.01.2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV009971740 2022-01-28) σύμβασης με την εταιρία «ΣΙΤΙΣΗ Α.Ε.», για την υποομάδα 1.Β.β: «ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ως προς την αναπροσαρμογή των προσφερόμενων τιμών, στο πλαίσιοεφαρμογής του άρθρου 53 και 132 του ν. 4412/2016, ως προς της εφαρμογή της ρήτρας αναπροσαρμογής στις προσφερόμενες τιμών αγαθών (άρθρο 7 του ν.4965/2022) και προσαρμογή στην αριθ.94/2023 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου. ΣΧΕΤ: Α.Ο.Ε. 269/20,138/21,280/21, 200/22)


ΑΠΟΦΑΣΗ 91 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση για την εκμίσθωση με πλειοδοτική δημοπρασία, του δημοτικού ακινήτου του Δήμου επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 72, στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 92 (ΛΗΨΗ)

Υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 93 (ΛΗΨΗ)

7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 94 (ΛΗΨΗ)

8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 95 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών για παραβάσεις ΚΟΚ (Εισήγηση 7)


ΑΠΟΦΑΣΗ 96 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών (Εισήγηση 8)


ΑΠΟΦΑΣΗ 97 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών (Εισήγηση 9)


ΑΠΟΦΑΣΗ 98 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφή οφειλών από τον υπ’ αριθμ. 3523/22 Χρηματικό Κατάλογο περί επιβολής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων έτους 2017. (Εισήγηση 10)


ΑΠΟΦΑΣΗ 99 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρόσληψης ενός/μίας ασκούμενου/ασκούμενης δικηγόρου, για πρακτική άσκηση στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου


ΑΠΟΦΑΣΗ 100 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση κάλυψης δαπανών ταφής άπορης δημότισσας


ΑΠΟΦΑΣΗ 101 (ΛΗΨΗ)

Αναπλήρωση μέλους της κοινής Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης της Δημόσιας Σύμβασης συνεργασίας του άρθρου 12 του Ν.4412/2016, μεταξύ του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και της Αναπτυξιακής Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης - Ανώνυμη Εταιρεία - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ» για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Μελετητική Ωρίμανση του έργου: Νέα Πόλη - Αστική Αναζωογόνηση περιοχών των Δημοτικών Ενοτήτων Νεάπολης και Συκεών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 102 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2023 προκειμένου να συμπεριληφθεί το έργο με τίτλο: «Αναβάθμιση φωτεινών σηματοδοτών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών» προϋπολογισμού 321.901,06 €


ΑΠΟΦΑΣΗ 103 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 3ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου “Επισκευές, συντηρήσεις, μονώσεις, χρωματισμοί σχολικών κτιρίων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών (αρ.μελ.07.2021) προϋπολογισμού μελέτης 601.000,00€, έως 20.06.2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 104 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 9ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου “Διαγραμμίσεις Δακτύλιος έξω από όλα τα σχολεία στους κεντρικούς δρόμους” (αρ. μελ. 70.2018) προϋπολογισμού μελέτης 448.880,00€, έως 31.07.2022


ΑΠΟΦΑΣΗ 105 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατάργηση ή τη διάθεση θέσης κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Λαγκαδά 142-144, στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης (απόφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ. 27/2023)


ΑΠΟΦΑΣΗ 106 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση παραχώρησης χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα, επί της οδού Φραγκλίνου Ρούσβελτ 5, Δημοτική Ενότητα Νεάπολης (απόφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ. 24/2023)


ΑΠΟΦΑΣΗ 107 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση παραχώρησης χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα, επί της οδού Γ. Γεννηματά 22, Δημοτική Ενότητα Συκεών (απόφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ. 31/2023)


ΑΠΟΦΑΣΗ 108 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβιβασμού στάθμης του πεζοδρομίου και μετακίνησης δένδρου, επί της οδού Μηδείας 11 & Αγίου Στεφάνου 47 της Δ .Ε. Νεάπολης προκειμένου να διευκολυνθεί η ΕΙΣΟΔΟΣ – ΕΞΟΔΟΣ στην ιδιωτική κλειστή θέση στάθμευσης (απόφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ. 25/2023)


ΑΠΟΦΑΣΗ 109 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβιβασμού στάθμης του πεζοδρομίου, επί της οδού Λαχανά 34 της Δ.Ε. Συκεών προκειμένου να διευκολυνθεί η ΕΙΣΟΔΟΣ – ΕΞΟΔΟΣ στην ιδιωτική θέση στάθμευσης (προκήπιο) (απόφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ. 28/2023)


ΑΠΟΦΑΣΗ 110 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση κοπής ενός δένδρου (Ακακία), το οποίο φύεται στο πεζοδρόμιο επί της οδού Στ. Παπαδοπούλου 4 με Νικολάου Παρασκευά (απόφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ. 30/2023)


ΑΠΟΦΑΣΗ 111 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση κοπής ενός δένδρου (Φράξος), το οποίο φύεται στον πεζόδρομο επί της οδού Ξάνθης αρ.2 (απόφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ. 32/2023)


ΑΠΟΦΑΣΗ 112 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση των με αριθμ. 22/2023 και 24/2023 αποφάσεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορούν παραχωρήσεις σχολικών χώρων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 113 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμ. 23/2023 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά παραχώρηση σχολικών χώρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 114 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός επιτροπής παραλαβής ενός απορριμματοφόρου (14ΚΜ) από τον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, (ΦΟ.Δ.Σ.Α) Κεντρικής Μακεδονίας


8η δια περιφοράς συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 26/04/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 115 (ΛΗΨΗ)

9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 20239η δια περιφοράς συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 09/05/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 116 (ΛΗΨΗ)

Κατανομή υπαίθριων χώρων διαφήμισης στις Παρατάξεις, στα Πολιτικά κόμματα και στους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων που μετέχουν στις βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαίου 202310η τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 17/05/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 117: (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. για απασχόληση στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών με ΑΦΜ 998502113 κατά την περίοδο 2023-2024


ΑΠΟΦΑΣΗ 118: (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου για τη λειτουργία του Αναβαθμισμένου Προγράμματος του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου


ΑΠΟΦΑΣΗ 119: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ορισμού εκπροσώπων στην Επιτροπή Κρίσης καλλιτεχνικής αρτιότητας και Παραλαβής καλλιτεχνικού έργου - Μοναδικού έργου τέχνης – Μνημείου, του καλλιτέχνη Γιώργου Τσάρα, στο πάρκο μεταξύ των οδών Ανδρέα Παπανδρέου, Ναυπάκτου, Κορυτσάς, Ρήγα Φεραίου, Δ.Ε. Συκεών και Νεάπολης, του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 120: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση σύναψης μισθωτηρίων για την υλοποίηση του Προγράμματος ΚΑΛΥΨΗ


