Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου κατά το έτος 2017

Πίσω στις Αποφάσεις
Αρχική

/

Ενημέρωση

/

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

/

Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου κατά το έτος 2017

27 Δεκεμβρίου 2017

Αναλυτικά οι αποφάσεις ανά συνεδρίαση

1η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 25/01/2017


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 1 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση για τους πλειστηριασμούς λαϊκής περιουσία


ΑΠΟΦΑΣΗ 2 (ΛΗΨΗ)

7η αναμόρφωση προϋπολογισμού 2017, έγκριση διενέργειας προμήθειας αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου, εργαλείων σάρωσης και σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών, των Νομικών Προσώπων και των σχολείων της Α/βάθμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 702.015,33€


ΑΠΟΦΑΣΗ 3 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νεάπολης – Συκεών» της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νεάπολης- Συκεών» με κωδικό MIS 5002797 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»


ΑΠΟΦΑΣΗ 4 (ΛΗΨΗ)

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νεάπολης-Συκεών” με κωδικό ΟΠΣ 5002797


ΑΠΟΦΑΣΗ 5 (ΛΗΨΗ)

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Δήμο μας, στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού έργου “Πρόληψη και αντιμετώπιση κοινωνικών φοβιών και διακρίσεων σε μικρές και μεσαίες πόλεις στην Ευρώπη- DIVERCITY


ΑΠΟΦΑΣΗ 6 (ΛΗΨΗ)

Αποδοχή χρηματοδότησης και εξουσιοδότηση υπογραφής σύμβασης για το έργο «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Νεάπολης – Συκεών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 7 (ΛΗΨΗ)

1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, έγκριση της Οικονομοτεχνικής Μελέτης Βιωσιμότητας και έγκριση συμμετοχής του Δήμου Νεάπολης – Συκεών στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας «Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ – Διαδημοτική Εταιρεία των ΟΤΑ Α’ Βαθμού της Ευρύτερης Αστικής Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης»


ΑΠΟΦΑΣΗ 8 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση της συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης – Συκεών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 9 (ΛΗΨΗ)

2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και έγκριση διενέργειας προμήθειας επίπλων γραφείου – αρχειοθηκών και εξοπλισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών και των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 274.905,52€


ΑΠΟΦΑΣΗ 10 (ΛΗΨΗ)

3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, έγκριση διενέργειας προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών με λειτουργικό σύστημα και λογισμικό, εκτυπωτή τύπου Α0, φωτοαντιγραφικού, μηχανών γραφείου, μαγνητικών δίσκων και τηλεφωνικών συσκευών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 178.178,08€


ΑΠΟΦΑΣΗ 11 (ΛΗΨΗ)

4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, Αποδοχή χρηματοδότησης για την παράταση του έργου «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki)


ΑΠΟΦΑΣΗ 12 (ΛΗΨΗ)

5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, Αποδοχή έγκρισης ένταξης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νεάπολης – Συκεών» με κωδικό ΟΠΣ 5002797 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»


ΑΠΟΦΑΣΗ 13 (ΛΗΨΗ)

6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017 για την ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων


ΑΠΟΦΑΣΗ 14 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εκδηλώσεων απονομής αριστείων με αφορμή τον εορτασμό των Τριών Ιεραρχών έτους 2017


ΑΠΟΦΑΣΗ 15 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 14ου Νηπιαγωγείου της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 16 (ΛΗΨΗ)

Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής καταστροφής υλικού


ΑΠΟΦΑΣΗ 17 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπών α) Επιτροπή παραλαβής προμηθειών και β) Επιτροπή παραλαβής παροχής γενικών υπηρεσιών, για την παρακολούθηση και παραλαβή του αντικειμένου των συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, σύμφωνα με το νόμο 4412/2016, για το έτος 2017


ΑΠΟΦΑΣΗ 18 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός ανωτάτου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών για το έτος 2017


ΑΠΟΦΑΣΗ 19 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00 € για οικονομική ενίσχυση κατοίκου της Δ.Ε. Συκεών (αρ. αποφ. Δ.Κ. Συκεών 107/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 20 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00 € για οικονομική ενίσχυση κατοίκου της Δ.Ε. Συκεών (αρ. αποφ. Δ.Κ. Συκεών 108/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 21 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού και επίστυλου διάκοσμου φωτισμού του Δήμου Νεάπολης – Συκεών για ένα έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 446.235,08€


ΑΠΟΦΑΣΗ 22 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ανάθεσης εργασιών εκρίζωσης πρέμνων ξερών δένδρων από λάκκους φύτευσης (δενδροδόχους) σε πεζοδρόμια του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογισμού 8.801,52€, σε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα με συνοπτικό διαγωνισμό, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης αυτών από το υπηρετούν προσωπικό του Δήμου


ΑΠΟΦΑΣΗ 23 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 7ης παράτασης του χρόνου περαίωσης με αναθεώρηση μέχρι την 30/06/2017 του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ» (αρ. μελ. 17/2014) (Α.Δ.Σ. 125/2014, Α.Ο.Ε. 200/2014)


2η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 20/02/2017


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 24 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 8616/03-03-2016 σύμβασης προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων - μηχανημάτων έργου και αγροτικού μηχανήματος του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, ποσού 106.362,48€


ΑΠΟΦΑΣΗ 25 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση παράτασης τριών μηνών της σύμβασης ανάθεσης εργασιών για τον Κλιματισμό - αερισμό καμπίνας των φορτηγών, Ημιφορτηγών, Επιβατικών, Απορριμματοφόρων, Πυροσβεστικών, Λεωφορείων, Μηχανημάτων Έργου και Αγροτικού Μηχανήματος του Δήμου, ποσού 2.029,50€ (ΑΔΣ 183/15 ΑΟΕ 169/15, 433/15, 45/16, 152/16)


ΑΠΟΦΑΣΗ 26 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 5ης παράτασης εργασιών του έργου: «Συντήρηση, επισκευή και ανακατασκευή παιδικών χαρών (Δ.Ε. ΣΥΚΕΩΝ)» (αρ. μελ. 64/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 27 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υλοποίησης προγράμματος για την επανάχρηση και την ανακύκλωση ειδών ένδυσης και υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών στο Δήμο Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 28 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση χορήγησης αδειών συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη στα πλαίσια θρησκευτικής εορτής των Αγ. Θεοδώρων στη Δημοτική Ενότητα Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 29 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εκδηλώσεων και των σχετικών δαπανών για τον εορτασμό της εθνικής και θρησκευτικής επετείου 25ης Μαρτίου 2017


ΑΠΟΦΑΣΗ 30 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εκδηλώσεων Γιορτής Παιδείας & Πολιτισμού 2017


ΑΠΟΦΑΣΗ 31 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμό 1/2017 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Κατανομή ποσού 204.640,00€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών (α΄ κατανομή)»


ΑΠΟΦΑΣΗ 32 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμό 2/2017 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Παραχώρηση χώρων σχολικών μονάδων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 33 (ΛΗΨΗ)

Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων


ΑΠΟΦΑΣΗ 34 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης όσον αφορά στην αίτηση αναγνώρισης αποζημίωσης της «Θ.Κουκουλής Α.Ε.» του έργου «Πλακοστρώσεις Πεζοδρομίων Παπανικολάου Β’ φάση» (αναβάλλεται)


ΑΠΟΦΑΣΗ 35 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 1ης παράτασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ)» με αναθεώρηση έως 31/05/2017 (αρ.μελ. 96/15) (Σχετ. Α.Δ.Σ. 153/2016, Α.Ο.Ε. 311/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 36 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 1ης παράτασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (Δ.Ε. ΠΕΥΚΩΝ)» κατά 50 ημερολογιακές ημέρες (αρ.μελ. 94/15) (Σχετ. Α.Δ.Σ. 73/2016, Α.Ο.Ε. 200,286/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 37 (ΛΗΨΗ)

Εκλογή τακτικού μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής


ΑΠΟΦΑΣΗ 38 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00€ για οικονομική ενίσχυση κατοίκου της Δ.Ε. Συκεών (αρ. Α.Σ.Δ.Κ.Συκεών 109/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 39 (ΛΗΨΗ)

Διάθεση πίστωσης ποσού 6.448,00 € για την υλοποίηση της ανάθεσης «Υπηρεσίες Παρουσίασης Θεατροπαιδαγωγικών Προγραμμάτων στους Μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» για την περίοδο 2016-2017, σύμφωνα με την αρ. 370/2016 Α.Δ.Σ.


ΑΠΟΦΑΣΗ 40 (ΛΗΨΗ)

8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων


ΑΠΟΦΑΣΗ 41 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ανάθεσης «Υπηρεσίες σχεδιασμού και οργάνωσης θεατρικών παραστάσεων σε μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» και στο ευρύ κοινό» προϋπολογισμού 1.860,00 € με απευθείας ανάθεση από το Δημοτικό Συμβούλιο και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 42 (ΛΗΨΗ)

9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2017, έγκριση του έργου «Κατασκευή προθαλάμου στην είσοδο του 11ου Νηπιαγωγείου Συκεών και κατασκευής καναλιού απορροής ομβρίων» Μ. 12/2017 και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του


ΑΠΟΦΑΣΗ 43 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση παράτασης της σύμβασης ανάθεσης εργασιών “ Έλεγχος και έκδοση πιστοποιητικών συμμόρφωσης για τις παιδικές χαρές του Δήμου”, αντί του ποσού των 7.190,58 € ( ΑΟΕ 172/15, 236/15)


ΑΠΟΦΑΣΗ 44 (ΛΗΨΗ)

10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού, έγκριση ανάθεσης εργασιών διετούς συντήρησης συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού στα δημοτικά κτίρια για την περίοδο 2017-2018 του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογισμού 50.840,00€, σε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα με συνοπτικό διαγωνισμό, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης αυτών από το υπηρετούν προσωπικό του Δήμου.


