Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου κατά το έτος 2019

Πίσω στις Αποφάσεις
Αρχική

/

Ενημέρωση

/

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

/

Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου κατά το έτος 2019

13 Δεκεμβρίου 2019

Αναλυτικά οι αποφάσεις ανά συνεδρίαση

1η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 23/01/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 1 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβολής πρότασης έργου με τίτλο «Ενίσχυση αθλητικού εξοπλισμού στα σχολεία του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό 147.10a «Ενίσχυση αθλητικού εξοπλισμού και βελτίωση προσβασιμότητας ΑμεΑ σε σχολεία Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία»


ΑΠΟΦΑΣΗ 2 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμό 15/2018 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Κατανομή ποσού 228.640,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών (δ' κατανομή)


ΑΠΟΦΑΣΗ 3 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εκδηλώσεων απονομής αριστείων με αφορμή τον εορτασμό των Τριών Ιεραρχών έτους 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 4 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση επί της συμφωνίας των Πρεσπών


2η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29/01/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 5 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμό 2/2019 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Συμπληρωματική Κατανομή ποσού 40.830,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 6 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση κατάθεσης ποσών της πάγιας προκαταβολής του Δήμου σε πιστωτικό ίδρυμα που εποπτεύει η Τράπεζα της Ελλάδος, σε λογαριασμό ειδικού σκοπού, σύμφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 207 του Ν.4555/2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 7 (ΛΗΨΗ)

2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 8 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβολής πρότασης έργου με τίτλο «Συμβουλευτικός Σταθμός Νεάπολης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό 145.9iii «Δράσεις και δομές στήριξης ευπαθών ομάδων πληθυσμού στις περιοχές των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία»


ΑΠΟΦΑΣΗ 9 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για κατάθεση πρότασης των διατάξεων του άρθρου 91 του Ν. 4583/2018 «Μετατροπή των συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. των απασχολούμενων στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» σε μόνιμες θέσεις στους ΟΤΑ Α βαθμού και προκήρυξη επιπλέον νέων θέσεων απασχόλησης για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος


ΑΠΟΦΑΣΗ 10 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου (ΦΕΚ 1962/Β /21-07-2014), όπως ισχύει σήμερα, για την ένταξη του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανική μονάδα του Δήμου και σύσταση θέσεων μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωσή του (Σχετ. Απόφ. Ε.Ε. 1/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 11 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβολής πρότασης έργου με τίτλο «Καθαρές αστικές μεταφορές στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό 149.4e «Παρεμβάσεις για «καθαρές» αστικές μεταφορές και προώθησή τους στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία»


ΑΠΟΦΑΣΗ 12 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ισολογισμού και έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. της ΚΕΥΝΣ για το έτος 2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 13 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Αναμορφωμένου Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της ΚΕΥΝΣ για το έτος 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 14 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Τελετών Νεάπολης και έγκριση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της (τροποποίηση του αρ.6 του καταστατικού της)


ΑΠΟΦΑΣΗ 15 (ΛΗΨΗ)

Δημιουργία ΚΕΠ Υγείας (Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία) στο Δήμο Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 16 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του έτους 2019 προκειμένου να συμπεριληφθεί το έργο με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΑΡΚΙΖΑΣ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΒΑΦΕΣ ΣΤΟ 3ο ΚΑΙ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ» (αρ. μελ. 85/2018) και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου


ΑΠΟΦΑΣΗ 17 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού εδάφους του έργου: «Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης και πεζοδρομίου επί της Λεωφόρου ΟΧΙ έμπροσθεν του Ι.Ν. Αγ. Παύλου, Δ.Ε. Αγ. Παύλου» Μ.58/2017


ΑΠΟΦΑΣΗ 18 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 3ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: ‘‘Ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, τσιμεντοστρώσεις οδών, κρασπεδώσεις, διανοίξεις, κλίμακες και ηλεκτροφωτισμός Δημοτικής Ενότητας ΠΕΥΚΩΝ’’ (αρ. μελ. 72/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 19 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση, λήψη απόφασης για την κατάργηση - απομάκρυνση ή μη των θέσεων των κενωθέντων περιπτέρων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών (Σχετ. Αποφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ 2/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 20 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων στην οδό Άλσους 5 της Δ.Ε. Αγίου Παύλου για εργασίες Ύδρευσης (Σχετ. Αποφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ 1/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 21 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων στις οδούς Κρήτης & Κιλκίς της Δ.Ε. Αγ. Παύλου για εργασίες Ύδρευσης (Σχετ. Αποφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ 4/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 22 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων στην οδό Προπυλαίων 16 της Δ.Ε. Πεύκων για εργασίες Ύδρευσης (Σχετ. Αποφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ 5/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 23 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων στην οδό Ικάρου της Δ.Ε. Αγ. Παύλου για εργασίες Ύδρευσης (Σχετ. Αποφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ 9/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 24 (ΛΗΨΗ)

1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2019 για την ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων


ΑΠΟΦΑΣΗ 25 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός ανωτάτου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών για το έτος 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 26 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός ύψος προστίμου για παράνομες διαφημιστικές επιγραφές


ΑΠΟΦΑΣΗ 27 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων για καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες


ΑΠΟΦΑΣΗ 28 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης δικαιωμάτων λόγω ρυμοτομίας στην Ε.Υ.Α.Θ. ΠΑΓΙΩΝ (ΝΠΔΔ) σύμφωνα με την αριθ. 38 Πράξη Εφαρμογής


ΑΠΟΦΑΣΗ 29 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών της συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Δ.Ε.Συκεών)


ΑΠΟΦΑΣΗ 30 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμ. 16/2018 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Παραχώρηση χώρων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 31 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμ. 17/2018 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Παραχώρηση χώρων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 32 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 12ου Νηπιαγωγείου της Δημοτικής Ενότητας Συκεών του Δήμου Νεάπολης- Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 33 (ΛΗΨΗ)

Μετονομασία του Εκκλησιαστικού Γυμνασίου-ΓΕΛ Νεάπολης Θεσσαλονίκης σε «Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Γυμνάσιο Νεαπόλεως “Άγιος Γεώργιος ο Νεαπολίτης”»


ΑΠΟΦΑΣΗ 34 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ανάθεσης «Υπηρεσίες Σχεδιασμού και Οργάνωσης Μουσικών Παραστάσεων σε μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης- Συκεών» προϋπολογισμού 32.193,95€ με απευθείας ανάθεση από το Δημοτικό Συμβούλιο στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και έγκριση τεύχους τεχνικών προδιαγραφών (Σχετ. Α.Δ.Σ. 423/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 35 (ΛΗΨΗ)

Ανανέωση άδειας στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα έναντι της οδού Καβάφη αρ. 1 στη Δημοτική Ενότητα Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 36 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα έναντι της οδού Λεχόβου αρ. 10 στη Δημοτική Ενότητα Συκεών (Σχετ. Αποφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ 7/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 37 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα έναντι της οδού Μυκηνών αρ. 13 στη Δημοτική Ενότητα Συκεών (Σχετ. Αποφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ 8/2019)


3η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13/02/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΟ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 38 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την εφαρμογή της υπ’αρίθμ. υπουργικής αποφ., αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 194) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Γ. Χουλιαράκη


ΑΠΟΦΑΣΗ 39 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ’αρίθμ. υπουργικής αποφ., αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 194) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Γ. Χουλιαράκη


4η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 25/02/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 40 (ΛΗΨΗ)

5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 41 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ανανέωσης της συνεργασίας με το Φιλοζωικό Σωματείο «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων, στα πλαίσια του Προγράμματος «Διαχείριση Αδέσποτων Ζώων» του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 42 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση της 10/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: «Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου (ΦΕΚ 1962/Β /21-07-2014), όπως ισχύει σήμερα, για την ένταξη του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανική μονάδα του Δήμου και σύσταση θέσεων μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωσή του»


ΑΠΟΦΑΣΗ 43 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού έκπτωσης αναδόχου από την ανάθεση της σύμβασης υπηρεσιών δημιουργίας νέας Διαδικτυακής Πύλης του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και επιβολή κυρώσεων


ΑΠΟΦΑΣΗ 44 (ΛΗΨΗ)

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 45 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός τιμών μονάδος για προσκυρώσεις και αποζημιώσεις ιδιωτών προς τον Δήμο και αντιστρόφως για το έτος 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 46 (ΛΗΨΗ)

Συναίνεση για Διόρθωση Σφάλματος στο Εθνικό Κτηματολόγιο


ΑΠΟΦΑΣΗ 47 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 6ης παράτασης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ κλπ 2016-2017», με αναθεώρηση έως την 31/05/2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 48 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:

1. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (Δ.Ε. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ)» Αρ. μελ. 95/2015.

2. «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΑΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΟΦΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΥΚΕΩΝ» Αρ. μελ. 60/2018.