ΑΠΟΦΑΣΗ 121: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας Σεισμικών Φαινομένων (ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ) του Δήμου Νεάπολης – Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 122: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 123: (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του έργου: “’Ολοκλήρωση μελετών διαπλάτυνσης της οδού Λαγκαδά από διασταύρωση με οδό Αγ. Πάντων μέχρι το Στρατόπεδο Παύλου Μελά’’ (Απόφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ. 36/2023)


ΑΠΟΦΑΣΗ 124: (ΛΗΨΗ)

10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 125: (ΛΗΨΗ)

Εκτέλεση προϋπολογισμού για το Α’ τρίμηνο του 2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 126: (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση της αναπληρώτριας Προϊσταμένης Ταμείου για την διαχείριση λογαριασμών στην Τράπεζα Πειραιώς


ΑΠΟΦΑΣΗ 127: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση των με αριθμ. 25/2023 και 26/2023 αποφάσεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορούν παραχωρήσεις σχολικών χώρων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 128: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση των με αριθμ. 27/2023 και 28/2023 αποφάσεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορούν παραχωρήσεις σχολικών χώρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 129: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμό 29/2023 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: διάταξης «Κατανομή ποσού 214.990,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών (β' κατανομή)


ΑΠΟΦΑΣΗ 130:(ΛΗΨΗ)

Έγκριση των με αριθμ. 30/2023, 31/2023 και 32/2023 αποφάσεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορούν παραχωρήσεις σχολικών χώρων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 131: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της χρήσης των επί έλασσον δαπανών και της χρήσης των απροβλέπτων δαπανών στον 3ο Τακτοποιητικό ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Ανάπλαση πάρκου “Ρουμανικών” μεταξύ των οδών Βενιζέλου, Καραμανλή, Παπανδρέου στη Δ. Ε. Νεάπολης» (αρ. μελέτης 6/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 132: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 4ου Πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης για τετράμηνη παράταση της προγραμματικής σύμβασης «Έργο Καλλιθέα – Α’ φάση» - Υποέργο 1: «Μελετητική ωρίμανση έργου: Αστική Αναζωογόνηση της περιοχής Καλλιθέας του Δήμου Νεάπολης-Συκεών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 133: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων Λεωφόρου Παπανικολάου Γ’ φάση, Δ.Ε. Πεύκων» (αρ.μελ.22.2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 134: (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023, έγκριση της μελέτης αρ.14/2023 και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Συντηρήσεις σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Νεάπολης–Συκεών 2023-24», προϋπολογισμού 1.800.000€ με ΦΠΑ24%


ΑΠΟΦΑΣΗ 135: (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Ηπείρου έναντι 43, στη Δημοτική Ενότητα Συκεών (Απόφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ. 33/2023)


ΑΠΟΦΑΣΗ 136: (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα, στη πρώτη από δεξιά διαμορφωμένη θέση του κοινόχρηστου δημοτικού χώρου που βρίσκεται επί της οδού Κίμωνος και αριστερά του οικοδομικού αριθμού 1, στη Δημοτική Ενότητα Συκεών (Απόφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ. 35/2023)


ΑΠΟΦΑΣΗ 137: (ΛΗΨΗ)

Αντικατάσταση μέλους της Ε.Τ.Ε.Ν. Α.Ε. λόγω παραίτησης


ΑΠΟΦΑΣΗ 138: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθ. 46/2023 απόφασης Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Νεάπολης Συκεών με θέμα «6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2023»


ΑΠΟΦΑΣΗ 139: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθ. 57/2023 απόφασης Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Νεάπολης Συκεών με θέμα «7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2023»


ΑΠΟΦΑΣΗ 140: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθ. 55/2023 απόφασης Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Νεάπολης Συκεών με θέμα «Συζήτηση και λήψη απόφασης για Έγκριση αναμόρφωσής του ΟΠΔ 2023»


ΘΕΜΑ 23ο: Ψήφισμα ενάντια στις ρυθμίσεις του Ν.5037/23 για τον ενεργειακό συμψηφισμό(αποσύρθηκε)
11η τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 07/06/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)

ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


Αποσύρθηκε το 21ο θέμα της συνεδρίασης


ΑΠΟΦΑΣΗ 141 (ΛΗΨΗ) 11η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 142 (ΛΗΨΗ) Έγκριση της αριθ. 74/2023 απόφασης του ΔΣ του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης Συκεών με θέμα: «8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2023»


ΑΠΟΦΑΣΗ 143 (ΛΗΨΗ) Επιβολή Τέλους Διαμονής Παρεπιδημούντων έτους 2024


ΑΠΟΦΑΣΗ 144 (ΛΗΨΗ) Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού χρήσης 2022 του κληροδοτήματος Αφροδίτης Ισαακίδου Τζιγκόζογλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 145 (ΛΗΨΗ) Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών για παραβάσεις ΚΟΚ


ΑΠΟΦΑΣΗ 146 (ΛΗΨΗ) Έγκριση Συμφωνίας Συνεργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος Life Terra (LIFE19 CCM/NL/001200) μεταξύ του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και του Stichting Life Terra Foundation


ΑΠΟΦΑΣΗ 147 (ΛΗΨΗ) Καθιέρωση λειτουργίας σε βάρδιες της υπηρεσίας «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου Νέαπολης -Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 148 (ΛΗΨΗ) Έγκριση χρήσης των επί έλασσον δαπανών στον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών (τακτοποιητικό) του έργου ‘Διάνοιξη, κατασκευή πεζοδρομίου και διαμορφώσεις μπροστά από το χώρο πρασίνου επί των οδών Μεσολογγίου, Πλαστήρα & Λευκάδος, Δ.Ε. Συκεών’ (αρ.μελ.68.2019) προϋπολογισμού μελέτης 280.000,00€


ΑΠΟΦΑΣΗ 149 (ΛΗΨΗ)Έγκρισητης χρήσης των απροβλέπτων δαπανών και της χρήσης των επί έλασσον δαπανών εντός των ομάδων, στον 2ο Τακτοποιητικό ΑΠΕ του έργου με τίτλο “Πράσινα δώματα σε κτίρια Δημοτικών Υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης Συκεών ”(αρ. μελέτης 28/2020) με κωδικό ΟΠΣ 5067565


ΑΠΟΦΑΣΗ 150 (ΛΗΨΗ) Έγκριση χρήσης απροβλέπτων δαπανών στον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών αρχικής σύμβασης & 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης εργασιών (τακτοποιητικό) του έργου ‘Επισκευή & συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Δήμου Νεάπολης - Συκεών’ (αρ.μελ.51.2019) προϋπολογισμού μελέτης 1.085.000,00€