3η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 05/03/2017


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 45 (ΛΗΨΗ)

Εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νεάπολης Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 46 (ΛΗΨΗ)

Εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νεάπολης Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 47 (ΛΗΨΗ)

Εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νεάπολης Συκεών


4η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21/03/2017


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΟ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 48 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής για την παρακολούθηση και παραλαβή του αντικειμένου των συμβάσεων συγκεκριμένων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών για το έτος 2017, σύμφωνα με το νόμο 4412/2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 49 (ΛΗΨΗ)

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017. Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα


ΑΠΟΦΑΣΗ 50 (ΛΗΨΗ)

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κ.Α.Π.


ΑΠΟΦΑΣΗ 51 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την άρση της παραχώρησης της χρήσης του ισογείου ορόφου του δημοτικού κτιρίου επί της οδού Γ. Καραβαγγέλη 1 Συκιές από το Κέντρο ΕΡΓΑΝΗ (Σχετ. 493/2014 Α.Δ.Σ., 8/2017 Α.Σ.Δ.Κ.Συκεών)


ΑΠΟΦΑΣΗ 52 (ΛΗΨΗ)

Μερική ανάκληση της αρ. 13/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην «6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017 για την ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων» ως προς τη μείωση του ΚΑ 45.7326.05 «Εργασίες εκταφής και ανακομιδής λειψάνων από τάφους των Κοιμητηρίων της Δ.Ε. Πεύκων» (αρ. μελ. 81/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 53 (ΛΗΨΗ)

11η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2017, έγκριση του έργου «Ανακατασκευή γραφείων κλειστού γυμναστηρίου 1ου και 5ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Ε. Συκεών» (αρ. μελ. 5/2017) και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του


ΑΠΟΦΑΣΗ 54 (ΛΗΨΗ)

12η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2017


ΑΠΟΦΑΣΗ 55 (ΛΗΨΗ)

13η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, τροποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2017, έγκριση του έργου «Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (Δ.Α.Κ.) Συκεών: Επιστρώσεις με συνθετικό χλοοτάπητα, συνθετικό τάπητα (ταρτάν), τοποθέτηση πλαστικών καθισμάτων και εργασίες συντήρησης» (αρ. μελ. 70/2016) της δαπάνης αυτού και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του


ΑΠΟΦΑΣΗ 56 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Αφροδίτης Ισαακίδου Τζιγκόζογλου οικονομικού έτους 2017


ΑΠΟΦΑΣΗ 57 (ΛΗΨΗ)

Εκτέλεση προϋπολογισμού για το δ’ τρίμηνο του 2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 58 (ΛΗΨΗ)

Έντοκη κατάθεση χρηματικών διαθεσίμων


ΑΠΟΦΑΣΗ 59 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00€ για οικονομική ενίσχυση κατοίκου της Δ.Ε. Νεάπολης (Αρ. Αποφ. Δ.Κ.Νεάπολης 109/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 60 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 550,00€ για οικονομική ενίσχυση κατοίκου της Δ.Ε. Συκεών (Αρ. Αποφ. Δ.Κ.Συκεών 6/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 61 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ανάθεσης εργασιών επισκευής και συντήρησης σιντριβανιών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, προϋπολογισμού 74.152,00€, σε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα με συνοπτικό διαγωνισμό, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης αυτών από το υπηρετούν προσωπικό του Δήμου (αρ. μελ. 64/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 62 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 14ου Νηπιαγωγείου της Δημοτικής Ενότητας Συκεών του Δήμου Νεάπολης- Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 63 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 1ου Νηπιαγωγείου της Δημοτικής Ενότητας Συκεών του Δήμου Νεάπολης- Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 64 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπής ελέγχου καταλληλότητας για την επιλογή κτιρίου για τη στέγαση του 14ου Νηπιαγωγείου Νεάπολης του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 65 (ΛΗΨΗ)

Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της «Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Τελετών Νεάπολης» και διακριτικό τίτλο «ΕΤΕΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α»


ΑΠΟΦΑΣΗ 66 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες αποκατάστασης της φέρουσας ικανότητας του 1ου Δημοτικού σχολείου Αγ. Παύλου» (αρ. μελ. 37/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 67 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Οικοδομικές συντηρήσεις σχολείων έτους 2014» (αρ. μελ. 49/2014)


ΑΠΟΦΑΣΗ 68 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του από 01/03/2017 Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Μετατροπή ισχύος σε υφιστάμενα φωτοβολταϊκά συστήματα του Δήμου Νεάπολης – Συκεών & σύνδεσή τους με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας» (αρ. μελ. 1/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 69 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή, Συντήρηση οδών, πεζοδρομίων, κλιμάκων, πεζόδρομων κλπ» (αρ. μελ. 23/2013)


ΑΠΟΦΑΣΗ 70 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή Παιδικών χαρών (Δημοτική Ενότητα Πεύκων)» (αρ. μελ. 59/2013)


ΑΠΟΦΑΣΗ 71 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 3ης παράτασης του χρόνου περαίωσης, με αναθεώρηση και των αντίστοιχων τμηματικών προθεσμιών, συνολικά κατά 140 ημέρες και μέχρι την 20/8/2017 του έργου «Β’ ΚΑΠΗ – ΙΑΤΡΕΙΑ – ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ» (αρ. μελ. 14/2014)


ΑΠΟΦΑΣΗ 72 (ΛΗΨΗ)

Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου στις 25 Μαρτίου 2017 για την πραγματοποίηση της παρέλασης


ΑΠΟΦΑΣΗ 73 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εξέταση αιτήματος σχετικά με την τοποθέτηση οριοδεικτών (κολωνάκια) πλαστικά κυλινδρικά ή πλαστικούς κώνους για την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης επί της οδού Ι. Δραγούμη 9 & Καραβαγγέλη (γωνία) στη Δ.Ε. Συκεών (Απ. 4/2017 Ε.Π.Ζ.)


ΑΠΟΦΑΣΗ 74 (ΛΗΨΗ)

Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου για άσκηση παραίτησης από την υπ’ αριθ. ΑΓ 6689/2-9-2009 Αγωγή του Δήμου Συκεών κατά του Δήμου Πεύκων


ΑΠΟΦΑΣΗ 75 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων έτους 2015 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Νεάπολης – Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 76 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων έτους 2016 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Νεάπολης – Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 77 (ΛΗΨΗ)

14η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων και δημιουργία νέων κωδικών είσπραξης και απόδοσης κρατήσεων


ΑΠΟΦΑΣΗ 78 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου για δημιουργία εργοταξίου για την εκτέλεση Έργου Μελέτης 20/2016: «Ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, τσιμεντοστρώσεις οδών, κρασπεδόσεις, διανοίξεις, κλίμακες και ηλεκτροφωτισμός Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης» (Σχετ.: η υπ΄αριθ. πρωτ. 6916/24-02-2017 αίτηση του αναδόχου του έργου ΦΟΡΕΑΣ ΑΤΕΒΕ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 79 (ΛΗΨΗ)

Εισήγηση για την επιχορήγηση των Ιερών Ναών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 80 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00€ για οικονομική ενίσχυση κατοίκου της Δ.Ε. Νεάπολης (Αρ. Αποφ. Δ.Κ. Νεάπολης 10/2017)


5η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 04/04/2017


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 81 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 2ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (Δ.Ε. ΠΕΥΚΩΝ)» κατά 70 ημερολογιακές ημέρες (αρ. μελ. 94/2015, ΑΔΣ 73/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 82 (ΛΗΨΗ)

Συνέχιση της υλοποίησης του προγράμματος «ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΖΩΗΣ» του προγράμματος «ΣΤΕΓΑΣΗ και ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 83 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μετάβασης του κ. Δημάρχου και του Αντιδημάρχου Καθαριότητας κ.Κυζιρίδη Θεόδωρου, στην Αυστρία, από 24 έως 28 Μαΐου 2017, για συμμετοχή τους σε επίσκεψη που διοργανώνει ο Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας σε μονάδες ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 84 (ΛΗΨΗ)

Αύξηση θέσεων φιλοξενίας ωφελούμενων στο πλαίσιο του έργου «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki)


ΑΠΟΦΑΣΗ 85 (ΛΗΨΗ)

15η Αναμόρφωση προϋπολογισμού, έγκριση επιστροφής χρηματοδότησης του έργου «Ανάπλαση περιοχών Πυροπαθών και Τρωάδας του Δήμου Νεάπολης», με κωδικό ΟΠΣ 296731, ποσού 3.727,66€ και διάθεση ισόποσης πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 86 (ΛΗΨΗ)

Αποδοχή χρηματοδότησης και εξουσιοδότηση υπογραφής σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο πλαίσιο του προγράμματος «προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (θύλακες ανεργίας) συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων Β’ φάση»