3. «ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 3ου 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ΄ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ & ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ» (Δ.Ε ΝΕΑΠΟΛΗΣ) Αρ. μελ. 39/2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 49 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ, ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ, ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΥΚΩΝ (Α.Μ. 72/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 50 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για την οριοθέτηση χώρου ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων και αστικού εξοπλισμού του επί της οδού Λεωφόρου Όχι, έναντι των καταστημάτων με οδική αρίθμηση 2 έως 6 στην Δ.Ε. Αγίου Παύλου του Δήμου Νεάπολης Συκεών (Σχετ. Απόφ. 10/2019 ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 51 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για συμπληρωματικά μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας στις οδούς Ναυπάκτου, Θεμιστοκλέους, Αναξαγόρα της Δ.Ε. Συκεών και Κορυτσάς στη ΔΕ Συκεών (Σχετ. Απόφ. 11/2019 ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 52 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Γεωτεχνική έρευνα - μελέτη αξιολόγησης του οικοπέδου στο 1ο ΕΠΑΛ Συκεών στην οδό Γληνού» αρ. μελ. 6/2019 και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 53 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ανάθεσης εργασίας κλαδέματος κόμης δέντρων στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών για λόγους ασφάλειας και ευπρεπισμού, προϋπολογισμού 70.742,00€


ΑΠΟΦΑΣΗ 54 (ΛΗΨΗ)

3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 55 (ΛΗΨΗ)

4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2019 (Σχετ. Α.Ο.Ε. 36/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 56 (ΛΗΨΗ)

Εκτέλεση προϋπολογισμού για το δ’ τρίμηνο 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 57 (ΛΗΨΗ)

Αναμόρφωση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Αφροδίτης Ισαακίδου Τζιγκόζογλου οικονομικού έτους 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 58 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 2.115,44 € για την προμήθεια τέντας - σκίαστρου (πλαστικός μουσαμάς PVC) για εξέδρα παρελάσεων


ΑΠΟΦΑΣΗ 59 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 18.662,00 € για την προμήθεια ψηφιακού φωτογραφικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για τα έτη 2019, 2020 και 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 60 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 15.586,80 € για την σχεδίαση εντύπων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του δήμου Νεάπολης Συκεών για τα έτη 2019,2020 και 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 61 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 74.028,00 € για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων του δήμου Νεάπολης Συκεών για τα έτη 2019, 2020 και 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 62 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 71.634,80 € για την προμήθεια εντύπων (εκτυπώσεις) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης Συκεών για τα έτη 2019, 2020 και 2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 63 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας και επιλογής οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΥΚΩΝ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 64 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας και επιλογής οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου 1ου ΕΠΑΛ ΣΥΚΕΩΝ


ΑΠΟΦΑΣΗ 65 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμ. 4/2019 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Παραχώρηση χώρων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»


ΑΠΟΦΑΣΗ 66 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμ. 5/2019 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Παραχώρηση χώρων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»


ΑΠΟΦΑΣΗ 67 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμό 3/2019 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Επιχορήγηση του Δήμου Νεάπολης - Συκεών με το ποσό των 800,00 ευρώ για την κάλυψη μέσω των Σχολικών Επιτροπών, των λειτουργικών δαπανών των Εξεταστικών Κέντρων του διαγωνισμού πρόσληψης 548 υπαλλήλων στην ΑΑΔΕ (Προκήρυξη ΑΣΕΠ 1Γ/2017), που διεξήχθη στις 7 & 8 Ιουλίου 2018»


ΑΠΟΦΑΣΗ 68 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εκδηλώσεων Γιορτής Παιδείας και Πολιτισμού 2019 και εξειδίκευση πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 69 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση επιχορήγησης των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης – Συκεών με τα ποσά των 70.000,00€ 45.000,00€ αντίστοιχα


5η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 12/03/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 70 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μετάβασης εκπροσώπου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών στο Βουκουρέστι (Ρουμανία) για συμμετοχή στην 8η Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής Πόλεων και Περιφερειών στις 14 & 15 Μαρτίου 2019 και εξειδίκευση της σχετικής πίστωσης


6η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26/03/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 71 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (Δ.Ε. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ)» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 95/2015


ΑΠΟΦΑΣΗ 72 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή, συντήρηση σχολικού κτιρίου & αύλειου χώρου του 10ου Δημοτικού Σχολείου Συκεών, μεταξύ των οδών Τσαρουχά, Αργυροκάστρου & Κοντόσογλου της Δ.Ε. Συκεών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών», Μελέτη 13/2019, προϋπολογισμού 1.000.000€


ΑΠΟΦΑΣΗ 73 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβολής πρότασης έργου με τίτλο «Βελτίωση των υπηρεσιών δημόσιας εκπαίδευσης και υγείας για την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των προσφύγων με χρήση τεχνολογιών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας» (ακρωνύμιο APSIS), στο πλαίσιο του Προγράμματος Ορίζοντας 2020 (Horizon2020) «Μετασχηματισμός των Δημοσίων Υπηρεσιών με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών» (ID: DT-TRANSFORMATIONS-02-2018-2019-2020)


ΑΠΟΦΑΣΗ 74 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της σύμβασης εργασιών επισκευής και συντήρησης μισθωμένων διαμερισμάτων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου REACT


ΑΠΟΦΑΣΗ 75 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας του ηλεκτρονικού εξυπηρετητή (server) του Δήμου


ΑΠΟΦΑΣΗ 76 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών για τις ανάγκες των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών.


ΑΠΟΦΑΣΗ 77 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του υπογείου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στην πλατεία του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου της Δημοτικής Ενότητας Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 78 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός εκπροσώπου δήμου Νεάπολης – Συκεών στην Διοικούσα Επιτροπή του Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Το.Π.Φ.Υ.) της 3η Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ) Μακεδονίας


ΑΠΟΦΑΣΗ 79 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μετάβασης εκπροσώπου του δήμου του Δήμου Νεάπολης Συκεών στην Αθήνα για συμμετοχή στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων και εξειδίκευση της αντίστοιχης πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 80 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μετάβασης εκπροσώπου του Δήμου Νεάπολης- Συκεών στο Μιλάνο (Ιταλίας) για επίσκεψη στην Διεθνή Εμπορική Έκθεση για το Φωτισμό στις 11-14 Απριλίου 2019 και εξειδίκευση της σχετικής πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 81 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του Δημοτικού Αναψυκτηρίου που βρίσκεται εντός του χώρου δασικής αναψυχής της Δημοτικής Ενότητας Συκεών – Δενδροφυτεία (Σχετ. 8/2019 Α.Σ.Δ.Κ.Σ.)


ΑΠΟΦΑΣΗ 82 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη θέση σε κυκλοφορία δύο (2) ανάριθμων φορτηγών οχημάτων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 83 (ΛΗΨΗ)

Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης προς χρήση εξειδικευμένου 4x4 οχήματος περιπολίας στο Δήμο Νεάπολης –Συκεών από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (δ.τ. ΔΥΟΠΠ), για τις ανάγκες πρόληψης φυσικών καταστροφών


ΑΠΟΦΑΣΗ 84 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για δωρεάν διάθεση για χρήση Δημοτικών οχημάτων του Δήμου, στο Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης – Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 85 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπής ελέγχου καταλληλότητας για την επιλογή κτιρίου για τη στέγαση του 12ου Νηπιαγωγείου Συκεών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 86 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμό 1/2019 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας σχετικά με την παραχώρηση χρήσης χώρου εντός του 4ου Δημοτικού Σχολείου Πεύκων για τη λειτουργία της Ένωσης Συλλόγων και Κηδεμόνων Κοινότητας Πεύκων


ΑΠΟΦΑΣΗ 87 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμό 6/2019 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Κατανομή ποσού 228.640,00€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών (α’ κατανομή)


ΑΠΟΦΑΣΗ 88 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμό 7/2019 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Παραχώρηση χώρων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»


ΑΠΟΦΑΣΗ 89 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμό 8/2019 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Παραχώρηση χώρων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»


ΑΠΟΦΑΣΗ 90 (ΛΗΨΗ)

6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 91 (ΛΗΨΗ)

7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 92 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή των ανταποδοτικών τελών για το έτος 2019 (Σχετ. 60/2019 Α.Ο.Ε.)


ΑΠΟΦΑΣΗ 93 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών του Δήμου (εισηγήσεις 01/2019-17/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 94 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 19/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 95 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την εκτέλεση της προμήθειας επίπλων για τις ανάγκες των υπηρεσιών και δομών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 247.910,72€, που προκηρύχθηκε με την αρ. 5/7849/06.03.2019, σύμφωνα με το νόμο 4412/2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 96 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικού γνωμοδότησης για την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 10331/23.03.2018 σύμβασης προμήθειας εντύπων (εκτυπώσεις) συνολικής δαπάνης 31.658,44€ μαζί με το ΦΠΑ, ως προς την χρονική διάρκειά της


ΑΠΟΦΑΣΗ 97 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προϊόντων ΤΕΒΑ


ΑΠΟΦΑΣΗ 98 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πίνακα μεσοπρόθεσμων προβλέψεων για την κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του υποτομέα των ΟΤΑ


ΑΠΟΦΑΣΗ 99 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη


ΑΠΟΦΑΣΗ 100 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 21.500,00 € για την επιχορήγηση των Ιερών Ναών του Δήμου


ΑΠΟΦΑΣΗ 101 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ανάθεσης των εργασιών «επισκευές στα δίκτυα σωληνώσεων ψύξης – θέρμανσης των δημοτικών κτιρίων προϋπολογισμού 72.974,00€, με συνοπτικό διαγωνισμό


ΑΠΟΦΑΣΗ 102 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του έτους 2019 προκειμένου να συμπεριληφθεί το έργο με τίτλο «Ανακατασκευή και ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Καταστήματος Αγ. Παύλου» (αρ. μελ. 68/2018) και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου


ΑΠΟΦΑΣΗ 103 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ)», αρ. μελ. 96/2015


ΑΠΟΦΑΣΗ 104 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου πάρκινγκ στην οδό Ρόδων, στη Δ.Ε. Πεύκων», αρ. μελ. 15/2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 105 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΒΕΡΩΦ ΤΟΣΙΤΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Λ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, Δ.Ε. ΠΕΥΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ», αρ. µελ. 67/2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 106 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου: «Ανακατασκευή συντήρηση λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου και παραπλεύρων οδών», αρ. µελ. 39/2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 107 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ,κ.λ.π. 2018-2019», αρ. µελ. 01/2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 108 (ΛΗΨΗ)

Ανανέωση άδειας στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα στην οδό Οδεμησίου έναντι αρ. 4, Δημοτική Ενότητα Νεάπολης (Σχετ. 21871/16-07-2018 αίτηση)


ΑΠΟΦΑΣΗ 109 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Νικολάου Παρασκευά αρ. 49, στη Δημοτική Ενότητα Συκεών (Σχετ. 12/2019 Αποφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 110 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων στην οδό Κωνσταντινουπόλεως της Δ.Ε. Πεύκων για εργασίες Αποχέτευσης (Σχετ. 13/2019 Αποφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 111 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων στην οδό Δαβάκη 22 της Δ.Ε. Νεάπολης για εργασίες Ύδρευσης (Σχετ. 14/2019 Αποφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 112 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών χρωματισμών σχολικών κτιρίων της Δ.Ε. Νεάπολης του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 24.785,86€ μαζί με το Φ.Π.Α.


ΑΠΟΦΑΣΗ 113 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή κεραμοσκεπής 1ου Δημοτικού σχολείου Δ.Ε. Πεύκων»


ΑΠΟΦΑΣΗ 114 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση χρήσης των επί έλασσον δαπανών στον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών αρχικής σύμβασης του έργου «Οικοδομικές συντηρήσεις κτιρίου παιδικού σταθμού οδού Μητροπόλεως Δ.Ε. .Νεάπολης» (αρ. μελ. 57.2017) προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00€


ΑΠΟΦΑΣΗ 115 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση χρήσης των επί έλασσον δαπανών στον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών αρχικής σύμβασης του έργου «Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης και πεζοδρομίου επί της Λεωφόρου ΟΧΙ έμπροσθεν του Ι.Ν. Αγ. Παύλου, Δ.Ε. Αγ. Παύλου» (αρ. μελ. 58.2017) προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00€


7η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 08/04/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 116 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 24.242,00 € για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων του δήμου Νεάπολης Συκεών για το έτος 2019


8η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 12/04/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 117 (ΛΗΨΗ)

Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Δήμου στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»


9η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 16/04/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 118 (ΛΗΨΗ)

Αποδοχή παραίτησης από το αξίωμα του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και εκλογή νέου Γραμματέα


10η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 16/04/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 119 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβολής πρότασης έργου με τίτλο «Πόλεις διαμοιρασμού: Προκλήσεις, Ευκαιρίες και Κυριαρχία» (Sharing Cities: Challenges, Opportunities and City Sovereignty), στο πλαίσιο του Προγράμματος URBACT


ΑΠΟΦΑΣΗ 120 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση έκτακτης επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, εξειδίκευση πίστωσης, 11η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 121 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση έκτακτης επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, εξειδίκευση πίστωσης, 12η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 122 (ΛΗΨΗ)

13η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, για την συμμετοχή του Δήμου Νεάπολης - Συκεών στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Ανωνύμου Αναπτυξιακής Εταιρείας με την επωνυμία Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (πρώην Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης ΑΑΕ/ΟΤΑ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 123 (ΛΗΨΗ)

14η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, για την σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Εγνατία Οδό Α.Ε. για την μελετητική ωρίμανση του έργου: Κατασκευή 1ου - 5ου Δημοτικών Σχολείων Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 124 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Κου Τζίκα Κωνσταντίνου του Μιχαήλ (Α.Μ.Δ.Σ.Θ 9032) για την άσκηση Έφεσης κατά της με αριθμ. 134/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης


ΑΠΟΦΑΣΗ 125 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση και παραλαβή του Β2 Σταδίου της μελέτης: «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Δ.Πεύκων» (Δημοτικής Ενότητας Πεύκων)


ΑΠΟΦΑΣΗ 126 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβολής πρότασης έργου με τίτλο «Online Μηχανή Αναζήτησης Οικοδομικών Αδειών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό 151.2c «Διαλειτουργικότητα Πληροφοριακών Συστημάτων Δήμων και Χωρικά Ενεργοποιημένοι Μηχανισμοί Εύρεσης/Διάθεσης Δεδομένων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία»


ΑΠΟΦΑΣΗ 127 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 1ου πρωτοκόλλου παραλαβής της σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών συντήρησης και αναβάθμισης της εφαρμογής NOVOVILLE για 2 έτη


ΑΠΟΦΑΣΗ 128 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 2ου πρωτοκόλλου παραλαβής της σύμβασης εργασιών επισκευής και συντήρησης μισθωμένων διαμερισμάτων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου REACT


ΑΠΟΦΑΣΗ 129 (ΛΗΨΗ)

8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2019 για την υλοποίηση της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης σε 56 Δήμους και 37 Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος/φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 130 (ΛΗΨΗ)

9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 131 (ΛΗΨΗ)

10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 για την αποδοχή ένταξης της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στο Δήμο Νεάπολης Συκεών» με κωδικό ΟΠΣ 5030569 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και αποδοχή χρηματοδότησης


ΑΠΟΦΑΣΗ 132 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 133 (ΛΗΨΗ)

Υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 134 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση αναμορφωμένου ΟΠΔ 2019 του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης – Συκεών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 135 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση των Οριστικών Οφειλών όπως έχουν διαμορφωθεί μετά την οριστική διαγραφή της εταιρείας «Κέντρο Στάθμευσης Βαρέων Οχημάτων Θεσσαλονίκης Α.Ε.»


ΑΠΟΦΑΣΗ 136 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθ. 9/2019 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Παραχώρηση χώρων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 137 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθ. 10/2019 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Παραχώρηση χώρων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»


ΑΠΟΦΑΣΗ 138 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθ. 11/2019 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Παραχώρηση χώρων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»


ΑΠΟΦΑΣΗ 139 (ΛΗΨΗ)

Ίδρυση τμημάτων ένταξης σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 140 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση απολογιστικών στοιχείων της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νεάπολης – Συκεών οικονομικού έτους 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 141 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση απολογιστικών στοιχείων της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νεάπολης – Συκεών οικονομικού έτους 2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 142 (ΛΗΨΗ)

Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νεάπολης – Συκεών, λόγω παραίτησης


ΑΠΟΦΑΣΗ 143 (ΛΗΨΗ)

Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νεάπολης – Συκεών, λόγω ανεξαρτητοποίησης


ΑΠΟΦΑΣΗ 144 (ΛΗΨΗ)

Αντικατάσταση μέλους του Δημοτικού ΝΠΔΔ «Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης – Συκεών», λόγω παραίτησης


ΑΠΟΦΑΣΗ 145 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών του Δήμου (Σχετ. εισήγ. 12152/11-4-2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 146 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών του Δήμου (Σχετ. εισήγ. 12193/12-4-2019)


11η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 24/04/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 147 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης με τίτλο «Συντηρήσεις, επισκευές αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» στο πλαίσιο του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, άξονας προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» - «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων»


ΑΠΟΦΑΣΗ 148 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ανάθεσης των εργασιών συντήρησης παιδικών χαρών στην Δημοτική Ενότητα Συκεών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογισμού 15.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)


ΑΠΟΦΑΣΗ 149 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ, ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ, ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΥΚΩΝ» (Α.Μ. 72/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 150 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητείας ΕΠΑΣ, Μαθητεία Ι.Ε.Κ. στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών κατά το σχολικό έτος 2019-2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 151 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 47 στη Δ.Ε. Νεάπολης (ΑΠΟΦ. 20/2019 ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ))


ΑΠΟΦΑΣΗ 152 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων στην οδό Αγ. Γεωργίου 40 της Δ.Ε. Νεάπολης για την κατασκευή δικτύου Φυσικού Αερίου


ΑΠΟΦΑΣΗ 153 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων στην οδό Ρ.Φερραίου 75 της Δ.Ε. Νεάπολης για την κατασκευή δικτύου Φυσικού Αερίου


ΑΠΟΦΑΣΗ 154 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμ. 12 /2019 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Παραχώρηση χώρων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 155 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμό 13 /2019 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Κατανομή ποσού 228.600,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών (α κατανομή)


ΑΠΟΦΑΣΗ 156 (ΛΗΨΗ)

15η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 157 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών του Δήμου


ΑΠΟΦΑΣΗ 158 (ΛΗΨΗ)

Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νεάπολης – Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 159 (ΛΗΨΗ)

Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού ΝΠΔΔ «Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης – Συκεών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 160 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νεάπολης—Συκεών και της «Εγνατία Οδός ΑΕ» με τίτλο «Μελετητική Ωρίμανση για την κατασκευή του έργου 1ου και 5ου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείων Συκεών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 161 (ΛΗΨΗ)