ΑΠΟΦΑΣΗ 151 (ΛΗΨΗ) Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) – 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και του 1ου Α.Π.Ε. της 1ης Τροποποίησης Σύμβασης του έργου: «Ανάπλαση κλιμάκων, πεζόδρομων και ηλεκτροφωτισμός στις Δ.Ε. του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» (αρ. μελ. 36/2021) προϋπολογισμού μελέτης 2.480.000,00 €


ΑΠΟΦΑΣΗ 152 (ΛΗΨΗ) Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου:

«Συντηρήσεις, μονώσεις, χρωματισμοί σχολικών κτιρίων», αρ. μελέτης: 50/2019, προϋπολογισμού 617.850,00 €     


ΑΠΟΦΑΣΗ 153 (ΛΗΨΗ) Συζήτηση και λήψη απόφασης για τηδιακοπή κυκλοφορίας πεζοδρόμων και κατάληψη πεζοδρομίου περιμετρικά του Ο.Τ. Γ159 μεταξύ των οδών Αγ. Τριάδος & Παπάφη ΔΕ Πεύκων, σε εναρμόνιση με την υπ’ αριθμ. 468259/22 Οικοδομική Άδεια. (ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ. 38/2023)


ΑΠΟΦΑΣΗ 154 (ΛΗΨΗ) Έγκριση υποβιβασμού στάθμης του πεζοδρομίου και της αποξήλωσης των μεταλλικών κολωνακίων, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 5 της Δ.Ε. Νεάπολης προκειμένου να διευκολυνθείη ΕΙΣΟΔΟΣ – ΕΞΟΔΟΣ στην (επαγγελματική) κλειστή θέση στάθμευσης (ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ. 39)


ΑΠΟΦΑΣΗ 155 (ΛΗΨΗ) Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Επιχείρησης Προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου στην εταιρεία ΣΙΜΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. μέσα σε κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ μερικής επεξεργασίας (πρόχειρου γεύματος)-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», στην οδό Λεωφ. Γ. Παπανικολάου 86Β, στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων


ΑΠΟΦΑΣΗ 156 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμό 33/2023 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Κατανομή ποσού 224.500,00 € για επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 157 (ΛΗΨΗ) Έγκριση της με αριθμ. 34/2023 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά παραχώρηση σχολικών χώρων ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 158 (ΛΗΨΗ) Έγκριση των με αριθμ. 35/2023, 36/2023, 37/2023, 38/2023 και 39/2023 αποφάσεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορούν παραχωρήσεις σχολικών χώρων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 159 (ΛΗΨΗ) Έγκριση της με αριθμ. 40/2023 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά παραχώρηση σχολικών χώρων ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 160 (ΛΗΨΗ) Έγκριση εκποίησης κινητών αντικειμένων (κατεστραμμένων πλαστικών κάδων απορριμμάτων) του Δήμου Νεάπολης-Συκεών με δημοπρασία


ΑΠΟΦΑΣΗ 161 (ΛΗΨΗ) Ψήφισμα υπέρ των χαμηλοσυνταξιούχων


12η δια περιφοράς συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 29/06/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 162 (ΛΗΨΗ)

Αποδοχή της τροποποίησης της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείου Δήμου Νεάπολης - Συκεών» με κωδικό ΟΠΣ 5001640, του επιχειρησιακού προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 163 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση τροποποίησης της Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (2): «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νεάπολης-Συκεών» της πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείου Δήμου Νεάπολης - Συκεών» με κωδικό MIS 5001640 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» - «ΕΣΠΑ 2014-2020».


ΑΠΟΦΑΣΗ 164 (ΛΗΨΗ)

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 143/2023 Α.Δ.Σ. και εκ νέου Επιβολή Τέλους Διαμονής Παρεπιδημούντων έτους 202413η τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 05/07/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 165 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της αριθ. 88/2023 απόφασης του ΔΣ του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης Συκεών με θέμα «9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2023»


ΑΠΟΦΑΣΗ 166 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2024


ΘΕΜΑ : Ενημέρωση για τη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας με στόχο την ενσωμάτωση της στις τοπικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές πολιτικές


ΘΕΜΑ : Ενημέρωση για τον καφέ κάδο


ΑΠΟΦΑΣΗ 167: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου “Advancing the Inclusion of recognised Refugees in Greece” (Ακρωνύμιο “AIR”)


ΑΠΟΦΑΣΗ 168: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση τροποποίησης της Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1): «Δομή Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Νεάπολης Συκεών» της πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείου Δήμου Νεάπολης - Συκεών» με κωδικό MIS 5001640 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» - «ΕΣΠΑ 2014-2020»


ΑΠΟΦΑΣΗ 169: (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων των ΕΠΑ.Σ. της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης - Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ) για απασχόληση στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών με ΑΦΜ 998502113 κατά την περίοδο 2023-2024


ΑΠΟΦΑΣΗ 170: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβολής αιτήματος προς την ΔΥΠΑ για την παράταση θέσεων απασχόλησης μέσω του προγράμματος απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σε ΝΠΔΔ, Αποκεντρωμένες και Περιφερειακές Υπηρεσίες, Επιχειρήσεις, Φορείς και Οργανισμούς του Δημοσίου Τομέα και σε Επιχειρήσεις των ΟΤΑ κλπ. (DE MINIMIS -Kαν.1407/2013)


ΑΠΟΦΑΣΗ 171: (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την εκτέλεση συγκεκριμένων συμβάσεων, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 172: (ΛΗΨΗ)

12η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 173: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 4ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ, σε αύξηση του ποσού της σύμβασης λόγω αναθεώρησης κατά 238.210,64 €, για το έργο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΥΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ», αρ. μελέτης 65/2018, προϋπολογισμού μελέτη 7.836.300,31 €


ΑΠΟΦΑΣΗ 174: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του Κανονισμού Χορήγησης ατομικών θέσεων στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ στο Δήμο Νεάπολης –Συκεών (αρ. απόφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ 45/2023)


ΑΠΟΦΑΣΗ 175: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβιβασμού στάθμης του πεζοδρομίου, επί της οδού Παϊσίου 19 της Δ.Ε. Νεάπολης προκειμένου να διευκολυνθεί η ΕΙΣΟΔΟΣ – ΕΞΟΔΟΣ στην ιδιωτική κλειστήθέση στάθμευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 176: (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατάργηση ή τη διάθεση θέσης κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Π. Τσαλδάρη 7-9, στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης (αρ. απόφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ 47/2023)


ΑΠΟΦΑΣΗ 177: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση για τη δωρεάν παραχώρηση στο ΝΠΔΔ «Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέαπολης-Συκεών», χώρων εντός του κτηρίου «Πνευματικό Κέντρο – ΚΗΦΗ – ΚΑΠΗ», ιδιοκτησίας του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, επί των οδών Μεσολογγίου και Περγάμου, στη Δ.Ε. Συκεών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 178 :(ΛΗΨΗ)

Έγκριση κοπής ενός δένδρου (Πεύκο), το οποίο φύεται στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αγίας Τριάδος 14, στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων


ΑΠΟΦΑΣΗ 179: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Συμφωνίας Συνεργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος Green Sustainable Paths μεταξύ του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Μαμαγαία


ΑΠΟΦΑΣΗ 180: (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα ενάντια στις ρυθμίσεις του Ν.5037/23 για τον ενεργειακό συμψηφισμό14η δια περιφοράς συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 11/07/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 181: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση για την χρονική παράταση της με αριθ. πρωτ. 22605/14-07-2021 σύμβασης για την ανάθεση υπηρεσιών «ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ» συνολικού ποσού 74.276,00€, με την εταιρεία Χ.ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ-Β.ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ Ο.Ε.