ΑΠΟΦΑΣΗ 87 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης όσον αφορά στην αίτηση αναγνώρισης αποζημίωσης της «Θ.Κουκουλής Α.Ε.» του έργου «Πλακοστρώσεις Πεζοδρομίων Παπανικολάου Β’ φάση»


ΑΠΟΦΑΣΗ 88 (ΛΗΨΗ)

16η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2017, έγκριση του έργου «Ανακατασκευή απόληξης κλιμακοστασίου 1ου Δημοτικού σχολείου Δ.Ε. Νεάπολης» αρ. μελ. 18/2017 και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του


ΑΠΟΦΑΣΗ 89 (ΛΗΨΗ)

17η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017


ΑΠΟΦΑΣΗ 90 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εκδηλώσεων Φεστιβάλ Περιβαλλοντικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2017


ΑΠΟΦΑΣΗ 91 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εκδηλώσεων Φεστιβάλ Περιβαλλοντικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2017


ΑΠΟΦΑΣΗ 92 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση χορήγησης αδειών συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη στα πλαίσια θρησκευτικής εορτής των Αγίου Γεωργίου στην Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 93 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μετάβασης του Αντιδημάρχου Μικροέργων, Ηλεκτροφωτισμού και Πολεοδομίας, κ. Γκατζέ Στέλιου στην Αθήνα, για συμμετοχή σε ημερίδα που διοργανώνει το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις 6 Απριλίου 2017 και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 94 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας προμήθειας πλαστικών κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης – Συκεών για τα έτη 2017-2018, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 233.430,00€ μαζί με τον ΦΠΑ 24% (188.250,00+45.180,00)


ΑΠΟΦΑΣΗ 95 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ανάθεσης εργασιών διετούς συντήρησης αντλιοστασίων στις αρδευτικές εγκαταστάσεις του Δήμου και του πυροσβεστικού συγκροτήματος στο αλσύλλιο της δενδροφυτείας για την περίοδο 2017 & 2018, προϋπολογισμού 19.840,00€, σε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα με συνοπτικό διαγωνισμό, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης αυτών από το υπηρετούν προσωπικό του Δήμου


ΑΠΟΦΑΣΗ 96 (ΛΗΨΗ)

Αντικατάσταση μέλους από τις Επιτροπές παραλαβής προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221, παρ. 11, εδ.δ’), των οποίων επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών (Σχετ. Α.Δ.Σ. 17/2017, Α.Ο.Ε. 9/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 97 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός τιμών μονάδος για προσκυρώσεις και αποζημιώσεις ιδιωτών προς το Δήμο και αντιστρόφως για το έτος 2017


ΑΠΟΦΑΣΗ 98 (ΛΗΨΗ)

Ονομασία ανωνύμου οδού που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δ.Ε. Πεύκων ως Οδός “Καλλικράτη”


ΑΠΟΦΑΣΗ 99 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ» (αρ. μελ. 56/2013)


ΑΠΟΦΑΣΗ 100 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση των με αριθμ. 3/2017 και 4/2017 αποφάσεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Παραχώρηση χώρων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης – Συκεών» και «Παραχώρηση χώρων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης – Συκεών»


6η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 07/04/2017


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 101 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 6/2017 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Νεάπολης-Συκεών με θέμα “Τροποποίηση της με αριθ. 49/2012 απόφασης Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νεάπολης – Συκεών, που αφορά “Παραχώρηση χώρων σχολικών μονάδων στην ΚΕΥΝΣ”


7η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21/04/2017


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 102 (ΛΗΨΗ)

Διακοπή κυκλοφορίας σε δρόμους της Νεάπολης στις 21, 22 και 23 Απριλίου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΑ 2017»


8η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21/04/2017


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 103 (ΛΗΨΗ)

Διακοπή κυκλοφορίας για τη διοργάνωση του 2ου Λαϊκού Δρόμου «Παναγιώτης Αφαλής»


ΑΠΟΦΑΣΗ 104 (ΛΗΨΗ)

Λήψη καταρχήν απόφασης για την αγορά οικοπέδων με δημοπρασία, με σκοπό την κατασκευή εγκαταστάσεων εκπαίδευσης στην Πολεοδομική Ενότητα 1 “Κολοκοτρώνη”, στην περιοχή Πέτρου Λεβαντή της Δημοτικής Ενότητας Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 105 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός ωφελούμενων του προγράμματος ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΖΩΗΣ του προγράμματος Στέγαση και Επανένταξη 2017


ΑΠΟΦΑΣΗ 106 (ΛΗΨΗ)

18η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, αποδοχή χρηματοδότησης για την παράταση του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας


ΑΠΟΦΑΣΗ 107 (ΛΗΨΗ)

19η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 – Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki)


ΑΠΟΦΑΣΗ 108 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού απόσυρσης προς ανακύκλωση ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρικού - ηλεκτρονικού εξοπλισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 109 (ΛΗΨΗ)

Μετάθεση ημερομηνίας μετάβασης εκπροσώπων του Δήμου στην Αυστρία και αντικατάσταση ενός εξ αυτών, για τη συμμετοχή τους σε επίσκεψη που διοργανώνει ο Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας σε μονάδες ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων (Σχετ. 83/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 110 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μετάβασης αιρετού εκπροσώπου του Δήμου Νεάπολης – Συκεών στην πόλη Βρυξέλλες Βελγίου, για συμμετοχή στο διακρατικό εργαστήριο του Ευρωπαϊκού έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση κοινωνικών φοβιών και διακρίσεων σε μικρές και μεσαίες πόλεις της Ευρώπης (Divercity) στις 18-19 Μαΐου και διάθεση της σχετικής πίστωση


ΑΠΟΦΑΣΗ 111 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μετάβασης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Σαουλίδη Αντωνίου στην Αθήνα για συμμετοχή στο «1ο Πανελλήνιο Μαραθώνιο Ανάπτυξης Καινοτόμων Υπηρεσιών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση City Challenge Crowdhackathon #smartcity» και διάθεση της σχετικής πίστωση


ΑΠΟΦΑΣΗ 112 (ΛΗΨΗ)

Εκτέλεση προϋπολογισμού για το α’ τρίμηνο του 2017


ΑΠΟΦΑΣΗ 113 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός ύψους προστίμου για παράνομο διαφημιστικό μέσο (Αναβολή συζήτησης του θέματος)


ΑΠΟΦΑΣΗ 114 (ΛΗΨΗ)

20η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων


ΑΠΟΦΑΣΗ 115 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμ. 8/2017 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Παραχώρηση χώρων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης – Συκεών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 116 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση απολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2016 και ισολογισμού χρήσης 2016 του κληροδοτήματος Αφροδίτης Ισαακίδου Τζιγκόζογλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 117 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του από 3/3/2017 Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (Δ.Ε.ΠΕΥΚΩΝ)»


ΑΠΟΦΑΣΗ 118 (ΛΗΨΗ)

Οριστικοποίηση της υπ’ αριθμόν 396/2015 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Εξαγορά από τον Μουδρούνη Πασχάλη ποσοστού 100% ακινήτου εμβαδού 144,60τ.μ., που βρίσκεται στην οδό Σπάρτακου 10, στη Δημοτική Ενότητα Συκεών, στο Δήμο Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 119 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβολής αιτήματος παραχώρησης οικοπέδου εμβαδού Ε=1.007,30τ.μ. από την Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. προς το Δήμο Νεάπολης – Συκεών για την κατασκευή του 7ου και του 14ου Νηπιαγωγείου Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 120 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εξέταση αιτήματος σχετικά με την τοποθέτηση οριοδεικτών (κολωνάκια) πλαστικά κυλινδρικά ή πλαστικούς κώνους για την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης ΕΝΑΝΤΙ της οδού 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 28 & ΣΜΥΡΝΗΣ (έναντι ιδιωτικού χώρου στάθμευσης και στην στροφή της οδού ΣΜΥΡΝΗΣ) στη Δ.Ε. ΣΥΚΕΩΝ


ΑΠΟΦΑΣΗ 121 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εξέταση αιτήματος σχετικά με την έγκριση υποβιβασμού στάθμης του πεζοδρομίου, επί της οδού ΛΑΓΚΑΔΑ 88, Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ, προκειμένου να διευκολυνθεί η ΕΙΣΟΔΟΣ-ΕΞΟΔΟΣ στο κατάστημα, «ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΣΥΝΗΘΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 122 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού επιβολής κυρώσεων για την εκπρόθεσμη παράδοση των ειδών της κατηγορίας Ζ΄: Δικτυακοί μεταγωγείς ethernet, της προμήθειας τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, φωτοαντιγραφικών, ηλεκτρονικών υπολογιστών με λειτουργικό σύστημα και λογισμικό, συσκευών τηλεομοιοτυπίας, περιφερειακών και δικτυακών μεταγωγέων ethernet για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης – Συκεών (ΣΧΕΤ Α.Δ.Σ.467/2015, 48/2016, 49/2016, Α.Ο.Ε.104/2016,251/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 123 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας και τοποθέτησης σε υπάρχον απορριμματοφόρο όχημα μίας καινούριας υπερκατασκευής με σύστημα συμπίεσης (τύπου πρέσας) 20m3 για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, ποσού 40.052,00€


ΑΠΟΦΑΣΗ 124 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση τροποποίησης ως προς την χρονική διάρκεια της με αριθ. πρωτ. 39640/06.10.2016 σύμβασης προμήθειας και εγκατάστασης οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Νεάπολης-Συκεών ποσού 836.811,54€