2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 162 (ΛΗΨΗ)

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ:

1) «Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων Λ. Παπανικολάου Γ’ φάση (Δ.Ε. Πεύκων)» Αρ.Μελ. 22/2018

2) «Ανέγερση 2ου Γυμνασίου Πεύκων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» Αρ.Μελ. 65/2018

3) «Ανάπλαση πάρκου «Ρουμανικών» μεταξύ των οδών Βενιζέλου, Καραμανλή, Παπανδρέου στη Δ.Ε. Νεάπολης» Αρ. Μελ. 6/2018

4) «Διάνοιξη τμήματος οδού Ελλησπόντου Δ.Ε. Νεάπολης» Αρ. Μελ. 8/2018


ΑΠΟΦΑΣΗ 163 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση χρήσης των επί έλασσον δαπανών στον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών αρχικής σύμβασης του έργου ‘Οικοδομικές συντηρήσεις κτιρίου παιδικού σταθμού οδού Μητροπόλεως Δ.Ε. Νεάπολης’ (αρ. μελ. 57/2017) προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00€


ΑΠΟΦΑΣΗ 164 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση χρήσης των επί έλασσον δαπανών στον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών αρχικής σύμβασης του έργου «Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης και πεζοδρομίου επί της Λεωφόρου ΟΧΙ έμπροσθεν του Ι.Ν. Αγ. Παύλου, Δ.Ε. Αγ. Παύλου» (αρ. μελ. 58/2017) προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00€


ΑΠΟΦΑΣΗ 165 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση χρήσης των επί έλασσον δαπανών στον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών αρχικής σύμβασης του έργου «Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (Δ.Α.Κ.) Συκεών: επιστρώσεις με συνθετικό χλοοτάπητα, συνθετικό τάπητα (ταρτάν), τοποθέτηση πλαστικών καθισμάτων και εργασίες συντήρησης» (αρ. μελ. 70/2016) προϋπολογισμού μελέτης 845.000,00€


ΑΠΟΦΑΣΗ 166 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση χρήσης των επί έλασσον δαπανών στον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών αρχικής σύμβασης του έργου «Ανακατασκευή κεραμοσκεπής 1ου Δημοτικού σχολείου Δ.Ε. Πεύκων» (αρ.μελ. 27/2018) προϋπολογισμού μελέτης 55.800 €


ΑΠΟΦΑΣΗ 167 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή, ανάπλαση, ηλεκτροφωτισμός οδού Επταπυργίου, παράπλευρων οδών κλπ (Δ.Ε. Συκεών)»


ΑΠΟΦΑΣΗ 168 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την κοπή δύο (2) επικίνδυνων δέντρων από χώρο χαρακτηρισμένο ως δρόμο( ΦΕΚ 96/ΑΑΠ/28-03-2012) στη Δ.Ε. Αγίου Παύλου (Σχετ. Αποφ. 17/2019 ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 169 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση υποβιβασμού στάθμης του κρασπέδου και διαμόρφωσης του κοινόχρηστου πεζοδρομίου, επί της οδού ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 49 - Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ, προκειμένου να διευκολυνθεί η ΕΙΣΟΔΟΣ - ΕΞΟΔΟΣ των οχημάτων στον ιδιωτικό χώρο της οικοδομής (Σχετ. αρ. πρωτ. αίτησης 33695/23-11-2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 170 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση υποβιβασμού στάθμης του κρασπέδου και διαμόρφωσης κοινόχρηστου πεζοδρομίου, επί της οδού ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ 39 - Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ, προκειμένου να διευκολυνθεί η ΕΙΣΟΔΟΣ - ΕΞΟΔΟΣ οχημάτων στον ιδιωτικό χώρο της οικοδομής (Σχετ. αρ. πρωτ. αίτησης 33886/26-11-2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 171 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση περιπτέρου επί της οδού Λαγκαδά αριθ. 106-108 στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης


ΑΠΟΦΑΣΗ 172 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ανάθεσης εργασιών μεταφοράς και τοποθέτησης εξοπλισμού διαμερισμάτων του προγράμματος “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki), προϋπολογισμού 2.343,60€ (ΣΧΕΤ:Α.Δ.Σ.173/2016, 464/2016, 279/2017, 413/2018, Α.Ο.Ε. 104/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 173 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ανάθεσης εργασιών επισκευής και συντήρησης μισθωμένων διαμερισμάτων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) 2019, προϋπολογισμού 18.000,00€ (ΣΧΕΤ: Α.Δ.Σ.173/2016, 464/2016, 279/2017, 413/2018, Α.Ο.Ε. 104/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 174 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ανάθεσης εργασιών καθαρισμού μισθωμένων διαμερισμάτων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) 2019, προϋπολογισμού 3.452,16€ (ΣΧΕΤ:Α.Δ.Σ.173/2016, 464/2016, 279/2017,413/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 175 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ανάθεσης των εργασιών «Διετή συντήρηση των ανελκυστήρων, στα κτίρια του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» , προϋπολογισμού 21.700,00€


ΑΠΟΦΑΣΗ 176 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ανάθεσης των εργασιών «Διετή συντήρηση συντηρήσεων Κεντρικών Θερμάνσεων (καυστήρες – λέβητες) στα Σχολεία και τα Δημοτικά κτίρια, για την περίοδο 2019 - 2021», προϋπολογισμού 49.600,00€


ΑΠΟΦΑΣΗ 177 (ΛΗΨΗ)

Αντικατάσταση μέλους από τις Επιτροπές παραλαβής προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221, παρ.11, εδ.δ΄), των οποίων επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του δήμου


ΑΠΟΦΑΣΗ 178 (ΛΗΨΗ)

Αντικατάσταση αναπληρώτριας γραμματέα της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης των Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Νεάπολης - Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 179 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών λόγω έκπτωσης 20% στις οφειλές από Εισφορά σε Χρήμα σε εφαρμογή του άρθρου 142 του Ν. 4495/2017 και επαναβεβαίωση αυτών


ΑΠΟΦΑΣΗ 180 (ΛΗΨΗ)

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ Τ.Α.Π. - Κ.Ο.Κ – κ.λ.π.


12η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 14/05/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 181 (ΛΗΨΗ)

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Αθανασίου Διάκου αριθ. 11 στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης (Αρ. Απόφ. 38/2019 του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νεάπολης)


ΑΠΟΦΑΣΗ 182 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 8.707,78 € για την προμήθεια ειδών διατροφής για τις ανάγκες σίτισης των μελών των εφορευτικών επιτροπών των Αυτοδιοικητικών Εκλογών και Ευροεκλογών της 26/5/2019 και των επαναληπτικών της 2/6/2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 183 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση χρήσης των επί έλασσον δαπανών, χρήσης απροβλέπτων του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ που τον συνοδεύει για το έργο “ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΜΟΝΩΣΕΙΣ, ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ” Αριθμός Μελέτης: 45/2018, Προϋπολογισμός: 619.876,00 €


ΑΠΟΦΑΣΗ 184 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νεάπολης-Συκεών» με κωδικό ΟΠΣ 5002797, του επιχειρησιακού προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 185 (ΛΗΨΗ)

Αντικατάσταση δημοτικού συμβούλου στην επιτροπή εκτίμησης για εκποίηση ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 186 (ΛΗΨΗ)

Αντικατάσταση δημοτικού συμβούλου ως αναπληρωματικό μέλος στην επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών για το έτος 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 187 (ΛΗΨΗ)

16η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 για την αποδοχή ένταξης της πράξης «Το πάρκο των ήχων – Ανακατασκευή – Διαμόρφωση χώρου πρασίνου μεταξύ των οδών Μεσολογγίου, Ν. Πλαστήρα, Λευκάδος (Δ.Ε. Συκεών του Δήμου Νεάπολης Συκεών)» με κωδικό ΟΠΣ 5038016 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (Σχετ. 124/2019 Α.Ο.Ε.)