ΑΠΟΦΑΣΗ 182: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου «Συντηρήσεις, επισκευές αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» (αρ.μελ.56.2019) σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση


ΑΠΟΦΑΣΗ 183: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου «Συντηρήσεις και επισκευές φθορών ασφαλτικών οδοστρωμάτων Δήμου Νεάπoλης –Συκεών» (αρ.μελ.01.2021) σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση


ΑΠΟΦΑΣΗ 184: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μηκοτομής πεζόδρομου βορειοδυτικά του Ο.Τ. Γ109Β στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων15η δια περιφοράς συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 20/07/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 185: (ΛΗΨΗ)

Παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της με αριθμ. Πρωτοκόλλου 24374/21-7-2021 Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Νεάπολης-Συκεών και Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης-Συκεών για την υλοποίηση του προγράμματος «Ανάπτυξη δράσεων εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης στα εκπαιδευτικά εργαστήρια στην περιοχή πάρκου Ελπίδος επί της οδού Έβρου» μέχρι 31-01-2024 λόγω μη ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου16η δια περιφοράς συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 25/07/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 186: (ΛΗΨΗ)

Κατανομή εγκριθεισών ανθρωποώρων σε θέσεις προσωπικού μερικής και πλήρους απασχόλησης για τις ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου για το διδακτικό έτος 2023-202417η τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 21/08/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 187: (ΛΗΨΗ)

Ετήσιος προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης έτους 2024


ΑΠΟΦΑΣΗ 188: (ΛΗΨΗ)

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εποχικού προσωπικού ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης του δημοσίου τομέα 2024


ΑΠΟΦΑΣΗ 189: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Αναμορφωμένου Προϋπολογισμού 2023, του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2023, του Προγράμματος Δράσης έτους 2023 και χρηματοδότησης της ΚΕΥΝΣ για το 2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 190: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ισολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΥΝΣ για το έτος 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 191: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Σχέδιου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξ΄αιτίας δασικών πυρκαγιών και οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ


ΑΠΟΦΑΣΗ 192: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων εξ’ αιτίας πλημμυρικών φαινομένων


ΑΠΟΦΑΣΗ 193: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας με τις εθελοντικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Νεάπολης Συκεών ενταγμένες στο Μητρώο Εθελοντών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το Ν. 4662/2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 194: (ΛΗΨΗ)

13η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 195: (ΛΗΨΗ)

14η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 196: (ΛΗΨΗ)

Εκτέλεση προϋπολογισμού για το β΄ τρίμηνο του 2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 197: (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση (παράταση) της μίσθωσης των τριών διαμερισμάτων του 3ου, 4ου και 5ου ορόφου τουΚληροδοτήματος Αφροδίτης Ισαακίδου-Τζιγκόζογλου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, επί της ορού Κεσσάνης 58 στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης, στην Κοινωφελή Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης-Συκεών (Κ.Ε.Υ.Ν.Σ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 198: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών της συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών


ΑΠΟΦΑΣΗ 199: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2022 του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 200: (ΛΗΨΗ)

Κάλυψη δαπανών ταφής του Παπαδόπουλου Απόστολου του Μιχαήλ


ΑΠΟΦΑΣΗ 201: (ΛΗΨΗ)

Κάλυψη δαπανών ταφής της Αυγετίδου Άννας του Γεωργίου.


ΑΠΟΦΑΣΗ 202: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση για την χρονική παράταση της με αρ. πρωτ. 34783 / 31-08-2021 σύμβασης για την ανάθεση υπηρεσιών «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδών – πλατειών Δήμου Νεάπολης Συκεών» συνολικού ποσού 67.307,20 ευρώ με τον ΒΟΖΙΟ ΔΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


ΑΠΟΦΑΣΗ 203: (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 17889/05-08-2020 χορηγηθείσαςάδειας στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου


ΑΠΟΦΑΣΗ 204: (ΛΗΨΗ)

Λήψη απόφασης για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος στεγαστικής συνδρομής «ΚΑΛΥΨΗ» και ορισμός εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων του Δήμου για την διαχείριση του λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς18η δια περιφοράς συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 30/8/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 205: (ΛΗΨΗ)

15η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 206: (ΛΗΨΗ)

16η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 202319η Ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 04/09/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 207: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 202220η Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 04/09/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 208: (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση της υπ’ αρ.13730/29-06-2020 χορηγηθείσας άδειας στάθμευσης αναπηρικού οχήματος λόγω της αντικατάστασης του αναπηρικού οχήματος και μετατόπιση της θέσης στάθμευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 209: (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έντοκη κατάθεση των χρηματικών διαθεσίμων του Δήμου, την επιλογή πιστωτικού ιδρύματος των χρηματικών διαθεσίμων και επιλογή διατήρησης των λοιπών τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου


ΑΠΟΦΑΣΗ 210: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ) εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και για την εκποίησή τους


ΑΠΟΦΑΣΗ 211: (ΛΗΨΗ)

Κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2024 για το κληροδότημα Αφροδίτης Ισαακίδου Τζιγκόζογλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 212: (ΛΗΨΗ)

Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του Αναψυκτηρίου εντός του πάρκου επί της οδού Δαβάκη της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης»


ΑΠΟΦΑΣΗ 213: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση χρήσης επί έλασσον δαπανών, χρήσης απροβλέπτων στον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών αρχικής σύμβασης & του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει του έργου ‘Επισκευές – συντηρήσεις οδών, πεζοδρόμων, κλιμάκων, πεζοδρομίων κλπ. 2021-2024 Δήμου Νεάπολης-Συκεών’ (αρ.μελ.02.2021) προϋπολογισμού μελέτης 1.860.000,00€


ΑΠΟΦΑΣΗ 214: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση χρήσης επί έλασσον δαπανών, χρήση απροβλέπτων και πρόβλεψη αναθεώρησης του 3ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ, που συνοδεύει το έργο «Αποπεράτωση του κτιρίου για την στέγαση του 8ου και 15ου ολοήμερων Νηπιαγωγείων Δ.Ε. Συκεών» (Μ. 06/2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 215: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 1ης παράτασης του χρόνου περαίωσης, του έργου με τίτλο «Συντηρήσεις – μικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Νεάπολης Συκεών» με αναθεώρηση, συνολικά κατά 120 ημέρες και μέχρι την 07/03/2024