ΑΠΟΦΑΣΗ 125 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση τροποποίησης ως προς την χρονική διάρκεια της με αριθ. πρωτ. 17077/09.05.2016 σύμβασης προμήθειας ειδών κρεοπωλείου, γαλακτοκομικών, οπωρολαχανικών, παντοπωλείου και άρτου, για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης Συκεών ποσού 93.163,81€


ΑΠΟΦΑΣΗ 126 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος για τη μελέτη «Αναθεώρηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Νεάπολης – Συκεών πλην Δημοτικής Ενότητας Πεύκων» σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του 27 του Ν. 3316/05


ΑΠΟΦΑΣΗ 127 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την περισυλλογή κατεστραμμένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και την προώθηση τους προς ανακύκλωση


ΑΠΟΦΑΣΗ 128 (ΛΗΨΗ)

Επιλογή συνεργάτη για την υλοποίηση του προγράμματος για την επανάχρηση και την ανακύκλωση ειδών ένδυσης και υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών στον Δήμο Νεάπολης – Συκεών και έγκριση σύμβασης συνεργασίας


ΑΠΟΦΑΣΗ 129 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.200,00€ για οικονομική ενίσχυση κατοίκου της Δ.Ε. Πεύκων (Αρ. Απόφ. Δ.Κ.Πεύκων 7/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 130 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπής ελέγχου καταλληλότητας για την επιλογή κτιρίου για τη στέγαση του 1ου Νηπιαγωγείου Συκεών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 131 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπής ελέγχου καταλληλότητας για την επιλογή κτιρίου για τη στέγαση του 14ου Νηπιαγωγείου Συκεών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


9η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 14/06/2017


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 132 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας προμήθειας ταινιών μέτρησης σακχάρου, φαρμακευτικών ειδών, ιατρικών αναλωσίμων και εξοπλισμού, για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών για δύο έτη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 221.419,34 € μαζί µε τον ΦΠΑ


ΑΠΟΦΑΣΗ 133 (ΛΗΨΗ)

22η Αναμόρφωση προϋπολογισμού, έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών σίτισης (έτοιμου φαγητού) για τη σίτιση απόρων κατοίκων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών για 36 μήνες, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 173.024,64€ μαζί µε τον ΦΠΑ 24%


ΑΠΟΦΑΣΗ 134 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου, στο οδόστρωμα επί της οδού Καβάφη αρ. 2, στη Δημοτική Ενότητα Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 135 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για το ζήτημα της χρέωσης παροδίων


ΑΠΟΦΑΣΗ 136 (ΛΗΨΗ)

Παραλαβή του Α’ Σταδίου της μελέτης: «Αναθεώρηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Νεάπολης – Συκεών πλην Δ.Ε. Πεύκων»


ΑΠΟΦΑΣΗ 137 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 2ης παράτασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ)» με αναθεώρηση έως την 31/07/2017


ΑΠΟΦΑΣΗ 138 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 6ης παράτασης εργασιών του έργου: «Συντήρηση, επισκευή και ανακατασκευή παιδικών χαρών (Δ.Ε. ΣΥΚΕΩΝ)» (αρ. μελ. 64/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 139 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:

1) «Ανάπλαση τμημάτων πεζοδρομίων των οδών Κοραή – Παπανδρέου – Μπινιώρη» αρ. μελ. 35/2012

2) «Οικοδομικές συντηρήσεις σχολείων Δ.Ε. Νεάπολης» αρ. μελ. 46/2013

3) «Οικοδομικές συντηρήσεις σχολείων Δ.Ε. Συκεών» αρ. μελ. 48/2013

4) «Προσθήκη τεσσάρων αιθουσών στο 1ο Λύκειο Πεύκων» αρ. μελ. 49/2012


ΑΠΟΦΑΣΗ 140 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου (Σχετ. Α.Ο.Ε. 263/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 141 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αποζημίωση των επικειμένων (περιφράξεων, δένδρων κλπ), ιδιοκτησιών επί της οδού Ομήρου, της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων, του Δήμου Νεάπολης – Συκεών (Απ. 13/2017 Ε.Π.Ζ.)


ΑΠΟΦΑΣΗ 142 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση απολογισμού του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης - Συκεών», οικονομικού έτους 2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 143 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση για δωρεάν παραχώρηση στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας Δήμου Νεάπολης – Συκεών» της χρήσης δύο επιβατικών οχημάτων του Δήμου


ΑΠΟΦΑΣΗ 144 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, οικονομικού έτους 2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 145 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, οικονομικού έτους 2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 146 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμό 9/2017 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα «Κατανομή ποσού 204.640,00€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών (β’ κατανομή)»


ΑΠΟΦΑΣΗ 147 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμ. 10/2017 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Παραχώρηση χώρων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 148 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμ. 11/2017 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Παραχώρηση χώρων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 149 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμ. 13/2017 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Παραχώρηση χώρων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 150 (ΛΗΨΗ)

Εκμίσθωση υπογείου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων μεταξύ των οδών Ελπίδος, Ακρίτα και Έβρου στην Δ.Ε. Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 151 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός Δ.Σ. της πλειοψηφίας ως αναπληρωματικού μέλους για τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών


ΑΠΟΦΑΣΗ 152 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών ελέγχου στεγανότητας και πιστοποίησης δικτύων Φυσικού Αερίου, προϋπολογισμού 21.080,00€ σε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα με συνοπτικό διαγωνισμό, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης αυτών από το υπηρετούν προσωπικό του Δήμου


ΑΠΟΦΑΣΗ 153 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας προμήθειας οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες εργασιών του συνεργείου συντήρησης και μικροέργων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών για δύο έτη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 242.377,95 € μαζί με τον ΦΠΑ 24%


ΑΠΟΦΑΣΗ 154 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με α) την κοπή δύο δένδρων επί του πεζοδρομίου της οδού Αγράφων 5, στη Δ.Ε. Συκεών και β) την κοπή ενός δένδρου επί του πεζοδρομίου της οδού Καραϊσκάκη 56, στη Δ.Ε. Συκεών ύστερα από σχετικές αιτήσεις (Απ. 15/2017 Ε.Π.Ζ.)


ΑΠΟΦΑΣΗ 155 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης διακοπής κυκλοφορίας στην οδό Ηπείρου στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Παύλου στις 27, 28 και 29 Ιουνίου για τη διοργάνωση των εορταστικών εκδηλώσεων «ΑΓΙΟΠΑΥΛΙΤΙΚΑ 2017» (Απ. 14/2017 Ε.Π.Ζ.)


ΑΠΟΦΑΣΗ 156 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση χορήγησης αδειών συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη στα πλαίσια θρησκευτικής εορτής των α) Αγίου Παύλου στην Δημοτική Ενότητα Αγ.Παύλου & β) των Δώδεκα Αποστόλων στην Δημοτική Ενότητα Πεύκων


ΑΠΟΦΑΣΗ 157 (ΛΗΨΗ)

21η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2017


ΑΠΟΦΑΣΗ 158 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβολής πρότασης πράξης με τίτλο «Ανέγερση και εξοπλισμός Δημοτικού Ιατρείου, ΚΗΦΗ και ΚΑΠΗ στη Δημοτική Ενότητα Συκεών του Δήμου Νεάπολης- Συκεών» στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 050.9a πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του επιχειρησιακού προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 159 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβολής πρότασης πράξης με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού βρεφονηπιακού – παιδικού σταθμού ολοκληρωμένης φροντίδας και στέγης υποστηριζόμενης φροντίδας ΑΜΕΑ του Δήμου Νεάπολης- Συκεών» στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 050.9a πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του επιχειρησιακού προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 160 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00 € για οικονομική ενίσχυση κατοίκου της Δ. Ε. Συκεών (Αρ. Αποφ. Δ.Κ. Συκεών 36/2017)


10η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 17/07/2017


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 161 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (Δ.Ε.ΝΕΑΠΟΛΗΣ)» Μελ. 96/15


ΑΠΟΦΑΣΗ 162 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (Δ.Ε.ΣΥΚΕΩΝ)» Μελ. 64/2015


ΑΠΟΦΑΣΗ 163 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την τροποποίηση του ΟΕΥ και τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν.4479/2017


ΑΠΟΦΑΣΗ 164 (ΛΗΨΗ)

Απασχόληση προσωπικού με νέες συμβάσεις, σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 24 του Ν.4479/2017


ΑΠΟΦΑΣΗ 165 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του από 30-05-2017 Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επισκευή Βλαβών από πυρκαγιά στο ΚΑΠΗ Ευαγγελίστριας του Δήμου Νεάπολης – Συκεών» (μελ. 73/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 166 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του από 02-06-2017 Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Εργασίες αποκατάστασης της φέρουσας ικανότητας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγ. Παύλου» (μελ. 37/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 167 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 8ης παράτασης του χρόνου περαίωσης με αναθεώρηση μέχρι την 31/12/2017, του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ» (μελ. 17/2014)


ΑΠΟΦΑΣΗ 168 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (Δ.Ε. ΠΕΥΚΩΝ)» κατά 80 (ογδόντα) ημερολογιακές ημέρες (μελ. 73/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 169 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας και τοποθέτησης σε υπάρχον απορριμματοφόρο όχημα μιας καινούριας υπερκατασκευής με σύστημα συμπίεσης (τύπου πρέσας) 20m3 για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, ποσού 40.052,00€ (Σχετ.: Α.Δ.Σ. 123/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 170 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών της από 16-06-2017 συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών


ΑΠΟΦΑΣΗ 171 (ΛΗΨΗ)

Επιβολή τέλους διαμονής παρεπιδημούντων (αφορά ξενοδοχείο «ΦΙΛΙΠΠΕΙΟΝ»)


ΑΠΟΦΑΣΗ 172 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατάργηση – απομάκρυνση ή μη των θέσεων των κενωθέντων περιπτέρων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών (Σχετ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ. 16/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 173 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αποζημίωση των επικειμένων (περιφράξεων, δένδρων κλπ) επί της οδού Ελευθερίας – Βαλαωρίτη, της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων, του Δήμου Νεάπολης – Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 174 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00€ για οικονομική ενίσχυση κατοίκου της Δ.Ε. Αγίου Παύλου (Αρ. Απόφ. Δ.Κ.Αγ.Παύλου 12/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 175 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00€ για οικονομική ενίσχυση κατοίκου της Δ.Ε. Νεάπολης (Αρ. Απόφ. Δ.Κ.Νεάπολης 29/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 176 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφές Βεβαιωμένων Οφειλών Τ.Α.Π. – Κ.Ο.Κ. – κ.λπ. (Α/Α Εισ. 1η)


ΑΠΟΦΑΣΗ 177 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφές Βεβαιωμένων Οφειλών Τ.Α.Π. – Κ.Ο.Κ. – κ.λπ. (Α/Α Εισ. 2η)


ΑΠΟΦΑΣΗ 178 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας προμήθειας ασφαλτομίγματος ΑΣ 12,5 για εργασίες επισκευής και συντήρησης του οδικού δικτύου και λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 49.910,00 € μαζί με το ΦΠΑ 24%


ΑΠΟΦΑΣΗ 179 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Μπουμπουλίνας αρ.15 στη Δ.Ε. Συκεών (ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 180 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών και του 1ου ΑΠΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (Δ.Ε. ΠΕΥΚΩΝ) (Α.Μ. 94/15), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010


ΑΠΟΦΑΣΗ 181 (ΛΗΨΗ)

23η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017 για την ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων


ΑΠΟΦΑΣΗ 182 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός αριθμού μαθητευομένων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (Μεταλυκειακό έτος –Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ, Μαθητεία ΕΠΑΣ) για απασχόληση στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών κατά το σχολικό έτος 2017-2018


11η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 25/07/2017


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 183 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης φωτεινών σηματοδοτών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών για δύο (2) έτη, προϋπολογισμού 74.059,00 €, σε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα με συνοπτικό διαγωνισμό, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης αυτών από το υπηρετούν προσωπικό του Δήμου


ΑΠΟΦΑΣΗ 184 (ΛΗΨΗ)

Σύσταση τριμελών επιτροπών διενεργειας κλήρωσης άρθρου 22 του Ν.4264/2014


ΑΠΟΦΑΣΗ 185 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα κατοίκου για προσωρινή διακοπή εργασιών του Δήμου


ΑΠΟΦΑΣΗ 186 (ΛΗΨΗ)

Εισήγηση για την έγκριση ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης και ισολογισμού λήξης εκκαθάρισης της «Δημοτικής Επιχείρησης Περιβάλλοντος Δήμου Νεάπολης (Δ.Ε.ΠΕ.ΔΗ.Ν.)»


ΑΠΟΦΑΣΗ 187 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης Συκεών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 188 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός ωφελούμενων του προγράμματος ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΖΩΗΣ του προγράμματος Στέγαση και Επανένταξη 2017


ΑΠΟΦΑΣΗ 189 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών κρεοπωλείου, γαλακτοκομικών, οπωρολαχανικών, παντοπωλείου και άρτου, για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και των Νομικών του Προσώπων, για δύο (2) έτη προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.366.027,71€


ΑΠΟΦΑΣΗ 190 (ΛΗΨΗ)

24η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017 για την ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων και τη δημιουργία νέων κωδικών


ΑΠΟΦΑΣΗ 191 (ΛΗΨΗ)

25η Αναμόρφωση προϋπολογισμού και έγκριση διενέργειας προμήθειας και εγκατάστασης αιθουσών λυόμενης προκατασκευής για την κάλυψη αναγκών των 7ου & 14ου Νηπιαγωγείων Δ.Ε. Νεάπολης του Δήμου Νεάπολης – Συκεών προϋπολογιζόμενης δαπάνης 496.000,00€


ΑΠΟΦΑΣΗ 192

Έγκριση συνεργασίας και όρων συμφωνητικού με το Φιλοζωικό Σωματείο «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων, στα πλαίσια του Προγράμματος «Διαχείριση Αδέσποτων Ζώων» του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 193 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα δημότη για τον υποβιβασμό στάθμης πεζοδρομίου, επί της οδού Κύπρου 11 – Δ.Ε. Συκεών, προκειμένου να διευκολυνθεί η είσοδος – έξοδος στο κατάστημα «ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» (Αποφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ 19/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 194 (ΛΗΨΗ)

Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Καρόλου Κουν της Δ.Ε. Συκεών από τις 20 έως τις 27 Αυγούστου 2017 για τη διοργάνωση των Μερκουρείων (Αποφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ 20/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 195 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου: «ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 3ου-5ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ & ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ (Δ.Ε. Νεάπολης)» αρ. μελ. 39/2016


12η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21/08/2017


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 196 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υπόλοιπων ειδών της με αριθ. πρωτ. 39640/06-10-2016 σύμβασης προμήθειας και εγκατάστασης οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Νεάπολης - Συκεών ποσού 836.811,54€, ύστερα από την σύμφωνη γνώμη του αναδόχου (Σχετ. Α.Δ.Σ. 124/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 197 (ΛΗΨΗ)

27η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 - Αποδοχή του τροοποιημένου Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης του έργου REACT (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki)


ΑΠΟΦΑΣΗ 198 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 199 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ονοματοδοσία πάρκου στη συμβολή των οδών Ακαδημίας & Σωτήρος και εκδηλώσεις τιμής προς τον θανόντα εν ώρα υπηρεσίας Λοχαγό Κυβερνήτη ελικοπτέρου Καλφόπουλο Θεόκλητο (αρ. Αποφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ 09/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 200 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την κοπή 38 δένδρων από πεζοδρόμια της Δ.Ε. Πεύκων (αρ. Αποφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ 23/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 201 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ελ. Βενιζέλου - Δ.Ε. Νεάπολης, από τις 29 Αυγούστου έως τις 3 Σεπτεμβρίου 2017 για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων της Βαλκανικής Πλατείας (αρ. Απόφ. Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. 22/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 202 (ΛΗΨΗ)

Διόρθωση της υπ. αρ. 141/2017 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με τους δικαιούχους αποζημίωσης της με αριθμό κτηματογράφησης 021209 ιδιοκτησίας στο Ο.Τ. Γ79, της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων, του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 203 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος για τη μελέτη «Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δ.Πεύκων» (Δημοτικής Ενότητας Πεύκων), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν.3316/05


ΑΠΟΦΑΣΗ 204 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 4ης παράτασης του χρόνου περαίωσης, με αναθεώρηση, και των αντίστοιχων τμηματικών προθεσμιών, συνολικά κατά 133 ημέρες και μέχρι την 31/12/2017 του έργου: «Β’ ΚΑΠΗ - ΙΑΤΡΕΙΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 205 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 3ου ΑΠΕ σε ισοζύγιο σε ποσό 3.268.477,59 € και του 2ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για το έργο: «Β’ ΚΑΠΗ - ΙΑΤΡΕΙΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 206 (ΛΗΨΗ)

26η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017 για την ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων και τη δημιουργία νέων κωδικών


ΑΠΟΦΑΣΗ 207 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 800,00€ για οικονομική ενίσχυση κατοίκου της Δ.Ε. Νεάπολης (Αρ. Απόφ. Δ.Κ.Νεάπολης 30/2017)


13η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 05/09/2017


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 208 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εκδήλωσης βράβευσης εισαχθέντων σε ΑΕΙ-ΤΕΙ


ΑΠΟΦΑΣΗ 209 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εξέταση αιτήματος σχετικά με την τοποθέτηση οριοδεικτών (κολωνάκια) πλαστικά κυλινδρικά ή πλαστικούς κώνους για την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης επί της συμβολής των οδών: 1. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 19 & ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 2. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 18 & ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ στη Δ.Ε. Νεάπολης (Σχετ. Απόφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ. 24/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 210 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Μπουμπουλίνας αρ. 15, στη Δημοτική Ενότητα Συκεών (Σχετ. Απόφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ. 25/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 211 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Μακρή αρ. 17, στη Δημοτική Ενότητα Συκεών (Σχετ. Απόφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ. 26/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 212 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη λειτουργία-στέγαση του 12ου Δημοτικού Σχολείου Νεάπολης, του 1ου Νηπιαγωγείου Συκεών και του 14ου Νηπιαγωγείου Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 213 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 214 (ΛΗΨΗ)

