Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου κατά το έτος 2016

Πίσω στις Αποφάσεις
Αρχική

/

Ενημέρωση

/

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

/

Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου κατά το έτος 2016

28 Δεκεμβρίου 2016

Αναλυτικά οι αποφάσεις ανά συνεδρίαση

1η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19/01/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 1 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβολής προσφοράς στο Υπουργείο Εργασίας για τη συνέχιση της χρηματοδότησης των Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών, που είχαν ενταχθεί και χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης 49, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ έως 30/6/2016 και υπογραφής επικαιροποιημένου μνημονίου συνεργασίας


2η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27/01/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 2 (ΛΗΨΗ)

5η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 - Έγκριση διενέργειας προμήθειας γραφικής ύλης, ειδών γραφείου και διαφόρων τύπων χαρτιού, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης Συκεών για το έτος 2016, προϋπολογισμού 73.459,29€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.


ΑΠΟΦΑΣΗ 3 (ΛΗΨΗ)

6η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2016, έγκριση του έργου «Κατασκευή εσχαρών και αγωγών ομβρίων στην οδό Κύπρου Δ.Ε. Αγίου Παύλου» μελ. 99/2015, της δαπάνης αυτού και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του


ΑΠΟΦΑΣΗ 4 (ΛΗΨΗ)

Ματαίωση του Επαναληπτικού Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού μειοδοτικού Διαγωνισμού για την « Προμήθεια χλοοτάπητα, συνθετικού τάπητα (ταρτάν), πλαστικών καθισμάτων και αθλητικού εξοπλισμού στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (Δ.Α.Κ.) και στο Ανοιχτό Θέατρο Καρόλου Κουν του Δήμου Νεάπολης – Συκεών – Δημοτική Ενότητα Συκεών», ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης Ευρώ τετρακόσιες σαράντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια δέκα ευρώ και δέκα εννέα λεπτά (444.410,19€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% λόγω τροποποίησης του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών της Τεχνικής Υπηρεσίας (σχετ. Αποφ. ΑΔΣ 293/2015 και Α.Ο.Ε. 296/2015, 450/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 5 (ΛΗΨΗ)

7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, έγκριση διενέργειας προμήθειας χλοοτάπητα, συνθετικού τάπητα (ταρτάν), πλαστικών καθισμάτων και αθλητικού εξοπλισμού στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (Δ.Α.Κ) και στο ανοιχτό θέατρο Καρόλου Κουν του Δήμου Νεάπολης Συκεών – Δ.Ε. Συκεών, προϋπολογισμού 463.106,19 €


ΑΠΟΦΑΣΗ 6 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας των εργαζομένων του Δήμου Νεάπολης Συκεών για το έτος 2016-2017, προϋπολογισμού 71.425,98€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.


ΑΠΟΦΑΣΗ 7 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χρήσης οικοπέδου 2ου Γυμνασίου Πεύκων (Ο.Τ.Γ427) στις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.


ΑΠΟΦΑΣΗ 8 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα για το Ασφαλιστικό


ΑΠΟΦΑΣΗ 9 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση σύναψης σύμβασης για σύσταση ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015 – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ» του Πράσινου Ταμείου για το έργο «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Πεύκων


ΑΠΟΦΑΣΗ 10 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, τσιμεντοστρώσεις οδών, κρασπεδώσεις, διανοίξεις, κλίμακες και ηλεκτροφωτισμός Δημοτικής Ενότητας Πεύκων», μελ. 72/2015, προϋπολογισμού 3.781.000,00€ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του


ΑΠΟΦΑΣΗ 11 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του έργου: «Επισκευή συντήρηση οδών, πεζοδρόμων, κλιμάκων, πεζοδρομίων κλπ 2016-2017», μελ. 1/2016, προϋπολογισμού 800.000,00€, του παραρτήματος Τ.Σ.Υ.. της Ε.Σ.Υ., του Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ., τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού έτους 2016 στον κωδικό εξόδων Κ.Α. 30.7323.69 ως προς τον αριθμό της μελέτης και το λεκτικό του τίτλου αυτής και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του


ΑΠΟΦΑΣΗ 12 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του με ημερομηνία 08-12-2015 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Περιφράξεις Δημοτικών Οικοπέδων» (αρ. μελ. 87/2012)


ΑΠΟΦΑΣΗ 13 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση παράτασης προθεσμίας υποβολής μελέτης «Ανασχεδιασμός Ωρίμανσης Μελέτης Έργου: «Ανακατασκευή Κρασπέδων και Πεζοδρομίων Επταπυργίου, Υποέργο Α’: από οδό Φωκά έως Λεωφ. Α. Παπανδρέου & Υποέργο Β’ : από Ανθέων έως Φωκά»«


ΑΠΟΦΑΣΗ 14 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Οικοδομικές συντηρήσεις σχολείων έτους 2014» (μελ. 49/2014)


ΑΠΟΦΑΣΗ 15

Έγκριση του 3ου ΑΠΕ σε ισοζύγιο με την αρχική Σύμβαση, δηλαδή 1.459.875,34€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% του έργου: «Βρεφονηπιακός σταθμός ολοκληρωμένης φροντίδας με στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑΜΕΑ (μελέτη 114/2012)» (Δ.Ε. Συκεών)


ΑΠΟΦΑΣΗ 16 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 2ου ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ κλπ» (μελέτη 23/13)


ΑΠΟΦΑΣΗ 17 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Εργασιών επί κοινοχρήστου χώρου επί της οδού Φιλίππου 3 στις Συκιές, σύμφωνα με τον Ν.4067/12 άρθρο 20 παρ. 1 (Δ.Ε. Συκεών)


ΑΠΟΦΑΣΗ 18 (ΛΗΨΗ)

1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 19 (ΛΗΨΗ)

2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2016 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 20 (ΛΗΨΗ)

3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 – Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση υλοποίησης έργου με τίτλο «Πρόληψη και αντιμετώπιση κοινωνικών φοβιών και διακρίσεων σε μικρές και μεσαίες πόλεις στην Ευρώπη» (Divercity)


ΑΠΟΦΑΣΗ 21 (ΛΗΨΗ)

4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 22 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πιστώσεων σε βάρος κωδικών εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2016 για τη συνέχιση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και εργασιών κατά το έτος 2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 23 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση βενζίνης και πετρελαίου θέρμανσης από το Δήμο Νεάπολης – Συκεών στο Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Νεάπολης – Συκεών για την κάλυψη αναγκών του νομικού προσώπου


ΑΠΟΦΑΣΗ 24 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας προμήθειας φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες σίτισης νηπίων και βρεφών, καθώς και ηλικιωμένων, στο πλαίσιο λειτουργίας των Παιδικών Βρεφονηπιακών και των ΚΗΦΗ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 14.998,55€ (Σχετ. Α.Δ.Σ. 448/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 25 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εκδηλώσεων απονομής αριστείων με αφορμή τον εορτασμό των Τριών Ιεραρχών έτους 2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 26 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εκδήλωσης για τους συμμετέχοντες που ολοκλήρωσαν την παρακολούθηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου μας για το β’ εξάμηνο του 2014 & α’ εξάμηνο του 2015


ΑΠΟΦΑΣΗ 27 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού για την αντικατάσταση του μέλους Γαβριηλάκη Ιωάννη, λόγω απόσπασης στα γραφεία του πολιτικού κόμματος ΣΥΡΙΖΑ, από Επιτροπές Παραλαβής προμηθειών (άρθρο 28 παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ) (Σχετ. Α.Δ.Σ. 563/2015, 464/2015, 270/2015, 525/2015, 465/2015, 462/2015, 451/2015 και 380/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 28 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός ανωτάτου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών για το έτος 2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 29 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός ύψους προστίμου για παράνομα διαφημιστικά μέσα


ΑΠΟΦΑΣΗ 30 (ΛΗΨΗ)

Διόρθωση της υπ’ αριθ. 82/2015 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με τους δικαιούχους αποζημίωσης της με αριθμό κτηματογράφησης 040101 ιδιοκτησίας στο Ο.Τ. Γ 132, της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων


ΑΠΟΦΑΣΗ 31 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση της ερυθράς της οδού Ρωμανού του Μελωδού ανατολικά του Ο.Τ. Γ427 στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων


ΑΠΟΦΑΣΗ 32 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων στην οδό Ρήγα Φεραίου της Δ.Ε. Νεάπολης για την κατασκευή δικτύου Φυσικού Αερίου


ΑΠΟΦΑΣΗ 33 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων έτους 2014 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Νεάπολης – Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 34 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00€ για οικονομική ενίσχυση κατοίκου της Δ.Ε. Νεάπολης (Α.Σ.Δ.Κ.Ν. 151/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 35 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00€ για οικονομική ενίσχυση κατοίκου της Δ.Ε. Νεάπολης (Α.Σ.Δ.Κ.Ν. 119/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 36 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00€ για οικονομική ενίσχυση κατοίκου της Δ.Ε. Νεάπολης (Α.Σ.Δ.Κ.Ν. 153/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 37 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 400,00€ για οικονομική ενίσχυση κατοίκου της Δ.Ε. Νεάπολης (Α.Σ.Δ.Κ.Ν. 154/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 38 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 200,00€ για οικονομική ενίσχυση κατοίκου της Δ.Ε. Νεάπολης (Α.Σ.Δ.Κ.Ν. 152/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 39 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός αρμόδιου ελεγκτικού οργάνου από τον Δήμο για την διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων


ΑΠΟΦΑΣΗ 40 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Νεάπολης – Συκεών


3η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 18/02/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΟ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 41 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εκδηλώσεων Γιορτής Παιδείας & Πολιτισμού 2016 - Διάθεση των σχετικών πιστώσεων


ΑΠΟΦΑΣΗ 42 (ΛΗΨΗ)

Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νεάπολης – Συκεών έτους 2016-2017


ΑΠΟΦΑΣΗ 43 (ΛΗΨΗ)

Κατανομή ποσού 204.640,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου μας (α΄ κατανομή 2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 44 (ΛΗΨΗ)

8η αναμόρφωση προϋπολογισμού 2016 – Έγκριση διενέργειας προμήθειας γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων για ένα (1) έτος του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 129.545,46€ και συγκρότηση επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας


ΑΠΟΦΑΣΗ 45 (ΛΗΨΗ)

9η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για την ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων


ΑΠΟΦΑΣΗ 46 (ΛΗΨΗ)

10η αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 47 (ΛΗΨΗ)

11η αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2016 που αφορά το κληροδότημα Αφροδίτης – Ισαακίδη Τζιγκόζογλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 48 (ΛΗΨΗ)

Ακύρωση εν μέρει της 467/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου κατά το β’ σκέλος με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της προμήθειας τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, φωτοαντιγράφων, ηλεκτρονικών υπολογιστών με λειτουργικό σύστημα και λογισμικό, συσκευών τηλεομοιοτυπίας, περιφερειακών και δικτυακών μεταγωγέων Ethernet για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, προϋπολογισμού 73.369,50€, έπειτα από την ακυρωτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης


ΑΠΟΦΑΣΗ 49 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας προμήθειας τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, φωτοαντιγράφων, ηλεκτρονικών υπολογιστών με λειτουργικό σύστημα και λογισμικό, συσκευών τηλεομοιοτυπίας, περιφερειακών και δικτυακών μεταγωγέων Ethernet για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, προϋπολογισμού 73.369,50€ (Σχετ. 467/2015 Α.Δ.Σ.)


ΑΠΟΦΑΣΗ 50 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας προμήθειας για σημαίες και γιρλάντες εορταστικές για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, προϋπολογισμού 313,65€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.


ΑΠΟΦΑΣΗ 51 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας προμήθειας ασφαλτομίγματος ΑΣ 12,5 για εργασίες επισκευής και συντήρησης του οδικού δικτύου και λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, προϋπολογισμού 21.648,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.