ΑΠΟΦΑΣΗ 216: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση χορήγησης πρόσθετης καταβολής (πριμ) λόγω έγκαιρης παράδοσης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΛΙΜΑΚΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ» κατ’ εφαρμογή του άρθρου 154 του Ν.4938/2022 (ΦΕΚ Α’ 109/6-6-2022)


ΑΠΟΦΑΣΗ 217: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση για την κατασκευή εξώστη επί της οδού Φλωρίνης 8 στη Δ.Ε. Συκεών (Αποφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ 54/2023)


ΑΠΟΦΑΣΗ 218: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Νέων Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στους σχολικούς δακτυλίους των σχολικών συγκροτημάτων: - 4ου Νηπιαγωγείου - 2ου και 4ου Δημοτικού Σχολείου και Γυμνασίου Πεύκων - 3ου και 5ου Δημοτικού Σχολείου Πεύκων - 10ο Δημοτικό Σχολείο Συκεών - 2ο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης - 3ου και 6ου Δημοτικού Σχολείου Συκεών - 2ου Δημοτικού Σχολείου και 3ου Γυμνασίου Συκεών - 1ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Παύλου

(Αποφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ 56/2023)


ΑΠΟΦΑΣΗ 219: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση κοπής ενός δένδρου (λεύκα), το οποίο φύεται στον αύλειου χώρο Παιδικού Σταθμού ιδιοκτησίας του Δήμου, επί της οδού Επταπυργίου & Βερμίου 32, Δ.Ε. Συκεών (Αποφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ 53/2023)


ΑΠΟΦΑΣΗ 220: (ΛΗΨΗ)

Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 28901/2009/7-4-2010 άδειας στάθμευσης του αναπηρικού οχήματος με αρ. κυκλοφορίας ΝΙΝ 2753 και παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της συμβολής των οδών Μεγάρων και Κ. Βάρναλη στη Δ.Ε. Συκεών (Αποφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ 51/2023)


ΑΠΟΦΑΣΗ 221: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβιβασμού στάθμης του πεζοδρομίου επί της οδού Ελλησπόντου 67 της Δ.Ε. Νεάπολης προκειμένου να διευκολυνθεί η ΕΙΣΟΔΟΣ – ΕΞΟΔΟΣ στην θέση στάθμευσης (Αποφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ 52/2023)


ΑΠΟΦΑΣΗ 222: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση των με αριθμ. 41/2023, 42/2023, 43/2023, 44/2023, 45/2023, 46/2023 και 47/2023 αποφάσεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορούν παραχωρήσεις σχολικών χώρων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 223: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση των με αριθμ. 48/2023, 49/2023, 50/2023, 51/2023 και 52/2023 αποφάσεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορούν παραχωρήσεις σχολικών χώρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 224: (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της αριθ. 100/2023 απόφασης του ΔΣ του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης Συκεών με θέμα «10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2023»21η δια περιφοράς συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 08/9/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 225: (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα υπέρ των εργαζομένων στην ΕΡΤ322η δια περιφοράς συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 19/9/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 226: (ΛΗΨΗ)

Κατανομή υπαίθριων χώρων για την προεκλογική προβολή των συνδυασμών, ενόψει των Δημοτικών & Περιφερειακών εκλογών της 8ης και 15ης Οκτωβρίου του 202323η δια περιφοράς συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 27/9/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 227(ΛΗΨΗ)

Αποδοχή ένταξης της Πράξης «Συνέχιση της ενίσχυση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Νεάπολης Συκεών» στο Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027» και Απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα


ΑΠΟΦΑΣΗ 228 (ΛΗΨΗ)

Αποδοχή ένταξης της Πράξης «Συνέχιση της λειτουργίας της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νεάπολης- Συκεών» με κωδικό ΟΠΣ 6001987 και ένταξη Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027» και Απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα


ΑΠΟΦΑΣΗ 229 (ΛΗΨΗ)

Παράταση της σύμβασης εργασίας του προσωπικού της Πράξης «Συνέχιση της ενίσχυση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Νεάπολης Συκεών» με κωδικό ΟΠΣ 6002683 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027»


ΑΠΟΦΑΣΗ 230 (ΛΗΨΗ)

Παράταση των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού της Πράξης «Συνέχιση της λειτουργίας της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νεάπολης- Συκεών» με κωδικό ΟΠΣ 6001987 και ένταξη Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027»


ΑΠΟΦΑΣΗ 231(ΛΗΨΗ)

Παράταση των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νεάπολης-Συκεών» μέχρι την ένταξη της Πράξης «Συνέχιση της λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Νεάπολης-Συκεών» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» - «ΕΣΠΑ 2021-2027»


ΑΠΟΦΑΣΗ 232(ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) αρχικής σύμβασης του έργου ‘Το πάρκο των ήχων – Ανακατασκευή, διαμόρφωση χώρου πρασίνου μεταξύ των οδών Μεσολογγίου, Πλαστήρα & Λευκάδος, Δ.Ε. Συκεών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών’ (αρ.μελ.84.2018) προϋπολογισμού μελέτης 958.000,00€24η δια περιφοράς συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 10/10/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 233 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξόφλησης οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση, της «Δημοτικής Επιχείρηση Περιβάλλοντος Δήμου Νεάπολης» (Δ.Ε.ΠΕ.ΔΗ.Ν.)», προκειμένου για τη διαγραφή του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου της


ΑΠΟΦΑΣΗ 234 (ΛΗΨΗ)

17η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 235 (ΛΗΨΗ)

Διακοπή κυκλοφορίας επί της οδού Μουδανιών (από το σιντριβάνι μέχρι το δημοτικό πάρκινγκ), για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης «ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΤΗΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑ»


25η Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 23/10/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 236 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβολής αιτήματος προς την ΔΥΠΑ για την παράταση θέσεων απασχόλησης μέσω του προγράμματος απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σε ΝΠΔΔ, Αποκεντρωμένες και Περιφερειακές Υπηρεσίες, Επιχειρήσεις, Φορείς και Οργανισμούς του Δημοσίου Τομέα και σε Επιχειρήσεις των ΟΤΑ κλπ. (DE MINIMIS -Kαν.1407/2013).


ΑΠΟΦΑΣΗ 237(ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ 76198/13-09-2023 σύμβασης με θέμα «Προμήθεια εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» με την εταιρεία ΝΕΧΙΟΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (HELLAS) MON. ΕΠΕ.