ΑΠΟΦΑΣΗ 188 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 2ου πρωτοκόλλου παραλαβής της σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών συντήρησης και αναβάθμισης της εφαρμογής NOVOVILLE για 2 έτη


ΑΠΟΦΑΣΗ 189 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας των ηλεκτρονικών εξυπηρετητών (servers) του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 190 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών συντήρησης - υποστήριξης των φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 191 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών προσαρμογής με το νέο γενικό κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων GDPR (ΕΕ) 2016/679


ΑΠΟΦΑΣΗ 192 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 1ου & ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΒΕΡΩΦ ΤΟΣΙΤΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Λ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Δ.Ε ΠΕΥΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ» Μ. 67/18


ΑΠΟΦΑΣΗ 193 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:

1. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΟΧΙ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ», Αρ. μελ. 58/2017

2. «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΔΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ» Αρ. μελ. 57/2017


ΑΠΟΦΑΣΗ 194 (ΛΗΨΗ)

Εκτέλεση προϋπολογισμού για το α’ τρίμηνο 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 195 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση απολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2018 και ισολογισμού χρήσης 2018 του κληροδοτήματος Αφροδίτης Ισαακίδου Τζιγκόζογλου


13η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 17/05/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 196 (ΛΗΨΗ)

Κατανομή υπαίθριων χώρων διαφήμισης στις Παρατάξεις, στα Πολιτικά κόμματα και στους συνδυασμούς που μετέχουν στις αυτοδιοικητικές εκλογές και τις ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου 2019


14η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19/06/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


15η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 20/06/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 197 (ΛΗΨΗ)

Κατανομή υπαίθριων χώρων διαφήμισης στις Παρατάξεις, στα Πολιτικά κόμματα και στους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων που μετέχουν στις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 198 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της συνέχισης λειτουργίας παραρτημάτων Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2019-2020 και ανάληψη του κόστους λειτουργίας τους


ΑΠΟΦΑΣΗ 199 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 3/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 200 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 5/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 201 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 6/2019)


16η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27/06/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 202 (ΛΗΨΗ)

17η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2019 για την ενίσχυση ανεπαρκούς πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 203 (ΛΗΨΗ)

18η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2019 για την ενίσχυση ανεπαρκούς πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 204 (ΛΗΨΗ)

Επιβολή τέλους διαμονής παρεπιδημούντων (αφορά ξενοδοχείο “ΦΙΛΙΠΠΕΙΟΝ” (Δημοτική Ενότητα Συκεών) έτους 2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 205 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 2.078,73 € για την προμήθεια ειδών διατροφής για τις ανάγκες σίτισης των μελών των εφορευτικών επιτροπών των βουλευτικών εκλογών της 07/07/2019


17η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 16/07/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 206 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ανάθεσης των εργασιών πλυσίματος κάδων απορριμμάτων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, προϋπολογισμού 24.799,80€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α), σε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από τον Δήμαρχο, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης αυτών με τον υπάρχοντα μηχανολογικό εξοπλισμό του Δήμου και για λόγους δημόσιας υγείας


ΑΠΟΦΑΣΗ 207 (ΛΗΨΗ)

Διαγραφή Χρηματικών Καταλόγων από οφειλές λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης εκτάσεων σε εφαρμογή του σχεδίου πόλεως (υποχρεώσεις παρόδιων) και επαναβεβαίωση αυτών, βάσει των διατάξεων του Ν. 4483/31-7-2017 και καθορισμός νέου δοσολογίου


ΑΠΟΦΑΣΗ 208 (ΛΗΨΗ)

19η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 για την αποδοχή ένταξης της πράξης «Ενίσχυση αθλητικού εξοπλισμού στα σχολεία του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» με κωδικό ΟΠΣ 5041690 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και αποδοχή χρηματοδότησης


ΑΠΟΦΑΣΗ 209 (ΛΗΨΗ)

20η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 για την αποδοχή ένταξης της πράξης «Καθαρές αστικές μεταφορές στο Δήμο Νεάπολης Συκεών» με κωδικό ΟΠΣ 5041514 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και αποδοχή χρηματοδότησης


ΑΠΟΦΑΣΗ 210 (ΛΗΨΗ)

21η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 για την αποδοχή επιχορήγησης από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων


ΑΠΟΦΑΣΗ 211 (ΛΗΨΗ)

22η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2019 για την ενίσχυση ανεπαρκούς πίστωσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 212 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή κεραμοσκεπής 1ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Ε. Πεύκων», προϋπολογισμού 55.800,00€, (Αρ.μελ. 27/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 213 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 1ης παράτασης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΒΕΡΩΦ ΤΟΣΙΤΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Λ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Δ.Ε ΠΕΥΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ», προϋπολογισμού 58.330,94€, (Αρ.μελ.67/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 214 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση παράτασης συνολικού χρόνου εκπόνησης για τη μελέτη «Αναθεώρησης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Νεάπολης-Συκεών πλην Δημοτικής Ενότητας Πεύκων»


ΑΠΟΦΑΣΗ 215 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 1ης παράτασης του χρόνου περαίωσης με αναθεώρηση, συνολικά κατά δύο (2) επιπλέον μήνες και μέχρι 20/7/2019, για το έργο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΚΟΜΝΗΝΩΝ, Δ.Ε. ΣΥΚΕΩΝ» προϋπολογισμού 74.400,00€, (Αρ.μελ. 74/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 216 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδων Εργασιών και έγκριση του 1ου ΑΠΕ σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, δηλαδή 37.944,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% για το έργο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΚΟΜΝΗΝΩΝ, Δ.Ε. ΣΥΚΕΩΝ» προϋπολογισμού 74.400,00€, (Αρ.μελ. 74/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 217 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 4ου & ΤΕΛΙΚΟΥ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ κλπ 2016-2017», προϋπολογισμού 800.000€ (Αρ. μελ. 01/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 218 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο: Ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, τσιμεντοστρώσεις οδών, κρασπεδώσεις, διανοίξεις, κλίμακες και ηλεκτροφωτισμός στη Δ.Ε. Συκεών, προϋπολογισμού 3.016.400€ (Αρ. μελ. 50/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 219 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση της υπ΄αρ. 193/2019 Α.Δ.Σ. και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΔΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ», προϋπολογισμού 74.400,00 € (Αρ. μελ. 57/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 220 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 1ης παράτασης του χρόνου περαίωσης με αναθεώρηση, συνολικά κατά σαράντα μία ημέρες και μέχρι 15/9/2019, για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΑΡΚΙΖΑΣ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΒΑΦΕΣ ΣΤΟ 3ο ΚΑΙ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ» (αρ. μελέτης 85/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 221 (ΛΗΨΗ)

1) Τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος έτους 2019, ως προς τον προϋπολογισμό, 2)Έγκριση της μελέτης 18/2018 και καθορισμός της διαδικασίας ανάθεσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ – ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΣΥΚΕΩΝ» (αρ. μελέτης: 18/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 222 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την εκτέλεση της προμήθειας – εγκατάστασης εξοπλισμού στον αύλειο χώρο του 1ου-2ου–12ου Νηπιαγωγείου Νεάπολης στο Δήμο Νεάπολης –Συκεών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 143.592,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με το νόμο 4412/2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 223 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός συμβιβαστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης για τις υποχρεώσεις του Δήμου προς την ιδιοκτησία 2α της Πράξης Τακτοποίησης και Αναλογισμού 7885


18η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 25/07/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 224 (ΛΗΨΗ)

23η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 για την αποδοχή ένταξης της πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κολυμβητηρίου Συκεών του Δήμου Νεάπολης Συκεών» με κωδικό ΟΠΣ 5029946 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»


ΑΠΟΦΑΣΗ 225 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής παραλαβής των υπηρεσιών της σύμβασης με τίτλο «εργασίες ελέγχου και αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης και ενεργειών για την έκδοση αδειών αθλητικών εγκαταστάσεων της Δ.Ε. Πεύκων», με επιβολή ποινικής ρήτρας 2,5% επί της συμβατικής αξίας


ΑΠΟΦΑΣΗ 226 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση προκαταρτικής διαβούλευσης της αγοράς για την προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση της πράξης Καθαρές Αστικές Μεταφορές στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών.


ΑΠΟΦΑΣΗ 227 (ΛΗΨΗ)

Παραλαβή των υπηρεσιών της σύμβασης με τίτλο «Ανάθεση Υπηρεσίας Τηλεματικής Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων Δήμου Νεάπολης-Συκεών», με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας.


ΑΠΟΦΑΣΗ 228 (ΛΗΨΗ)

Βεβαίωση υλοποίησης έργων και εργασιών του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (θύλακες ανεργίας)» και της αποπληρωμής των παρόχων/προμηθευτών υλικών του προγράμματος.


ΑΠΟΦΑΣΗ 229 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νεάπολης - Συκεών» με κωδικό ΟΠΣ 5001640, του επιχειρησιακού προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020.


ΑΠΟΦΑΣΗ 230 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβολής πρότασης έργου με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού Συλλογής Βιοαποβλήτων στους Δήμους της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό 143.6i «Διαχείριση βιοαποβλήτων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και σύναψη σχετικής προγραμματικής


ΑΠΟΦΑΣΗ 231 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση της σύμβασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016», Άξονας Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» για το έργο «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Νεάπολης-Συκεών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 232 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση της σύμβασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015 – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ» του Πράσινου Ταμείου για το έργο «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Πεύκων


ΑΠΟΦΑΣΗ 233 (ΛΗΨΗ)

Αποδοχή της τροποποίησης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νεάπολης-Συκεών» με κωδικό ΟΠΣ 5002797, του επιχειρησιακού προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 234 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών-εργασιών αναθέσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki)


ΑΠΟΦΑΣΗ 235 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών για τις ανάγκες των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 236 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση της υπ.αρ.416/11-12-2018 Α.Δ.Σ που αφορά την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Κοιμητηρίου της Δ.Ε.Πεύκων


ΑΠΟΦΑΣΗ 237 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 8ης παράτασης του χρόνου περαίωσης, με αναθεώρηση, και των αντίστοιχων τμηματικών προθεσμιών, συνολικά κατά 153 επιπλέον ημέρες και μέχρι 30/9/2019, για το έργο «Β’ ΚΑΠΗ - ΙΑΤΡΕΙΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ» προϋπολογισμού 5.138.427,95€, (Αρ. Μελ. 14/2014)


ΑΠΟΦΑΣΗ 238 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 12ης παράτασης του χρόνου περαίωσης με αναθεώρηση μέχρι την 28/9/2019», που αφορά το έργο «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ», αρ. μελέτης 17/2014