ΑΠΟΦΑΣΗ 52 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης των φορολογικών διαφορών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 53 (ΛΗΨΗ)

Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων


ΑΠΟΦΑΣΗ 54 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ανάθεσης εργασιών συντήρησης διαμορφωμένων χώρων με ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό (αρ. μελ. 8/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 55 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «Βρεφονηπιακός σταθμός ολοκληρωμένης φροντίδας με στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑΜΕΑ (μελέτη 114/2012)» (Δ.Ε. Συκεών)


ΑΠΟΦΑΣΗ 56 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ» (αρ. μελ. 17/2014)


ΑΠΟΦΑΣΗ 57 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 6ης παράτασης εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 111Β ΣΩΤΗΡΟΣ & ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (ΠΑΛΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ) & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ Γ112Α (Δ.Ε. ΠΕΥΚΩΝ) (αρ. μελ. 19/2014)»


ΑΠΟΦΑΣΗ 58 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΥΚΩΝ)» (αρ. μελ. 59/2013)


ΑΠΟΦΑΣΗ 59 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 7ου Νηπιαγωγείου της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 60 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 8ου Νηπιαγωγείου της Δημοτικής Ενότητας Συκεών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 61 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπής ελέγχου καταλληλότητας για την επιλογή κτιρίου για τη στέγαση του 7ου Νηπιαγωγείου της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 62 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπής ελέγχου καταλληλότητας για την επιλογή κτιρίου για τη στέγαση του 8ου Νηπιαγωγείου της Δημοτικής Ενότητας Συκεών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 63

Έγκριση εκδήλωσης απόδοσης τιμής στους εκπαιδευτικούς του Δήμου μας που συνταξιοδοτήθηκαν κατά το έτος 2015


ΑΠΟΦΑΣΗ 64 (ΛΗΨΗ)

Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού για το έτος 2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 65 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 800,00€ για οικονομική ενίσχυση κατοίκου της Δ.Ε. Νεάπολης (Αρ. Απόφ. Δ.Κ. Νεάπολης 16/2016)


4η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 16/03/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 66 (ΛΗΨΗ)

Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου στις 25 Μαρτίου 2016 για την πραγματοποίηση της παρέλασης


ΑΠΟΦΑΣΗ 67 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ισολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων του Δ.Σ. της ΚΕΥΝΣ για το έτος 2014


ΑΠΟΦΑΣΗ 68 (ΛΗΨΗ)

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού έτους 2016. Προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα


ΑΠΟΦΑΣΗ 69 (ΛΗΨΗ)

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού έτους 2016. Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους


ΑΠΟΦΑΣΗ 70 (ΛΗΨΗ)

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού έτους 2016. Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους


ΑΠΟΦΑΣΗ 71 (ΛΗΨΗ)

12η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2016 και έγκριση διενέργειας προμήθειας και εγκατάστασης οργάνων παιδικών χαρών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, προϋπολογισμού 911.859,89€


ΑΠΟΦΑΣΗ 72 (ΛΗΨΗ)

13η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, έγκριση της μελέτης συμπληρωματικών εργασιών του έργου: «Ανακαίνιση – ανάπλαση – συντήρηση του αθλητικού συγκροτήματος Στρεμπενιώτη στην Δ.Ε. Νεάπολης – Συμπληρωματικές εργασίες» αρ. μελ. 17Α/2014 προϋπολογισμού 86.300,00€, της σχετικής δαπάνης αυτής και αποστολή αυτής στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων για τη γνωμοδότηση σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης με τον ίδιο ανάδοχο και τους ίδιους όρους


ΑΠΟΦΑΣΗ 73 (ΛΗΨΗ)

14η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2016, τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος 2016, έγκριση του έργου «Συντήρηση, επισκευή και ανακατασκευή παιδικών χαρών (Δ.Ε. Πεύκων)», προϋπολογισμού 1.074.536,45€, μελ. 94/2015 και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του


ΑΠΟΦΑΣΗ 74 (ΛΗΨΗ)

15η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για την ενίσχυση κωδικών είσπραξης και απόδοσης κρατήσεων και ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων


ΑΠΟΦΑΣΗ 75 (ΛΗΨΗ)

16η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, έγκριση μετάβασης διμελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Νεάπολης – Συκεών στο Μόναχο Γερμανίας για συμμετοχή στη «19η Διεθνή Έκθεση Ύδατος, Αποχέτευσης, Ανακύκλωσης. Αποκομιδής Απορριμμάτων και Καθαριότητας – IFAT 2016» στις 29/5-3/6/2016 και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 76 (ΛΗΨΗ)

17η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, έγκριση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Τελετών Νεάπολης Α.Ε. με δ.τ. «ΕΤΕΝ Α.Ε. ΟΤΑ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 77 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, τσιμεντοστρώσεις οδών, κρασπεδώσεις, διανοίξεις, κλίμακες και ηλεκτροφωτισμός Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης», μελ. 20/2016, προϋπολογισμού 1.543.900,00€ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του


ΑΠΟΦΑΣΗ 78 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβολής πρότασης έργου με τίτλο «Διασυνοριακή πρωτοβουλία για ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και κοινωνικές υπηρεσίας για την ανάδειξη της ασφαλούς γήρανσης, της πρόληψης και της αυτόνομης διαβίωσης για όλους (Cross4all)» στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG IRA-Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014-2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 79 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβολής πρότασης έργου με τίτλο «Στηρίζοντας τους ανέργους/υποαπασχολούμενους στις διασυνοριακές περιφέρειες της Ελλάδος και της πΓΔΜ μέσω της εκπαίδευσης, και της ενίσχυσης των δεξιοτήτων και της απασχόλησης: μία εφαρμογή στους τομείς της κοινωνικής οικονομίας σε δήμους των δύο χωρών (SUNRISE CBC)» στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG IRA-Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014-2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 80 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας διαφόρων τύπων φωτοτυπιών και ειδικών φωτοαντιγράφων, βιβλιοδεσιών σπιράλ και θερμοκολλήσεων, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, προϋπολογισμού 4.971,66€ και συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής


ΑΠΟΦΑΣΗ 81 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ανάθεσης διαχείρισης ογκωδών και αποβλήτων εκσκαφών – κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 140.958,00 € με ηλεκτρονικό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό


ΑΠΟΦΑΣΗ 82 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας μίσθωσης φορτηγού ανατρεπόμενου με οδηγό, για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, προϋπολογισμού 33.210,00 € και συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής


ΑΠΟΦΑΣΗ 83 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας προμήθειας και τοποθέτησης σε υπάρχον απορριμματοφόρο όχημα μίας καινούριας υπερκατασκευής με σύστημα συμπίεσης (τύπου πρέσας) 20m3 για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 55.350,00 € και συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής της Προμήθειας


ΑΠΟΦΑΣΗ 84 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας σφραγίδων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, προϋπολογισμού 1.230,00€, και συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής


ΑΠΟΦΑΣΗ 85 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του με αρ. πρωτ. 43842/25-09-2015 οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής προμήθειας υλοποίησης της Πράξης «Αντικατάσταση παλαιών ρυπογόνων οχημάτων με νέα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στο Δήμο Νεάπολης – Συκεών» της εταιρίας «ERGOTRAK A.E.E.» (Σχετ.: 535/2013 & 351/2015 Α.Δ.Σ., 488/2013, 201/2014, 267/2014, 284/2014, 290/2014, 321/2014, 343/2014, 390/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 86 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του με αρ. πρωτ. 50105/03-11-2015 οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής προμήθειας υλοποίησης της Πράξης «Αντικατάσταση παλαιών ρυπογόνων οχημάτων με νέα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στο Δήμο Νεάπολης – Συκεών» της εταιρίας «ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΒΕΕ» (Σχετ.: 535/2013 & 350/2015 Α.Δ.Σ., 488/2013, 201/2014, 267/2014, 284/2014, 290/2014, 321/2014, 343/2014, 390/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 87 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής της προμήθειας χλοοτάπητα, συνθετικού τάπητα (ταρτάν), πλαστικών καθισμάτων και αθλητικού εξοπλισμού στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (Δ.Α.Κ.) του Δήμου Νεάπολης – Συκεών (Σχετ. Α.Δ.Σ. 5/2016) - Δ.Ε. Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 88 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας banner για τις εκδηλώσεις της «Γιορτής Παιδείας και Πολιτισμού 2016» στο Δήμο Νεάπολης – Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 89 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών της συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών


ΑΠΟΦΑΣΗ 90 (ΛΗΨΗ)

Εκτέλεση προϋπολογισμού για το δ’ τρίμηνο του 2015


ΑΠΟΦΑΣΗ 91 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2009 του πρώην Δήμου Αγ. Παύλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 92 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφές Βεβαιωμένων Οφειλών Τ.Α.Π. – Κ.Ο.Κ


ΑΠΟΦΑΣΗ 93 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 773,15 € για την καταβολή δαπανών μετάβασης, διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης, στην κ. Δρούγα Ιουλία, μέλος της κριτικής επιτροπής του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για το «1ο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Παύλου με κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Νεάπολης - Συκεών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 94 (ΛΗΨΗ)

Κατάργηση θέσης περιπτέρου επί της οδού Ανδρ. Παπανδρέου 29 στην Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 95 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση χορήγησης αδειών συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη στα πλαίσια θρησκευτικής εορτής των Αγίων Θεοδώρων στην Δημοτική Ενότητα Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 96 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση χώρων σε δημοτικά κτίρια, προκειμένου να τοποθετηθούν αυτόματοι πωλητές (μηχανές ή συστήματα αυτόματης διάθεσης τροφίμων & ροφημάτων)»


ΑΠΟΦΑΣΗ 97 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του με ημερομηνία 15-02-2016 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατεπείγουσα ανακατασκευή ετοιμόρροπου τμήματος τοιχίου αντιστήριξης κατά μήκος της οδού Βενιζέλου στη θέση Σκαλοπάτια (Δ.Ε. Αγ. Παύλου)» (αρ. μελ. 94/2013)


ΑΠΟΦΑΣΗ 98 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του με ημερομηνία 15-02-2016 Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΙ 2ο ΓΕΛ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗ» (αρ. μελ. 31/2014)


ΑΠΟΦΑΣΗ 99 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του με ημερομηνία 05-10-2015 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή Γηπέδων 9Χ9 στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης (αρ. μελ. 58/2013)»


ΑΠΟΦΑΣΗ 100 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του με ημερομηνία 03-12-2015 Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις, Πλακοστρώσεις Πεζοδρομίων, Τσιμεντοστρώσεις Οδών, Κρασπεδώσεις, Διανοίξεις, Κλίμακες και Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης». (αρ. μελ. 71/2013)


ΑΠΟΦΑΣΗ 101 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του με ημερομηνία 1-3-2016 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση Εσωτερικών Χώρων Δημοτικών Κτηρίων και Κ.Ε.Π.». (αρ. μελ. 38/2013)


ΑΠΟΦΑΣΗ 102 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 3ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΑΠΟΥΤΖΟΓΛΟΥ – ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ – Μ. ΑΝΤΥΠΑ & ΜΠΟΣΝΑΚΗ» (αριθ. μελ. 39/2012)


ΑΠΟΦΑΣΗ 103 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 6ης Παράτασης εργασιών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΑΠΟΥΤΖΟΓΛΟΥ – ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ – Μ. ΑΝΤΥΠΑ & ΜΠΟΣΝΑΚΗ» (αριθ. μελ. 39/2012)


ΑΠΟΦΑΣΗ 104

Έγκριση 4ης Παράτασης εργασιών του έργου «Διαμόρφωση Χώρων Παιδικής Χαράς και Πρασίνου στην οδό Κοιμήσεως Θεοτόκου (Δ.Ε. Πεύκων) (αριθ. μελ. 73/2013)


ΑΠΟΦΑΣΗ 105 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εκδήλωσης και των σχετικών δαπανών για τον εορτασμό της εθνικής και θρησκευτικής επετείου 25ης Μαρτίου 2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 106 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εκδηλώσεως Φεστιβάλ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 107 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση βενζίνης και πετρελαίου θέρμανσης από τον Δήμο για την κάλυψη αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 108 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση για λίγες μέρες ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος του Δήμου μας στο Δήμο Πύδνας Κολυνδρού


ΑΠΟΦΑΣΗ 109 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Ηπείρου στις 14 Μαρτίου 2016 για τον εορτασμό της Καθαράς Δευτέρας. (Δ.Ε. Αγ. Παύλου)


ΑΠΟΦΑΣΗ 110 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων στην οδό Γεννηματά 19-21 της Δ.Ε. Συκεών για την κατασκευή δικτύου Φυσικού Αερίου


ΑΠΟΦΑΣΗ 111 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αλλαγή επιφάνειας καταστρώματος της οδού Βότση, για το τμήμα μεταξύ των Ο.Τ.Γ112Α, Γ109Β και του παρακείμενου χώρου στάθμευσης, στη Δ.Ε. Πεύκων


ΑΠΟΦΑΣΗ 112 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00 € για οικονομική ενίσχυση κατοίκου της Δ.Ε. Συκεών (Αρ. Αποφ. Δ.Κ. Συκεών 22/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 113 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 400,00 € για οικονομική ενίσχυση κατοίκου της Δ.Ε. Συκεών (Αρ. Αποφ. Δ.Κ. Συκεών 24/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 114 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 450,00 € για οικονομική ενίσχυση κατοίκου της Δ.Ε. Συκεών (Αρ. Αποφ. Δ.Κ. Συκεών 23/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 115 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συνδρομή και συμβολή του Δήμου μας στην αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος


5η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30/03/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 116 (ΛΗΨΗ)

19η αναμόρφωση προϋπολογισμού - Έγκριση μετάβασης αιρετών γυναικών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών στην Καβάλα για συμμετοχή στο Πανελλήνιο Συνέδριο Αιρετών Γυναικών στις 1-2 Απριλίου 2016 και διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης


6η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 12/04/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 117 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00€ για οικονομική ενίσχυση κατοίκου της Δ.Ε. Συκεών (Αρ. απόφ. Δ.Κ. Συκεών 35/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 118 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00€ για οικονομική ενίσχυση κατοίκου της Δ.Ε. Νεάπολης (Αρ. απόφ. Δ.Κ. Νεάπολης 45/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 119 (ΛΗΨΗ)

Επιχορήγηση του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γεωργίου Νεαπόλεως


ΑΠΟΦΑΣΗ 120 (ΛΗΨΗ)

Επιχορήγηση του Ιερού Καθεδρικού Ναού Τιμίου Προδρόμου


ΑΠΟΦΑΣΗ 121 (ΛΗΨΗ)

Επιχορήγηση του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πεύκων


ΑΠΟΦΑΣΗ 122 (ΛΗΨΗ)

Επιχορήγηση του Ιερού Ναού Αγίου Παύλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 123 (ΛΗΨΗ)

Επιχορήγηση του Ιερού Ναού Αγίων Θεοδώρων και Αγίας Αναστασίας Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 124 (ΛΗΨΗ)

Επιχορήγηση του Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 125 (ΛΗΨΗ)

Επιχορήγηση του Ιερού Ναού Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 126 (ΛΗΨΗ)

Επιχορήγηση του Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 127 (ΛΗΨΗ)

Επιχορήγηση του Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων Πεύκων


ΑΠΟΦΑΣΗ 128 (ΛΗΨΗ)

Επιχορήγηση του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου & Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 129 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας προμήθειας οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες εργασιών του συνεργείου συντήρησης και μικροέργων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 123.866,54€


ΑΠΟΦΑΣΗ 130 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Παρακολούθηση απόδοσης δικτύου μεταφορών για τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος» (“Monitoring Transport Network Performance For Improved Environmental Protection” και ακρωνύμιο “Connect4Mobility”, στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg IPA Greece – The Former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020 Cooperation Programme στον Άξονα Προτεραιότητας: 2 – Προστασία του Περιβάλλοντος – Μεταφορές, Θεματική Προτεραιότητα: c – Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και βελτίωση των δημόσιων υποδομών, Ειδικός Στόχος: 1.3 – Προώθηση και προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς για τη βελτίωση της ελκυστικότητας και την ενθάρρυνση του τουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή.


ΑΠΟΦΑΣΗ 131 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Βελτιώνοντας την ποιότητα και πρόσβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για τις κοινότητες του διασυνοριακού προγράμματος που αντιμετωπίζουν τον αποκλεισμό (Improving quality and access to primary health care for CB communities facing exclusion) και ακρωνύμιο HealthDesk» στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 132 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα για να καταδικασθεί κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης περί νομιμοποίησης της κάνναβης


ΑΠΟΦΑΣΗ 133 (ΛΗΨΗ)

Σύσταση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών.


ΑΠΟΦΑΣΗ 134 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση της αριθ. 53/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.


ΑΠΟΦΑΣΗ 135 (ΛΗΨΗ)

Συμπλήρωση της αριθ. 54/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την αιτιολόγηση της ανάθεσης των εργασιών συντήρησης διαμορφωμένων χώρων πρασίνου του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 377.189,25 € σε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα με ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης αυτών με ιδία μέσα του Δήμου. (Σχετ. ΑΔΣ 54/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 136 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός τιμών μονάδος για προσκυρώσεις και αποζημιώσεις ιδιωτών προς το Δήμο και αντιστρόφως για το 2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 137 (ΛΗΨΗ)

Επιβολή τέλους διαμονής παρεπιδημούντων (αφορά ξενοδοχείο «ΦΙΛΙΠΠΕΙΟΝ») - Δ.Ε. Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 138 (ΛΗΨΗ)

Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων


ΑΠΟΦΑΣΗ 139 (ΛΗΨΗ)

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών, πρώην υπαλλήλων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 140 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός ύψους προστίμου για παράνομα διαφημιστικά μέσα


ΑΠΟΦΑΣΗ 141 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π.-Κ.Ο.Κ. κ.λ.π.


ΑΠΟΦΑΣΗ 142 (ΛΗΨΗ)

20η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 143 (ΛΗΨΗ)

21η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2016 – Έγκριση διενέργειας προμήθειας ταινιών μέτρησης σακχάρου, φαρμακευτικών ειδών, ιατρικών αναλωσίμων και εξοπλισμού, για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 79.494,20€ και συγκρότηση επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας


ΑΠΟΦΑΣΗ 144 (ΛΗΨΗ)

22η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2016 και έγκριση διενέργειας προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού και επίστυλου διάκοσμου φωτισμού του Δήμου Νεάπολης Συκεών, προϋπολογισμού 439.438,41 €


ΑΠΟΦΑΣΗ 145 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός ελεγκτών, του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου για το οικονομικό έτος 2015 και το 2016, στην Κοινωφελή Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 146 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης - Συκεών με το ποσό των 82.437,00 €


ΑΠΟΦΑΣΗ 147 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης - Συκεών με το ποσό των 52.970,00 €


ΑΠΟΦΑΣΗ 148 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μετάβασης του αντιδημάρχου Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, στην Αθήνα, για συμμετοχή σε διημερίδα μεταξύ της ΚΕΔΕ και του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις 14 και 15 Απριλίου 2016 και διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 149 (ΛΗΨΗ)

Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ μειωμένου ωραρίου


ΑΠΟΦΑΣΗ 150 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης και επέκταση της ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για το σχέδιο με τίτλο «ΟΙΚΟ-ΔΟΜΗΣΗ ΖΩΗΣ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 151 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (Δ.Ε. ΣΥΚΕΩΝ)», αρ. μελ. 64/2015


ΑΠΟΦΑΣΗ 152 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Νεάπολης – Συκεών συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 911.859,89€


ΑΠΟΦΑΣΗ 153 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του έργου: «Συντήρηση, επισκευή και ανακατασκευή παιδικών χαρών (Δ.Ε. Νεάπολης)», καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του και τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος έτους 2016 ως προς τον τίτλο του έργου (μελ. 96/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 154 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Παράτασης συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη Αναθεώρησης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Νεάπολης – Συκεών πλην Δημοτικής Ενότητας Πεύκων»


ΑΠΟΦΑΣΗ 155 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 2ης Παράτασης συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικού Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Δ. Πεύκων (Δημοτικής Ενότητας Πεύκων)


ΑΠΟΦΑΣΗ 156 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 3ης Παράτασης εργασιών του έργου «Οικοδομικές συντηρήσεις σχολείων έτους 2014» (αρ. μελ.49/2014)


ΑΠΟΦΑΣΗ 157 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Οικοδομικές συντηρήσεις σχολείων έτους 2014» (μελ. 49/2014)


ΑΠΟΦΑΣΗ 158 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 7ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 111Β ΣΩΤΗΡΟΣ & ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (ΠΑΛΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ) & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ Γ112Α (Δ.Ε. ΠΕΥΚΩΝ)» (μελ. 19/2014)


ΑΠΟΦΑΣΗ 159 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & 2ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 111Β ΣΩΤΗΡΟΣ & ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (ΠΑΛΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ) & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ Γ112Α (Δ.Ε. ΠΕΥΚΩΝ)» (μελ. 19/2014)


ΑΠΟΦΑΣΗ 160 (ΛΗΨΗ)

1. Έγκριση απολογιστικών εργασιών συγκόλλησης σιδήρου οπλισμού τοιχίων στις δοκούς αντιστήριξης HEB, σε βάρος των απρόβλεπτων.

2. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ σε ισοζύγιο με την αρχική Σύμβαση, δηλαδή 3.268.477,58 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. του έργου: «Β’ ΚΑΠΗ – ΙΑΤΡΕΙΑ – ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ (μελ. 14/2014)» με προϋπολογισμό μελέτης 5.138.427,95€


ΑΠΟΦΑΣΗ 161 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εξέταση αιτήματος σχετικά με την τοποθέτηση οριοδεικτών (κολωνάκια) πλαστικά κυλινδρικά ή πλαστικούς κώνους για την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως & Ορφέως (τομή πεζοδρομίων) στη Δ.Ε. Πεύκων


ΑΠΟΦΑΣΗ 162 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εξέταση αιτήματος σχετικά με την τοποθέτηση οριοδεικτών (κολωνάκια) πλαστικά κυλινδρικά ή πλαστικούς κώνους για την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης επί της οδού Επταπυργίου 159 & Σπάρτης (πρατήριο υγρών καυσίμων) στη Δ.Ε. Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 163 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εξέταση αιτήματος σχετικά με την τοποθέτηση οριοδεικτών (κολωνάκια) πλαστικά κυλινδρικά ή πλαστικούς κώνους για την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης επί της οδού Αθ. Διάκου 21 πεζόδρομος Ιωαννίνων (είσοδος πεζόδρομου) στη Δ.Ε. Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 164 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εξέταση αιτήματος σχετικά με την τοποθέτηση οριοδεικτών (κολωνάκια) πλαστικά κυλινδρικά ή πλαστικούς κώνους για την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης επί της οδού Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 39 & Ι. ΔΡΑΓΟΥΜΗ (απέναντι από είσοδο οικίας) στη Δ.Ε. Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 165 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 400,00€ για οικονομική ενίσχυση κατοίκου της Δ.Ε. Νεάπολης (Αρ. απόφ. Δ.Κ. Νεάπολης 28/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 166 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 800,00€ για οικονομική ενίσχυση κατοίκου της Δ.Ε. Νεάπολης (Αρ. απόφ. Δ.Κ. Νεάπολης 29/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 167 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00€ για οικονομική ενίσχυση κατοίκου της Δ.Ε. Συκεών (Αρ. απόφ. Δ.Κ. Συκεών 34/2016)


7η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27/04/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 168 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση χορήγησης αδειών συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη στα πλαίσια θρησκευτικής εορτής των Αγίου Γεωργίου στην Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


8η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19/05/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 169 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης διακοπής κυκλοφορίας για τη διοργάνωση του 1ου Λαϊκού Δρόμου «Παναγιώτης Αφαλής»


ΑΠΟΦΑΣΗ 170 (ΛΗΨΗ)

Κατανομή ποσού 204.640,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου μας (β΄ κατανομή 2016)


9η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 23/05/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 171 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 5ης παράτασης εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (Δ.Ε. ΠΕΥΚΩΝ) (αρ. μελ. 73/2013)


ΑΠΟΦΑΣΗ 172 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ανάθεσης εργασίας κοπής - εκκαθάρισης αυτοφυούς βλάστησης (αγριόχορτων) σε αδιαμόρφωτες δημοτικές περιοχές του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, για λόγους πυρασφάλειας και προστασίας, προϋπολογισμού 72.117,36€, σε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης αυτών με ιδία μέσα του Δήμου


ΑΠΟΦΑΣΗ 173 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υλοποίησης έργου με τίτλο «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) και υπογραφής του σχετικού πρωτοκόλλου συνεργασίας του εταιρικού σχήματος


ΑΠΟΦΑΣΗ 174 (ΛΗΨΗ)

Εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 54228/30-11-2015 ένστασης κατά της υπ’ αριθμ. 397/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Νεάπολης – Συκεών που αφορά στην τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.4 που περικλείεται από τις οδούς Π.Τσαλδάρη – Αγ. Λαύρας – Γρηγορίου Ε’ – Ανδρέα Δημητρίου της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 175 (ΛΗΨΗ)

Εκλογή τακτικού μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής


ΑΠΟΦΑΣΗ 176 (ΛΗΨΗ)

Αντικατάσταση μέλους στο διοικητικό συμβούλιο του Δημοτικού ΝΠΔΔ «Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης - Συκεών», λόγω παραίτησης


ΑΠΟΦΑΣΗ 177 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 178 (ΛΗΨΗ)

Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα


ΑΠΟΦΑΣΗ 179 (ΛΗΨΗ)

23η Αναμόρφωση οικονομικού έτους 2016 για την έγκριση επιστροφής ποσού 50.614,75€ σύμφωνα με την αρ. 3071/20-11-2015 απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 180 (ΛΗΨΗ)

Ανάκληση της αρ. 76/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «17η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, έγκριση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Τελετών Νεάπολης»


ΑΠΟΦΑΣΗ 181 (ΛΗΨΗ)

24η Αναμόρφωση οικονομικού έτους 2016, έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Τελετών Νεάπολης και έγκριση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Τελετών Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 182 (ΛΗΨΗ)

25η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για την ενίσχυση κωδικών είσπραξης και απόδοσης κρατήσεων και ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων


ΑΠΟΦΑΣΗ 183 (ΛΗΨΗ)

26η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2016 – Έγκριση διενέργειας προμήθειας λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των νομικών Προσώπων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 309.811,42€ και συγκρότηση επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας


ΑΠΟΦΑΣΗ 184 (ΛΗΨΗ)

Εκτέλεση προϋπολογισμού για το α’ τρίμηνο του 2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 185 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση απολογιστικού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2015 και ισολογισμού χρήσης 2015 του κληροδοτήματος Αφροδίτης Ισαακίδου Τσιγκόζογλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 186 (ΛΗΨΗ)

Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων


ΑΠΟΦΑΣΗ 187 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π.-Κ.Ο.Κ. κ.λ.π.