ΑΠΟΦΑΣΗ 238 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση5ου Πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης για δωδεκάμηνη παράταση της προγραμματικής σύμβασης «Έργο Καλλιθέα – Α’ φάση» - Υποέργο 1: «Μελετητική ωρίμανση έργου: Αστική Αναζωογόνηση της περιοχής Καλλιθέας του Δήμου Νεάπολης-Συκεών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 239(ΛΗΨΗ)

Λήψη απόφασης για την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για την ίδρυση ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ ΚΑ3- «Ανάπτυξη εθνικών δικτύων φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων στον τομέα της επιχειρηματικότητας»- ENTRNET


ΑΠΟΦΑΣΗ 240 (ΛΗΨΗ)

Λήψη απόφασης για την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας του έργου ΙNTERNISA” μεταξύ της ActionAid Ελλάς και του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 241(ΛΗΨΗ)

Λήψη απόφασης για την υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας με το Σύλλογο ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ για την ενίσχυση της Δωρεάς Μυελού των Οστών


ΑΠΟΦΑΣΗ 242 (ΛΗΨΗ)

Λήψη απόφασης για άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών στην Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας, προμήθεια τερματικών εμπορικών συναλλαγών και ορισμός εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων του Δήμου για την διαχείριση των νέων λογαριασμών


ΑΠΟΦΑΣΗ 243 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφή Βεβαιωμένων Οφειλών για παραβάσεις ΚΟΚ


ΑΠΟΦΑΣΗ 244 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικούς Καταλόγους περί επιβολής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων ετών 2013, 2014, 2015, 2016, ιδιοκτησίας ΚΕΜΑΝΙΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ


ΑΠΟΦΑΣΗ 245 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους περί επιβολής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων ετών 1999-2017 ιδιοκτησίας ΕΡΝΙΚΙΟΙΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ


ΑΠΟΦΑΣΗ 246 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 1ης παράτασης του χρόνου περαίωσης, του έργου με τίτλο «Εργασίες προσαρμογής δικτύου πεζοδρόμων με οδούς» Α.Μ. 42/22, με αναθεώρηση, συνολικά κατά 43 ημέρες και μέχρι την 31/12/2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 247 (ΛΗΨΗ)

Ανανέωση της υπ’ αρ.19649/27-08-2020 χορηγηθείσας άδειας στάθμευσης αναπηρικού οχήματος λόγω έκδοσης νέου δελτίου στάθμευσης για ΑΜΕΑ


ΑΠΟΦΑΣΗ 248 (ΛΗΨΗ)

Ανανέωση της υπ’ αρ.19632/03-03-2022 χορηγηθείσας άδειας στάθμευσης αναπηρικού οχήματος λόγω έκδοσης νέας κάρτας στάθμευσης ΑΜΕΑ


ΑΠΟΦΑΣΗ 249 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Αγαθουπόλεως 39, στη Δ.Ε. Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 250 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμό 53 /2023 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Κατανομή ποσού 211.660,00€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών (γ' κατανομή)


ΑΠΟΦΑΣΗ 251 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση των με αριθμ. 54/2023, 55/2023 και 56/2023 αποφάσεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορούν παραχωρήσεις σχολικών χώρων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 252 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμ. 57/2023 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά παραχώρηση σχολικών χώρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 253 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης αναθεώρησης στον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικό) αρχικής σύμβασης του έργου «Διαμόρφωση πράσινου υπαίθριου χώρου επί της οδού Ρήγα Φεραίου – Λαϊκή Αγορά, Δ.Ε. Συκεών» (αρ.μελ.18.2018) προϋπολογισμού μελέτης 669.000,00€


ΑΠΟΦΑΣΗ 254 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 1ης παράτασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ»(Μ 41-20) του αναδόχου, MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με αναθεώρηση έως την 07/04/2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 255 (ΛΗΨΗ)

Διακοπή κυκλοφορίας για την Λιτάνευση των ιερών Λειψάνων των τοπικών μας Αγίων


ΑΠΟΦΑΣΗ 256 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα για τα γεγονότα στη Γάζα


26η Δια περιφοράς συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 01/11/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 257 (ΛΗΨΗ)

Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσηςοικοπέδου με ΚΑΕΚ 191141129024 που βρίσκεται στον χαρακτηρισμένο χώρο Γυμνασίου του Ο.Τ.Γ359 επί της οδού Γληνού, της Δημοτικής Ενότητας Συκεών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, για την ανέγερση του 1ου ΕΠΑΛ Συκεών


27η Ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 08/11/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 258 (ΛΗΨΗ)

Εκλογή γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 66 παρ. 8 εδ. α’ του Ν. 4555/18 όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 73 του Ν. 4555/18)


28η Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 08/11/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 259(ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής αίτησης στο Υπουργείο Εσωτερικών για την έκδοση απόφασης εξαίρεσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης-Συκεών από την λύση του άρθρου 29 του ν. 5056/2023.


ΑΠΟΦΑΣΗ 260 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής αίτησης στο Υπουργείο Εσωτερικών για την έκδοση απόφασης εξαίρεσης του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης-Συκεών από την κατάργηση του άρθρου 27 του ν. 5056/2023.


ΑΠΟΦΑΣΗ 261(ΛΗΨΗ)

Έγκριση των επιλεγμένων σημείων για την υλοποίηση του προγράμματος WiFi4GR με την εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισμού ασύρματης ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο για τουλάχιστον πέντε χρόνια, καθώς και δέσμευση του Δήμου για παροχή ρεύματος και σύνδεσης στο διαδίκτυο


ΑΠΟΦΑΣΗ 262(ΛΗΨΗ)

Εκτέλεση προϋπολογισμού για το γ΄ τρίμηνο του 20Έγκριση της αριθ. 128/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης Συκεών με θέμα «11η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2023»


ΑΠΟΦΑΣΗ 263(ΛΗΨΗ)

Έγκριση της αριθ.128/2023 απόφασης Δ.Σ. του Δημοτικού κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης-Συκεών με θέμα "11η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικ.έτους 2023"


ΑΠΟΦΑΣΗ 264(ΛΗΨΗ)

Έγκριση προκαταρτικής διαβούλευσης της αγοράς για την προμήθεια «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δικτύου Οδοφωτισμού του Δήμου Νεάπολης Συκεών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 265 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Καυκάσου αρ. 52, στη Δημοτική Ενότητα Συκεών (ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ. 58)


ΑΠΟΦΑΣΗ 266 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Λέοντος Σοφού αρ. 2, στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων (ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ. 61)


ΑΠΟΦΑΣΗ 267 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση για τη χωροθέτηση μιας θέσης στάθμευσης για την ασφαλή επιβίβαση .– αποβίβαση ΑΜΕΑ μαθητών στην οδό Αραπίτσας 28 ΔΕ Συκεών (ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ.