Εκτέλεση προϋπολογισμού κατά το β’ τρίμηνο του 2017


ΑΠΟΦΑΣΗ 215 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 3ης παράτασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ) με αναθεώρηση έως την 31/10/2017 (αρ. μελ. 96/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 216 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 4ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (Δ.Ε. ΠΕΥΚΩΝ)» κατά 90 (ενενήντα) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως και την 06/12/2017 (αρ. μελ. 94/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 217 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του με ημερομηνία 14-06-2017 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ Ε.Π.Λ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ (νυν ΠΕΡΙΑΜΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ) & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΟΥ ΠΕΥΚΩΝ» (αρ. μελ 54/2014)


ΑΠΟΦΑΣΗ 218 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μετάβασης δύο εκπροσώπων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών στις Βρυξέλλες (Βέλγιο) για συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων (European Week of Regions and Cities) στις 9 – 12 Οκτωβρίου και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 219 (ΛΗΨΗ)

Ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης ποσού 2.504,00€ στον ΚΑ 00.6421 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 220 (ΛΗΨΗ)

28η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017 για την ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων


ΑΠΟΦΑΣΗ 221 (ΛΗΨΗ)

29η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, αποδοχή χρηματοδότησης για την συνέχιση του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης


ΑΠΟΦΑΣΗ 222 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για το σχέδιο με τίτλο «ΟΙΚΟ-ΔΟΜΗΣΗ ΖΩΗΣ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 223 (ΛΗΨΗ)

Διοργάνωση ενημερωτικών εκστρατειών και εξορμήσεων εθελοντικής αιμοδοσίας και ευαισθητοποίησης για την αιμοπεταλοδοσία, δωρεά βλαστοκυττάρων, μυελού των οστών και δωρεά οργάνων


ΑΠΟΦΑΣΗ 224 (ΛΗΨΗ)

Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους. Καθορισμός ειδικοτήτων


14η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 04/10/2017


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 225 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2016


15η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 04/10/2017


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 226 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 3/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου µε θέμα: "Έγκριση Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης µε ίδια μέσα του Υποέργου "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νεάπολης – Συκεών" της πράξης "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νεάπολης- Συκεών" µε κωδικόMIS 5002797 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κεντρική Μακεδονία 2014-2020"


ΑΠΟΦΑΣΗ 227 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μετάβασης αιρετών εκπροσώπων του Δήμου Νεάπολης- Συκεών στη πόλη Gioiosa Ionica της Ιταλίας, για συμμετοχή στη συνάντησης έναρξης εργασιών και στη πρώτη ανταλλαγή πρακτικών ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου «Δίκτυο Δήμων για την προώθηση της δημοκρατικής συμμετοχής των προσφύγων και μεταναστών» (SOLIDA) στις 24-26 Οκτωβρίου και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 228 (ΛΗΨΗ)

Αύξηση του αριθμού των φιλοξενούμενων προσφύγων στο πλαίσιο του έργου REACT(Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki)


ΑΠΟΦΑΣΗ 229 (ΛΗΨΗ)

34η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, έγκριση ανάθεσης “Υπηρεσίες σχεδιασμού και οργάνωσης θεατρικών παραστάσεων σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης – Συκεών “, για την περίοδο 2017-2018 προϋπολογισμού 29.636,00€ με απευθείας ανάθεση από το Δημοτικό Συμβούλιο και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 230 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην υλοποίηση του εγκεκριμένου Έργου "Διασυνοριακή πρωτοβουλία για ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και κοινωνικές υπηρεσίας για την ανάδειξη της ασφαλούς γήρανσης, της πρόληψης και της αυτόνομης διαβίωσης για όλους" και ακρωνύμιο Cross4all στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme “Greece-the former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 231 (ΛΗΨΗ)

Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα


ΑΠΟΦΑΣΗ 232 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρόσληψης διερμηνέα για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου "REACT" (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) για το έτος 2017


ΑΠΟΦΑΣΗ 233 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση της υπ. αριθµ 4/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου µε θέμα: "Πρόσληψη προσωπικού µε σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νεάπολης-Συκεών" µε κωδικό ΟΠΣ 5002797"


ΑΠΟΦΑΣΗ 234 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός δικαιούχου επιχείρησης του προγράμματος ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΖΩΗΣ του προγράμματος Στέγαση και Επανένταξη 2017 για την πρόσληψη ωφελούμενου του προγράμματος


ΑΠΟΦΑΣΗ 235 (ΛΗΨΗ)

30η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017, έγκριση επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών με το ποσό των 175.344,49 € και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 236 (ΛΗΨΗ)

31η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017, έγκριση επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών με το ποσό των 169.265,84 € και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 237 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμό 14/2017 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: "Κατανομή ποσού 205.730,00€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών (γ’ κατανομή)


ΑΠΟΦΑΣΗ 238 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμό 15/2017 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: "Παραχώρηση χώρων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης – Συκεών"


ΑΠΟΦΑΣΗ 239 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμό 16/2017 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: "Παραχώρηση χώρων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης – Συκεών"


ΑΠΟΦΑΣΗ 240 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της συνέχισης λειτουργίας παραρτημάτων Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2017-2018 και ανάληψη του κόστους λειτουργίας τους


ΑΠΟΦΑΣΗ 241 (ΛΗΨΗ)

32η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 – Έγκριση υλοποίησης του έργου με τίτλο "Δίκτυο Δήμων για την προώθηση της δημοκρατικής συμμετοχής των προσφύγων και μεταναστών" (SOLIDA) και αποδοχή χρηματοδότησης


ΑΠΟΦΑΣΗ 242 (ΛΗΨΗ)

33η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων


ΑΠΟΦΑΣΗ 243 (ΛΗΨΗ)

Κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2018 για το κληροδότημα Αφροδίτης Ισαακίδου Τζιγκόζογλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 244 (ΛΗΨΗ)

Μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής


ΑΠΟΦΑΣΗ 245 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ανάθεσης εργασιών κοπής – εκκαθάρισης αυτοφυούς βλάστησης (αγριόχορτων) σε αδιαμόρφωτες δημοτικές περιοχές του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, για λόγους πυρασφάλειας και προστασίας προϋπολογισμού 74.396,28€, σε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα με συνοπτικό διαγωνισμό, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης αυτών από το υπηρετούν προσωπικό του Δήμου


ΑΠΟΦΑΣΗ 246 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ανάθεσης εργασιών πλύσης, απολύμανσης και γρασαρίσματος οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, για δύο έτη προϋπολογισμού 74.400,00€, σε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα με συνοπτικό διαγωνισμό, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης αυτών με ιδία μέσα του Δήμου


ΑΠΟΦΑΣΗ 247 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ανάθεσης εργασιών συντήρησης και επισκευής κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, προϋπολογισμού 74.400,00€, σε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα με συνοπτικό διαγωνισμό, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης αυτών από το υπηρετούν προσωπικό του Δήμου


ΑΠΟΦΑΣΗ 248 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης τμήματος των ειδών της προμήθειας και εγκατάστασης του ολοκληρωμένου συστήματος εισροών-εκροών καυσίμων του πρατηρίου καυσίμων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και επιβολή κυρώσεων για εκπρόθεσμη παράδοση τμήματος προμήθειας. (ΣΧΕΤ Α.Ο.Ε. 494/2016,93/2017, 248/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 249 (ΛΗΨΗ)

Αντικατάσταση μελών Επιτροπής Επεξεργασίας Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου


ΑΠΟΦΑΣΗ 250 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του Έργου: "Συντήρηση επισκευή και ανακατασκευή παιδικών χαρών (Δ.Ε. Αγ. Παύλου)" (αρ. μελ. 95/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 251 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπής καλής εκτέλεσης του έργου: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ 11ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΥΚΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ" (αρ. μελ. 12/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 252 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για λήψη κυκλοφοριακών μέτρων στην Αριστάρχου της Δ.Ε. Συκεών για την κατασκευή δικτύου Φυσικού Αερίου (Αρ. Αποφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ 30/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 253 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Κονίτσης αρ. 17 στη Δημοτική Ενότητα Συκεών (Αρ. Αποφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ 32/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 254 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00 € για οικονομική ενίσχυση κατοίκου της Δ. Ε. Συκεών (Αρ. Αποφ. Δ.Κ. Συκεών 53/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 255 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 600,00 € για οικονομική ενίσχυση κατοίκου της Δ. Ε. Συκεών (Αρ. Αποφ. Δ.Κ. Συκεών 54/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 256 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 400,00 € για οικονομική ενίσχυση κατοίκου της Δ. Ε. Συκεών (Αρ. Αποφ. Δ.Κ. Συκεών 47/2017)


16η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 24/10/2017


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 257 (ΛΗΨΗ)

Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Μουδανίων της Δ.Ε. Νεάπολης στις 3-6 Νοεμβρίου 2017


ΑΠΟΦΑΣΗ 258 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ’ αριθμ. 2/66965/ΔΛΔ της 13/9/2017 εγγράφου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με θέμα «Μεταφορά διαθεσίμων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στις ομάδες Λογαριασμών Νο 250-Κοινού Κεφαλαίου του ν.2469/97 και Νο 260-Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος»


Τα 3ο, 4ο, 5ο θέματα ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκαν


ΑΠΟΦΑΣΗ 259 (ΛΗΨΗ)

Εκμίσθωση υπογείου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων μεταξύ των οδών Ελπίδος, Ακρίτα & Έβρου στην Δ.Ε. Συκεών (Επικαιροποίηση της 150/2017 απόφασης Δ.Σ.)