ΑΠΟΦΑΣΗ 188

Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 7ου Νηπιαγωγείου της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης του Δήμου Νεάπολης - Συκεών (ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 189 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών της συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών


ΑΠΟΦΑΣΗ 190 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της ομάδας Β’: «Διάφοροι τύποι χαρτιού» της προμήθειας γραφικής ύλης, ειδών γραφείου και διαφόρων τύπων χαρτιού, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών για το έτος 2016 (Σχετ. Α.Δ.Σ. 2/2016, Α.Ο.Ε. 85/2016 & 190/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 191 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής της προμήθειας οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες εργασιών του συνεργείου συντήρησης και μικροέργων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 123.866,54€ (μελ. 24/2016, Α.Δ.Σ. 129/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 192 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής της προμήθειας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και επιστύλου διακόσμου φωτισμού του Δήμου Νεάπολης – Συκεών (μελ. 23/2016, Α.Δ.Σ. 144/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 193 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 4ου ΑΠΕ σε ισοζύγιο με την αρχική Σύμβαση, δηλαδή 1.459.875,34 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, του έργου: «Βρεφονηπιακός σταθμός ολοκληρωμένης φροντίδας με στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑΜΕΑ (μελ. 114/2012)», με προϋπολογισμό μελέτης 2.670.000,00 €


ΑΠΟΦΑΣΗ 194 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:

1. «Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αγίου Παύλου και συντήρηση πλαστικού τάπητα στον αγωνιστικό χώρο» Αρ. μελ. 56/2013.

2. «Επισκευή, Συντήρηση οδών, πεζοδρομίων, κλιμάκων, πεζόδρομων κλπ», Αρ. μελ. 23/2013.

3. «Εργασίες αναβάθμισης και προσβασιμότητας στα ΚΑΠΗ του Δήμου» Αρ. Μελέτης 117/2012.

4. «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων ( Παρεμβάσεις Άξονα 1) στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης του Δήμου Νεάπολης Συκεών» Αρ. Μελέτης 91/2013.

5. «Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης σε κτίρια του Δήμου Νεάπολης Συκεών» Αρ. Μελέτης 83/2012.

6. «Διαμόρφωση αίθουσας ΔΣ στο πρώην Δημαρχείο Νεάπολης « Αρ. Μελέτης 50/2011.

7. «Επισκευή βλαβών από πυρκαγιά στο ΚΑΠΗ Ευαγγελίστριας του Δήμου Νεάπολης Συκεών» Αρ. Μελέτης 73/2015


ΑΠΟΦΑΣΗ 195 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Συκεών» (μελ. 67/2013)


ΑΠΟΦΑΣΗ 196 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής για την προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης – Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 197 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Συναίνεση Προδήλου Σφάλματος στο Εθνικό Κτηματολόγιο


ΑΠΟΦΑΣΗ 198 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα της οδού Πελοποννήσου αρ. 18 στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Παύλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 199 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα της οδού Μικράς Ασίας αρ. 18 στη Δημοτική Ενότητα Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 200 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την με αρ. πρωτ. 11014/21-3-2016 αίτηση που αφορά στην κοπή δύο δένδρων της Δ.Ε. Πεύκων (Α.Δ.Κ. Πεύκων 16/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 201 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 400,00€ για οικονομική ενίσχυση κατοίκου της Δ.Ε. Νεάπολης (Αρ. απόφ. Δ.Κ. Νεάπολης 55/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 202 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 400,00€ για οικονομική ενίσχυση κατοίκου της Δ.Ε. Συκεών (Αρ. απόφ. Δ.Κ. Συκεών 52/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 203 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00€ για οικονομική ενίσχυση κατοίκου της Δ.Ε. Συκεών (Αρ. απόφ. Δ.Κ. Συκεών 53/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 204 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00€ για οικονομική ενίσχυση κατοίκου της Δ.Ε. Νεάπολης (Αρ. απόφ. Δ.Κ. Νεάπολης 54/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 205 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00€ για οικονομική ενίσχυση κατοίκου της Δ.Ε. Αγίου Παύλου (Αρ. απόφ. Δ.Κ. Αγίου Παύλου 11/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 206 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00€ για οικονομική ενίσχυση κατοίκου της Δ.Ε. Πεύκων (Αρ. απόφ. Δ.Κ. Πεύκων 15/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 207 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00€ για οικονομική ενίσχυση κατοίκου της Δ.Ε. Συκεών (Αρ. απόφ. Δ.Κ. Συκεών 54/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 208 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την απόφαση της κυβέρνησης α) Να καταργήσει την πρόσθετη διδακτική στήριξη σε Λύκεια και ΕΠΑΛ και β) Να καταργήσει τα τμήματα ένταξης για μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες


10η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 07/06/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 209 (ΛΗΨΗ)

27η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 – Αποδοχή χρηματοδότησης του έργου με τίτλο «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki)


ΑΠΟΦΑΣΗ 210 (ΛΗΨΗ)

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Δήμου μας, στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου έργου «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ με το Δήμο Θεσσαλονίκης


ΑΠΟΦΑΣΗ 211 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μίσθωσης διαμερισμάτων για την προσωρινή στέγαση προσφύγων στην Ελλάδα έως 31-12-2016 με δυνατότητα παράτασης έως 31-12-2017 στο πλαίσιο του προγράμματος REACT από το Δήμο Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 212 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός επιτροπής εκτίμησης των διαμερισμάτων που θα προσφερθούν προκειμένου να μισθωθούν από το Δήμο για την προσωρινή στέγαση των προσφύγων στην Ελλάδα έως 31-12-2016 με δυνατότητα παράτασης έως 31-12-2017


ΑΠΟΦΑΣΗ 213 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου Νεάπολης – Συκεών στο Λονδίνο (Ην. Βασίλειο) για συμμετοχή στη δεύτερη συνάντηση εργασιών του Ευρωπαϊκού έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση κοινωνικών φοβιών και διακρίσεων σε μικρές και μεσαίες πόλεις στην Ευρώπη» (Divercity) στις 16-17 Ιουνίου και διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης


11η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28/06/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 214 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντιστήριξη πρανούς κατά μήκους της οδού Λεχόβου από την οδό Ανθέων έως την οδό Α.Οικονόμου»


ΑΠΟΦΑΣΗ 215 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης - Συκεών με το ποσό των 53.363,00€


ΑΠΟΦΑΣΗ 216 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης - Συκεών με το ποσό των 26.485,00€


ΑΠΟΦΑΣΗ 217 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 4ου ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΑΠΟΥΤΖΟΓΛΟΥ - ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ - Μ.ΑΝΤΥΠΑ & ΜΠΟΣΝΑΚΗ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 218 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας πλαστικών σάκων απορριμμάτων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, για το έτος 2016, προϋπολογισμού 16.554,00€ και συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής


ΑΠΟΦΑΣΗ 219 (ΛΗΨΗ)

35η αναμόρφωση - Έγκριση μετάβασης εκπροσώπων του Δήμου στην έκτακτη γενική συνέλευση της ΚΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 6-7-2016 και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 220 (ΛΗΨΗ)

Ακύρωση της 510/2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας με θέμα: “Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης Συκεών με το Δήμο Νεάπολης – Συκεών για την «Ανάπτυξη δράσεων εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης στα εκπαιδευτικά εργαστήρια στην περιοχή πάρκου Ελπίδος επί της οδού Έβρου του Δήμου Νεάπολης – Συκεών»”


ΑΠΟΦΑΣΗ 221 (ΛΗΨΗ)

Ανάκληση της υπ. αριθμ 188/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εκ νέου συζήτηση και λήψη απόφασης για τη νέα έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 7ου Νηπιαγωγείου της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 222 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (Δ.Ε. ΣΥΚΕΩΝ), (μελ. 64/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 223 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «Οικοδομικές συντηρήσεις σχολείων έτους 2014», (μελ. 49/2014)


ΑΠΟΦΑΣΗ 224 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση παράτασης εργασιών με αναθεώρηση κατά 3 μήνες του έργου: «Βρεφονηπιακός σταθμός ολοκληρωμένης φροντίδας με στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑΜΕΑ (μελ. 114/2012)», προϋπολογισμού 2.670.000,00€


ΑΠΟΦΑΣΗ 225 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση παράτασης εργασιών με αναθεώρηση κατά 3 μήνες του έργου: «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ & ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (μελ. 1/2015)», προϋπολογισμού 42.004,72€


ΑΠΟΦΑΣΗ 226 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού πίνακα εργασιών – 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ & ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (μελ. 1/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 227 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση για χρήση επί έλασσον δαπανών στον 2ο ΑΠΕ του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (Δ.Ε. ΠΕΥΚΩΝ)» (μελ. 73/2013)


ΑΠΟΦΑΣΗ 228 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του με ημερομηνία 13/06/2016 Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση αίθουσας ΔΣ στο πρώην Δημαρχείο Νεάπολης» στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης (μελ. 50/2011)


ΑΠΟΦΑΣΗ 229 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του έργου: «Συντήρηση, επισκευή και ανακατασκευή παιδικών χαρών (Δ.Ε. Αγ.Παύλου)», καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2016 ως προς τον τίτλο του έργου (μελ. 95/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 230 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του έργου: «Ανακατασκευή στέγης και αύλειου χώρου, συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων στο 10ο Δημοτικό Σχολείο (Τσαρουχά, Αργυροκάστρου και Κοντόσογλου)» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του - Δ.Ε. Συκεών (μελ. 40/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 231 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του έργου: «Ανασχεδιασμός αύλειου χώρου 3ου-5ου Δημοτικών σχολείων Νεάπολης με δημιουργία βοτανικού κήπου, προσθήκη κατ’ επέκταση τουαλετών και επεμβάσεις στο 5ο Δημοτικό (Δ.Ε. Νεάπολης)», καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2016 ως προς τον τίτλο του έργου (μελ. 39/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 232 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ανάθεσης εργασίας κλαδέματος κόμης δέντρων στο Δήμο Νεάπολης – Συκεών, για λόγους ασφαλείας και ευπρεπισμού, προϋπολογισμού 71.057,10€, σε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης αυτών με ιδία μέσα του Δήμου


ΑΠΟΦΑΣΗ 233 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ανάθεσης εργασιών καθαρισμού φρεατίων ομβρίων υδάτων για την αποφυγή πλημμύρων στη Δ.Ε. Πεύκων, προϋπολογισμού 13.020,00€ σε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης αυτών με ιδία μέσα του Δήμου


ΑΠΟΦΑΣΗ 234 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας Κεντρικού Φωτεινού πίνακα και κεντρικής μονάδας με δυνατότητα web για τις ανάγκες των ΚΕΠ του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, προϋπολογισμού 799,50€ και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής


ΑΠΟΦΑΣΗ 235 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας εντύπων (εκτυπώσεις), για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, προϋπολογισμού 65.118,60€ και συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής ΕΚΠΟΤΑ


ΑΠΟΦΑΣΗ 236 (ΛΗΨΗ)

28η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2016, έγκριση διενέργειας της προμήθειας ολοκληρωμένου συστήματος τήρησης σειράς προτεραιότητας, με απομακρυσμένη πρόσβαση για τις ανάγκες των ΚΕΠ του Δήμου, προϋπολογισμού 8.597,70€ και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής


ΑΠΟΦΑΣΗ 237 (ΛΗΨΗ)

29η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2016, έγκριση του έργου: «Ανάπλαση περιοχής πέριξ του αμαξοστασίου Δ.Ε. Νεάπολης» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του (μελ. 28/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 238 (ΛΗΨΗ)

30η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2016, έγκριση του έργου «Εργασίες εκταφής και ανακομιδής λειψάνων από τάφους των Κοιμητηρίων της Δ.Ε. Πεύκων» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του (μελ. 81/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 239 (ΛΗΨΗ)

31η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2016, έγκριση της δαπάνης του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης της φέρουσας ικανότητας του 1ου Δημοτικού σχολείου Αγίου Παύλου» Μ.37/16 και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του


ΑΠΟΦΑΣΗ 240 (ΛΗΨΗ)

32η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 – Έγκριση συγχρηματοδότησης ως συμμετέχων φορέας με την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εκτέλεση (από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στο δίκτυό της) του έργου αισθητικής αναβάθμισης δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στις οδούς Χορτιάτη και Έλλης της Δ.Ε. Συκεών και καθορισμός των όρων της σύμβασης ανάθεσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 241 (ΛΗΨΗ)

33η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 – Έγκριση συγχρηματοδότησης ως συμμετέχων φορέας με την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εκτέλεση (από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στο δίκτυό της) του έργου αισθητικής αναβάθμισης δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στις οδούς Ανδρέου Δημητρίου, Κονίτσης, Κύπρου, Πλάτωνος και Νικηφορίδη της Δ.Ε. Συκεών και καθορισμός των όρων της σύμβασης ανάθεσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 242 (ΛΗΨΗ)

34η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για την ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων


ΑΠΟΦΑΣΗ 243 (ΛΗΨΗ)

Άρση της παραχώρησης χρήσης του γηπέδου μπάσκετ στο άλσος ΔΕΛΑΣΑΛ, από την Κοινωφελή Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης Συκεών (Κ.Ε.Υ.Ν.Σ.)