ΑΠΟΦΑΣΗ 239 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου ‘Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (Δ.Α.Κ.) Συκεών : επιστρώσεις με συνθετικό χλοοτάπητα, συνθετικό τάπητα (ταρτάν), τοποθέτηση πλαστικών καθισμάτων και εργασίες συντήρησης’ (αρ. μελ. 70/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 240 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ κ.λ.π. 2018-2019”, (Αρ. Μελέτης: 1/2018), σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση


ΑΠΟΦΑΣΗ 241 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση χρήσης των επί έλασσον δαπανών και νέων τιμών εργασιών στον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών αρχικής σύμβασης του έργου ‘Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων Λεωφόρου Παπανικολάου Γ’ Φάση (Δ.Ε. Πεύκων)’ (αρ. μελ. 22/2018) προϋπολογισμού μελέτης 4.980.900,00€


ΑΠΟΦΑΣΗ 242 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση χρήσης των επί έλασσον δαπανών στον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών αρχικής σύμβασης του έργου ‘Διάνοιξη τμήματος οδού Ελλησπόντου Δ.Ε. Νεάπολης’ (αρ. μελ. 8/2018) προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00€


ΑΠΟΦΑΣΗ 243 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εξέταση Εφαρμογής Κατακόρυφης Σήμανσης Πεζόδρομου στην οδό Σμύρνης και Σιγής της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Παύλου του Δήμου Νεάπολης - Συκεών (Σχετ. αποφ. 23/2019 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)


ΑΠΟΦΑΣΗ 244 (ΛΗΨΗ)

Αντικατάσταση άδειας στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα επί της οδού Κύπρου 7-9 στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Παύλου


ΑΠΟΦΑΣΗ 245 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών συντήρησης - υποστήριξης των φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 246 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 7/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 247 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής για την εκτέλεση της προμήθειας διαφόρων τύπων φωτοτυπιών και ειδικών φωτοαντιγράφων, βιβλιοδεσιών σπιράλ και θερμοκολλήσεων, για δυο (2) έτη και προμήθειας οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Νεάπολης –Συκεών, σύμφωνα με το νόμο 4412/2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 248 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πίνακα μεσοπρόθεσμων προβλέψεων για την κατάρτιση του Μεσoπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του υποτομέα των ΟΤΑ του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης Συκεών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 249 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων


ΑΠΟΦΑΣΗ 250 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμ. 14/2019 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Παραχώρηση χώρων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 251 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμ. 15/2019 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Παραχώρηση χώρων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 252 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμ. 16/2019 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Παραχώρηση χώρων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 253 (ΛΗΨΗ)

Εκτέλεση προϋπολογισμού για το β’ τρίμηνο του 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 254 (ΛΗΨΗ)

Παροχή γνώμης σχετικά με το Τεχνικό Πρόγραμμα του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 255 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου :«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑΦΟΥΣ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΕΥΚΩΝ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 256 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 1ης παράτασης του χρόνου περαίωσης με αναθεώρηση, συνολικά κατά δύο (2) επιπλέον μήνες και μέχρι 18/9/2019 για το έργο: «Ανακατασκευή συντήρηση λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου και παραπλεύρων οδών " (αρ. μελ. 39/2018) προϋπολογισμού 1.238.163,44 € με ΦΠΑ


ΑΠΟΦΑΣΗ 257 (ΛΗΨΗ)

Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. – Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Νεάπολης – Συκεών για το έτος 2019


19η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 08/09/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 258 (ΛΗΨΗ)

Εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νεάπολης Συκεών για τη διετία 2019-2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 259 (ΛΗΨΗ)

Εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νεάπολης Συκεών για τη διετία 2019-2021


ΑΠΟΦΑΣΗ 260 (ΛΗΨΗ)

Εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νεάπολης Συκεών για τη διετία 2019-2021


20ή τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 24/09/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 261 (ΛΗΨΗ)

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νεάπολης-Συκεών” με κωδικό ΟΠΣ 5002797”


ΑΠΟΦΑΣΗ 262 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νεάπολης-Συκεών” της πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νεάπολης-Συκεών” με κωδικό MIS 5002797 του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020”


ΑΠΟΦΑΣΗ 263 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής της σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών συντήρησης – υποστήριξης των φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 264 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 3ου πρωτοκόλλου παραλαβής της σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών συντήρησης και αναβάθμισης της εφαρμογής NOVOVILLE για 2 έτη


ΑΠΟΦΑΣΗ 265 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 5ου πρωτοκόλλου παραλαβής της σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας του ηλεκτρονικού εξυπηρετητή (server) του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 266 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 6ου πρωτοκόλλου παραλαβής της σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας του ηλεκτρονικού εξυπηρετητή (server) του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 267 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών-εργασιών ανάθεσης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki)


ΑΠΟΦΑΣΗ 268 (ΛΗΨΗ)

Παράταση διάρκειας της με αρ. πρωτ. 10739-1/4/2019 σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων της Πράξης Cross4all


ΑΠΟΦΑΣΗ 269 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών για τις ανάγκες των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 270 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 8/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 271 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 9/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 272 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 10/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 273 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών της σύμβασης με τίτλο “εργασίες ελέγχου και αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης και ενεργειών για την έκδοση αδειών αθλητικών εγκαταστάσεων της Σ. Ε. Πεύκων”, μετά την επιβολή ποινικής ρήτρας 2,5% επί της συμβατικής αξίας σύμφωνα με την αριθ. 225/2019 ΑΔΣ


ΑΠΟΦΑΣΗ 274 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ανάθεσης της εργασίας κοπής – εκκαθάρισης αυτοφυούς βλάστησης (αγριόχορτων) σε αδιαμόρφωτες περιοχές του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, για λόγους πυρασφάλειας και προστασίας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 140.092,59€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού ανοικτού κάτω των ορίων διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 275 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση ανάθεσης των υπηρεσιών ανακομιδής λειψάνων τάφων, στα Κοιμητήρια της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 47.343,20€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 276 (ΛΗΨΗ)

Τροποποίηση της αρ. 210/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά “21η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 για την αποδοχή επιχορήγησης από το πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (Σχετ. 168/2019 Α.Ο.Ε.)


ΑΠΟΦΑΣΗ 277 (ΛΗΨΗ)

24η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2019 για ενίσχυση κωδικών είσπραξης και απόδοσης κρατήσεων (Σχετ. 199/2019 Α.Ο.Ε.)


ΑΠΟΦΑΣΗ 278 (ΛΗΨΗ)

25η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 για την αποδοχή επιχορήγησης ποσού 53.350,00€ για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2019 (Σχετ. 196/2019 Α.Ο.Ε.)


ΑΠΟΦΑΣΗ 279 (ΛΗΨΗ)

26η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2019 (Σχετ. 208/2019 Α.Ο.Ε.)


ΑΠΟΦΑΣΗ 280 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρακτικών της συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Δ.Ε. Συκεών)


ΑΠΟΦΑΣΗ 281 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμ. 18/2019 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: "Παραχώρηση χώρων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


ΑΠΟΦΑΣΗ 282 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την οριστική απόσυρση από την κυκλοφορία τριών (3) Δικύκλων οχημάτων και ενός (1) Μηχανήματος Έργου του Δήμου μας


ΑΠΟΦΑΣΗ 283 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:

1. "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ, ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ, ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΥΚΩΝ", Αρ. Μελέτης 72/2015, προϋπολογισμού 3.781.000 ευρώ

2. "ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ κλπ 2016-2017" Αρ. Μελέτης 01/2016, προϋπολογισμού 800.000 ευρώ

3. "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ, ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ, ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ" Αρ. Μελέτης 20/2016, προϋπολογισμού 1.543.900 ευρώ


ΑΠΟΦΑΣΗ 284 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΟΔΩΝ" (Α.Μ. 39/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 285 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 9ης παράτασης του χρόνου περαίωσης, με αναθεώρηση, και των αντίστοιχων τμηματικών προθεσμιών, συνολικά κατά 92 επιπλέον ημερολογιακές ημέρες και μέχρι 31/12/2019, για το έργο "Β’ ΚΑΠΗ - ΙΑΤΡΕΙΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ"


ΑΠΟΦΑΣΗ 286 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση παράτασης του χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου: "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΓ ΠΑΥΛΟΥ" (ΑΡ. ΜΕΛ.: 57/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 287 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εκδήλωσης βράβευσης εισαχθέντων σε ΑΕΙ- ΤΕΙ


ΑΠΟΦΑΣΗ 288 (ΛΗΨΗ)

Κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2020 για το κληροδότημα Αφροδίτης Ισσακίδου Τζιγκόζογλου


21η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 02/10/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 290 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2018


22η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 02/10/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 289 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση μετάβασης αιρετών εκπροσώπων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων (European Week of Regions and Cities) στις 7-10 Οκτωβρίου 2019 στις Βρυξέλλες


23η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21/10/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 291 (ΛΗΨΗ)

Επικαιροποίηση της με αριθμό 319/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την αλλαγή του τόπου συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου


ΑΠΟΦΑΣΗ 292 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβολής πρότασης έργου με τίτλο «Ενίσχυση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό 161.9iv «Ενίσχυση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας/Κέντρα Ένταξης Μεταναστών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία»