ΑΠΟΦΑΣΗ 260 (ΛΗΨΗ)

Εκμίσθωση αναψυκτηρίου, εντός του πάρκου επί της οδού Δαβάκη, της Δ.Ε. Νεάπολης (Σχετ. Αποφ. Δ.Ε. Νεάπολης 36/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 261 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού απόσυρσης προς ανακύκλωση ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρικού – ηλεκτρονικού εξοπλισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 262 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του με ημερομηνία 06/07/2017 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου “Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων (Παρεμβάσεις Άξονα 1) στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης του Δήμου Νεάπολης - Συκεών” στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης (αρ. μελ. 91/2013)


ΑΠΟΦΑΣΗ 263 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑΦΟΥΣ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΕΥΚΩΝ» (αρ. μελ. 81/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 264 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου στις 28 Οκτωβρίου 2017 για την πραγματοποίηση της παρέλασης (Αρ. Αποφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ 27/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 265 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την κοπή 61 δένδρων από πεζοδρόμια της Δ.Ε. Συκεών (Αρ. Αποφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ 31/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 266 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μετάβασης του αντιδημάρχου τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου στην Αθήνα και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 267 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μετάβασης εκπροσώπου του Δήμου για συμμετοχή στο Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Δημοκρατία 2017 και διάθεση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 268 (ΛΗΨΗ)

Εισήγηση για την έγκριση κανονισμού λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 269 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ανάθεσης εργασίας συντήρησης και επέκτασης των αρδευτικών δικτύων της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, προϋπολογισμού 24.955,00€ σε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα με συνοπτικό διαγωνισμό, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης αυτών από το υπηρετούν προσωπικό του Δήμου


ΑΠΟΦΑΣΗ 270 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας της μίσθωσης μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, για δύο (2) έτη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 438.067,20€ μαζί με το ΦΠΑ


ΑΠΟΦΑΣΗ 271 (ΛΗΨΗ)

35η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2017


ΑΠΟΦΑΣΗ 272 (ΛΗΨΗ)

36η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων


ΑΠΟΦΑΣΗ 273 (ΛΗΨΗ)

Κατάταξη των αθλητικών εγκαταστάσεων του Νεάπολης-Συκεών σε κατηγορίες δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4479/2017


17η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 07/11/2017


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 274 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2018 (ΣΧετ.: η υπ΄αριθ. 501/2017 ΑΟΕ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 275 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για οικονομικλη ενίσχυση κατοίκου της Δ.Ε. Συκεών (Αρ. Αποφ. Δ.Κ.Συκεων 59/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 276 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 600, 00 € για οικονομική ενίσχυση κατοίκου της Δ.Ε. Συκεών (Αρ. Απόφ. Δ.Κ.Συκεών 60/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 277 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 400, 00 € για οικονομική ενίσχυση κατοίκου της Δ.Ε. Συκεών (Αρ. Απόφ. Δ.Κ.Συκεών 61/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 278 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα για την Παιδεία και τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων


ΑΠΟΦΑΣΗ 279 (ΛΗΨΗ)

Παράταση υλοπόιησης έργου "REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) για το έτος 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 280 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου Νεάπολης- Συκεών στη πόλη Erdut της Κροατίας, για συμμετοχή στη 2η συνάντηση διακρατικής ανταλλαγής πρακτικών ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου "Δίκτυο Δήμων για την προώθηση της δημοκρατικής συμμετοχής των προσφύγων και μεταναστών" (SOLIDA) στις 11 με 14 Δεκεμβρίου και διάθεση της σχετικής πίστωσης για έναν αιρετό


ΑΠΟΦΑΣΗ 281 (ΛΗΨΗ)

Προσδιορισμός κόστους καθαριότητας των λαϊκών αγορών που λειτουργούν στο Δήμο Νεάπολης – Συκεών, για την απόδοση του σχετικού τέλους


ΑΠΟΦΑΣΗ 282 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για το έτος 2018 (Σχετ.: 480/2017 Α.Ο.Ε.)


ΑΠΟΦΑΣΗ 283 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών διαφήμισης για το έτος 2018 (Σχετ.: 482/2017 Α.Ο.Ε.)


ΑΠΟΦΑΣΗ 284 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των ανταποδοτικών τελών (Σχετ.: 483/2017 Α.Ο.Ε.)


ΑΠΟΦΑΣΗ 285 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθ.17/2017 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: "Παραχώρηση χώρων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης – Συκεών"


ΑΠΟΦΑΣΗ 286 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθ.18/2017 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: "Παραχώρηση χώρων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης – Συκεών"


ΑΠΟΦΑΣΗ 287 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιβολή αναγκαστικών μέτρων σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.)


ΑΠΟΦΑΣΗ 288 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση Επιτροπής καλής εκτέλεσης του έργου: "Ανακατασκευή απόληξης κλιμακοστασίου του 1ου Δημοτικού Σχολείου της Δ.Ε. Νεάπολης (Μελ. 18/2017)"


ΑΠΟΦΑΣΗ 289 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ κλπ 2016-2017"


ΑΠΟΦΑΣΗ 290 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ)"


ΑΠΟΦΑΣΗ 291 (ΛΗΨΗ)

Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων


ΑΠΟΦΑΣΗ 292 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη μη παρεμπόδιση της κυκλοφορίας επί της παρόδου Άλσους στη Δ.Ε. Αγ. Παύλου, μετά από την κατασκευή εξώστη (Σχετ.: η υπ΄αριθ.36/2017 απόφαση Ε.ΠΟΙ.Ζ.)


ΑΠΟΦΑΣΗ 293 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Χρυσανθέμων 11 στη Δημοτική Ενότητας Πεύκων (Σχετ.: η υπ΄αριθ.38/2017 απόφαση Ε.ΠΟΙ.Ζ.)


ΑΠΟΦΑΣΗ 294 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 14ου Νηπιαγωγείου της Δημοτικής Ενότητας Συκεών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 295 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών για την ομάδα Β "Διάφοροι τύποι χαρτιού" της προμήθειας γραφικής ύλης, ειδών γραφείου και διαφόρων τύπων χαρτιού, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για το έτος 2017, ποσού 35.173,22€, ύστερα από αίτημα του Γραφείου Λογιστηρίου και Αποθηκών του Δήμου


ΑΠΟΦΑΣΗ 296 (ΛΗΨΗ)

Εξέταση αιτήματος για την τοποθέτηση οριοδεικτών (κολωνάκια) πλαστικά κυλινδρικά ή πλαστικούς κώνους για την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης επί της συμβολής των οδών Λεχόβου 44 & Αντ. Οικονόμου στη Δ.Ε. Συκεών (Σχετ.: η υπ΄αριθ.34/2017 απόφαση Ε.ΠΟΙ.Ζ.)


18η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21/11/2017


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 297 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την συμπλήρωση της υπ αριθμ.186/2017 Α.Δ.Σ.


ΑΠΟΦΑΣΗ 298 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης μέρους των ειδών της προμήθειας αναλωσίμων μηχανογραφικού εξοπλισμού και μηχανών γραφείου για τις ανάγκες του Δήμου, ύστερα από το με αρ. πρωτ. 43724/09.11.2017 αίτημα της εταιρείας ΝΟΥΛΗ Α.Ε (ΣΧΕΤ Α.Ο.Ε 300/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 299 (ΛΗΨΗ)

Καθιέρωση λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών: α) σε βάρδιες, β) κατά τις Κυριακές και αργίες και γ) σε 24ωρη βάση κατά περίπτωση


ΑΠΟΦΑΣΗ 300 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων Εργασιών και έγκριση του 1ου ΑΠΕ σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, δηλαδή 286.011,60 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% του έργου «ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 3ου-5ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ΄ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ & ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ 5Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ (Δ.Ε.ΝΕΑΠΟΛΗΣ) «, (Αρ. μελ. 39/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 301 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων στην Ρήγα Φεραίου 60 της Δ.Ε. Συκεών για την κατασκευή δικτύου Φυσικού Αερίου (Αποφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ. 39/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 302 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για λήψη προσωρινών κυκλοφορικών μέτρων στην Μεσολογγίου 11 της Δ.Ε. Συκεών για την κατασκευή δικτύου Φυσικού Αερίου (Αποφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ. 40/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 303 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθ. 20/2017 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Παραχώρηση χώρων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»


ΑΠΟΦΑΣΗ 304 (ΛΗΨΗ)

Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2018-2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 305 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Κομνηνών αρ. 47 στη Δημοτική Ενότητα Συκεών


Το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης αναβλήθηκε για επόμενη συνεδρίαση


ΑΠΟΦΑΣΗ 306 (ΛΗΨΗ)

Εκτέλεση προϋπολογισμού κατά το γ’ τρίμηνο του 2017


ΑΠΟΦΑΣΗ 307 (ΛΗΨΗ)

Ακύρωση της αρ. 270/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση διενέργειας της μίσθωσης μηχανημάτων έργου και μεταφορικών μέσων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, για δύο έτη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 438.067,20€ μαζί με το Φ.Π.Α.» λόγω σύνταξης νέου τεύχους τεχνικών προδιαγραφών


ΑΠΟΦΑΣΗ 308 (ΛΗΨΗ)

Ακύρωση της αριθ. 178/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για τους λόγους που αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. 51707/22.08.2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. (σχετ. αποφάσεις Α.Δ.Σ.178/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 309 (ΛΗΨΗ)

37η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων


ΑΠΟΦΑΣΗ 310 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2018 και έγκριση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης για το έτος 2018 του ΝΠΔΔ ¨Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης – Συκεών¨


19η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28/11/2017


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 311 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός μελών για την επιτροπή εκτίμησης καθορισμού του ύψους του μισθώματος για τη στέγαση του 1ου Νηπιαγωγείου Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 312 (ΛΗΨΗ)

39η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2017, έγκριση του έργου "Χρωματισμοί εσωτερικών χώρων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Νεάπολης" (αρ. μελ. 53/2017) και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του


ΑΠΟΦΑΣΗ 313 (ΛΗΨΗ)

5η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (Δ.Ε. ΠΕΥΚΩΝ)" κατά 85 (ογδόντα πέντε) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως και την 01/03/2018 Α.Μ. :94/15


ΑΠΟΦΑΣΗ 314 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα με απαίτηση από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και την Πρωτοβάθμια Διεύθυνση Δυτικής Θεσσαλονίκης για τη διάθεση εκπαιδευτικού, με σκοπό τη διδασκαλία κατ΄οίκον ατόμου ΑΜΕΑ.