ΑΠΟΦΑΣΗ 244 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπής καλής εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή εσχαρών και αγωγών όμβριων στην οδό Κύπρου Δ.Ε. Αγίου Παύλου (μελ. 99/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 245 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:

1. «Ανάπλαση χώρων μεταξύ των οδών Αισχύλου- Πινδάρου» Αρ. μελ. 21/2012.

2. «Εργασίες αυτονόμησης της κεντρικής θέρμανσης στο πρώην Ε.Π.Λ. Νεάπολης (νυν Πειραματικό Γυμνάσιο – Λύκειο) & αντικατάσταση του καυστήρα πετρελαίου με νέο καυστήρα φυσικού αερίου στο παράρτημα του Λυκείου Πεύκων», Αρ. μελ. 54/2014.

3. «Κοιμητήρια Πεύκων, μερική επέκταση τάφων, διαμόρφωση χώρου και διαδικασίες εκταφής» Αρ. Μελέτης 62/2011


ΑΠΟΦΑΣΗ 246 (ΛΗΨΗ)

Απολογιστικά Στοιχεία Α΄/θμιας Σχολικής Επιτροπής 2015


ΑΠΟΦΑΣΗ 247 (ΛΗΨΗ)

Απολογιστικά Στοιχεία Β΄/θμιας Σχολικής Επιτροπής 2015


ΑΠΟΦΑΣΗ 248 (ΛΗΨΗ)

Αντικατάσταση Μέλους Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 249 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μετάβασης της δημοτικής συμβούλου κ. Αντωνιάδου Ελένης στη Μήλο για συμμετοχή της στο 12ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο του Δικτύου Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. με θέμα «Υγιείς και Ανθεκτικές Κοινότητες» στις 8 και 9 Ιουλίου 2016 και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 250 (ΛΗΨΗ)

Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων σχετικά με το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.)


ΑΠΟΦΑΣΗ 251 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για βραχυπρόθεσμη σημειακή στένωση οδοστρώματος ή μονοδρόμηση τμήματος της οδού Κομνηνών στη Δ.Ε. Συκεών από Λόρδου Βύρωνος έως Τριπόλεως βάσει υφιστάμενων χρήσεων γης. (Απ. 13/2016 Ε.Π.Ζ.)


ΑΠΟΦΑΣΗ 252 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εξέταση αιτήματος σχετικά με την τοποθέτηση οριοδεικτών (κολωνάκια) πλαστικά κυλινδρικά ή πλαστικούς κώνους για την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 18 & Σμύρνης (έναντι ιδιωτικού χώρου στάθμευσης) στη Δ.Ε. Συκεών (Απ. 14/2016 Ε.Π.Ζ.)


ΑΠΟΦΑΣΗ 253 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Ρήγα Φεραίου, δίπλα στο εκκλησάκι, πριν τη συμβολή της με την οδό Κύπρου, στη Δημοτική Ενότητα Συκεών (Απ. 15/2016 Ε.Π.Ζ.)


ΑΠΟΦΑΣΗ 254 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης διακοπής κυκλοφορίας στην οδό Ηπείρου στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Παύλου στις 27, 28 και 29 Ιουνίου για τη διοργάνωση των θεσμικών εορταστικών εκδηλώσεων «ΑΓΙΟΠΑΥΛΙΤΙΚΑ 2016» (Απ. 16/2016 Ε.Π.Ζ.)


ΑΠΟΦΑΣΗ 255 (ΛΗΨΗ)

Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης, του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, προς το Πράσινο Ταμείο: 1)του διαδημοτικού έργου του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και του Δήμου Θεσσαλονίκης με τίτλο «Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του μνημειακού συνόλου του Επταπυργίου» 2) των απαλλοτριώσεων της περιοχής κατά μήκος των Βυζαντινών Τειχών από την οδό Κυθήρων & Γ. Παπαδοπούλου έως την οδό Ι. Δραγούμη στην Δ.Ε. Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 256 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις αδιαφανείς διατλαντικές εμπορικές συμφωνίες και την ανακήρυξη του Δήμου Νεάπολης - Συκεών σε περιοχή ΤΤΙΡ Ελεύθερη Ζώνη”


12η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 12/07/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 257 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβολής πρότασης έργου με τίτλο «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» στο πλαίσιο της υπ. αριθ. 024.9iv πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του επιχειρησιακού προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020


13η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 18/07/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 258 (ΛΗΨΗ)

39η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2016, έγκριση επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης - Συκεών με το ποσό των 80.000,00€ και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 259 (ΛΗΨΗ)

40η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2016, έγκριση επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης - Συκεών με το ποσό των 65.000,00€ και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 260 (ΛΗΨΗ)

41η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και έγκριση διενέργειας της προμήθειας του Δήμου «Προμήθεια και εγκατάσταση δύο αιθουσών λυόμενης προκατασκευής στο 1ο Γυμνάσιο Δ.Ε. Πεύκων», για το έτος 2016, προϋπολογισμού 59.904,40€


ΑΠΟΦΑΣΗ 261 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση για τη συνέχιση του έργου «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας» των οποίων η χρηματοδότηση ολοκληρώθηκε στις 30/6/2016 βάσει του άρθρου 49 του Ν.4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α ) και υπογραφής επικαιροποιημένου μνημονίου συνεργασίας


ΑΠΟΦΑΣΗ 262 (ΛΗΨΗ)

Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας σε τμήματα των οδών Επταπυργίου και Ανθέων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, για την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίων για τις υπόγειες γραμμές μεταφοράς απλού κυκλώματος 15KV»


ΑΠΟΦΑΣΗ 263 (ΛΗΨΗ)

Πρακτική άσκηση μαθητών ΕΠΑ.Σ. μαθητείας του ΟΑΕΔ, στο Δήμο μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 264 (ΛΗΨΗ)

Επικαιροποίηση της αρ. 223/2015 Α.Δ.Σ. περί καθορισμού θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών ΤΕΙ, στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών Ν. Θεσσαλονίκης


ΑΠΟΦΑΣΗ 265 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του με ημερομηνία 18-05-2016 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Τοποθέτηση πλαστικού τάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου του πάρκου Δελασάλ (Δ.Ε.Πεύκων)» (Μελέτη 76/2013)


ΑΠΟΦΑΣΗ 266 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση νέου αύλειου χώρου στο 2ο Γυμνάσιο μεταξύ των οδών Σαπουτζόγλου – Επταπυργίου – Μ. Αντύπα & Μποσνάκη» (μελ. 39/2012)


ΑΠΟΦΑΣΗ 267 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 6ης παράτασης εργασιών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (Δ.Ε.ΠΕΥΚΩΝ) (μελ. 73/2013)


ΑΠΟΦΑΣΗ 268 (ΛΗΨΗ)

«Έγκριση της 5ης παράτασης του χρόνου περαίωσης με αναθεώρηση μέχρι την 6/11/2016», που αφορά το έργο «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ», (μελ. 17/2014)


ΑΠΟΦΑΣΗ 269 (ΛΗΨΗ)

36η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για την ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων


ΑΠΟΦΑΣΗ 270 (ΛΗΨΗ)

37η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για την αποδοχή επιχορήγησης ποσού 36.969,97€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την υλοποίηση του προγράμματος «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχόλησης των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων»


ΑΠΟΦΑΣΗ 271 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πιστώσεων συνολικού ποσού 211,92€


ΑΠΟΦΑΣΗ 272 (ΛΗΨΗ)

Ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης ποσού 2.169,00€ στον Κ.Α.00.6421 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 273 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου στην Αθήνα και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 274 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση για την παραχώρηση της χρήσης του πρώτου και του τρίτου ορόφου του δημοτικού κτιρίου επί της οδού Αγίου Στεφάνου 26 Νεάπολη, στο Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού Νεάπολης (Α.Σ.Δ.Κ.Ν. 66/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 275 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας φωτογραφιών (φωτογραφική κάλυψη) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, προϋπολογισμού 9.176€ και συγκρότηση επιτροπής Παραλαβής ΕΚΠΟΤΑ


ΑΠΟΦΑΣΗ 276 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 360,00€ για οικονομική ενίσχυση κατοίκου της Δ.Ε. Νεάπολης (Αρ. Απόφ. Δ.Κ. Νεάπολης 67/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 277 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την μετονομασία οδού και του πάρκου Ελπίδος σε οδό και πάρκο Παναγιώτη Αφαλή (Δ.Ε. Συκεών) (αρ. Απόφ. Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. 25/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 278 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Καρόλου Κουν της Δ.Ε. Συκεών από τις 22 έως τις 28 Αυγούστου 2016 για τη διοργάνωση των Μερκουρείων (αρ. Απόφ. Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. 21/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 279 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Βενιζέλου από τις 29 Αυγούστου έως και τις 4 Σεπτεμβρίου 2016 στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης για τη διοργάνωση της Βαλκανικής Πλατείας (αρ. Απόφ. Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. 22/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 280 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στο ΚΗΦΗ Νεάπολης στην οδό Ζάκκα. (αρ. Απόφ. Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. 17/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 281 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την απαγόρευση στάθμευσης στην είσοδο του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Συκεών στην οδό Καππαδοκίας (αρ. Απόφ. Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. 18/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 282 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ στον ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στο κατάστημα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – υποκατάστημα ΣΥΚΕΩΝ – Μιχ. Καραολή & Νικ. Παρασκευά, από άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα (αρ. Απόφ. Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. 19/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 283 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα της οδού Αγαθουπόλεως αρ. 23 στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης (αρ. Απόφ. Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. 26/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 284 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα της οδού Οδεμησίου αρ. 4 στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης (αρ. Απόφ. Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. 23/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 285 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα της οδού Νεοχωρίου αρ. 24 στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης (αρ. Απόφ. Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. 20/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 286 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Οδυσσέως και Αποστόλου Φωκά αρ. 13 στη Δημοτική Ενότητα Συκεών (αρ. Απόφ. Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. 24/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 287 (ΛΗΨΗ)

Ανάκληση των αρ. 215 και 216/2016 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου


ΑΠΟΦΑΣΗ 288 (ΛΗΨΗ)

38η Αναμόρφωση και έγκριση ανάθεσης «Εργασίες επιστημονικής υποστήριξης για τις διαδικασίες αλλαγής χρήσης του Β΄ΚΑΠΗ – Ιατρεία – Γραφεία σε Πρωτοβάθμιο Διαγνωστικό Κέντρο», προϋπολογισμού 14.880,00€.