63)


ΑΠΟΦΑΣΗ 268 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 54453/20-06-2022 άδειαςστάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα ως προς τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 269 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης, για την κατάργηση-απομάκρυνση ή μη της θέσης κενωθέντος περιπτέρου στη Δημοτική Ενότητα Αγ. Παύλου” (ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ. 59)29η έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 10/11/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 270 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Αναμορφωμένου Προϋπολογισμού 2023, του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2023, του Προγράμματος Δράσης έτους 2023 και χρηματοδότησης της ΚΕΥΝΣ για το 2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 271 (ΛΗΨΗ)

Λήψη απόφασης για συναίνεση του Δήμου Νεάπολης Συκεών στην αντικατάσταση υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης της ΕΥΑΘ, στην Δ.Ε. Πεύκων30η έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 14/11/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 272 (ΛΗΨΗ)

18η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 273 (ΛΗΨΗ)

19η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 και εξειδίκευση πίστωσης
31η Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 22/11/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 274 (ΛΗΨΗ)

20η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 275 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο 2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 276 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024


ΑΠΟΦΑΣΗ 277 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για το έτος 2024.


ΑΠΟΦΑΣΗ 278 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών του Δημοτικού κοιμητηρίου στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων του Δήμου για το έτος 2024


ΑΠΟΦΑΣΗ 279 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2024.


ΑΠΟΦΑΣΗ 280 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη, των ανταποδοτικών τελών για το έτος 2024


ΑΠΟΦΑΣΗ 281 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών διαφήμισης για το έτος 2024


ΑΠΟΦΑΣΗ 282 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εργασίες συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών 2022 – 2023» (αρ.μελ.08.2022) προϋπολογισμού μελέτης 909.000,00€, έως 06.04.2024


ΑΠΟΦΑΣΗ 283 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση παράτασης Β΄ΦΑΣΗΣ ΣΒΑΚ


ΑΠΟΦΑΣΗ 284 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση παράτασης του χρόνου υλοποίησης της 74376/29.08.2022 σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ


ΑΠΟΦΑΣΗ 285 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) - 1η Τροποποίηση σύμβασης του έργου: «Ανάπλαση κλιμάκων, πεζόδρομων και ηλεκτροφωτισμός στις Δ.Ε. του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» (αρ. μελ. 36/2021) προϋπολογισμού μελέτης 2.480.000,00 €


ΑΠΟΦΑΣΗ 286 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών και 1ο και 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. σύμβασης του έργου: «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ- Εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ του Δήμου Νεάπολης – Συκεών» (αρ. μελ. 45/2022) προϋπολογισμού μελέτης 158.000,00 €


ΑΠΟΦΑΣΗ 287 (ΛΗΨΗ)

 Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από Διοικητικά Πρόστιμα Παράβασης για Αδικήματα του Ν.4039/2012 (ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ), δυνάμει της αρ. 2198/2023 απόφασης του Γ’ τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης


ΑΠΟΦΑΣΗ 288 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση των με αριθμ. 58/2023, 59/2023, 60/2023, 61/2023, 62/2023, 63/2023, 64/2023, 65/2023 και 66/2023 αποφάσεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορούν παραχωρήσεις σχολικών χώρων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»)


ΑΠΟΦΑΣΗ 289 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση των με αριθμ. 67/2023, 68/2023, 69/2023 και 70/2023 αποφάσεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορούν παραχωρήσεις σχολικών χώρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»


ΑΠΟΦΑΣΗ 290 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της δαπάνης αναθεώρησης του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο οποίος κλείνει επί έλασσον με την αρχική σύμβαση στο ποσό των 119.784,56 €, για το έργο: «Ενίσχυση αθλητικού εξοπλισμού στα σχολεία του Δήμου Νεάπολης - Συκεών» (αρ. μελέτης 04/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 291 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού γνωμοδότησης και τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 85085 / 12-10-2023 (με ΑΔΑΜ: 23AWRD013476547 2023-09-27) σύμβασης της προμήθειας και τοποθέτησης εορταστικού διάκοσμου φωτισμού του Δήμου Νεάπολης Συκεών έτους 2022 ως προς τον χρόνο παράδοσης των ειδών.32η έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 29/11/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 292 (ΛΗΨΗ)

21η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 202333η έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 07/12/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 293 (ΛΗΨΗ)

Καταβολή μισθοδοσίας των εργαζομένων στα Κοινωνικά Προγράμματα Κέντρο Κοινότητας, Δομής Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο δήμου Νεάπολης-Συκεών και Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής από ιδίους πόρους του δήμου έως την αναδρομική εκταμίευση και καταβολή των ποσών από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-2027
34η έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 11/12/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 294 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμό 71 /2023 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: Κατανομή ποσού 317.490,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών (δ' κατανομή)
35η Ειδική δια ζώσης συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 19/12/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 295 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 202436η Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 19/12/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 296 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στις οδούς Μπότσαρη, Ομήρου, Μιαούλη, Κανάρη, Στάντζου, Β. Ηπείρου, Ελύτη, Σολωμού, Καποδιστρίου, Μπιζανίου, Βερμίου, Καστοριάς, Μαραθώνος, Βασ. Ρώτα, Λεχόβου, Μανδηλαρά, Μεγάρων, Σαλαμίνος, Κομνηνών, Βιτσίου, Αργυροκάστρου, Ηλέκτρας Αποστόλου, Μπουμπουλίνας, Παπανικολή, Περαίας, Έλλης, Τεπελενίου, Παπαφλέσσα, Καλπακίου, Μυκηνών, Λασσάνη, Ιερολοχιτών, Φιλ. Εταιρείας και Μουργκάνας για την υλοποίηση του έργου «Περιβαλλοντικός ανασχεδιασμός οδού Επταπυργίου και παράπλευρων οδών, της Δημοτικής Ενότητας Συκεών, του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 297 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Π. Τσαλδάρη 31, στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 298 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση υποβιβασμού στάθμης του πεζοδρομίου επί της οδού Διδυμοτείχου 66 της Δ.Ε. Νεάπολης προκειμένου να διευκολυνθεί η ΕΙΣΟΔΟΣ – ΕΞΟΔΟΣ στην θέση στάθμευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 299 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση υποβιβασμού στάθμης του πεζοδρομίου επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 22 της Δ.Ε. Συκεών προκειμένου να διευκολυνθεί η ΕΙΣΟΔΟΣ – ΕΞΟΔΟΣ στην θέση στάθμευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 300 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 151/2023 απόφασης του ΔΣ του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης Συκεών με θέμα «13η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2023»


ΑΠΟΦΑΣΗ 301 (ΛΗΨΗ)

22η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2023


ΑΠΟΦΑΣΗ 302 (ΛΗΨΗ)

Παράταση των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νεάπολης-Συκεών» και ένταξη στο Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027


ΑΠΟΦΑΣΗ 303 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση για την κοπή τριακοσίων εξήντα τριών (363) δέντρων στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου «Περιβαλλοντικός ανασχεδιασμός οδού Επταπυργίου και παραπλεύρων οδών, της δημοτικής ενότητας Συκεών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών (ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ 70)