ΑΠΟΦΑΣΗ 315 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την διαδικασία αδειοδότησης, μελέτης και κατασκευής εργασιών στο ισόγειο χώρο του «Κτηρίου της Πρόνοιας» στην οδό Στέφανου Σαράφη, Συκιές για την στέγαση Νηπιαγωγείων των Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 316 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών του Δημοτικού κοιμητηρίου στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων του Δήμου για το έτος 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 317 (ΛΗΨΗ)

Ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης ποσού 1.585,14 € στον ΚΑ 00.6421 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 318 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μετάβασης αιρετών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών στα Ιωάννινα για συμμετοχή στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ στις 30 Νοεμβρίου με 2 Δεκεμβρίου και διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 319 (ΛΗΨΗ)

38η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για την ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων


ΑΠΟΦΑΣΗ 320 (ΛΗΨΗ)

Καταβολή σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και του γάλακτος, που δε χορηγήθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη


ΑΠΟΦΑΣΗ 321 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπής καλής εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή γραφείων κλειστού γυμναστηρίου 1ου & 5ου Δημοτικού σχολείου Δ.Ε. Συκεών» (μελ. 5/2017)


20ή ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19/12/2017


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 322 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2018


21η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19/12/2017


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 323 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την προστασία της πρώτης κατοικίας των τελούντων σε αντικειμενική αδυναμία αποπληρωμής των δανείων τους δανειολειπτών.


ΑΠΟΦΑΣΗ 324 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης επι αίτησης-πρότασης δωρεάς μελετών για το κτίριο πρόνοιας στην οδό Ι. Μιχαήλ 1 της Δ.Ε. Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 325 (ΛΗΨΗ)

Ψήφισμα αλληλεγγύης απέναντι στον Παλαιστινιακό Λαό


ΑΠΟΦΑΣΗ 326 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Πρεμετής, για την πραγματοποιήση εκδήλωσης «Κλαδαριές»


ΑΠΟΦΑΣΗ 327 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση υψομετρικής μελέτης οδού στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων (Αποφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ. 43/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 328 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον υποβιβασμού στάθμης του πεζοδρομίου, επί της οδού ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 34 – Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ, προκειμένου να διευκολυνθεί η ΕΙΣΟΔΟΣ-ΕΞΟΔΟΣ πολιτών & ΑΜΕΑ στο κατάστημα της «ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ» (Αποφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ. 41/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 329 (ΛΗΨΗ)

υζήτηση και λήψη απόφασης για λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων στην οδό Γεωργίου Παπαδοπούλου της Δ.Ε. Συκεών για την επέκταση δικτύου οπτικών ινών (Αποφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ. 44/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 330 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 5ης παράτασης του χρόνου περαίωσης, με αναθεώρηση, και των αντίστοιχων τμηματικών προθεσμιών, συνολικά κατά 181 ημέρες και μέχρι την 30/6/2018 του έργου «Β’ ΚΑΠΗ – ΙΑΤΡΕΙΑ – ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ» (αρ. μελ. 14/2014)


ΑΠΟΦΑΣΗ 331 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού εδάφους του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, τσιμεντοστρώσεις οδών, κρασπεδώσεις, διανοίξεις, κλίμακες και ηλεκτροφωτισμός Δημοτικής Ενότητας Αγ.Παύλου» (αρ. μελ.46/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 332 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του με ημερομηνία 13/10/2017 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου “Αποκατάσταση πεζοδρομίου στον Παιδικό σταθμό Μητροπόλεως στο πρώην στρατόπεδο Στρεμπενιώτη” στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης (αρ. μελ. 113/2012)


ΑΠΟΦΑΣΗ 333 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση, για τη χρήση των επί έλαττον δαπανών του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ κ.λ.π. 2016-2017”, Προϋπολογισμού 800.000,00€, (Αρ. Μελέτης : 1/2016), σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση (αρ. μελ. 01/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 334 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 142/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του απολογισμού του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης - Συκεών», οικονομικού έτους 2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 335 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμό 21/2017 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Κατανομή ποσού 205.730,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών (δ’ κατανομή)»


ΑΠΟΦΑΣΗ 336 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμ. 22/2017 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Παραχώρηση χώρων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 337 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εκδήλωσης απόδοσης του κληροδοτήματος της Αφροδίτης Ισαακίδου – Τσιγκόζογλου για το έτος 2017


ΑΠΟΦΑΣΗ 338 (ΛΗΨΗ)

Επιχορήγηση των Ιερών Ναών Δήμου Νεάπολης-Συκεών (Εισήγηση 1η)


ΑΠΟΦΑΣΗ 339 (ΛΗΨΗ)

Επιχορήγηση των Ιερών Ναών Δήμου Νεάπολης-Συκεών (Εισήγηση 2η)


ΑΠΟΦΑΣΗ 340 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης του Δ.Σ για την οριστική διαγραφή του ΚΗΙ 6876 (Α.Μ 23) Απορριμματοφόρου οχήματος ιδιοκτησίας Δήμου Νεάπολης – Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 341 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφές Βεβαιωμένων Οφειλών Τ.Α.Π. – Κ.Ο.Κ. – κ.λ.π.


ΑΠΟΦΑΣΗ 342 (ΛΗΨΗ)

Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων


ΑΠΟΦΑΣΗ 343 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης των φορολογικών διαφορών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών για το έτος 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 344 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός οργάνων διενέργειας δημοπρασιών για το έτος 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 345 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός δημοτικών συμβούλων για τη συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης για εκποίηση ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 346 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφή οφειλών χρηματικών καταλόγων από τοκοχρεολυτικά δάνεια της Δ.Ε.Π.Ε.Δ.Η.Ν.


ΑΠΟΦΑΣΗ 347 (ΛΗΨΗ)

40η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017


ΑΠΟΦΑΣΗ 348 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης πόσου 500,00€ για οικονομική ενίσχυση κατοίκου της Δ.Ε. Νεάπολης (Αρ. απόφ. Δ.Κ.Νεάπολης 47/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 349 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης πόσου 500,00€ για οικονομική ενίσχυση κατοίκου της Δ.Ε. Συκεών (Αρ. απόφ. Δ.Κ.Συκεών 65/2017)


ΑΠΟΦΑΣΗ 350 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης πόσου 500,00€ για οικονομική ενίσχυση κατοίκου της Δ.Ε. Συκεών (Αρ. απόφ. Δ.Κ.Συκεών 66/2017)


22η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27/12/2017


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 351 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατάργηση ή την διάθεση θέσεων περιπτέρων στις Δημοτικές Ενότητες Νεάπολης και Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 352 (ΛΗΨΗ)

Μετονομασία του χώρου πράσινου επί της οδού Ελπίδος, σε πάρκο «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΦΑΛΗΣ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 353 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Ελλησπόντου αρ.52 στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 354 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την κοπή 122 δένδρων από πεζοδρόμια της Δ.Ε. Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 355 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Καβάφη αρ.2 στη Δημοτική Ενότητα Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 356 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός θέσεων Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου έτους 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 357 (ΛΗΨΗ)

Παράταση απασχόλησης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Δήμο μας, στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου έργου «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) της Ύπατης Αρμοστίας του ΟΗΕ με το Δήμο Θεσσαλονίκης


ΑΠΟΦΑΣΗ 358 (ΛΗΨΗ)

Παράταση της υλοποίησης του προγράμματος «ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΖΩΗΣ» του προγράμματος «ΣΤΕΓΑΣΗ και ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» έως 31 Μαρτίου 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 359 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπών για την παρακολούθηση και παραλαβή δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, σύμφωνα με το νόμο 4412/2016, για το έτος 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 360 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού τροποποίησης ως προς την χρονική διάρκεια της με αριθμ. πρωτ. 25468/30-06-2017 σύμβασης προμήθειας γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης – Συκεών ποσού 55.618,78, για επιπλέον τέσσερις (4) μήνες, χωρίς αύξηση των ποσοτήτων ή της συμβατικής αξίας


ΑΠΟΦΑΣΗ 361 (ΛΗΨΗ)

41η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017


ΑΠΟΦΑΣΗ 362 (ΛΗΨΗ)

Παράταση μισθωτηρίων συμβολαίων διαμερισμάτων που έχουν μισθωθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) για το έτος 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 363 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφές Βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. – Κ.Ο.Κ. κ.λπ