ΑΠΟΦΑΣΗ 289 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, τσιμεντοστρώσεις οδών, κρασπεδώσεις, διανοίξεις, κλίμακες και ηλεκτροφωτισμός Δ.Ε. Αγίου Παύλου», μελ. 46/2016 και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του


ΑΠΟΦΑΣΗ 290 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός ορίων εγγραφής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για το σχολικό έτος 2016-2017


ΑΠΟΦΑΣΗ 291 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση για την κατάσταση που δημιουργείται στις δομές βοήθεια στο σπίτι, παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς, ΚΔΑΠ κλπ και μέτρα αντίδρασης


14η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 08/08/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 292 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση χορήγησης αδειών συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη στα πλαίσια θρησκευτικής εορτής των α) Ιωάννου Προδρόμου στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης, β) Κοιμήσεως Θεοτόκου στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων


ΑΠΟΦΑΣΗ 293 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 3ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων Εργασιών, έγκριση του 5ου ΑΠΕ σε ισοζύγιο με την αρχική Σύμβαση, δηλαδή 1.459.875,34 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, και έγκριση της 4ης παράτασης εργασιών με αναθεώρηση κατά 2 επιπλέον μήνες δηλ. έως 31/10/2016, για το έργο: «Βρεφονηπιακός σταθμός ολοκληρωμένης φροντίδας με στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑΜΕΑ (μελέτη 114/2012)»


ΑΠΟΦΑΣΗ 294 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση χρήσης μέρους των απροβλέπτων και επί έλασσον δαπανών στον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών αρχικής σύμβασης του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 295 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, τσιμεντοστρώσεις οδών, κρασπεδώσεις, διανοίξεις, κλίμακες και ηλεκτροφωτισμός Δ.Ε. Συκεών» Μ. 50/2016, προϋπολογισμού 3.016.400,00€ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του


ΑΠΟΦΑΣΗ 296 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα για την εκστρατεία υπέρ των ελεύθερων χώρων καπνού


ΑΠΟΦΑΣΗ 297 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Α.Π.Ε.) για σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Συμβάσεως, του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» (Αρ. μελ. 17 Α/2014) συνολικής δαπάνης 80.000,00 € με τον ίδιο ανάδοχο και τους ίδιους όρους, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις της Γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Μ.Ε.Θ.


ΑΠΟΦΑΣΗ 298 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση της με αριθμό 210/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Δήμο μας, στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου έργου “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration Thessaloniki) της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ με το Δήμο Θεσσαλονίκης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 299 (ΛΗΨΗ)

Διοργάνωση ενημερωτικών εκστρατειών και εξορμήσεων εθελοντικής αιμοδοσίας, αιμοπεταλοδοσίας, δωρεάς βλαστοκυττάρων, μυελού των οστών και συμμετοχής στο Μητρώο Δωρητών Οργάνων Σώματος.


ΑΠΟΦΑΣΗ 300 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00 € για οικονομική ενίσχυση κατοίκου της Δ.Ε. Συκεών (αρ. αποφ. Δ.Κ. Συκεών 71/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 301 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση επέκτασης των παρεχόμενων υπηρεσιών του Πυλών ΙΙ Εργασιακή Επανένταξη του Σχεδίου «ΟΙΚΟ-ΔΟΜΗΣΗ ΖΩΗΣ», Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη».


ΑΠΟΦΑΣΗ 302 (ΛΗΨΗ)

Εκτέλεση προϋπολογισμού κατά το β΄τρίμηνο του 2016.


ΑΠΟΦΑΣΗ 303 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής της προμήθειας κι εγκατάστασης δύο αιθουσών λυόμενης προκατασκευής στο 1ο Γυμνάσιο Δημοτικής Ενότητας Πεύκων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών.


ΑΠΟΦΑΣΗ 304 (ΛΗΨΗ)

Έκπτωση αναδόχου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ομάδα Α: «Γραφική ύλη και είδη Γραφείου» της προμήθειας γραφικής ύλης, ειδών γραφείου και διαφόρων τύπων χαρτιού, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών για το έτος 2016», σύμφωνα με την αρ. 24/8182/1-3-2016 Διακήρυξη Δημάρχου. Επιβολή κυρώσεων. Ανάθεση προμήθειας στον επόμενο μειοδότη.


ΑΠΟΦΑΣΗ 305 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση παράτασης της σύμβασης ανάθεσης εργασιών συντήρησης του ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Νεάπολης – Συκεών για το έτος 2016 (Α.Δ.Σ. 134/2015, Α.Ο.Ε. 147/2015, 234/2015).


ΑΠΟΦΑΣΗ 306 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας προπληρωμένων φακέλων αλληλογραφίας για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, προϋπολογισμού 47.126,20 €, και συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής.


ΑΠΟΦΑΣΗ 307 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας banner για τις εκδηλώσεις του Δήμου 2016 – 2017, προϋπολογισμού 5.766,00 €, συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής ΕΚΠΟΤΑ και διάθεση της σχετικής πίστωσης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 308 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας υλικών σιδηροκατασκευής για επισκευή, κατασκευή κιγκλιδωμάτων στα παράθυρα και κλιμακοστάσια καθώς και στις αίθουσες διδασκαλίας των σχολικών κτιρίων του Δήμου καθώς και των υλικών για σιδηροκατασκευές σε πεζοδρόμια και λοιπές εγκαταστάσεις του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, προϋπολογισμού 38.440,00 €, και συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής.


ΑΠΟΦΑΣΗ 309 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής της προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων - μηχανημάτων έργου και αγροτικού μηχανήματος του Δήμου, προϋπολογισμού 115.611,39 €.


ΑΠΟΦΑΣΗ 310 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας πλαστικών κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες του δήμου Νεάπολης – Συκεών για ένα έτος προϋπολογισμού 74.338,00 € μαζί με τον Φ.Π.Α. 24% (59.950,00 + 14.388,00) και συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής.


ΑΠΟΦΑΣΗ 311 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων, φυσικού αερίου, ελαιολιπαντικών και πρόσθετων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών για ένα έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 533.278,32 € και συγκρότηση Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας.


ΑΠΟΦΑΣΗ 312 (ΛΗΨΗ)

42η Αναμόρφωση, έγκριση ανάθεσης εργασιών σχεδιασμού και δημιουργίας τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μηνυμάτων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων εβδομάδας εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς, προϋπολογισμού 9.920,00 € και διάθεση της σχετικής πίστωσης.


ΑΠΟΦΑΣΗ 313 (ΛΗΨΗ)

43η Αναμόρφωση και έγκριση διενέργειας της προμήθειας και εγκατάστασης Ολοκληρωμένου Συστήματος Εισροών – Εκροών Καυσίμων του Πρατηρίου Καυσίμων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, προϋπολογισμού 21.061,40 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής.


ΑΠΟΦΑΣΗ 314 (ΛΗΨΗ)

Επιβολή τέλους διαμονής παρεπιδημούντων (αφορά ξενοδοχείο «ΦΙΛΙΠΠΕΙΟΝ»)


ΑΠΟΦΑΣΗ 315 (ΛΗΨΗ)

44η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση χώρων παιδικής χαράς και πρασίνου στην οδό Κοιμήσεως Θεοτόκου (Δ.Ε. Πεύκων) μελ. 73/2013.


ΑΠΟΦΑΣΗ 316 (ΛΗΨΗ)

45η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για την ενίσχυση κωδικών είσπραξης και απόδοσης κρατήσεων και ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων.


ΑΠΟΦΑΣΗ 317 (ΛΗΨΗ)

46η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για την αποδοχή επιχορήγησης ποσού 36.969,97 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την υλοποίηση του προγράμματος «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχόλησης των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων» (β΄δόση).


ΑΠΟΦΑΣΗ 318 (ΛΗΨΗ)

Οριστική έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής απόρριψης για την προμήθεια αναλωσίμων μηχανογραφικού εξοπλισμού και μηχανών γραφείου για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης – Συκεών ή συγκρότηση δευτεροβάθμιας επιτροπής για την παραλαβή της εν λόγω προμήθειας.


15η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 16/08/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 319 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφές Βεβαιωμένων Οφειλών


16η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30/08/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 320 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017


17η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27/09/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 321 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών, με αναθεώρηση, για το έργο «Εργασίες αποκατάστασης της φέρουσας ικανότητας του 1ου Δημοτικού σχολείου Αγ. Παύλου» κατά 40 ημερολογιακές ημέρες δηλ. έως 16/11/2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 322 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου στην Αθήνα και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 323 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού αντικατάστασης ειδών από την ομάδα Α: "ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ" του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας γραφικής ύλης, ειδών γραφείου και διαφόρων τύπων χαρτιού, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του δήμου Νεάπολης - Συκεών για το έτος 2016 (σχετ. Α.Δ.Σ. 304/2016, 2/2016, Α.Ο.Ε. 190/2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 324 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση της με αριθμ. 211/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης μίσθωσης διαμερισμάτων για την προσωρινή στέγαση προσφύγων στην Ελλάδα έως 31-12-2016 με δυνατότητα παράτασης έως 31-12-2017 στο πλαίσιο του προγράμματος REACT


ΑΠΟΦΑΣΗ 325 (ΛΗΨΗ)

52η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 326 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00 € για οικονομική ενίσχυση κατοίκου της Δ.Ε. Συκεών (αρ. αποφ. Δ.Κ. Συκεών 86/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 327 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00 € για οικονομική ενίσχυση κατοίκου της Δ.Ε. Συκεών (αρ. αποφ. Δ.Κ. Συκεών 87/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 328 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για οικονομική ενίσχυση κατοίκου της Δ.Ε. Συκεών (αρ. αποφ. Δ.Κ. Συκεών 88/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 329 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 400,00 € για οικονομική ενίσχυση κατοίκου της Δ.Ε. Νεάπολης (αρ. αποφ. Δ.Κ. Νεάπολης 86/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 330 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019 Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 331 (ΛΗΨΗ)

Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους


ΑΠΟΦΑΣΗ 332 (ΛΗΨΗ)

Κατανομή ποσού 204.640,00€ για την κάλυψη δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου μας (γ’ κατανομή)


ΑΠΟΦΑΣΗ 333 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπής ελέγχου καταλληλότητας για την επιλογή κτιρίου για τη στέγαση του 7ου Νηπιαγωγείου Νεάπολης του Δήμου Νεάπολης – Συκεών (Σχετ. Α.Δ.Σ. 221/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 334 (ΛΗΨΗ)

Κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2017 για το κληροδότημα Αφροδίτης Ισαακίδου – Τζιγκόζογλου (Σχετ. Α.Ο.Ε. 350/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 335 (ΛΗΨΗ)

Ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης ποσού 2.439,00€ στον Κ.Α. 00.6421 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 336 (ΛΗΨΗ)

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 231/2016 Α.Δ.Σ. «ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 3ου-5ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ & ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ» (Δ.Ε. Νεάπολης)


ΑΠΟΦΑΣΗ 337 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του έργου: «ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 3ου-5ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ & ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ (Δ.Ε. Νεάπολης)» αρ. μελ. 39/2016, καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2016 ως προς τον τίτλο του έργου


ΑΠΟΦΑΣΗ 338 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση χώρων μεταξύ των οδών Αισχύλου – Πινδάρου» (αρ. μελ. 21/2012, Σχετ. Α.Δ.Σ. 41/2013, 245/2016 Α.Ο.Ε. 73/2013, 165/2013)


ΑΠΟΦΑΣΗ 339 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του με ημερομηνία 04/07/2016 Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου “Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων (Παρεμβάσεις Άξονα 1) στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης του Δήμου Νεάπολης Συκεών ” (αρ.μελ: 91/2013)


ΑΠΟΦΑΣΗ 340 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών του έργου «Συντήρηση, επισκευή και ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. ΣΥΚΕΩΝ (αρ. μελ. 64/2015)», προϋπολογισμού 1.045.000,00€


ΑΠΟΦΑΣΗ 341 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση παράτασης εργασιών με αναθεώρηση κατά 2 μήνες του έργου «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ & ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (αρ. μελ. 1/2015)», προϋπολογισμού 42.004,72€


ΑΠΟΦΑΣΗ 342 (ΛΗΨΗ)

47η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Μετατροπή ισχύος σε υφιστάμενα φωτοβολταϊκά συστήματα του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και σύνδεσή τους με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. μελ. 1/2015)»


ΑΠΟΦΑΣΗ 343 (ΛΗΨΗ)

48η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 που αφορά το κληροδότημα Αφροδίτης Ισαακίδου Τζιγκόζογλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 344 (ΛΗΨΗ)

49η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016, έγκριση επιχορήγησης της Ποδοσφαιρικής Αθλητικής Ένωσης «Οι Ακρίτες» Συκεών με το ποσό των 2.500,00€ και διάθεση της σχετικής πίστωσης για την αποστολή ομάδας Φοιτητών και Σπουδαστών στο Μάριμπορ Σλοβενίας στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα συλλόγων της EMF, το EMF Champions League.