ΑΠΟΦΑΣΗ 304 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου για την εγκατάσταση Σταθμού Διανομής Φυσικού Αερίου στη Δημοτική Ενότητα Συκεών (ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ 71)


ΑΠΟΦΑΣΗ 305 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της χρήσης των επί έλασσον δαπανών του 1ου ΑΠΕ , της χρήσης των απρόβλεπτων δαπανών και του 1ου ΠΚΝΤΜΕ που τον συνοδεύει, για το έργο με τίτλο “Εργασίες προσαρμογής δικτύου πεζοδρόμων με οδούς». (αρ. μελέτης 42/2022)     


ΑΠΟΦΑΣΗ 306 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση αιτήματος δημότισσας για τοποθέτηση κολωνάκια σήμανσης πλαστικό κυλινδρικό ή πλαστικού κώνου για την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης επί της οδού ΛΕΩΦ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 53 στην Δ.Ε. ΠΕΥΚΩΝ (τοποθέτηση του ΔΕΞΙΑ και ΑΡΙΣΤΕΡΑ της νομίμου υφιστάμενης (Α.Π.8025/30-01-23) ράμπας εισόδου - εξόδου από τον ιδιωτικό χώρο στάθμευσης επί της οδού ΛΕΩΦ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 53 στην Δ.Ε. ΠΕΥΚΩΝ και σε συνολικό μήκος απόστασης του κολωνάκια σήμανσης τουλάχιστον 0,50 μέτρα δεξιά και αριστερά από τα άκρα της ράμπας και σε απόσταση από το κράσπεδο 0,20 μέτραπου ορίζετε από την Τ.Υ. (ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ 77)


ΑΠΟΦΑΣΗ 307 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση αιτήματος δημότη για τοποθέτηση κολωνάκι σήμανσης πλαστικό κυλινδρικό ή πλαστικού κώνουγια την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης επι της οδού ΜΗΤΡ.ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 7 στην Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ (τοποθέτηση του ΔΕΞΙΑ της νομίμου υφιστάμενης (Α.Π.92069/07-11-23) ράμπας εισόδου - εξόδου από τον ιδιωτικό χώρο στάθμευσης επί της οδού ΜΗΤΡ.ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 7 στην Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ και σε συνολικό μήκος απόστασης του κολωνάκι σήμανσης τουλάχιστον 0,50 μέτρα δεξιά από τα άκρα της ράμπας και σε απόσταση από το κράσπεδο 0,20 μέτρα που ορίζετε από την Τ.Υ. (ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ 74)


ΑΠΟΦΑΣΗ 308 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Αθανασίου Διάκου 8 στη Δ.Ε. Νεάπολης (ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ 65)


ΑΠΟΦΑΣΗ 309 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Οδυσσέως & Αποστόλου Φωκά 2, μετά την πινακίδα απαγόρευσης στάθμευσης (αριστερά αυτής) στη Δ.Ε. Συκεών

(ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ 66)


ΑΠΟΦΑΣΗ 310 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα, επί της οδούΑλ Μπινιώρη 78 στη Δ.Ε. Νεάπολης (ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ 72)


ΑΠΟΦΑΣΗ 311 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα, επί της οδού Αθανασίου Διάκου 43 στη Δ.Ε. Νεάπολης (ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ 73)


ΘΕΜΑ 18ο: (Αποσύρθηκε)

Παράταση για ένα επιπλέον έτος από 01/12/2023 – 30/11/2024, της μίσθωσης του ακινήτου του Δήμου Νεάπολης- Συκεών όπου στεγάζεται το Υποθηκοφυλακείο Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 312 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της «Διακήρυξης Αρχών Συνεργασίας ΟΤΑ προς τη δημιουργία ενός Δικτύου για την Προστασία της Βιομηχανικής Κληρονομιάς» και υπογραφή του κειμένου της Διακήρυξης


ΑΠΟΦΑΣΗ 313 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την εκτέλεση συγκεκριμένης σύμβασης, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 314 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβιβασμού στάθμης του πεζοδρομίου , επί της οδού Ειρήνης 58 της Δ .Ε. Πεύκων προκειμένου να διευκολυνθεί η ΕΙΣΟΔΟΣ -ΕΞΟΔΟΣ στις θέσεις στάθμευσης (κλειστή σε υπόγειο χώρο και ανοιχτή σε προκήπιο).


ΑΠΟΦΑΣΗ 315 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των έργων: 1) «Αναπαλαίωση του ΙστορικούΧώρου του Β’ Κ.Α.Π.Η. Αγίου Παύλου (Ευαγγελίστριας)», Αρ. μελ. 83/2018 και 2) «Διαμόρφωση πράσινου υπαίθριου χώρου επί της οδού Ρήγα Φεραίου –Λαϊκή αγορά, Δ.Ε. Συκεών», αρ. μελ. 18.2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147 Α’/08-08-2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 316 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της αρίθ. 141/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Νεάπολης Συκεών με θέμα: «12η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικ. έτους 2023»


ΑΠΟΦΑΣΗ 317 (ΛΗΨΗ)

Δεύτερη διαγραφή οφειλών από τον υπ’ αριθμ. 3523/22 Χρηματικό Κατάλογο περί επιβολής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων έτους 2017


ΑΠΟΦΑΣΗ 318 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από τέλος 0,5% επί των ακαθάριστων εσόδων έτους 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ.6 παρ. 5 & 7 παρ. 6 Ν.1080/1980, του άρ.18 παρ.1 Ν. 2946/2001, του άρ.20 Ν. 2539/1997 και του άρ.62 Ν.4483/2017


ΑΠΟΦΑΣΗ 319 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση των με αριθμ. 72/2023, 73/2023, 74/2023, 79/2023, 80/2023 και 81/2023 αποφάσεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορούν παραχωρήσεις σχολικών χώρων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 320 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση των με αριθμ. 75/2023, 76/2023, 77/2023 και 78/2023 αποφάσεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορούν παραχωρήσεις σχολικών χώρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


37η έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 27/12/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 321 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Προϋπολογισμού 2024, του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2024, του Προγράμματος Δράσης έτους 2024 και χρηματοδότησης της ΚΕΥΝΣ για το 2024


ΑΠΟΦΑΣΗ 322 (ΛΗΨΗ)

Ανανέωση παράτασης για ένα επιπλέον έτος από 01/12/2023 – 30/11/2024, της μίσθωσης του ακινήτου του Δήμου Νεάπολης- Συκεών, όπου στεγάζεται το Υποθηκοφυλακείο Νεάπολης.


38η έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 28/12/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 323 (ΛΗΨΗ)

Απόδοχή της παράτασης υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο “Advancing the Inclusion of recognised Refugees in Greece” (Ακρωνύμιο “AIR”) και Παράταση των συμβάσεων μίσθωσης έργου για τις ανάγκες υλοποίησης του