ΑΠΟΦΑΣΗ 293 (ΛΗΨΗ)

Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «Online Μηχανή Αναζήτησης Οικοδομικών Αδειών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό 151.2c «Διαλειτουργικότητα Πληροφοριακών Συστημάτων Δήμων και Χωρικά Ενεργοποιημένοι Μηχανισμοί Εύρεσης/Διάθεσης Δεδομένων», με κωδικό ΟΠΣ 5045302, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία»


ΑΠΟΦΑΣΗ 294 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση προκαταρτικής διαβούλευσης της αγοράς για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Online Μηχανή Αναζήτησης Οικοδομικών Αδειών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» για την υλοποίηση της ομότιτλης πράξης του ΕΣΠΑ 2014-2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία»


ΑΠΟΦΑΣΗ 295 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών για τις ανάγκες των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 296 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 297 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους για την εκπροσώπηση του Δήμου μας στη Γενική Συνέλευση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας ΔΥΟΠΠ


ΑΠΟΦΑΣΗ 298 (ΛΗΨΗ)

Εκλογή Αντιπροσώπων-Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας


ΑΠΟΦΑΣΗ 299 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός εκπροσώπων ΠΕΔΚΜ στις επιτροπές Ελέγχου Παιδικών Χαρών


ΑΠΟΦΑΣΗ 300 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμό 17/2019 (ορθή επανάληψη) απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Παραχώρηση χώρων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»


ΑΠΟΦΑΣΗ 301 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμό 19/2019 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Κατανομή ποσού 223.400,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών (γ' κατανομή)


ΑΠΟΦΑΣΗ 302 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΒΕΡΩΦ ΤΟΣΙΤΣΑ ΑΠΟ ΤΗ Λ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Δ.Ε. ΠΕΥΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ», (Αρ. μελ. 67/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 303 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 13ης παράτασης του χρόνου περαίωσης με αναθεώρηση μέχρι την 31/12/2019 για το έργο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ» (αρ. μελ. 17/2014)


ΑΠΟΦΑΣΗ 304 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 1ης παράτασης του χρόνου περαίωσης με αναθεώρηση μέχρι την 06/01/2020 για το έργο: ««ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΜΟΝΩΣΕΙΣ, ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», (αρ. μελ. 45/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 305 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου ‘Διάνοιξη τμήματος οδού Ελλησπόντου, Δ.Ε. Νεάπολης’ (αρ. μελ. 8.2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 306 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 2ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου ‘Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (Δ.Α.Κ.) Συκεών : επιστρώσεις με συνθετικό χλοοτάπητα, συνθετικό τάπητα (ταρτάν), τοποθέτηση πλαστικών καθισμάτων και εργασίες συντήρησης’ (αρ. μελ. 70.2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 307 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του με ημερομηνία 03/10/2019 Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΟΦΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΥΚΕΩΝ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 308 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του με ημερομηνία 08/10/2019 Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ, ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ, ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΥΚΩΝ» στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων (αρ. μελ.: 72/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 309 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του με ημερομηνία 11/07/2019 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (Δ.Ε. ΠΕΥΚΩΝ)» στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων (αρ. μελέτης 94/2015)


ΑΠΟΦΑΣΗ 310 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβολής αιτήματος για παραχώρηση κατά χρήση τεμαχίων Διανομής, λόγω ρυμοτομίας, στην οδό Επταπυργίου στη Δημοτική Ενότητα Συκεών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων


ΑΠΟΦΑΣΗ 311 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση για την έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την εισβολή των Τούρκων στη Συρία και τη σφαγή του Κουρδικού λαού


ΑΠΟΦΑΣΗ 312 (ΛΗΨΗ)

Αντικατάσταση άδειας στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου στο οδόστρωμα (αρ. πρωτ. 25317/06-09-2019 αίτησης)


24η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30/10/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 313 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση για την έκδοση ψηφίσματος για την πλήρη συμπαράσταση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νεάπολης Συκεών στα μέλη του ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ που παραπέμπονται σε δίκη στις 31/10/2019 για τη συμμετοχή τους στις δράσεις ενάντια στους πλειστηριασμούς και την αρπαγή της λαϊκής κατοικίας και περιουσίας


ΑΠΟΦΑΣΗ 314 (ΛΗΨΗ)

Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Ε.Δ.Κ.Μ.)


ΑΠΟΦΑΣΗ 315 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμ. 20/2019 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Παραχώρηση χώρων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»


ΑΠΟΦΑΣΗ 316 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση για την έκδοση ψηφίσματος για τα αποθεματικά των Δήμων


25η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 20/11/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 317 (ΛΗΨΗ)

Αιτιολόγηση και τεκμηρίωση της αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών με ιδία μέσα του Δήμου για τη: «Παροχή υπηρεσίας καθαρισμού φρεατίων όμβριων υδάτων και αγωγών αυτών για την αποφυγή πλημμυρών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών», και έναρξη διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για σύμβαση διάρκειας δύο ετών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 28.644,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α)


ΑΠΟΦΑΣΗ 318 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός μελών στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας


ΑΠΟΦΑΣΗ 319 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση για την έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στον περιφερειακό σύμβουλο Θανάση Αγαπητό, στην «Ανταρσία στην Κεντ. Μακεδονία» καθώς και στον δημοτικό μας σύμβουλο Λάζαρο Ωραιόπουλο επικεφαλής στο «Άλμα στο μέλλον»


ΑΠΟΦΑΣΗ 320 (ΛΗΨΗ)

Αιτιολόγηση και τεκμηρίωση της αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών με ιδία μέσα του Δήμου για την : «Συντήρηση διαμορφωμένων χώρων πρασίνου του Δήμου Νεάπολης – Συκεών» και έναρξη διαδικασίας ηλεκτρονικού άνω των ορίων διαγωνισμού για σύμβαση διάρκειας δύο ετών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 597.340,82€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α)


ΑΠΟΦΑΣΗ 321 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της ανάθεσης υπηρεσιών ανανέωσης ετήσιας συνδρομής σε δορυφορικό δίκτυο αναφοράς, αναβάθμιση γεωδαιτικού δέκτη και service γεωδαιτικού σταθμού


ΑΠΟΦΑΣΗ 322 (ΛΗΨΗ)

27η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 για την αποδοχή επιχορήγησης ποσού 21.190,00 € για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των Γενικών Βουλευτικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 323 (ΛΗΨΗ)

28η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 για την αποδοχή ένταξης της πράξης «Online Μηχανή Αναζήτησης Οικοδομικών Αδειών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών» με κωδικό ΟΠΣ 5045302 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»


ΑΠΟΦΑΣΗ 324 (ΛΗΨΗ)

29η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 325 (ΛΗΨΗ)

30η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 326 (ΛΗΨΗ)

31η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 327 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νεάπολης—Συκεών και της Αναπτυξιακής Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ με τίτλο «Μελετητική Ωρίμανση για την κατασκευή του Βρεφονηπιακού Σταθμού στην οδό Παπάφη της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 328 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός επιτροπής εκτίμησης των διαμερισμάτων που θα προσφερθούν προκειμένου να μισθωθούν από το Δήμο για την προσωρινή στέγαση των προσφύγων στην Ελλάδα έως 31/12/2019 με δυνατότητα παράτασης


ΑΠΟΦΑΣΗ 329 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός τριών εκπροσώπων του Δήμου στη Γενική Συνέλευση του ΕΛΙΚΑ


ΑΠΟΦΑΣΗ 330 (ΛΗΨΗ)

Αποδοχή της τροποποίησης της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείου Δήμου Νεάπολης - Συκεών» με κωδικό ΟΠΣ 5001640, του επιχειρησιακού προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 331 (ΛΗΨΗ)

Εκτέλεση προϋπολογισμού για το γ΄ τρίμηνο του 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 332 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΟΔΩΝ», (Αρ. μελ. 39/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 333 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 5ου ΑΠΕ σε ισοζύγιο σε ποσό 3.268.477,60 € για το έργο: «Β’ ΚΑΠΗ - ΙΑΤΡΕΙΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ» (αρ. μελ. 14/2014)


ΑΠΟΦΑΣΗ 334 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 1ου ΑΠΕ σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, δηλαδή 21.721,93 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΑΡΚΙΖΑΣ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΒΑΦΕΣ ΣΤΟ 3ο ΚΑΙ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ», (αρ. μελέτης 85/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 335 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατάργηση ή τη διάθεση θέσης κενωθέντος περιπτέρου στη Δημοτική Ενότητα Νεάπολης (Σχετ. αποφ. ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ. 31/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 336 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 11/2019)


ΑΠΟΦΑΣΗ 337 (ΛΗΨΗ)

Εκλογή δύο (2) δημοτικών συμβούλων από όλες τις παρατάξεις της μειοψηφίας για τη σύσταση και λειτουργία Εκτελεστικής Επιτροπής, ως Πειθαρχικό Όργανο


ΑΠΟΦΑΣΗ 338 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμ. 21/2019 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Παραχώρηση χώρων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»


ΑΠΟΦΑΣΗ 339 (ΛΗΨΗ)

Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2020-2021


26η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 03/12/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 340 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμό 24/2019 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα; "Κατανομή ποσού 223.400,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών (δ κατανομή)"