ΑΠΟΦΑΣΗ 345 (ΛΗΨΗ)

50η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 346 (ΛΗΨΗ)

51η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, έγκριση 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (Δ.Ε. ΣΥΚΕΩΝ)» Αρ. Μελέτης 64/2015


ΑΠΟΦΑΣΗ 347 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 44968/02-10-2015 σύμβασης προμήθειας καυσίμων


ΑΠΟΦΑΣΗ 348 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Α.Παπανδρέου αριθ. 21, στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης (Σχετ. Αποφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ 27/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 349 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Διευθέτηση – Οριοθέτηση ρεμάτων των Δήμων Πεύκων και Πολίχνης» (Σχετ. Αποφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ 28/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 350 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00€ για οικονομική ενίσχυση κατοίκου της Δ.Ε. Συκεών (Αρ. Αποφ. Δ.Κ. Συκεών 72/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 351 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 300,00€ για οικονομική ενίσχυση κατοίκου της Δ.Ε. Συκεών (Αρ. Αποφ. Δ.Κ. Συκεών 73/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 352 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μετάβασης εκπροσώπου του Δήμου Νεάπολης – Συκεών στις Βρυξέλλες (Βέλγιο) για συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων (European Week of Regions and Cities) στις 10-13 Οκτωβρίου και διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης


18η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13/10/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 353 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπών α) Επιτροπή παραλαβής προμηθειών και β) Επιτροπή παραλαβής παροχής γενικών υπηρεσιών, για την παρακολούθηση και παραλαβή του αντικειμένου των συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, σύμφωνα με το νόμο 4412/2016.


ΑΠΟΦΑΣΗ 354 (ΛΗΨΗ)

Ακύρωση εν μέρει της αριθ. 183/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 26η αναμόρφωση προϋπολογισμού 2016, εγκρίθηκε η διενέργεια της προμήθειας λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογισμού 309.811,42€ και συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παραλαβής.


ΑΠΟΦΑΣΗ 355 (ΛΗΨΗ)

Ακύρωση εν μέρει της αριθ. 236/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 28η αναμόρφωση προϋπολογισμού 2016, η διενέργεια της προμήθειας ολοκληρωμένου συστήματος τήρησης σειράς προτεραιότητας, με απομακρυσμένη πρόσβαση για τις ανάγκες των ΚΕΠ του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογισμού 8.597,70€ και συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παραλαβής, λόγω της αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου (Ν.4412/2016).


ΑΠΟΦΑΣΗ 356 (ΛΗΨΗ)

Ακύρωση της αριθ. 275/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η προμήθεια φωτογραφιών (φωτογραφική κάλυψη) για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογισμού 9.176,00€ και συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παραλαβής, λόγω της αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου (Ν.4412/2016).


ΑΠΟΦΑΣΗ 357 (ΛΗΨΗ)

Ακύρωση της αριθ. 306/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα έγκριση προμήθειας προπληρωμένων φακέλων αλληλογραφίας για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογισμού 47.126,20€ και συγκρότηση Επιτροπή Παραλαβής, λόγω της αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου (Ν.4412/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 358 (ΛΗΨΗ)

Ακύρωση της αριθ. 307/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της προμήθειας banner για τι εκδηλώσεις του Δήμου Νεάπολης-Συκεών 2016-2017, προϋπολογισμού 5.766,00€, συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παραλαβής και διατέθηκε η σχετική πίστωση


ΑΠΟΦΑΣΗ 359 (ΛΗΨΗ)

Ακύρωση της αριθ. 308/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της προμήθειας υλικών σιδηροκατασκευής για επισκευή, κατασκευή κιγκλιδωμάτων στα παράθυρα και κλιμακοστάσια καθώς και στις αίθουσες διδασκαλίας των σχολικών κτιρίων του Δήμου και των υλικών για σιδηροκατασκευές σε πεζοδρόμια και λοιπές εγκαταστάσεις του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογισμού 38,440,00 € και συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παραλαβής


ΑΠΟΦΑΣΗ 360 (ΛΗΨΗ)

Ακύρωση της αριθ. 310/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της προμήθειας πλαστικών κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογισμού 74.338,00€ και συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παραλαβής


ΑΠΟΦΑΣΗ 361 (ΛΗΨΗ)

Ακύρωση της αριθ. 311/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της προμήθειας υγρών καυσίμων, φυσικού αερίου, ελαιολιπαντικών και πρόσθετων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογισμού 533.278,32€ και συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παραλαβής


ΑΠΟΦΑΣΗ 362 (ΛΗΨΗ)

Ακύρωση εν μέρει της αριθ. 313/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 43η αναμόρφωση, η διενέργεια της προμήθειας και εγκατάστασης Ολοκληρωμένου Συστήματος Εισροών-Εκροών Καυσίμων του Πρατηρίου Καυσίμων του Δήμου, προϋπολογισμού 21.061,40€ και συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παραλαβής.


ΑΠΟΦΑΣΗ 363 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εκδήλωσης και των σχετικών δαπανών για τον εορτασμό της εθνικής επετείου 28ης Οκτωβρίου 2016 και τον εορτασμό της απελευθέρωσης της πόλης την Κυριακή 30 Οκτωβρίου


ΑΠΟΦΑΣΗ 364 (ΛΗΨΗ)

Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου στις 28 Οκτωβρίου 2016 για την πραγματοποίηση της παρέλασης


ΑΠΟΦΑΣΗ 365 (ΛΗΨΗ)

53η αναμόρφωση προϋπολογισμού - Έγκριση μετάβασης αιρετών του Δήμου Νεάπολης Συκεών στο Βόλο για συμμετοχή στο Ειδικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ στις 17-18 Οκτωβρίου 2016 και διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης


19η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 25/10/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 366 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση απολογισμού, ισολογιμσού και αποτλεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2015


20ή τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 09/11/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 367 (ΛΗΨΗ)

Κατανομή ποσού 204.640,00€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου μας (δ’ κατανομή 2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 368 (ΛΗΨΗ)

Αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 369 (ΛΗΨΗ)

Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της «Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Τελετών Νεάπολης» και διακριτικό τίτλο «ΕΤΕΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α»


ΑΠΟΦΑΣΗ 370 (ΛΗΨΗ)

54η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, έγκριση ανάθεσης «Υπηρεσίες Παρουσίασης Θεατροπαιδαγωγικών Προγραμμάτων στους Μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης – Συκεών», για την περίοδο 2016-2017 προϋπολογισμού 6.448,00€ με απευθείας ανάθεση από το Δημοτικό Συμβούλιο και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 371 (ΛΗΨΗ)

55η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 372 (ΛΗΨΗ)

56η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για την υλοποίηση της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020»


ΑΠΟΦΑΣΗ 373 (ΛΗΨΗ)

57η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 – Αποδοχή έγκρισης ένταξης της πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νεάπολης – Συκεών» με κωδικό ΟΠΣ 5001640 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»


ΑΠΟΦΑΣΗ 374 (ΛΗΨΗ)

58η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για την ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων


ΑΠΟΦΑΣΗ 375 (ΛΗΨΗ)

Προσδιορισμός κόστους καθαριότητας των λαϊκών αγορών που λειτουργούν στο Δήμο Νεάπολης – Συκεών, για την απόδοση του σχετικού τέλους


ΑΠΟΦΑΣΗ 376 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για το έτος 2017 (Α.Ο.Ε. 407/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 377 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών του Δημοτικού κοιμητηρίου στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων του Δήμου για το έτος 2017 (Α.Ο.Ε. 408/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 378 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2017 (Α.Ο.Ε. 409/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 379 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών διαφήμισης για το έτος 2017 (Α.Ο.Ε. 410/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 380 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των ανταποδοτικών τελών (Α.Ο.Ε. 426/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 381 (ΛΗΨΗ)

Εκτέλεση προϋπολογισμού κατά το γ’ τρίμηνο του 2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 382 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του από 15-09-2016 πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Εργασίες αυτονόμησης της κεντρικής θέρμανσης στο πρώην Ε.Π.Λ. Νεάπολης (νυν Πειραματικό Γυμνάσιο- Λύκειο) και αντικατάσταση του καυστήρα πετρελαίου με νέο καυστήρα φυσικού αερίου στο παράρτημα του Λυκείου Πεύκων» (αρ. μελ. 54/2014)


ΑΠΟΦΑΣΗ 383 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του από 07-10-2016 πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες αναβάθμισης και προσβασιμότητας στα ΚΑΠΗ του Δήμου» (αρ. μελ. 117/2012)


ΑΠΟΦΑΣΗ 384 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του από 23-09-2016 Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση νέου αύλειου χώρου το 2ο Γυμνάσιο μεταξύ των οδών Σαπουτζόγλου – Επταπυργίου – Μ. Αντύπα & Μποσνάκη». (αρ. μελ. 39/2012)


ΑΠΟΦΑΣΗ 385 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 5ης παράτασης εργασιών κατά 1 μήνα δηλ. έως 30/11/2016 του έργου «Βρεφονηπιακός σταθμός ολοκληρωμένης φροντίδας με στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑΜΕΑ (μελέτη 114/2012)» (Α.Δ.Σ. 423/2013, Α.Ο.Ε. 411/2013, 487/2013)


ΑΠΟΦΑΣΗ 386 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 6ου ΑΠΕ σε δαπάνη 1.425.406,19 €, για το έργο: «Βρεφονηπιακός σταθμός ολοκληρωμένης φροντίδας με στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑΜΕΑ (μελέτη 114/2012)» (Α.Δ.Σ. 423/2013, Α.Ο.Ε. 411/2013, 487/2013)


ΑΠΟΦΑΣΗ 387 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 3ης παράτασης εργασιών του έργου «Συντήρηση, επισκευή και ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. ΣΥΚΕΩΝ (αρ. μελ. 64/2015)» (Α.Δ.Σ. 340/2015, Α.Ο.Ε. 353/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 388 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 2ης παράτασης εργασιών, με αναθεώρηση, για το έργο «Εργασίες αποκατάστασης της φέρουσας ικανότητας του 1ου Δημοτικού σχολείου Αγ. Παύλου» κατά 30 ημερολογιακές ημέρες δηλ. έως 16/12/2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 389 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 6ης παράτασης του χρόνου περαίωσης με αναθεώρηση μέχρι την 31/12/2016 του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ» (αρ. μελ. 17/2014) (Α.Δ.Σ. 125/2014, Α.Ο.Ε. 200/2014)


ΑΠΟΦΑΣΗ 390 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την κοπή δένδρου επί του πεζοδρομίου στην οδό Κοντόσογλου αρ. 14, στη Δ.Ε. Συκεών (Αποφ. Ε.ΠΟΙ.ΖΩ 30/2016, Α.Σ.Δ.Κ.Σ. 77/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 391 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Μουδανίων της Δ.Ε. Νεάπολης, όπισθεν του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων (Αποφ. Ε.ΠΟΙ.ΖΩ 33/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 392 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στις οδούς της Δ.Ε. Πεύκων στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών ασφαλτοστρώσεων του έργου «Ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, τσιμεντοστρώσεις οδών, κρασπεδώσεις, διανοίξεις, κλίμακες και ηλεκτροφωτισμός Δημοτικής Ενότητας Πεύκων» (Αποφ. Ε.ΠΟΙ.ΖΩ 32/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 393 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:

1. «Κατασκευή πάρκου στο Ο.Τ. 111Β Σωτήρος και Ακαδημίας απέναντι από την εκκλησία Αγίων Αποστόλων (παλιά κοιμητήρια) και διαμόρφωση χώρου παιδικής χαράς στο Γ 112 Α( Δ.Ε. Πεύκων) » Αρ. μελ. 39/2012.

2. «Διαμόρφωση χώρων παιδικής χαράς και πρασίνου στην οδό Κοιμήσεως Θεοτόκου ( Δ.Ε. Πεύκων)» Αρ. μελ. 73/2013.

3. «Ασφαλτοστρώσεις Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, τσιμεντοστρώσεις οδών, κρασπεδώσεις, διανοίξεις κλίμακες και ηλεκτροφωτισμός Δημοτικής Ενότητας Συκεών» Αρ. μελ. 60/2013

4. «Ασφαλτοστρώσεις Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, τσιμεντοστρώσεις οδών, κρασπεδώσεις, διανοίξεις κλίμακες και ηλεκτροφωτισμός Δημοτικής Ενότητας Αγ. Παύλου» Αρ. μελ. 52/2013

5. «Ασφαλτοστρώσεις Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, τσιμεντοστρώσεις οδών, κρασπεδώσεις, διανοίξεις κλίμακες και ηλεκτροφωτισμός Δημοτικής Ενότητας Πεύκων» Αρ. μελ. 65/2013


ΑΠΟΦΑΣΗ 394 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μετάβασης εκπροσώπου του Δήμου για συμμετοχή στο Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Δημοκρατία 2016 και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 395 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας banner για τις εκδηλώσεις του Δήμου 2016-2017, προϋπολογισμού 5.766,00€ και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 396 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ανάθεσης εργασίας «διετή συντήρηση ανελκυστήρων στα κτίρια του Δήμου Νεάπολης – Συκεών» προϋπολογισμού 21.700,00€ σε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα με συνοπτικό διαγωνισμό, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης αυτών από το υπηρετούν προσωπικό του Δήμου (μελ. 54/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 397 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ανάθεσης εργασίας «διετή συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων (καυστήρες – λέβητες) στα Σχολεία και τα Δημοτικά κτίρια, για την περίοδο 2017-2018» προϋπολογισμού 49.600,00€ σε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα με συνοπτικό διαγωνισμό, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης αυτών από το υπηρετούν προσωπικό του Δήμου (μελ. 34/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 398 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού αντικατάστασης ειδών της προμήθεια ταινιών μέτρησης σακχάρου, φαρμακευτικών ειδών, ιατρικών αναλωσίμων και εξοπλισμού, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών (σχετ. ΑΔΣ 143/2016, ΑΟΕ 255/2016 & 329 /2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 399 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβολής πρότασης έργου με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Νεάπολης – Συκεών» στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 028.9iv πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του επιχειρησιακού προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 400 (ΛΗΨΗ)

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο μας, στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας με κωδικό ΟΠΣ 5001640


21η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 15/11/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 401 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2017


22η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29/11/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 402 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72-π1ιε Ν. 3852/2010)


ΑΠΟΦΑΣΗ 403 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανάθεσης εργασιών επισκευής και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Νεάπολης - Συκεών για δύο έτη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 628.184,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης αυτών με ιδία μέσα του Δήμου


ΑΠΟΦΑΣΗ 404 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση παρέκκλισης ως προς το μέγιστο ύψος του στεγάστρου των κερκίδων του Δημοτικού Σταδίου Στρεμπενιώτη στο Ο.Τ. 112 της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 405 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων, φυσικού αερίου, ελαιολιπαντικών και πρόσθετων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών για ένα έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 533.278,32 €


ΑΠΟΦΑΣΗ 406 (ΛΗΨΗ)

59η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016, έγκριση επιχορήγησης του «Δημοκρατικού Συλλόγου Γυναικών Συκεών» με το ποσό των 500,00 € και διάθεση της σχετικής πίστωσης


23η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 05/12/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 407 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας των εργαζομένων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών για τα έτη 2017-2018, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 148.517,04€


ΑΠΟΦΑΣΗ 408 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 3ης Παράτασης συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικού Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Δ. Πεύκων (Δημοτικής Ενότητας Πεύκων)


ΑΠΟΦΑΣΗ 409 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα στήριξης κάθε προσπάθειας για την κατάργηση των πυρηνικών όπλων


ΑΠΟΦΑΣΗ 410 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα συμπαράστασης στη δίωξη του Δημάρχου Πατρέων


ΑΠΟΦΑΣΗ 411 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2017 και έγκριση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης για το έτος 2017, του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης - Συκεών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 412 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Τροποποίησης Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 413 (ΛΗΨΗ)

Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. Έτος 2017-2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 414 (ΛΗΨΗ)

Υποβολή πρότασης ένταξης στην Πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)-Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ500212, του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 415 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό 2 Εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 416 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για τη συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης για εκποίηση ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου


ΑΠΟΦΑΣΗ 417 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την οριστική απόσυρση από την κυκλοφορία των λεωφορείων του Δήμου μας με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΟ8693 (Α.Μ.66) και ΚΗΟ8568 (Α.Μ.78), λόγω καταστροφής και παλαιότητας


ΑΠΟΦΑΣΗ 418 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εκδήλωσης απόδοσης του κληροδοτήματος της Αφροδίτης Ισαακίδου – Τζιγκόζογλου για το έτος 2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 419 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή, Συντήρηση οδών, πεζοδρομίων, κλιμάκων, πεζόδρομων κλπ.» (αρ. μελ. 23/2013)


ΑΠΟΦΑΣΗ 420 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ» (αρ. μελ. 56/2013)


ΑΠΟΦΑΣΗ 421 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας αναλωσίμων μηχανογραφικού εξοπλισμού και μηχανών γραφείου για τις ανάγκες του δήμου, μετά από τη συγκρότηση δευτεροβάθμιας Επιτροπής παραλαβής από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –Θράκης


ΑΠΟΦΑΣΗ 422 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας εργασιών για την απομάκρυνση επιτοίχιων παραστάσεων από κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 8.305,92€ σε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα με συνοπτικό διαγωνισμό, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης αυτών με ιδία μέσα του Δήμου


ΑΠΟΦΑΣΗ 423 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας και εγκατάστασης δύο αιθουσών λυόμενης προκατασκευής στο 1ο Γυμνάσιο της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών (Α.Δ.Σ. 260/2016, ΑΟΕ 320/2016, 338/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 424 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (Δ.Ε. ΠΕΥΚΩΝ)» (αρ. μελ.: 94/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 425 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, τσιμεντοστρώσεις οδών, κρασπεδώσεις, διανοίξεις, κλίμακες και ηλεκτροφωτισμός Δημοτικής Ενότητας Πεύκων» (αρ. μελ.: 72/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 426 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών του έργου «Εργασίες αποκατάστασης της φέρουσας ικανότητας του 1ου Δημοτικού σχολείου Αγ. Παύλου» (αρ. μελ.: 37/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 427 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 2ου ΑΠΕ σε ισοζύγιο σε ποσό 3.268.477,59 € και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για το έργο: «Β’ ΚΑΠΗ - ΙΑΤΡΕΙΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ» (αρ. μελ.: 14/2014)


ΑΠΟΦΑΣΗ 428 (ΛΗΨΗ)

Απόφαση Υλοποίησης με ιδία μέσα του Υποέργου (1): Δομή Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Νεάπολης Συκεών της πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείου Δήμου Νεάπολης - Συκεών» με κωδικό MIS 5001640 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» - «ΕΣΠΑ 2014-2020»


ΑΠΟΦΑΣΗ 429 (ΛΗΨΗ)

Απόφαση Υλοποίησης με ιδία μέσα του Υποέργου (2) : Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νεάπολης - Συκεών της πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείου Δήμου Νεάπολης - Συκεών» με κωδικό MIS 5001640 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» - «ΕΣΠΑ 2014-2020»


ΑΠΟΦΑΣΗ 430 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση για τη συνέχιση του έργου «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας» των οποίων η χρηματοδότηση ολοκληρώθηκε στις 31/10/2016 βάσει του άρθρου 7 του Ν. 4432/2016 (ΦΕΚ 212/Α΄) και υπογραφής επικαιροποιημένου μνημονίου συνεργασίας


ΑΠΟΦΑΣΗ 431 (ΛΗΨΗ)

60η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 432 (ΛΗΨΗ)

Επιχορήγηση των Ιερών Ναών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


24η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28/12/2016


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 433 (ΛΗΨΗ)

Παράταση μισθωτηρίων συμβολαίων διαμερισμάτων που έχουν μισθωθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) για το έτος 2017


ΑΠΟΦΑΣΗ 434 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Προγράμματος Δράσης έτους 2017 της ΚΕΥΝΣ


ΑΠΟΦΑΣΗ 435 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Προϋπολογισμού και Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2017 της ΚΕΥΝΣ


ΑΠΟΦΑΣΗ 436 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 437 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών των σχολείων της Σχολικής Επιτροπής Α/Βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης – Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 438 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών των σχολείων της Σχολικής Επιτροπής Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης – Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 439 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός οργάνων διενέργειας δημοπρασιών


ΑΠΟΦΑΣΗ 440 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π.-Κ.Ο.Κ. κ.λ.π.


ΑΠΟΦΑΣΗ 441 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών της από 19-12-2016 συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών


ΑΠΟΦΑΣΗ 442 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης των φορολογικών διαφορών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών για το έτος 2017


ΑΠΟΦΑΣΗ 443 (ΛΗΨΗ)

Σύσταση Επιτροπής Καταστροφής, Εκποίησης, Μετασκευής και Απόσυρσης κινητών πραγμάτων (Ηλεκτρικών και Ηλεκτρολογικών Αποβλήτων) του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 444 (ΛΗΨΗ)

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ(∆.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ)» (αρ. μελ.96/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 445 (ΛΗΨΗ)

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Εργασίες εκταφής και ανακομιδής λειψάνων από τάφους των Κοιμητηρίων της Δ.Ε. Πεύκων» (αρ. μελ. 81/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 446 (ΛΗΨΗ)

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Επισκευή συντήρηση οδών, πεζοδρόμων, κλιμάκων πεζοδρομίων κ.λπ. 2016-2017» (αρ. μελ. 1/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 447 (ΛΗΨΗ)

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, τσιμεντοστρώσεις οδών, κρασπεδώσεις, διανοίξεις, κλίμακες και ηλεκτροφωτισμός Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης» (αρ. μελ. 20/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 448 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Μετατροπή ισχύος σε υφιστάμενα φωτοβολταϊκά συστήματα του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και σύνδεσή τους με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας» (Αρ. μελ. 1/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 449 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού για την αντικατάσταση δύο τακτικών μελών από την επιτροπή παραλαβής της προμήθειας και εγκατάστασης οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Νεάπολης – Συκεών (Σχετ. Α.Δ.Σ. 152/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 450 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του με ημερομηνία 6/12/2016 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Εργασίες τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων ασφαλείας στον Βρεφονηπιακό Σταθμό επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 125Μ, στην Δημοτική Ενότητα Νεάπολης, του Δήμου Νεάπολης-Συκεών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 451 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του με ημερομηνία 29/11/2016 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή δύο μπασκετών στο 2ο Λύκειο Συκεών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 452 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του με ημερομηνία 15/12/2016 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΙ 2ο ΓΕΛ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗ» στη Δημοτική Ενότητα Συκεών. (αρ. μελ. 31/2014)


ΑΠΟΦΑΣΗ 453 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 4ης παράτασης εργασιών του έργου: «Συντήρηση, επισκευή και ανακατασκευή παιδικών χαρών (Δ.Ε. ΣΥΚΕΩΝ)» (αρ. μελ. 64/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 454 (ΛΗΨΗ)

Ακύρωση Άδειας Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου (ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ) του κ.ΨΥΛΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ του Γεωργίου


ΑΠΟΦΑΣΗ 455 (ΛΗΨΗ)

Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Επιχείρησης Προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου» στον Καραδανά Ευριπίδη του Ιωάννη μέσα σε κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ) και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ & ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΆΡΤΟΥ)» στην οδό Ανδρ. Παπανδρέου αρ. 250, Δημοτική Ενότητα Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 456 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός θέσεων Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου έτους 2017


ΑΠΟΦΑΣΗ 457 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου, στο οδόστρωμα επί της οδού Μπουμπουλίνας, έναντι του 14, στη Δημοτική Ενότητα Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 458 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα της οδού Σωκράτους αριθ. έναντι του οικοδομικού αριθμού 3, στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Παύλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 459 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων στην οδό Ειρήνης της Δ.Ε. Πεύκων για την κατασκευή δικτύου Φυσικού Αερίου


ΑΠΟΦΑΣΗ 460 (ΛΗΨΗ)

Εξέταση αιτήματος προσωρινής κατάληψης οδοστρώματος (υφιστάμενου χώρου στάθμευσης) για κατεδάφιση ετοιμόρροπου οικίας στην οδό Μαδύτου της Δ.Ε. Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 461 (ΛΗΨΗ)

Εξέταση αιτήματος διακοπής κυκλοφορίας της οδού Α. Παπανδρέου στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου Φυσικού Αερίου από την ΕΠΑΘ ΑΕ.


ΑΠΟΦΑΣΗ 462 (ΛΗΨΗ)

61η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 463 (ΛΗΨΗ)

Γνωμοδότηση και παραλαβή Β1 Σταδίου «Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δ.Πεύκων» (Δημοτικής Ενότητας Πεύκων)


ΑΠΟΦΑΣΗ 464 (ΛΗΨΗ)

Παράταση υλοποίησης έργου «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) για το έτος 2017


ΑΠΟΦΑΣΗ 465 (ΛΗΨΗ)

Παράταση απασχόλησης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Δήμο μας, στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου έργου "REACT" (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ με το Δήμο Θεσσαλονίκης


ΑΠΟΦΑΣΗ 466 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση επιστροφής στο Δήμο Θεσσαλονίκης τμήματος της α’ δόσης χρηματοδότησης για την υλοποίηση του προγράμματος REACT (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) και διάθεση πίστωσης ποσού 16.533,03€


ΑΠΟΦΑΣΗ 467 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση κανονισμού λειτουργίας της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Δομή Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Νεάπολης – Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 468 (ΛΗΨΗ)

Ίδρυση Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Νεάπολης –Συκεών και έγκριση κανονισμού λειτουργίας του