ΑΠΟΦΑΣΗ 341 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των ανταποδοτικών τελών για το έτος 2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 342 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για το έτος 2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 343 (ΛΗΨΗ)

Αποδοχή της επιχορήγησης για το έργο “THE LANDSCAPES. NET”


ΑΠΟΦΑΣΗ 344 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της «Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Τελετών Νεάπολης» με διακριτικό τίτλο «ΕΤΕΝ Α.Ε. ΟΤΑ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 345 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 346 (ΛΗΨΗ)

Εκλογή εκπροσώπων στο Σύνδεσμο Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης


ΑΠΟΦΑΣΗ 347 (ΛΗΨΗ)

(Αποσύρεται) Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών για τις ανάγκες των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών


ΑΠΟΦΑΣΗ 348 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση εκδήλωσης απόδοσης κληροδοτήματος της Αφροδίτης Ισαακίδου-Τζιγκόζογλου για το έτος 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 349 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμ. 22/2019 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Παραχώρηση χώρων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»


ΑΠΟΦΑΣΗ 350 (ΛΗΨΗ)

Αιτιολόγηση και τεκμηρίωση της αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών με ιδία μέσα του Δήμου για την : «Ανάθεση εργασίας συντήρησης και επέκτασης των αρδευτικών δικτύων της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Νεάπολης – Συκεών» , και έναρξη διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για σύμβαση διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 43.400,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α)


ΑΠΟΦΑΣΗ 351 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση του 2ου ΑΠΕ (που είναι τελικός και τακτοποιητικός) για το έργο: «Ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, τσιμεντοστρώσεις οδών, κρασπεδώσεις, διανοίξεις, κλίμακες και ηλεκτροφωτισμός στην Δ.Ε. Νεάπολης (μελέτη 20/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 352 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 1ης παράτασης του χρόνου περαίωσης, με αναθεώρηση, συνολικά κατά 90 επιπλέον ημερολογιακές ημέρες μέχρι 28/02/2020, για το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ, ΚΡΑΣΠΕΔΟΣΕΙΣ, ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ, ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 46/2016


ΑΠΟΦΑΣΗ 353 (ΛΗΨΗ)

Ορισμός δέκα εκπροσώπων (Δ.Σ.) για την εκπροσώπηση του Δήμου στην Γενική Συνέλευση της Α.Ε. Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Τελετών Νεάπολης με διακριτικό τίτλο "ΕΤΕΝ ΑΕ ΟΤΑ"


27η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 10/12/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ) ΕΚΤΑΚΤΑ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 354 (ΛΗΨΗ)

32η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2019 για την καταβολή πρόσθετης συμπληρωματικής χρηματοδότησης ποσού 100.000,00 € στην Κοινωφελή Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης Συκεών (Κ.Ε.Υ.Ν.Σ), σύμφωνα με την αρ. 280/2019 Α.Ο.Ε.


ΑΠΟΦΑΣΗ 355 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 356 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών διαφήμισης για το έτος 2020.


ΑΠΟΦΑΣΗ 357 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών του Δημοτικού κοιμητηρίου στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων του Δήμου για το έτος 2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 358 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση για την έκδοση ψηφίσματος για την τραγική κατάσταση στον ΟΑΣΘ


ΑΠΟΦΑΣΗ 359 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση για την έκδοση ψηφίσματος σχετικά με τις αυξήσεις που επέβαλλε η κυβέρνηση στο ηλεκτρικό ρεύμα


ΑΠΟΦΑΣΗ 360 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση για την έκδοση ψηφίσματος για την καταδίκη κάθε είδους ρατσιστικής βίας


28η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13/12/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 361 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2020


29η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 18/12/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΛΗΨΗ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 362 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Νεάπολης- Συκεών» στο πλαίσιο του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, άξονας προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» - «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στις σχολικές μονάδες της χώρας»


ΑΠΟΦΑΣΗ 363 (ΛΗΨΗ)

34η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2019, λόγω συμπληρωματικής κατανομής ποσού 111.700,00 € προς τον Δήμο από το ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του


ΑΠΟΦΑΣΗ 364 (ΛΗΨΗ)

«Έγκριση της με αριθμό 27/2019 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Συμπληρωματική Κατανομή ποσού 111.700,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών»


ΑΠΟΦΑΣΗ 365 (ΛΗΨΗ)

35η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 366 (ΛΗΨΗ)

Παράταση υλοποίησης έργου «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) για το έτος 2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 367 (ΛΗΨΗ)

Παράταση απασχόλησης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Δήμο μας, στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου έργου “REACT” (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) για το έτος 2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 368 (ΛΗΨΗ)

Παράταση μισθωτηρίων συμβολαίων διαμερισμάτων που έχουν μισθωθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) για το έτος 2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 369 (ΛΗΨΗ)

«Ορισμός δημοτικών συμβούλων για τη συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης για εκποίηση ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2020»


ΑΠΟΦΑΣΗ 370 (ΛΗΨΗ)

«Ορισμός οργάνων διενέργειας δημοπρασιών για το έτος 2020»


ΑΠΟΦΑΣΗ 371 (ΛΗΨΗ)

«Συγκρότηση της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης των φορολογικών διαφορών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών για το έτος 2020»


ΑΠΟΦΑΣΗ 372 (ΛΗΨΗ)

Συγκρότηση επιτροπών για την παρακολούθηση και παραλαβή δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, σύμφωνα με το ν. 4412/2016, για το έτος 2020


ΑΠΟΦΑΣΗ 373 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 14ης παράτασης του χρόνου περαίωσης με αναθεώρηση μέχρι την 31/03/2020 για το έργο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 17/2014


ΑΠΟΦΑΣΗ 374 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης με τίτλο «Εκπόνηση/ επικαιροποίηση μελετών και τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Νεάπολης- Συκεών και υλοποίηση αυτών» στο πλαίσιο του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, άξονας προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» - «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας»


ΑΠΟΦΑΣΗ 375 (ΛΗΨΗ)

Παράταση συνολικού χρόνου εκπόνησης της Μελέτης «ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ.Π.Σ.) ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΥΚΩΝ»


ΑΠΟΦΑΣΗ 376 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: “Επισκευή, συντήρηση οδών, πεζόδρομων, κλιμάκων, πεζοδρομίων κλπ. 2016-2017” (αρ. μελ. 01/2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 377 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “Τοποθέτηση αποτρεπτικών εμποδίων στα πεζοδρόμια διαφόρων οδών του Δήμου (αρ. μελ. 26/2018)


ΑΠΟΦΑΣΗ 378 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση χρήσης των επί έλασσον δαπανών στον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών αρχικής σύμβασης του έργου ‘Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (Δ.Α.Κ.) Συκεών : επιστρώσεις με συνθετικό χλοοτάπητα, συνθετικό τάπητα (ταρτάν), τοποθέτηση πλαστικών καθισμάτων και εργασίες συντήρησης’ (αρ. μελ. 70.2016) προϋπολογισμού μελέτης 845.000,00€


ΑΠΟΦΑΣΗ 379 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση 3ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου ‘Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (Δ.Α.Κ.) Συκεών: επιστρώσεις με συνθετικό χλοοτάπητα, συνθετικό τάπητα (ταρτάν), τοποθέτηση πλαστικών καθισμάτων και εργασίες συντήρησης’ (αρ. μελ. 70.2016)


ΑΠΟΦΑΣΗ 380 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της 10ης παράτασης του χρόνου περαίωσης, με αναθεώρηση και των αντίστοιχων τμηματικών προθεσμιών, συνολικά κατά 121 επιπλέον ημερολογιακές ημέρες και μέχρι 30/04/2020, για το έργο “Β' ΚΑΠΗ-ΙΑΤΡΕΙΑ- ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ”


ΑΠΟΦΑΣΗ 381 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον υποβιβασμού στάθμης του κρασπέδου και διαμόρφωσης του κοινόχρηστου πεζοδρομίου επί της οδού ΜΗΔΕΙΑΣ 20 & ΜΑΔΥΤΟΥ- Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ προκειμένου να διευκολυνθεί η ΕΙΣΟΔΟΣ –ΕΞΟΔΟΣ οχημάτων στον ιδιωτικό χώρο στάθμευσης της οικοδομής (αποφ. 39/2019 ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 382 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον υποβιβασμού στάθμης του κρασπέδου και διαμόρφωσης του κοινόχρηστου πεζοδρομίου επί της οδού ΑΡΓΟΥΣ & ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ - Δ.Ε. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ προκειμένου να διευκολυνθεί η ΕΙΣΟΔΟΣ –ΕΞΟΔΟΣ οχημάτων στον ιδιωτικό χώρο της οικοδομής (αποφ. 40/2019 ΕΠ.ΠΟΙ.ΖΩ)


ΑΠΟΦΑΣΗ 383 (ΛΗΨΗ)

33η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2019


ΑΠΟΦΑΣΗ 384 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής των επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών του Δήμου (εισήγηση 12η)


ΑΠΟΦΑΣΗ 385 (ΛΗΨΗ)

Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής, διάρκειας πέντε ετών, στη εταιρία PISINA IKE»


ΑΠΟΦΑΣΗ 386 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμ.25/2019 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: “Παραχώρηση χώρων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης”


ΑΠΟΦΑΣΗ 387 (ΛΗΨΗ)

Έγκριση της με αριθμ. 26/2019 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: “Παραχώρηση χώρων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης”